Thangyal Tsedrup

Longevity | Tibetan MastersChöje Lingpa | Tibetan MastersThangtong Gyalpo

English | བོད་ཡིག

Chöje Lingpa

Thangtong Gyalpo

Further Information:
Download this text:

༄༅། །བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཤིན་ཏུ་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སོ། །

The Sādhana and Empowerment for the Extremely Close Lineage of the Long-Life Practice that Unites the Oral, Treasure and Visionary Teachings

by Chöjé Lingpa

 

གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་དང་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་གཉིས་སུ་མེད་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

Homage to the Lord of Siddhas1 who is indivisible from the great master Padmasambhava!

དག་སྣང་དུ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོས་མངོན་སུམ་དུ་བསྩལ་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཁྱད་འཕགས་ཉམས་ལེན་ཟིན་བྲིས་ནི།

These notes on performing this extraordinary long-life practice were given to me in a vision directly by the Mahāsiddha2 himself.

རང་ཉིད་ཡི་དམ་རྟ་མགྲིན་སོགས་གང་རུང་དུ་གསལ།

Visualize yourself as a yidam deity, such as Hayagrīva, and imagine:

མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་གནམ་ལྕགས་རྡོ་རྗེ་ནི། །

dün gyi namkhar namchak dorjé ni

In the sky before me appears a vajra of meteoric iron.

འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་མེ་འབར་གསལ། །

gyurmé dorjé tsé nga mebar sal

This unchanging, five-pronged vajra blazes with fire.

ལྟེ་དབུས་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ལྕགས་ཟམ་པ། །

té ü drubpé wangchuk chak zampa

In its centre resides the Lord of Siddhas, Thangtong Gyalpo, the Iron Bridge Builder.

ལོ་བརྒྱ་ལོན་ཚུལ་དབུ་སྐྲ་སྨ་ར་དང་། །

lo gya lön tsul utra mara dang

He appears as a hundred-year-old man, with white hair and a white beard.

ཨག་ཚོམ་དཀར་ལ་སྨུག་ནག་སྤྱན་གསུམ་འབར། །

aktsom kar la muknak chen sum bar

He is dark red in colour and his three eyes are aglow.

སྐུ་ལ་རས་གོས་དྲི་མ་མེད་པ་གསོལ། །

ku la ré gö drima mepa sol

He wears a white cotton robe.

རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་མཉམ་གཞག་ཚེ་བུམ་འཛིན། །

dorjé kyiltrung nyam shyak tsebum dzin

He rests in equipoise in the crossed-legged vajra posture and holds a long-life vase.

དབུ་གཙུག་སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་བཞུགས། །

u tsuk sangye nangwa tayé shyuk

Atop his head is Amitābha, Buddha of Limitless Light.

མགྲིན་པར་རྟ་མགྲིན་ཁྲོ་རྒྱལ་མེ་ཕུང་འབར། །

drinpar tamdrin trogyal mepung bar

At his throat, within a blazing mass of fire, is the Wrathful King, Hayagrīva.

ཐུགས་ཀར་པདྨ་འབྱུང་གནས་དཀར་དམར་མདངས། །

tukkar pema jungné kar mar dang

In his heart is Padmasambhava, his complexion white with a tinge of red.

དེ་རྣམས་གསལ་བསྒོམ་བདག་ཉིད་དུས་མིན་དུ། །

denam sal gom daknyi dümin du

By visualizing them clearly, all obstacles3

འཆི་སོགས་བར་ཆད་ཉེར་འཚེ་ཞི་བ་དང་། །

chi sok barché nyertsé shyiwa dang

And dangers, such as untimely death, are overcome,

ཚེ་རིང་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་འགྲུབ་ཕྱིར། །

tsering gyurmé dorjé ku drub chir

And long-life and the unchanging vajra-body are accomplished.

མདུན་གྱི་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོར་ཁ་སྙིང་སྤྲད། །

dün gyi drubtob chenpor kha nying tré

Upon meeting the Mahāsiddha face to face

མོས་གུས་བསྐྱེད་དེ་གསོལ་བ་འདི་ལྟར་བཏབ། །

mögü kyé dé solwa ditar tab

Devotion wells up, and so I offer this heartfelt prayer:

 

ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿ སྣང་བ་མཐའ་ཡས་འགྲོ་ཀུན་རྗེས་སུ་སྐྱོང་། །

hrih hrih hrih, nangwa tayé dro kün jesu kyong

Hrīḥ, hrīḥ, hrīḥ! Buddha Amitābha, Limitless Light, you care for us, each and every one,

ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་འགྲོ་ལ་འཆི་མེད་སྟེར། །

tsepakmé gön dro la chimé ter

Lord Amitāyus, Boundless Life, you grant us immortality,

རྟ་མགྲིན་དབང་རྒྱལ་འགྲོ་བའི་བར་ཆད་སེལ། །

tamdrin wanggyal drowé barché sel

All-powerful Hayagrīva, you eliminate every obstacle we face,

པདྨ་འབྱུང་གནས་སྙིགས་དུས་འགྲོ་བའི་སྐྱབས། །

pema jungné nyikdü drowé kyab

Padmasambhava, you are our refuge in this darkest of times,

ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོར་གསོལ་བཏབ་བསླུ་བ་མེད། །

tangtong gyalpor soltab luwamé

Thangtong Gyalpo, you never fail to answer our prayers.

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སོལ། །

solwa deb so galkyen barché sol

Now, I pray to you all: dispel everything unfavourable, every obstacle,

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

jingyi lob shik chimé ngödrub tsol

Fill me, transform me with your blessing—grant me the siddhi of immortal life!

 

ལན་གསུམ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་གྲུབ་ཐོབ་དང་། །

len sum solwa tabpé drubtob dang

By reciting this prayer three times light radiates from the Mahāsiddha

གནས་གསུམ་ལྷ་ཡི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། །

né sum lha yi ku lé özer trö

And from the deities residing in his three centres,

བདག་གི་བླ་ཚེ་ཡར་པ་ཐོར་པ་དང་། །

dak gi la tsé yarpa torpa dang

Causing my dissipated and scattered life force,

སྡེ་བརྒྱད་མི་མ་ཡིན་གྱི་བར་ཆད་དང་། །

dé gyé mi mayin gyi barché dang

The obstacles created by the eight classes of non-humans,

འབྱུང་བཞིའི་བཅུད་དང་སྐྱེ་འགྲོའི་ཚེ་བསོད་དང་། །

jung shyi chü dang kyendrö tsesö dang

The essence of the four elements, beings’ longevity and merit,

འཕགས་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཐམས་ཅད་འཆི་མེད་ཀྱི། །

pakpé tukjé tamché chimé kyi

And all the compassion of the noble ones

བདུད་རྩི་འོད་ཟེར་སྦྲང་རྩི་ལྟ་བུར་བསྡུས། །

dütsi özer drangtsi tabur dü

To gather in honey-like light rays of immortal nectar,

བུམ་པར་ཐིམ་པས་མ་ཤོང་ཁ་ནས་ལུད། །

bumpar timpé ma shong kha né lü

Which melt into his long-life vase, causing it to overflow

བདག་གི་ཚངས་པའི་བུ་ག་ནས་མར་ཞུགས། །

dak gi tsangpé buga né mar shyuk

And enter my body through the brahma-aperture.

ལུས་ཀུན་གང་བས་འཆི་མེད་ཚེ་དབང་ཐོབ། །

lü kün gangwé chimé tsewang tob

It fills my whole body and grants the empowerment of immortality.

མ་ཡེངས་སྔགས་འདི་ཉིན་བཞིན་བརྒྱ་རྩ་བརྗོད།

Without distraction recite this mantra one hundred times every day:

ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་ཝནྟི་གུ་རུ་པདྨ་ཀྲོ་དྷ་པུཎྱེ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུར་སིདྡྷི་ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿ

om amarani dziwenti guru pema krodha punyé jnana ayur siddhi hrih hrih hrih

oṃ amāraṇi jīvantaye guru-padma-krodha punye jñāna āyur siddhi hrīḥ hrīḥ hrīḥ

 

ཐ་མར་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་འོད་དུ་ཞུ། །

tamar drubtob chenpo ö du shyu

At the end the Mahāsiddha melts into light.

བདག་ལ་ཐིམ་པས་བདག་ཉིད་གྲུབ་ཆེན་སྐུ །

dak la timpé daknyi drubchen ku

He dissolves into me, and I assume the form

སྔ་མ་ལྟ་བུ་རྡོ་རྗེའི་གདན་ལ་འཁོད། །

ngama tabu dorjé den la khö

Of the Mahāsiddha seated in the vajra’s centre as before.

རྭ་རྩེ་ནས་འཕྲོས་མཚོན་ཆ་མེ་གུར་གྱིས། །

ratsé né trö tsöncha mé gur gyi

Weapons stream forth from the vajra’s prongs forming a blazing tent.

བར་གཅོད་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོས་བསྐོར་བར་བསྒོམ། །

barchö sungwé khorlö korwar gom

I meditate on a spinning protection circle which guards against obstacles.

 

གསོལ་འདེབས་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་དང་། །
སྔགས་འདི་སྟོང་ཕྲག་རེ་རེ་ནི། །
ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་བཟླས་པ་ན། །
ལོ་བརྒྱ་ཐུབ་ཅིང་སྟོན་བརྒྱ་མཐོང་། །
ཐེ་ཚོམ་མེད་དོ་རྦད་མིན་ནོ། །

If you recite the prayer one hundred and eight times
And the mantra one thousand times every day,
Have no doubt that
You will reach a hundred years
And see a hundred autumn moons!

 

འདི་ནི་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོས་མངོན་སུམ་དུ་བསྩལ་པ་ལྟར་ཟིན་བྲིས་སུ་བཀོད་དེ། བསམ་གཏན་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་མཎྜལ་གྱིས་མཉེས་པར་བྱས་པ་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་། བྱིན་རླབས་འདི་ཀ་ཆེ་བར་བསམ་སྟེ་སྦྱིན་པའོ།། །།

I wrote these notes down as they were directly bestowed by the Mahāsiddha. After Samten Paljor made a lavish maṇḍala offering of precious substances, I thought that, although there are many long-life practices, this one possesses particularly potent blessings, and so gave it to him.

 

| Translated by Lhasey Lotsawa Translations (Stefan Mang and Peter Woods), 2020. The prayer beginning with “nangwa tayé...” courtesy of Rigpa Translations.

  1. Thangtong Gyalpo.
  2. Thangtong Gyalpo.
  3. A note in the Tibetan says that the visualization is as clear as a reflection in a mirror (me long gzugs brnyan ‘char bzhin gsal).