Practice of Guru Dewa Chenpo

Practices › Sādhanas | Collections & Cycles › Chokling Tersar | Deities › Guru PadmasambhavaGuru Dewa Chenpo | Tibetan MastersChokgyur Dechen Lingpa

English | བོད་ཡིག

Chokgyur Dechen Lingpa

Guru of Great Bliss (Guru Dewa Chenpo)

Further information:
Download this text:

༄༅། །གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཤོག་གཅིག་མ་བཞུགས་སོ། །

The Single-Page Practice of the Guru of Great Bliss

revealed by Chokgyur Dechen Lingpa

 

རང་རིག་བདེ་བ་ཆེན་པོར་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

rangrig dewa chenpor chaktsal lo

Homage to self-recognizing great bliss!

 

རང་ཉིད་དབང་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་བསྒོམ་པ་ཡི༔

rangnyi wangchen yabyum gompa yi

I visualize myself as the Mighty One1 with consort.

ཐུགས་ཀར་ཙིཏྟ་གྱེན་ལ་བསྟན་པ་ནི༔

tukkar tsitta gyen la tenpa ni

The heart within my chest points upwards,

པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཅུང་ཟད་ཁ་བྱེའི་ནང་༔

pema dab gyé chungzé kha jé nang

As an eight-petalled lotus, slightly open.

ཀུན་རྫོབ་བྱང་སེམས་ངོ་བོ་ཟླ་བའི་སྟེང་༔

kündzob changsem ngowo dawé teng

Inside, upon a moon disc, the essence of relative bodhicitta,

རང་རིག་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དཀར་གསལ་མདངས༔

rangrig dewa chenpo karsal dang

Rests my self-awareness, the Guru of Great Bliss:

གཞོན་ཚུལ་སྐུ་ཤ་རྒྱས་ཤིང་ལྷུན་ཆགས་པ༔

zhön tsul ku sha gyé shing lhün chakpa

With a radiant white complexion, he is youthful, corpulent, and impressive.

གསང་གོས་ཕོད་ཀ་ཆོས་གོས་དམར་པོ་དང་༔

sang gö pöka chögö marpo dang

He wears the secret gown, a wide-sleeved robe, a red Dharma robe,

བེར་ཕྱམ་པཎ་ཞྭ་དམར་པོ་ལྷུབ་པར་གསོལ༔

ber cham pen zhamar po lhubpar sol

A cloak, and a red paṇḍita hat.

བདེ་བའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཕྱག་གཉིས་མཉམ་བཞག་སྟེང་༔

dewé kyiltrung chak nyi nyamzhak teng

He sits in blissful posture, and upon his two hands in equipoise,

བདེ་སྐྱོང་སྣོད་དུ་བྂ་ཡིག་དཀར་དམར་མདངས༔

dekyong nö du bam yikkar mar dang

Is a bliss-sustaining skull-cup, within which the reddish-white syllable baṃ glows.

དེ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་སྣོད་ནང་ཁེངས༔

dé lé dütsi gyün bab nö nang kheng

Nectar oozes from the syllable,

དེ་ཡང་ཁ་ལུད་ཙིཏྟའི་ནང་གང་བསམ༔

deyang kha lü tsitté nang gang gyur

Filling the skull-cup and causing it to overflow and enter my heart.

བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་བལྟས་པ་ལ༔

While gazing into great bliss, recite:

ༀ་གུ་རུ་མཧཱ་སུ་ཁ་སིདྡྷི་ཧཱུྂ༔

om guru maha sukha siddhi hung

oṃ guru-mahā-sukha siddhi hūṃ

ཐུན་མཚམས་རྣམས་སུ་གདུང་དབྱངས་འདི་ལྟར་བྱ༔

At the end of the session, chant this yearning song of devotion:

བདག་གི་བླ་མ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔

dak gi lama guru rinpoche

O Guru Rinpoche, my teacher!

ད་ལྟ་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཞིང་ན་བཞུགས༔

danta pema ö kyi zhing na zhuk

While you now reside in the Lotus Light pure land,

བོད་འབངས་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གདུང་བས༔

bö bang semchen dukngal gyi dungwé

Your Tibetan subjects and other beings are wracked with suffering—

ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེས་ཉི་མས་བཏང་སྙོམས་སམ༔

khyé kyi tukjé nyimé tangnyom sam

Is your compassion as indifferent as the sun?

རེ་ལྟོས་སྐྱོ་བས་སྙིང་ནས་ཁྱོད་དྲན་ནས༔

ré tö kyowé nying né khyö dren né

As we think of you with profound sadness and hope,

གུས་པས་རྩེ་གཅིག་གསོལ་འདེབས་མི་གསན་ཅིང་༔

güpé tsechik soldeb mi sen ching

If you do not listen to our prayers of wholehearted devotion,

དད་ལྡན་བདག་སོགས་སེམས་ཅན་མི་འདྲེན་ན༔

deden dak sok semchen mi dren na

If you fail to guide sentient beings including those of us with faith—

ཡེ་སངས་རྒྱས་པའི་དགོས་པ་ཅི་ཞིག་མཆིས༔

yé sangyé pé göpa chizhik chi

What is the use of being primordially awakened?

བདག་ཅག་ལུས་ནས་གདུང་བའི་མཆི་མ་འཁྲུགས༔

dakchak lü né dungwé chima truk

Our bodies tremble as we shed tears of distress,

ངག་ནི་གསོལ་འདེབས་འོ་འདོད་ལྷང་ལྷང་འབོད༔

ngak ni soldeb o dö lhang lhang bö

With our speech we pray, calling out with a piercing cry.

ཡིད་ནི་རྩེ་གཅིག་ཁྱོད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་དྲན༔

yi ni tsechik khyö kyi namtar dren

While with focused minds, we recall your liberating life story.

རྫུ་འཕྲུལ་གློག་བཞིན་གུ་རུ་གནས་འདིར་བྱོན༔

dzutrul lok zhin guru né dir jön

Like a miracle, quick as lightning, Guru, come to this place!

བདེ་གཤེགས་དཀོན་མཆོག་རྩ་བ་རྣམ་གསུམ་གྱིས༔

deshek könchok tsawa nam sum gyi

Encircling you like billowing rainclouds

འཁོར་ཚོགས་ཆར་སྤྲིན་གཏིབས་པ་ལྟར་བཅས་པའི༔

khor tsok chartrin tibpa tar chepé

Are the awakened Three Jewels and Three Roots.

ཕ་ཡིས་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ཤིག་པདྨ་འབྱུང་༔

pa yi tukjé zik shik pema jung

Our father, Padmasambhava, look upon us with compassion!

བུ་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

bu la jingyi lob shik ngödrub tsol

Bestow blessings and siddhis on us, your children!

ཞེས་པས་ང་ཉིད་དངོས་སུ་སྐད་ཅིག་འོངས༔ 
དེར་ཚོགས་རྣམས་ལ་བྱིན་རླབས་ངེས་པར་ཞུགས༔ 
རྟགས་ནི་སྣ་རེ་མེད་རེ་ན་ར་ཀན༔

Whenever this is uttered, I myself will arrive instantly
And actually bless all those present,
And I vow that a sign of this will appear to each and every one of you.

འདི་ཡི་སྐུ་རྟེན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་༔ 
བདག་གི་སྙིང་ཁྲག་གདམས་པ་འདི་ཉིད་ནི༔ 
མ་འོངས་ལྷ་སྲས་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱིས་རྙེད༔ 
དེ་དུས་འདི་ཡི་བདག་པོ་ས་བཅུའི་མགོན༔ 
ཐང་གི་ལྷ་དང་ནམ་མཁའི་མཚོ་ཡོད་པར༔ 
ང་ཡི་སྤྲུལ་པ་ས་མནྟ་བྷ་དྲ༔ 
ཤིང་སྟག་ལོ་པ་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་འབྱུང་༔ 
གནས་ལྔར་ཕྱག་མཚན་ལྔ་དང་མཁུར་ཚོས་ལ༔ 
པདྨའི་རི་མོ་དཔྲལ་བར་དགའ་འཁྱིལ་ཅན༔ 
ལྟེ་བར་སྨེ་བ་དམར་ནག་སྟག་ཤམ་ཅན༔ 
དེ་ལ་སྐུ་རྟེན་གསུང་གསང་འཕྲོད་པར་གྱིས༔ 
ཤིན་ཏུ་ས་ཁད་ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་སུ༔ 
མི་ཆེན་ཞིག་འདུན་བསྟན་པ་རབ་ཏུ་རྒྱས༔

The statue of the Guru of Great Bliss
Together with this instruction, my own heart blood,
Will be found in the future by Lhasey and his consort.
At that time, when the guardian of this treasure, who dwells on the tenth bhūmi,
Resides at Tanglha and Namkhé Tso,
An emanation of myself, Samantabhadra,
Will appear in the Wood Tiger year as a protector of beings.
His five places will bear five marks, his cheeks
Will be adorned by a pattern of lotuses, on his forehead he will bear the swirl of bliss,
At his navel he will have a dark red mole, and he will wear a tiger-skin skirt.
By encountering this sacred statue and this secret teaching,
This great being will make the teachings spread far and wide
Within the realm of this vast open land.

 

ས་མ་ཡ་རྒྱ༔ ཁ་ཐཾ༔ གུཧྱ༔ སྦས་རྒྱ༔

Samaya seal! Khataṃ! Guhya! Concealment seal!

 

སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་མདོ་ཁམས་ལྷོ་རྒྱུད་ནམ་མཁའ་མཛོད་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་བདུད་རྩི་ལྔའི་ཤོག་སེར་ལས་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་གཏན་ལ་ཕབ་རིམ་བཞིན་དུ་གང་གི་རྗེས་སུ་འཇུག་པའི་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་མཁའ་སྤྱོད་འོག་མིན་མཚུར་ཕུའི་གཞལ་མེད་ཁང་དུ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

The great incarnated treasure-revealer, Chokgyur Dechen Lingpa, revealed this practice at Lhogyü Namkha Dzö in Dokham. It was gradually deciphered from the yellow parchment of the five amṛtas by the omniscient lord of victors himself and transcribed accordingly by his disciple Pema Garwang Lodrö Tayé in the celestial palace of Okmin Tsurpu.

 

| Translated by Samye Translations (Laura Swan, Stefan Mang and Peter Woods) and edited by Libby Hogg, 2020. First published on Lotsawa House, 2021

 

Version: 1.1-20211123

  1. Hayagrīva.

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept