Garland of Vajra Words

Practices › PrayersGuru Rinpoche Prayers | Deities › Guru Padmasambhava | Tibetan MastersDilgo Khyentse Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Dilgo Khyentse Rinpoche

Guru Lake-Born Vajra (Tsokye Dorje) and Eight Manifestations

༄༅། །གུ་རུའི་གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་ཕྲེང་བཞུགས།

A Garland of Vajra Words

A Prayer to the Guru

by Dilgo Khyentse Rinpoche

 

མཆོག་གི་དང་པོ་སྐུ་གསུམ་འཆང་། །

chok gi dangpo ku sum chang

Supreme and primordial holder of the three kāyas,

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་པ་པོ། །

sangye tamché kyepa po

Father of all the buddhas,

འོད་ཆེན་རྣམ་པར་སྣང་བར་བྱེད། །

ö chen nampar nangwar jé

Great beacon of light,

ཚེ་མཐའ་ཡས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

tsétayepa la chaktsal

Amitāyus, Source of Infinite Life: homage to you!

 

བྱམས་དང་སྙིང་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཅན། །

jam dang nyingjé kyilkhor chen

Brilliant moon of love and compassion,

འགྲོ་ཀུན་དགའ་བའི་མིག་དང་ལྡན། །

dro küngawé mik dangden

Fondly looking after all beings,

སྨོན་ལམ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་སྟེ། །

mönlam yeshe gyatso té

Ocean of aspiration and wisdom,

འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

jikten wangchuk la chaktsal

Lokeśvara, Lord of the World: homage to you!

 

དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་པདྨ་སྐྱེས། །

palden sangye pema kyé

Glorious Lotus-Born Buddha,

ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་མཛོད་འཛིན་པ། །

künkhyen yeshe dzö dzinpa

Holder of the treasury of all-knowing wisdom,

རྒྱལ་པོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་འཆང་། །

gyalpo gyutrul natsok chang

Taking on magical appearance as a myriad of kings,

སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

nangsi zilnön la chaktsal

Nangsi Zilnön, Prevailer over all that Appears and Exists: homage to you!

 

རྡོ་རྗེ་ལས་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་བདག །

dorjé lé kyé dorjé dak

Born from the Vajra, you are the Vajra-Lord,

རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་མཁའ་འདྲ་བ། །

dorjé nyingpo kha drawa

Vajra in essence, like the sky,1

རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་བདེ་བ་ཆེ། །

dorjé gyalpo dewa ché

Vajra King, Great Bliss,2

པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

pema jungné la chaktsal

Pema Jungné, the Lotus-Born: homage to you!

 

འཕགས་ལམ་ཤིན་ཏུ་མཐོ་ལ་གནས། །

paklam shintu to la né

Abiding on the heights of the noble path,3

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ལས་བྱེད་པ། །

dü sum sangye lejepa

Accomplishing the activity of the buddhas of the three times,4

མགོན་པོ་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མཆོག །

gönpo semchen kün gyi chok

Protector, supreme amongst all beings,5

པདྨ་སཾ་བྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

pema sambha la chaktsal

Padmasambhava, the Lotus-Born: homage to you!

 

མི་ཤེས་དགྲ་ཡི་དྲེགས་པ་འཇོམས། །

mi shé dra yi drekpa jom

Slayer of enemies, haughty demons of ignorance,

བློ་ལྡན་སྒེག་འཆང་དཔལ་དང་ལྡན། །

loden gek chang pal dangden

Wise, graceful, and glorious,6

སྨྲ་བའི་སེང་གེ་མཚུངས་པ་མེད། །

mawé sengé tsungpamé

Lion of speech, peerless one,7

བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

loden choksé la chaktsal

Loden Choksé, Wise Seeker of the Sublime: homage to you!

 

སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་དོན་སྒྲུབ་པ། །

gyutrul chenpo dön drubpa

Accomplisher of great magical creation,

སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོའི་དགའ་བས་དགའ། །

gyutrul chenpö gawé ga

Delighting in the pleasure of great magical creation,

སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོའི་མིག་འཕྲུལ་ཅན། །

gyutrul chenpö miktrul chen

Illusionist of the great magical creation,8

པདྨ་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

pema gyalpo la chaktsal

Pema Gyalpo, Lotus King: homage to you!

 

གསང་སྔགས་ཚུལ་ཆེན་ལས་བྱུང་བ། །

sang ngak tsul chen lé jungwa

You have arisen from the great path of the secret mantra9

ཕ་རོལ་ཕྱིན་བཅུ་ཐོབ་པ་སྟེ། །

parol chin chu tobpa té

You have attained the ten perfections,10

བདེན་དོན་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་ལྡན། །

dendön nampa chunyi den

You have realized the twelve aspects of the truth,11

ཉི་མ་འོད་ཟེར་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

nyima özer la chaktsal

Nyima Özer, Rays of the Sun: homage to you!

 

རྣམ་དག་ཕུང་པོ་ལྔ་འཆང་བ། །

namdak pungpo nga changwa

Bearer of the five completely pure aggregates,12

ངེས་འབྱུང་ཀུན་གྱི་མཐའ་ལ་གནས། །

ngejung kün gyi ta la né

You abide in the finality of complete renunciation,13

ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཐུབ་ཆེན་ལྡན། །

tubpa chenpo tub chenden

Great Sage, Great Muni,14

ཤཱཀྱ་སེང་གེ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

shakya sengé la chaktsal

Śākya Sengé, Lion of the Śākyas: homage to you!

 

ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེའི་སྒྲ་སྒྲོགས་པ། །

zab ching gyaché dra drokpa

Proclaimer of the profound and vast,15

རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་དགའ་བ་ཆེ། །

dorjé drakpo gawa ché

Fierce vajra, great delight,16

བདག་མེད་སེང་གེའི་སྒྲ་དང་ལྡན། །

dakmé sengé dra dangden

Lion’s roar of selflessness,17

སེང་གེ་སྒྲ་སྒྲོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

sengé dradrok la chaktsal

Sengé Dradok, Lion’s Roar: homage to you!

 

བདུད་ཀྱི་དཔུང་རྣམས་ཕམ་བྱེད་པ། །

dü kyi pung nam pam jepa

Defeater of the armies of demonic forces,18

རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་སྟེ་ཧཱུྃ་ཞེས་སྒྲོགས། །

dorjé hung té hung zhé drok

Effecting the hūṃs of Vajrahūṃkāra,19

ཚུགས་པ་མེད་ཅིང་ཆེ་བར་གྲགས། །

tsukpamé ching chewar drak

Impervious and greatly renowned,20

རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

dorjé drolö la chaktsal

Dorjé Drolö, Wild Wrathful Vajra: homage to you!

 

རིགས་གསུམ་འཆང་བ་གསང་སྔགས་ཅན། །

rik sum changwa sang ngakchen

Lord of the three families, sovereign of secret mantra,21

གདུལ་དཀའ་འདུལ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག །

dul ka dulwa nam kyi chok

Supreme subduer of the hard to tame,22

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རབ་གྲོལ་བྱེད། །

semchen tamché rab drol jé

Great liberator of all beings,23

མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །

tsokyé dorjé la chaktsal

Tsokyé Dorjé, Ocean Born Vajra: homage to you!

 

ཁྱེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་གསོལ་བཏབ་པས། །

khyé la chaktsal soltab pé

By praying and paying homage to you,

བདག་ཅག་ཡང་དག་རྫོགས་པ་ཡི། །

dakchak yangdak dzokpa yi

May we actualize pristine, complete,

བྱང་ཆུབ་དམ་པ་མངོན་གྱུར་ནས། །

changchub dampa ngöngyur né

Perfect awakening

བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་ཀུན་སྤེལ་བྱེད་ཤོག །

ten drö pal kün pel jé shok

And thus elevate the glory of the teachings and beings!

 

ཅེས་པ་འཇམ་དཔལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རྒྱུད་ལས་ལུང་གི་ཚུལ་དུ་བཏུས་པ་འདིས་ཀྱང་སྐྱེ་ཀུན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པས་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུར་དམིགས་ནས་མངྒ་ལ་ཤྲཱི་བྷུ་ཏིས་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར་གླིང་ནས་བྲིས་པའོ། །དགེའོ། །དགེའོ། དགེའོ།།

Drawing on citations from The Tantra of the Magical Net of Mañjuśrī,24 Maṅgala-Śrībhuti composed this prayer in Tashi Palbar Ling,25 intending it to be a cause for the Second Buddha to care for us throughout all our lifetimes. Virtue! Virtue! Virtue!

 

| Samye Translations, 2019. (Translated by Stefan Mang and Oriane Lavolé.) Revised with many thanks to Anthony Tribe.

 1. The first two lines of verse 69 of The Chanting of the Names of Mañjuśrī (Tōh. 360, mañjuśrīnāmasaṃgīti, ‘jam dpal mtshan brjod). As the colophon states, Dilgo Khyentsé draws on citations from the Nāmasaṃgīti. This and the following footnotes specify which lines Khyentsé Rinpoche cites.
 2. The second line of verse 71.
 3. The third line of verse 80.
 4. The fourth line of verse 99.
 5. The third line of verse 119.
 6. The second and third lines of verse 120.
 7. The fourth line of verse 101.
 8. Lines two, three and four of verse 35.
 9. The third line of verse 42.
 10. The first line of verse 43.
 11. The first line of verse 133.
 12. The fourth line of verse 130.
 13. The first line of verse 131.
 14. A play on the Sanskrit word muni (thub pa), sage. In Sanskrit the line reads mahāmauni-mahāmuni. The second line of verse 42.
 15. The third line of verse 77.
 16. The third line of verse 71.
 17. The third line of verse 47.
 18. The third line of verse 151.
 19. The fourth line of verse 71.
 20. The first line of verse 80.
 21. The first line of verse 65.
 22. The second line of verse 1.
 23. The four line of verse 119.
 24. Otherwise known as The Chanting of the Names of Mañjuśrī (Tōh. 360, mañjuśrīnāmasaṃgīti, ’jam dpal mtshan brjod).
 25. Tashi Palbar Ling is the name of the retreat hermitage of Mipham Rinpoche (1846-1912). Dilgo Khyentsé stayed in retreat at this site as well.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept