Neten Chokling Rinpoche Long-Life Prayer

Practices › Long-Life Prayers | Tibetan MastersDilgo Khyentse Rinpoche | Tibetan MastersNeten Chokling Rinpoche

English | Español | 中文 | བོད་ཡིག

Dilgo Khyentse Rinpoche

Neten Chokling Rinpoche

༄༅། །གཏེར་ཆེན་མཆོག་གླིང་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་པའི་ཞབས་བརྟན་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་མང་བཞུགས་སོ། །

The Vajra Sitar of Immortality

A Prayer for the Long Life of the Fourth Incarnation of Terchen Chokgyur Lingpa

by Dilgo Khyentse Rinpoche

 

ཨོཾ་སྭསྟི།

om svasti

Oṃ svasti!

རི༵ག་འཛི༵ན་གྲུབ་བརྒྱའི་སྤྱི་མེས་པདྨ་འབྱུང་། །

rigdzin drub gyé chimé pema jung

Padmasambhava—forefather of hundreds of accomplished vidyādharas

བདེ་ཆེན་འགྱུ༵ར་མེ༵ད་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཡི་དམ་ལྷ། །

dechen gyurmé gyutrul yidam lha

Yidam deities—magical manifestations of unchanging great bliss—

རྡོ༵་རྗེ༵འི་ཆོས་སྲུང་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་ཀྱི། །

dorjé chösung khandrö tsok ché kyi

And the assembly of vajra dharma-protectors and ḍākinīs,

བདེན་བྱིན་རྨད་བྱུང་ནུས་མཐུའི་ཤིས་པ་སྩོལ། །

den jin mejung nütü shipa tsol

Through your wondrous truth, may all be powerfully auspicious!

 

སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་ཐེག་མཆོག་སྨིན་གྲོལ་གྱི། །

ngagyur kater tek chok mindrol gyi

Custodian of the liberating instructions and ripening empowerments

བསྟན་འཛིན་མཁས་གྲུབ་དབང་པོའི་སྐུ་ཚེ་དང་། །

tendzin khedrub wangpö kutsé dang

Of the Supreme Vehicle, the Kama and Terma of the Ancient Translations,

ཐུགས་བསྐྱེད་ཕྲིན་ལས་དཀར་པོའི་ཟླ་གཞོན་བཞིན། །

tukkyé trinlé karpö da zhön zhin

Lord of scholars and sages—like the full moon rising bright above,

འཆར་བས་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །

charwé chok lé nampar gyal gyur chik

May your life, awakened vision and activity reign victorious over all!

 

བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྗེའི། །

kabab dünden terchen chö kyi jé

May the tradition of the Great Tertön, the King of Dharma,

རིང་ལུགས་སྲིད་མཐར་རྫོགས་ལྡན་དུས་སྟོན་བཞིན། །

ringluk si tar dzokden dü tön zhin

Holder of the seven special transmissions,

དགེ་མཚན་རྨད་བྱུང་ཤིས་པའི་མེ་ཏོག་གིས། །

getsen mejung shipé metok gi

Remain until the end of time, like a celebration from the Golden Age—

འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་རྟག་ཏུ་མཛེས་གྱུར་ཅིག །

jikten sum na taktu dzé gyur chik

The three worlds forever adorned by this auspicious flower of wondrous goodness!

 

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་སྤྱི་གཟུགས་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་བཅུ་དྲུག་པས་སྩལ་བའི་མཚན་དང་མཐུན་པའི་ཞབས་བརྟན་འབུལ་དགོས་ཞེས་གྲུབ་སྲས་སྐུ་མཆེད་རྟེན་མཆོག་འགྱུར་མེད་གླིང་གི་འདུས་པའི་སྡེས་གསུངས་བསྐུལ་བཞིན་འཇམ་མགོན་མཁྱེན་བརྩེའིབྱིན་རླབས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རེག་པའི་སྔགས་བཙུན་མངྒ་ལ་ཤྲི་བྷུ་ཏིའི་སྐུ་ཚབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དངོས་གྲུབ་དཔལ་འབར་གྱིས་སྤྱན་སྔར་བྲིས་ཤིང་སྨོན་པ་བཞིན་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག།

Since the sons of the siddha1 together with some sangha members from Tenchok Gyurmé Ling2 requested me to offer a long life prayer using the name Rigdzin Gyurmé Dorjé3 bestowed by the embodiment of the victors of the three times, the Sixteenth Gyalwang Karmapa, I, Maṅgala Śrī Bhuti, a tantric practitioner who was touched by the nectar of Jamgön Khyentsé’s blessing, composed this prayer in the presence of the Kutsap Yizhin Norbu Ngödrup Palbar.4 May these aspirations come true!

 

| Samye Translations (Stefan Mang and Peter Woods), 2020.

 

Source: bkra shis dpal 'byor. gsung 'bum/_rab gsal zla ba. BDRC W21809. 25 vols. Delhi: Shechen Publications, 1994. Vol. 3: 146a–146b

 

Version: 1.2-20221223

  1. This is a reference to the Third Neten Chokling Rinpoche, the founder of Tenchok Gyurmé Ling in India, and his four sons.
  2. i.e., Neten Monastery in Bir, Himachal Pradesh, India.
  3. The name is highlighted in italics in the phonetics above. The name could be rendered in English as ‘Awareness-Holder Unchanging Vajra’.
  4. The Kutsap Yizhin Norbu Ngödrup Palbar (sku tshab yid bzhin nor bu dngos grub dpal ’bar) is one of the most sacred terma statues of Guru Rinpoche. It was revealed by Chokgyur Lingpa together with the Sampa Lhundrup practice.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept