Five Families of Mañjuśrī Praise

Deities › Mañjuśrī | Literary Genres › Praise | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Mañjuśrī

༄༅། །འཇམ་དཔལ་རིགས་ལྔར་བསྟོད་གསོལ་བཞུགས།    །

Praise and Prayer to the Five Families of Mañjuśrī

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ཨོཾ་ཝཱ་ཀྱེ་དཾ་ན་མཿ

om wakyédam namah

oṃ vākyedaṃ namaḥ

སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྐུ་ཆེན་པོ།    །

sangye kün gyi ku chenpo

Great body of all the buddhas,

ཡེ་ཤེས་སྐུ་སྟེ་སྐུའི་དབང་ཕྱུག  །

yeshe ku té kü wangchuk

Wisdom body, sovereign body,

འཇམ་དཔལ་དྲི་མ་མེད་པའི་སྐུ།    །

jampal drima mepé ku

Mañjuśrī, immaculate in form,

མཆོག་སྦྱིན་རྡོ་རྗེར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད།

chok jin dorjér chaktsal tö

Vajra granter of boons, to you I offer homage and praise.

 

ཨོཾ་ཝཱ་གཱི་ཤྭ་རི་མུྃ།

om wagi shvari mum

oṃ vāgiśvara muṃ

བདག་མེད་སེངྒེའི་སྒྲ་དང་ལྡན།    །

dakmé sengé dra dangden

Striking fear into deer-like heretics

མུ་སྟེགས་རི་དྭགས་ངན་འཇིགས་པ།    །

mutek ridak ngen jikpa

With the lion’s roar of selflessness.1

ཀུན་ཏུ་འགྲོ་བའི་དོན་སྟོན་པའི།    །

küntu drowé dön tönpé

You reveal the universal meaning,

གསུང་གི་དབང་ཕྱུག་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད།    །

sung gi wangchuk chaktsal tö

Master of speech, to you I offer homage and praise.

 

ཨོཾ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱིཿ

om arapatsana dhih

oṃ arapacana dhīḥ

འགྲོ་བའི་མར་མེ་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན།    །

drowé marmé yeshe drön

A light for beings, a lantern unto wisdom,

གཟི་བརྗིད་ཆེན་པོ་འོད་གསལ་བ།    །

ziji chenpo ösalwa

With energy supreme, most radiant,2

ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས།    །

küntu tokpa tamché pang

Entirely free from any form of concept.3

འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད།    །

jampal dorjér chaktsal tö

Mañjuvajra, to you I offer homage and praise.

 

ཨོཾ་བཛྲ་ཏིཀྵ་ཎ་དུཿཁ་ཙྪེ་ད་པྲ་ཛྙཱ་ཛྙཱ་ན་མུརྟྟ་ཡེ།  ཛྙཱ་ན་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་གཱི་ཤྭ་ར་ཨ་ར་པ་ཙ་ནཱ་ཡ་ཏེ་ན་མཿ

om benza tikshana duhkha tséda prajna jnana murtta yé jnana kaya wagi shara arapatsana ya té namah

oṃ vajratīkṣṇa duḥkha chheda prajñā jñāna mūrtaye | jñāna-kāya-vāgiśvara arapacanāyate namaḥ

དོན་གསུམ་ཐེ་ཚོམ་གཅོད་པའི་བློ།    །

dön sum tetsom chöpé lo

His thinking free from doubt, his object threefold,

ཀུན་དོན་ཡོན་ཏན་གསུམ་གྱི་བདག  །

kün dön yönten sum gyi dak

His object all, three properties by nature.4

སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་བླ་ན་མེད།    །

sangye changchub lanamé

The buddha’s unsurpassed awakening,5

ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད།    །

yönten tayé chaktsal tö

Limitless Qualities, to you I offer homage and praise.

 

ཨོཾ་ཧྲཱིཿདྷཱིཿམ་མེ་དཱི་པཾ་མཉྫུ་ཤྲཱི་མུྃ་ཧྲཱིཿཔྲཛྙཱ་ཝཱརྡྷ་ནི་ཧྲཱིཿདྷཱིཿསྭཱ་ཧཱ།

om hrih dhih mamé dipam mandzushri mum hrih pradznya wardhani hrih dhih soha

oṃ hrīḥ mame dīpaṃ mañjuśrī mūṃ hrīḥ prajñā vardhani hrīḥ dhīḥ svāhā

སྨྲ་བའི་སེངྒེ་ཚུགས་པ་མེད།    །

mawé sengé tsukpamé

The unassailable, the lion of speech,6

ཀུན་ཏུ་བལྟ་བས་མཆོག་ཏུ་དགའ།    །

küntu tawé chok tu ga

With universal vision, true delight,

གཟི་བརྗིད་ཕྲེང་བ་ལྟ་ན་སྡུག  །

ziji trengwa ta na duk

With fire garlands, handsome to behold,7

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད།

chö kyi gyaltsen chaktsal tö

Dharma Banner of Victory, to you I offer homage and praise.

 

ཨོཾ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་ས་ཏྭ་ཧཱུྃ།    །

om mandzushri jnana sata hung

oṃ mañjuśrī-jñāna-satva-hūṃ

དང་པོའི་སངས་རྒྱས་རྒྱུ་མེད་པ།    །

dangpö sangye gyu mepa

Primordial buddha, who’s devoid of any cause,

ཡེ་ཤེས་མིག་གཅིག་དྲི་མ་མེད།    །

yeshe mik chik drima mé

With wisdom as his only eye, unstained,

ཡེ་ཤེས་ལུས་ཅན་དེ་བཞིན་གཤེགས།    །

yeshe lüchen dezhin shek

Tathāgata, with wisdom as his body,8

དཀྱིལ་འཁོར་དབང་ཕྱུག་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད།    །

kyilkhor wangchuk chaktsal tö

Lord of the maṇḍala, to you I offer homage and praise.

 

འཇམ་དཔལ་རིགས་ལྔའི་ལྷ་ཚོགས་ལ།    །

jampal rik ngé lhatsok la

Through the merit of paying homage and praising

ཕྱག་འཚལ་བསྟོད་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས།    །

chaktsal töpé sönam kyi

The hosts of deities of the five families of Mañjuśrī,

མ་རིག་མུན་པ་ཀུན་སེལ་ནས།    །

marik münpa kün sel né

May the darkness of ignorance be entirely dispelled

མཁྱེན་གཉིས་སྣང་བ་རྒྱས་པར་ཤོག  །

khyen nyinang ba gyepar shok

And the light of twofold knowledge always shine.

 

རྒྱུད་ཀྱི་ངེས་པའི་བསྟོད་པ་འདི།    །
ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཞེས་བྱ་བར།    །
ལྷ་རྫས་ཡོལ་གོའི་རྟེན་དང་བཅས།    །
ཨ་མདོ་བླ་མས་བསྐུལ་ངོར་བྲིས།    །

This praise based on the definitive tantra
Was written by one called Chökyi Lodrö,
In response to a request from Amdo Lama,
Accompanied by a silken scarf and vessel.

 

ཤུ་བྷཾ།  །    །།

Śubham.

 

| Translated by by Adam Pearcey with reference to the Chanting the Names of Mañjuśrī (Mañjuśrī-nāma-saṅgīti) translation by Ryan Conlon and Stefan Mang and with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2022.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "jam dpal rigs lngar bstod gsol/" in 'Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012. (BDRC W1KG12986). Vol. 2: 385–386

 

Version: 1.0-20220616

  1. These two lines are from Mañjuśrī-nāma-saṅgīti 47. See https://www.lotsawahouse.org/words-of-the-buddha/chanting-names-of-manjushri
  2. These two lines are from Mañjuśrī-nāma-saṅgīti 62.
  3. This line is from Mañjuśrī-nāma-saṅgīti 56
  4. From Mañjuśrī-nāma-saṅgīti 140
  5. From Mañjuśrī-nāma-saṅgīti 143
  6. From Mañjuśrī-nāma-saṅgīti 101
  7. From Mañjuśrī-nāma-saṅgīti 102
  8. From Mañjuśrī-nāma-saṅgīti 100
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept