The Home of Tibetan Buddhist Texts in Translation
ISSN 2753-4812
ISSN 2753-4812

Unifying Practice of the Prayer

English | བོད་ཡིག

༄༅། །གསོལ་འདེབས་དྲིལ་སྒྲུབ་བཞུགས་སོ། །

The Unifying Practice of the Prayer1

by Jamyang Khyentsé Chökyi Lodrö

 

གུ་རུ་དྷེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནི་ཡེ།

Guru-deva-ḍākinyai

བྱིན་རླབས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ནི།

The practice which unites the blessings of the outer, inner and secret guru yogas is as follows:

The Visualization

ཨ། གནས་ཡུལ་སྣོད་བཅུད་དག་པའི་ཞིང་། །

ah, neyul nöchü dakpé zhing

Ah! The environment and everything within it is a pure realm.

མདུན་མཁར་འཇའ་འོད་འཁྲིགས་པའི་ཀློང་། །

dün khar ja ö trikpé long

In the sky before me, in an expanse filled with rainbow light,

མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་གང་བའི་དབུས། །

chötrin gyatsö gangwé ü

Amidst vast ocean-like clouds of offerings,

སེང་ཁྲི་པད་ཉི་ཟླ་བའི་སྟེང་། །

sengtri pé nyi dawé teng

Resides Guru Vajradhara of Uḍḍiyāna,

བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །

lama orgyen dorjé chang

Upon a lion throne and seats of lotus, sun and moon.

དཀར་དམར་མཚན་དཔེའི་གཟི་བརྗིད་འབར། །

kar mar tsenpé ziji bar

Reddish white in complexion, he shines with the splendor of the signs and marks.

གསང་གོས་འདུང་མ་ཆོས་གོས་དང་། །

sang gö dungma chögö dang

He is magnificently attired in a secret gown, shirt,

ཟ་འོག་བེར་སྨུག་བརྗིད་པར་གསོལ། །

zaok ber muk jipar sol

Monastic robe, and dark-red brocade cloak.

དབུ་ལ་པད་ཞྭ་ཕྱག་གཡས་པས། །

u la pé zha chak yepé

Upon his head is the lotus crown, and his right hand brandishes a vajra,

རྡོ་རྗེ་འཕྱར་ཞིང་གཡོན་མཉམ་བཞག །

dorjé char zhing yön nyamzhak

While his left, in equanimity, holds

ཐོད་ཞལ་ཚེ་ཡི་བུམ་པ་བསྣམས། །

tö zhal tsé yi bumpa nam

A skull-cup containing a long-life vase.

ཞབས་གཉིས་རོལ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས། །

zhab nyi rolpé tab kyi zhuk

His legs are poised in royal ease,

མཆན་གཡོན་ཁ་ཊཾ་ག་བསྟེན་ཅིང་། །

chen yön kha tam ga ten ching

And he cradles a khaṭvāṅga in his left arm.

སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་ཆེན་པོ་ཡི། །

nangsi zilnön chenpo yi

Inside the conch mansion of the head

སྤྱི་བོ་དུང་ཁང་ནང་དག་ཏུ། །

chiwo dungkhang nang dak tu

Of this supreme subduer of all existence

བླ་མ་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེ། །

lama guru dewa ché

Resides Guru Dewa Chenpo, Guru of Great Bliss.

ཕྱག་གཉིས་མཉམ་བཞག་ཀ་པ་ལ། །

chak nyi nyamzhak kapala

His two hands are in equipoise,

བདུད་རྩི་བཾ་ཡིག་དཀར་པོས་མཚན། །

dütsi bam yikkar pö tsen

Holding a skull-cup filled with ambrosia, marked by the syllable baṃ.

དབུ་ལ་ཤེའུའི་སྙན་ཞུ་དང་། །

u la shé'ü nyen zhu dang

His head is adorned with the long-flapped hat,

སྐུ་ལ་གསང་གོས་པོད་ཀ་དང་། །

ku la sang gö pö ka dang

And he wears the secret gown, wide-sleeved robe,

ཆོས་གོས་གསོལ་ཞིང་རྡོར་སྐྱིལ་བཞུགས། །

chögö sol zhing dor kyil zhuk

And monastic robe, as he sits in vajra posture.

མགྲིན་པར་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ནི། །

drinpar tsokyé dorjé ni

At Guru Vajradhara’s throat resides Tsokyé Dorjé, the Lake-Born Guru.

ཞི་འཛུམ་དཀར་དམར་མཚན་དཔེས་མཛེས། །

zhi dzum kar mar tsenpé dzé

He smiles peacefully and has a reddish white complexion; he is graced by the signs and marks.

ཕྱག་གཉིས་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཆང་བསྣམས། །

chak nyi dorjé töchang nam

His two hands hold a vajra and an ambrosia-filled skull-cup.

གཅེར་བུ་དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི། །

cherbu dar dang rinpoche

His naked body is adorned with jewels, silks

རྒྱན་དང་ཨུཏྤལ་ཕྲེང་བ་དང་། །

gyen dang utpal trengwa dang

And a garland of utpala flowers.

གསང་ཡུམ་མནྡྷ་ར་བ་ནི། །

sang yum mandha rawa ni

The secret consort Mandāravā embraces him.

གྲི་ཐོད་འཛིན་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར། །

dri tö dzin dang nyampar jor

She holds a knife2 and a skull-cup.

ཐུགས་ཀར་པདྨ་ཉི་མའི་སྟེང་། །

tukkar pema nyimé teng

At Guru Vajradhara’s heart, upon seats of lotus, sun and moon,

རྒྱལ་བསེན་བསྣོལ་བའི་གདན་སྟེང་དུ། །

gyal sen nolwé den tengdu

Is dark blue Dorjé Draktsal, Vajra Wrath,

རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་སྐུ་མདོག་མཐིང་། །

dorjé drakstal kudok ting

Standing upon crossed male and female demons.

ཁྲོ་ཆགས་གར་དགུའི་ཉམས་ལྡན་པ། །

tro chak gar gü nyam denpa

Wrathful and seductive, he displays the nine moods of dance.

ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་རྡོར་དྲིལ་འཛིན། །

zhal chik chak nyi dordril dzin

He has one face, and his two hands hold a vajra and bell.

གསང་གོས་ཕོད་ཀ་མགོ་རློན་ཕྲེང་། །

sang gö pöka go lön treng

He wears the secret gown, a wide-sleeved robe, a garland of severed heads,

སྦྲུལ་ཆུན་རུས་རྒྱན་སྟག་གླང་དང་། །

drul chün rügyen tak lang dang

Snake bracelets, bone ornaments, elephant and

མི་ལྤགས་གཡང་གཞི་ལ་སོགས་གསོལ། །

mipak yangzhi lasok sol

Human skins, and other hides too.

གར་དགུའི་ཉམས་ལྡན་མེ་དཔུང་དབུས། །

gar gü nyamden mepung ü

Revelling in the nine moods amidst this inferno

ཡུམ་མཆོག་རྣལ་འབྱོར་དམར་མོ་ནི། །

yum chok naljor marmo ni

Is the supreme consort, Red Yoginī.

གྲི་ཐོད་འཛིན་དང་འཁྲིལ་སྟབས་སུ། །

dri tö dzin dang tril tab su

She holds a knife3 and skull-cup, and, embracing her consort,

ཞབས་གཉིས་གཡས་བསྐུམ་གཡོན་བརྐྱང་བཞེངས། །

zhab nyi yé kum yön kyang zheng

She stands with her right leg drawn and left leg extended.

གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱིས་མཚན། །

né sum dorjé sum gyi tsen

These deities’ three places are marked by the three vajras,

འོད་འཕྲོས་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་གྱུར། །

ö trö yeshe chendrang gyur

And from them light shoots forth, inviting the wisdom deities.

སྔོན་བསྐལ་མའི་གདུང་དབྱངས་ཀྱིས་སྐུལ།

Call out longingly with the Ngön Kalma invocation:

ཧཱུྃ༔ སྔོན་གྱི་བསྐལ་པའི་དང་པོ་ལ༔

hung, ngön gyi kalpé dangpo la

Hūṃ! At the very beginning of this age,

ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔

orgyen yul gyi nubjang tsam

In the north-west of the land of Uḍḍiyāna,

པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔

pema gesar dongpo la

In the heart of a lotus flower,

ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔

yatsen chok gi ngödrub nyé

Endowed with the most marvellous attainments,

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔

pema jungné zhé su drak

You are renowned as the ‘Lotus-born’,

འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོ་དང་༔

khor du khandro mangpo dang

Surrounded by your retinue of many ḍākinīs

རིག་འཛིན་གྲུབ་ཐོབ་རྒྱ་མཚོས་བསྐོར༔

rigdzin drubtob gyatsö kor

And oceanic hosts of vidyādharas and siddhas.

ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱིས༔

khyé kyi jesu dak drub kyi

Following in your footsteps, I practise.

བྱིན་གྱིས་རླབས་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

jingyi lab chir shek su sol

Come! Inspire us with your blessings—

གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ༔

né chok diru jin pob la

Shower down your blessings on this supreme place!

སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་བསྐུར༔

drub chok dak la wang zhi kur

Grant us, supreme practitioners, the four empowerments!

བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔

gek dang lokdren barché sol

Remove any negativity, obstructing force or disturbance to our practice!

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

chok dang tünmong ngödrub tsol

Grant us attainments, ordinary and supreme!

ཨོ་ཨཱ་ཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿ ཛཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ

om ah hung benza guru pema tötreng tsal benza samaya dza | dza hung bam ho |

oṃ āḥ hūṃ vajra-guru-padma tötreng tsal vajra-samaya jaḥ | jaḥ hūṃ baṃ hoḥ |

དབྱེར་མེད་དུ་བསྟིམས་ལ།

The wisdom deities thus merge inseparably with the visualization.

ན་མོ། བླ་མ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྐུ། །སོགས་སྐྱབས་སེམས་ཡན་ལག་བཅུ་པ་སྦྲེལ།

Then take refuge, generate bodhicitta, and perform the ten-branch offering:4

སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི།

Taking Refuge

ན་མོ༔ བླ་མ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྐུ༔

namo, lama deshek düpé ku

Namo! Lama, in your perfect form, you embody all the sugatas;

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ལ༔

könchok sum gyi rangzhin la

Your very nature is that of the Three Jewels: Buddha, Dharma and Saṅgha.

བདག་དང་འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་རྣམས༔

dak dang dro druk semchen nam

Until enlightenment is fully realized,

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

changchub bardu kyab su chi

We and all beings of the six realms take refuge in you.

སེམས་བསྐྱེད་ནི།

Generating Bodhicitta

སེམས་བསྐྱེད་འགྲོ་བ་ཀུན་དོན་དུ༔

semkyé drowa kün döndu

We arouse the bodhicitta, the heart of the awakened mind, and, for the sake of all living beings,

བླ་མ་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབས་ནས་ནི༔

lama sangye drub né ni

When we have accomplished the enlightened state of the master,

གང་ལ་གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔

gang la gang dul trinlé kyi

We vow to liberate them all, through the enlightened actions

འགྲོ་བ་བསྒྲལ་བར་དམ་བཅའོ༔

drowa dralwar damchao

Of teaching each and every one according to their needs.

ཡན་ལག་བཅུ་པ་ནི།

The Ten-Line Seven-Branch Offering5

བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་གཤེགས༔

lama yidam khandro shek

Approach now, gurus, devas, and ḍākinīs:

ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་ལ་བཞུགས༔

nyi da pemé den la zhuk

Take your seats on these cushions of lotus, sun and moon.

ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་ཕྱག་འཚལ༔

lü ngak yi sum gü chaktsal

We offer homage, while devotion fills our body, speech and mind.

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ༔

chi nang sangwé chöpa bul

We make offerings, outer, inner and secret.

ཉམས་ཆག་སྡིག་སྒྲིབ་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔

nyam chak dikdrib tol zhing shak

We confess all impairments and breakages of vows, all our harmful actions and obscurations.

གསང་སྔགས་བསྒྲུབས་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔

sang ngak drub la jé yi rang

We rejoice that the Secret Mantrayāna is being accomplished in practice.

སྨིན་གྲོལ་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔

mindrol sang ngak chökhor kor

We request you to turn the wheel of the secret mantra teachings, which ripen and liberate.

མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔

nyangen mi da zhuk su sol

Remain with us without passing into nirvana, we pray.

སྙིང་པོ་སེམས་ཅན་དོན་དུ་བསྔོ༔

nyingpo semchen döndu ngo

We dedicate all merit so that sentient beings attain the essence of enlightenment.

ཡང་དག་རྡོ་རྗེའི་དོན་རྟོགས་ཤོག༔

yangdak dorjé dön tok shok

May we all realize our true vajra nature!

 

གསོལ་འདེབས་ནི།

The Prayer

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ། སོགས་ཅི་ནུས་དང་།

Then recite the prayer (Düsum sangyé… etc.) as much as you can:

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔

dü sum sangye guru rinpoche

Embodiment of buddhas of past, present and future, Guru Rinpoche;

དངོས་གྲུབ་ཀུན་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཞབས༔

ngödrub kün dak dewa chenpö zhab

Master of all siddhis, Guru of Great Bliss;

བར་ཆད་ཀུན་སེལ་བདུད་འདུལ་དྲག་པོ་རྩལ༔

barché kün sel düdul drakpo tsal

Dispeller of all obstacles, Wrathful Subjugator of Māras;

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔

solwa deb so jingyi lab tu sol

To you I pray: inspire me with your blessing,

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང༌༔

chi nang sangwé barché zhiwa dang

So that outer, inner and secret obstacles are dispelled

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

sampa lhün gyi drubpar jingyi lob

And all my aspirations are spontaneously fulfilled.

 

The Mantra Recitation

ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་བཟླས་པ་ནི།

Next recite this mantra for invoking the wisdom mind:

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནི་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ།

om ah hung benza guru pema tötreng tsal dewa dakini benza samaya dza siddhi pala hung |

oṃ āḥ hūṃ vajra-guru-padma tötreng tsal deva-ḍākini vajra-samaya jaḥ siddhi-phala hūṃ

ཞེས་དང་།

Then recite the vajra-guru mantra as much as you can:

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

om ah hung benza guru pema siddhi hung

oṃ āḥ hūṃ vajra-guru-padma siddhi hūṃ

བཛྲ་གུ་རུ་ཅི་ནུས་བཟླ་ཐུན་མཐར།

At the end imagine:

སྤྱི་བོའི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལས། །

chiwö dewa chenpo lé

From Dewa Chenpo within Guru Vajradhara’s head

བྱང་སེམས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་པས། །

changsem dütsi gyün babpé

Flows the ambrosia of bodhicitta

མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ཡབ་ཡུམ་གྱི། །

tsokyé dorjé yabyum gyi

Down through the bodies of Tsokyé Dorjé and consort,

སྐུ་ཡི་དབྱིབས་བརྒྱུད་དྲག་རྩལ་གྱི། །

ku yi yib gyü drakstal gyi

Then further to fill Drakpo Tsal;

སྐུ་གང་ལྷ་རྣམས་རྗེས་ཆགས་ཀྱི། །

ku gang lha nam jé chak kyi

They glow with passion.

ཞུ་བདེའི་བྱང་སེམས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །

zhudé changsem dütsi gyün

This melting bliss of bodhicitta-ambrosia flows further down

དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཅན་བབས། །

kar la marwé dangchen bab

As a white nectar, glowing with a red hue.

རང་གི་ལུས་ཀྱི་རྩ་རྣམས་ཁེངས། །

rang gi lü kyi tsa nam kheng

It pours into my body and saturates my channels,

སྒྲིབ་དག་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། །

drib dak wang dang ngödrub tob

My obscurations are purified, and I gain empowerment and siddhis.

བླ་མ་དགྱེས་པ་ཆེན་པོ་ཡི། །

lama gyepa chenpo yi

Guru Vajradhara is filled with great delight

ཚངས་བྲག་ནས་ཞུགས་བདག་གི་ལུས། །

tsang drak né zhuk dak gi lü

And enters my body through the brahmā aperture.

གཞལ་ཡས་ཁང་གྱུར་ཙིཏྟ་ནི། །

zhalyé khang gyur tsitta ni

My body transforms into the celestial palace,

རིན་ཆེན་འོད་ཀྱི་གོང་བུའི་ནང་། །

rinchen ö kyi gongbü nang

As he joyfully takes residence within a jeweled orb of light

དགྱེས་པ་ཆེན་པོས་བཞུགས་པར་མོས།

gyepa chenpö zhukpar gyur

At the very centre of my heart.

ཐུགས་ཡིད་བསྲེ་ཞིང་དགོངས་པ་སྐྱོང་།

Guru Vajradhara’s wisdom and your mind merge inseparably; sustain this realization.

 

The Recitation Visualization

སྐབས་སུ་བཟླས་པ་བྱ་འདོད་ན།

At times, if you wish to do the recitation, recite:

དྲག་པོའི་ཐུགས་ཀར་པད་ཉིའི་སྟེང་། །

drakpö tukkar pé nyi teng

At the heart of Drakpo, upon a lotus and sun disc,

གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པའི། །

ser gyi dorjé tsé ngapé

There is a five-pronged golden vajra.

ལྟེ་བར་ཧཱུྃ་སྔོན་གསལ་བ་ལས། །

tewar hung ngön salwa lé

The blue hūṃ at its center shines forth from its brilliance

སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་སྒྲར་བཅས་འཕྲོས། །

ngak kyi trengwa drar ché trö

Mantra garlands, spontaneously resounding,

རྒྱལ་མཆོད་བྱིན་བསྡུས་སྣོད་བཅུད་རྣམས། །

gyal chö jin dü nöchü nam

Which make offerings to the Victors and gather their blessings.

བླ་མ་རིག་འཛིན་འཁོར་ལོར་རྫོགས། །

lama rigdzin khorlor dzok

The environment and all beings are perfected as the maṇḍala of the Vidyādhara Guru.

སིདྡྷི་དང་གོང་གི་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་སྔགས་བཟླ། །

Recite both the siddhi6 and the tötreng tsal mantras given above.

ཐུན་མཐར་སྣོད་བཅུད་འོད་གསལ་བསྡུ། །

At the end of your practice session, the environment and beings dissolve into luminosity.

ལྟར་ལྡང་དགེ་བསྔོ་ཤིས་བརྗོད་བྱ། །

Then imagine that the deities reappear, and recite prayers of dedication, aspiration and auspiciousness.

ཚོགས་མཆོད་བྱ་བར་སྤྲོ་ན་ཐུགས་སྒྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་འབྲིང་པོ་གང་རུང་ལྟར་བགྱིས་པས་གྲུབ་བོ། །

If you wish to add a feast offering, you can recite any of the feast offerings found in the medium-length activity manuals of the two Heart Practices.7

 

ཅེས་པའང་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་ས་ཁྱི་ལོ་སྣོན་ཟླའི་ཚེས་ཉེར་དགུ་ལ་ཡིད་ངོར་ཤར་བཞིན་རྡོ་རྗེ་གླིང་དུ་བྲིས་པའོ། །འདིས་ཀྱང་འབྲེལ་ཚད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་གུ་རུའི་བྱིན་རླབས་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།

While staying in Darjeeling, on the twenty-ninth day of the fifth month of the Earth Dog year,8 I, Pema Yeshé Dorjé, wrote this practice down just as it appeared to my mind. May the blessings of the Guru enter the minds of all who encounter this practice. Sarva maṅgalaṃ!

 

| Samye Translations (trans. Peter Woods and Stefan Mang), 2022. The Prayers of Taking Refuge, Generating Bodhicitta, The Ten-Branch Offering, and the Dü Sum Sangyé Prayer are courtesy of Rigpa Translations.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "gsol 'debs dril sgrub/" in 'Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986. Vol. 10: 237–239.

 

Version: 1.1-20220318

  1. That is, the Prayer in Six Vajra Lines (rdo rje’i tshig rkang drug gi gsol ‘debs) also called the Düsum Sangyé.
  2. The Tsokyé Nyingtik (mtsho skyes snying thig) sādhana clarifies that this is a curved knife (gri gug).
  3. Again, more specifically, the consort is holding a curved knife.
  4. The following prayers are from Jamyang Khyentsé Wangpo’s The General Visualization for Prayers to Guru Rinpoche (o rgyan rin po che'i gsol 'debs spyi'i rten bskyed): https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-wangpo/guru-rinpoche-visualization.
  5. This particular liturgy for the seven-branch offering is sometimes known as the ten[-line] [seven-]branch offering (yan lag bcu pa). We are grateful to Tsangsar Tulku for clarifying this point.
  6. That is, the vajra-guru mantra: oṃ āḥ hūṃ vajra-guru-padma siddhi hūṃ
  7. These are the Guru’s Heart Practice: Dispeller of All Obstacles and the Guru’s Heart Practice: Fulfillment of Wishes.
  8. That is, Tuesday 15 July, 1958.
Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Guru Padmasambhava

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept