The Garland of Utpala Flowers

Deities › Tārā | Practices › Lineage Prayers | Collections & Cycles › Chokling Tersar | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Collections & Cycles › Nyingma Mönlam | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo

English | Español | Français | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Wangpo

Green Tārā

༄༅། །དགོངས་གཏེར་སྒྲོལ་མའི་བརྒྱུད་འདེབས་ཨུཏྤ་ལའི་ཕྲེང་བ་བཞུགས།

A Garland of Utpala Flowers

Prayer to the Masters of the Lineage of Zabtik Drolchok

by Jamyang Khyentse Wangpo

 

ཆོས་སྐུ་ཤེར་ཕྱིན་བཅོམ་ལྡན་ཀུན་བཟང་མོ། །

chöku sherchin chomden kunzangmo

Dharmakāya prajñāpāramitā, the conqueror Samantabhadrī;

ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་བཛྲ་ཝཱ་ར་ཧི། །

longchö yongdzok benza varahi

Perfect saṃbhogakāya Vajravārāhī;

སྤྲུལ་པའི་རྣམ་རོལ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཡུམ། །

trulpé namrol jetsün drolma yum

And nirmāṇakāya display, venerable mother Tārā,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

solwa deb so choktün ngödrub tsol

Pray, grant me supreme and ordinary attainments!

 

སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་པདྨ་ཀཱ་ར་དང༌། །

sangye nyipa pema kara dang

Padmākara, who is the second Buddha,

གསང་སྔགས་མཛོད་འཛིན་ཌཱ་ཀི་འབུམ་གྱི་རྗེ། །

sang ngak dzö dzin daki bum gyi jé

Chief of the hundred thousand ḍākinīs who hold the treasury of secret mantra,

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྷ་སྲས་རོལ་པ་རྩལ། །

changchub sempa lhasé rolpa tsal

Princely bodhisattva Rolpa Tsal,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་རྩོལ། །

solwa deb so choktün ngödrub tsol

Pray, grant me supreme and ordinary attainments!

 

ཟབ་གཏེར་སྒོ་འབྱེད་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང༌། །

zabter gojé chokgyur dechen ling

Chokgyur Dechen Lingpa, revealer of profound treasures,

བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་རྩལ། །

kabab dün den dorjé ziji tsal

Dorjé Ziji Tsal,1 master of the seven authoritative transmissions,2

རྒྱལ་བསྟན་གསལ་མཛད་པདྨ་གར་གྱི་དབང༌། །

gyalten sal dzé pema gar gyi wang

And Pema Garwang,3 who clarified the Victorious One’s teaching,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་རྩོལ། །

solwa deb so choktün ngödrub tsol

Pray, grant me supreme and ordinary attainments!

 

གཞན་ཡང་ཟབ་རྒྱས་སྨིན་གྲོལ་མཛོད་འཛིན་པའི། །

zhenyang zabgyé mindrol dzö dzinpé

And holders of the treasury of ripening and liberating, profound and vast,

རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་འཕགས་མ་མྱུར་མཛད་ལྷ། །

tsa gyü lama pakma nyur dzé lha

Root teachers of the lineage, noble goddess swift to act,

རྩ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོ་ལ། །

tsa sum dorjé chösung gyatso la

Oceanic deities of the three roots and vajra dharma protectors,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་རྩོལ། །

solwa deb so choktün ngödrub tsol

Pray, grant me supreme and ordinary attainments!

 

ངེས་པར་འབྱུང་བའི་བློ་རྒྱུད་ཞིང་ས་བརླན། །

ngepar jungwé lo gyü zhingsa len

Saturate the ground of my mind with renunciation,

ལྷག་བསམ་དག་པའི་ལྗང་འཁྲུངས་ཚར་དུ་དངར། །

lhaksam dakpé jang trung tsar du ngar

So that sprouts of excellent intention may burgeon,

ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་འབྲས་བུ་གཡུར་ཟ་བའི། །

yeshe chenpö drebu yur zawé

And bear plentiful fruits of great primordial wisdom,

དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

dön nyi lhün gyi drubpar dzé du sol

As we spontaneously accomplish the twofold purpose!

 

ཅེས་པ་འདི་ཡང་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །

This prayer was written by Mañjughoṣa (Jamyang Khyentse Wangpo).4 May virtue and goodness abound!

 

| Rigpa Translations, 2014. Revised 2020.

 

Version: 2.1-20220819

  1. i.e., Jamyang Khyentse Wangpo
  2. canonical teachings (kama), earth treasures, rediscovered treasures, mind treasures, aural transmission, pure visions, and recollected teachings.
  3. i.e., Jamgön Kongtrul
  4. Some have questioned this attribution on the grounds that the prayer was not included among the texts in the original woodblock edition of the practice.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept