Three Deities of Long Life Guru Yoga

Practices › Guru Yoga | Practices › Longevity | Deities › Three Deities of Long Life | Collections & Cycles › Khyentse KababChimé Pakmé Nyingtik | Collections & Cycles › Compendium of Sādhanas | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo

English | Español | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Wangpo

Three Deities of Long Life

༄༅། །ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་ལ་བསྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་གསེང་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

A Shortcut to the Siddhi of Immortality

Guru Yoga of Union with the Three Deities of Long Life

by Jamyang Khyentse Wangpo

 

ན་མོ་གུ་རུ་ཏྲི་ཨཱ་ཡུརྡེ་བེ་བྷྱཿ

Namo guru tri-ayurdevebhyaḥ!1

བླ་མ་ཚེ་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་ལ། །བརྟེན་ནས་འཆི་མེད་འགྲུབ་འདོད་ན། །ངེས་འབྱུང་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བློས། །སྐྱབས་སེམས་སྔོན་སོང་འདི་ལྟར་བསྒོམ། །

If you wish to attain immortality by practising the yoga of the lama and the three deities of long life, begin by taking refuge and arousing bodhicitta with renunciation and bodhicitta in mind. Then, meditate as follows.

ཨོཾ་ཤཱུནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ།

om shunyata jana benza sobhawa atmako hang

oṃ śūnyatājñāna vajra-svabhāv-ātmako ‘ham

སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་འོད་གསལ་ངང་། །

nöchü tamché mimik ösal ngang

In the natural state of clear light, without reference to anything in the universe or any being,

ཟུང་འཇུག་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྣམ་རོལ་ལས། །

zungjuk ting ngé dzin gyi namrol lé

The display of the samādhi of union

ཕྱི་སྣོད་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་བདེ་བ་ཅན། །

chinö dakpé zhingkham dewachen

Manifests the beautiful pure universe of the buddhafield of Great Bliss and its beings,

ཡིད་འཕྲོག་ངོ་མཚར་བཀོད་པས་མཛེས་པའི་གཞིར། །

yitrok ngotsar köpé dzepé zhir

Ravishing and perfectly arranged.

རང་ཉིད་ཐ་མལ་གསལ་བའི་སྤྱི་བོ་རུ། །

rangnyi tamal salwé chiwo ru

I appear in my ordinary form, vivid and clear.

ཕུན་ཚོགས་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོ་འཁྲིགས་པའི་དབུས། །

püntsok chötrin gyatso trikpé ü

Above my head, amidst a profusion of most excellent offerings,

པད་དཀར་ཟླ་སྟེང་རྩ་བའི་བླ་མ་ནི། །

pekar da teng tsawé lama ni

My root guru sits on a white lotus and a moon,

རྣམ་པ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྩོལ་ཕྱིར། །

nampa tsé dang yeshe chok tsol chir

In the form the Bhagavatī, Sublime Wish-fulfilling Wheel

བཅོམ་ལྡན་འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ཚུལ། །

chomden pakma yizhin khorlö tsul

So I may receive supreme long life and wisdom.

དྲི་མེད་ཟླ་བ་ནོར་བུའི་མཚན་དཔེ་ལ། །

drimé dawa norbü tsenpé la

The colour of stainless crystal, endowed with the marks and signs,

རབ་ཞི་བརྒྱད་གཉིས་ལང་ཚོའི་མཚར་སྡུག་ཅན། །

rabzhi gyé nyi langtsö tsar dukchen

She has the serene, youthful beauty of a sixteen-year-old.

ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་ཕྱག་ཞབས་ཀྱི། །

zhal chik chak nyi chen sum chak zhab kyi

With one face with three eyes,

མཐིལ་བཞིར་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་རེས་མཚན་པ་སྟེ། །

til zhir yeshe chen ré tsenpa té

Her four wisdom eyes mark the palms of her two hands and the soles of her two feet,

བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན་གྱི་གཟིགས་པས་མཛེས། །

changchub yenlak dün gyi zikpé dzé

Indicating that she can see the seven causes of enlightenment.

ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་རྫོགས་ལྡན་སྤྲིན་ཆེན་ལས། །

chak yé chok jin dzokden trin chen lé

Her right hand forms the mudrā of supreme giving, conjuring great clouds

ཕན་དང་བདེ་བའི་དངོས་ཀུན་ཆར་དུ་འབེབ། །

pen dang dewé ngö kün char du beb

From which everything that brings well-being and joy rains down – as it did in the Golden Age.

གཡོན་པས་དུས་གསུམ་དེ་བཞིན་གཤེགས་མཚོན་པས། །

yönpé dü sum dezhin shek tsönpé

Her left hand indicates that she is the embodiment of the victorious ones of the three times,

ཨུཏྤལ་བསྣམས་པས་སྲིད་ཞིའི་འཇིགས་པ་འཕྲོག །

utpal nampé sizhi jikpa trok

And holds an utpala flower that takes away all fear of saṃsāra and nirvāṇa.

དར་དཀར་སྟོད་གཡོགས་དམར་པོའི་ཤམ་ཐབས་དང་། །

darkar töyok marpö shamtab dang

She looks beautiful in a blouse of white silk, a red skirt

ནོར་བུ་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས། །

norbu rinchen natsok gyen gyi tré

And adorned with many jewels, as she sits in vajra posture

ཟླ་བར་རྒྱབ་རྟེན་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས། །

dawar gyab ten dorjé kyiltrung zhuk

With the moon as her backrest.

 

དེ་ཡི་སྤྱི་བོར་རིགས་བདག་ཚེ་དཔག་མེད། །

dé yi chiwor rikdak tsepakmé

Above her head is the lord of the lotus family, Amitāyus Infinite Life,

དཀར་དམར་མདངས་ཅན་མཉམ་གཞག་ཚེ་བུམ་འཛིན། །

kar mar dangchen nyam zhak tsebum dzin

Brilliant white, tinged with red, his hands, in meditation mudrā, hold a long-life vase.

མཚན་དཔེའི་དཔལ་འབར་དར་དང་རིན་ཆེན་བརྒྱན། །

tsenpé palbar dar dang rinchen gyen

Blazing with the glory of the marks and signs, wearing the silk and jewel ornaments.

ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་པད་ཟླར་རོལ། །

zhab nyi dorjé kyiltrung pé dar rol

Joyfully, he sits on a lotus and a moon, his two legs in vajra posture.

 

གཙུག་ཏོར་ལས་སྐྱེས་འོད་ཀྱི་ཕུང་པོའི་དབུས། །

tsuktor lé kyé ö kyi pungpö ü

Born from his uṣṇīṣa, the Sublime Victorious Lady, Uṣṇīṣavijayā,

འཕགས་མ་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་སྟོན་ཟླའི་མདོག །

pakma nampar gyalma tön dé dok

Appears amidst dazzling light. She is the colour of an autumn moon,

དཀར་སེར་སྔོ་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་བརྒྱད་མ། །

kar ser ngowé zhal sum chak gyé ma

With three faces – white, yellow and blue – and eight arms;

ཞལ་རེར་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་སྤྱན་གསུམ་མཛེས། །

zhal rer rabtu gyepé chen sum dzé

Each face has three eyes, beaming with pleasure.

ཕྱག་གཡས་དང་པོས་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་དང་། །

chak yé dangpö natsok dorjé dang

Her first right hand holds a crossed double vajra,

གཉིས་པས་པད་དཀར་ལ་གནས་འོད་དཔག་མེད། །

nyipé pekar la né öpakmé

The second a white lotus on which Amitāyus sits,

གསུམ་པས་མདའ་དང་བཞི་པས་མཆོག་སྦྱིན་མཛད། །

sumpé da dang zhipé chok jin dzé

The third an arrow, and the fourth forms the mudrā of supreme giving.

གཡོན་གྱི་དང་པོས་རྡོ་རྗེའི་ཞགས་པ་དང་། །

yön gyi dangpö dorjé zhakpa dang

Her first left hand holds a vajra noose,

གཉིས་པས་གཞུ་དང་གསུམ་པས་སྐྱབས་སྦྱིན་རྒྱ། །

nyipé zhu dang sumpé kyab jin gya

The second a bow, the third forms the mudrā of granting refuge,

བཞི་པས་མཉམ་གཞག་བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་བསྣམས། །

zhipé nyam zhak dütsi bumpa nam

And the fourth forms the meditation mudrā and holds a vase of nectar.

དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་རྫོགས་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས། །

dar dang rinchen gyen dzok kyiltrung zhuk

Wearing all the silk and jewel ornaments, she sits in full lotus.

 

རྣམ་གསུམ་སྐུ་ཡི་ཆ་ཤས་ཐམས་ཅད་ནས། །

nam sum ku yi chashé tamché né

Every part of each of the three deities’ bodies shines brightly,

འོད་ཟེར་ཕྲེང་བ་དཔག་ཡས་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོ། །

özer trengwa pakyé chok chur tro

Sending infinite rays of light throughout the ten directions.

དེ་དག་རེ་རེའི་རྩེར་ཡང་དག་པའི་ཞིང་། །

dedak reré tser yangdakpé zhing

At the tip of each ray appear infinite pure buddha fields –

རབ་འབྱམས་རྡུལ་གྱི་གྲངས་སྙེད་སྣང་བ་ན། །

rabjam dul gyi drang nyé nangwa na

In number equal to the atoms in the universe –

བླ་མ་ཡི་དམ་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས། །

lama yidam sangye changchub sem

Where all the lamas, yidams, buddhas, bodhisattvas,

ཚེ་ལ་དབང་བའི་རིག་འཛིན་དྲང་སྲོང་དང་། །

tsé la wangwé rigdzin drangsong dang

Vidyādharas, rishis with power of over life,

ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷའི་ཚོགས་ཀུན་སྤྲིན་ལྟར་བཏིབས། །

chösung norlhé tsok kün trin tar tib

Dharma protectors and wealth deities assemble in an immense, cloud-like gathering.

ཀུན་ཀྱང་སྣང་སྟོང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་སྐུའི། །

kün kyang nangtong gyutrul drawé kü

They all appear, yet are empty – kāyas of the magical net.

གནས་གསུམ་ཡི་གེ་གསུམ་གྱིས་མཚན་པ་ལས། །

né sum yigé sum gyi tsenpa lé

The three places of each deity are marked with the three syllables,

འོད་འཕྲོས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སྤྱན་དྲངས་ཐིམ། །

ö trö yeshe sempa chendrang tim

Which radiate light to invite the wisdom beings, who dissolve into the samayasattvas,

སྐྱབས་གནས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་ངོ་བོར་གྱུར། །

kyabné tamché düpé ngowor gyur

Now their nature is such that they embody all sources of refuge.

 

དེ་ནས་སྤྲོ་ན་ཡན་ལག་བདུན་པ་རྒྱས་པ་གཞན་དང་བཅས་ཕྱག་འཚལ། མཎྜལ་ཅི་ནུས་འབུལ། མདོར་བསྡུ་ན།

If you want to practice more elaborately you can add a detailed seven branch offering, offer prostrations, and offer as many maṇḍalas as you wish. If you want to do a short practice, say,

གང་གི་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི། །

gang gi sosor tokpé yeshe ni

To you who are the wisdom of discernment,

དྲན་པས་འཆི་མེད་མཆོག་སྩོལ་ཚེ་ཡི་ལྷར། །

drenpé chimé chok tsol tsé yi lhar

To the deity of long life who grants supreme immortality to those who think of you,

ཡོངས་ཤར་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་བླ་མ་ལ། །

yong shar kyabné kündü lama la

The manifest form of the lama who is the embodiment of all refuge,

མི་ཕྱེད་སྙིང་ནས་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

miché nying né güpé chaktsal lo

I prostrate with whole-hearted devotion.

 

འཇིག་རྟེན་འདྲེན་པའི་གཙོ་བོ་ཚེ་དཔག་མེད། །

jikten drenpé tsowo tsepakmé

Buddha of Infinite Life, foremost guide of beings in this world,

དུས་མིན་འཆི་བ་མ་ལུས་འཇོམས་པའི་དཔལ། །

dümin chiwa malü jompé pal

Your glory overcomes all untimely death,

མགོན་མེད་སྡུག་བསྔལ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱབས། །

gönmé dukngal gyurpa nam kyi kyab

You are a refuge for those of us who suffer without protection—

སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

sangye tsepakmé la chaktsal lo

To you, Buddha Amitāyus, I prostrate!

 

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་སྟོན་ཀའི་ཟླ་བའི་མདོག །

palden lhamo tönké dawé dok

Glorious goddess, the colour of the autumn moon,

ཞལ་གསུམ་ཕྱག་བརྒྱད་རབ་མཛེས་ཞི་མའི་སྐུ །

zhal sum chak gyé rab dzé zhi mé ku

Graced with the most beautiful, peaceful body, three faces and eight arms,

ཡེ་ཤེས་དཔག་ཡས་ཚེ་ཡི་མཆོག་སྩོལ་མ། །

yeshe pakyé tsé yi chok tsol ma

You who bestow primordial wisdom and infinite life,

རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

nampar gyalmé zhab la chaktsal lo

Uṣṇīṣavijayā, at your feet I bow!

 

བདག་གིས་ཚེ་རབས་སྔོན་ནས་བསྒྲུབས་པའི་ལྷ། །

dak gi tserab ngön né drubpé lha

The deity I accomplished lifetimes ago,

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་མ། །

dü sum sangye kün gyi trinlé ma

Embodiment of the activities of all the buddhas of the three times,

རབ་དཀར་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་བདུན་མ། །

rab kar zhal chik chak nyi chen dün ma

Pure white, with one face, two hands and seven eyes,

ཡུམ་གྱུར་ཨུཏྤལ་བསྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

yum gyur utpal nam la chaktsal lo

Mother who holds an utpala flower, I pay homage to you!

 

གཞན་ཡང་ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དང་། །

zhenyang chok chü gyalwa sé ché dang

All the buddhas and bodhisattvas of the ten directions,

ཚེ་ལ་དབང་བའི་དྲང་སྲོང་རིག་པ་འཛིན། །

tsé la wangwé drangsong rigpa dzin

All the rishis and vidyādharas with power over life,

ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་བཅས་ལ། །

chösung norlha gyatsö tsok ché la

And the oceans of Dharma protectors and wealth deities,

རབ་ཏུ་དང་བའི་ཡིད་ཀྱིས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

rabtu dangwé yi kyi chaktsal lo

I prostrate to you with the purest motivation!

 

དངོས་འབྱོར་ཡིད་སྤྲུལ་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་མཆོད། །

ngöjor yitrul chötrin gyatsö chö

Here are vast quantities of real and imagined offerings.

སྡིག་ལྟུང་ཀུན་བཤགས་དགེ་ལ་རྗེས་ཡི་རང་། །

diktung kün shak gé la jé yi rang

I confess all my negative actions and faults, and rejoice in virtue,

ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བཞིན་བསྐལ་བརྒྱར་བཞུགས་གསོལ་འདེབས། །

chökhor kor zhin kal gyar zhuk soldeb

Please remain here, continuously turning the wheel of dharma wheel for hundreds of kalpas, I pray;

འདིས་མཚོན་དགེ་ཚོགས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་བསྔོ། །

di tsön gé tsok changchub nyingpor ngo

All virtue illustrated by these six offerings, I dedicate to the heart of enlightenment.

ལན་གསུམ།

Repeat this prayer three times.

དེ་ལྟར་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བཏབ་མཐུས། །

detar chaktsal chö ching soltab tü

Through the power of my prostrations, offerings and prayers,

བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན། །

dak dang tayé semchen tamché kün

Bless me and all sentient beings.

སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེ་བར་དལ་འབྱོར་རྟེན་ཐོབ་ཅིང་། །

kyé zhing kyewar daljor ten tob ching

May we obtain the support of a precious human body lifetime after lifetime

རྣམ་དག་བཤེས་དང་མཇལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

namdak shé dang jalwar jingyi lob

And meet pure spiritual friends.

 

ཚུལ་གནས་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་ཕ་རོལ་སོན། །

tsul né tö sam gompé parol sön

Bless us so we may perfect discipline, hearing, reflection and meditation,

ངེས་འབྱུང་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་གཏིང་ནས་འབྱོངས། །

ngejung changchub sem nyi tingné jong

Master renunciation and the two bodhicittas fully,

རླབས་ཆེན་རྒྱལ་སྲས་སྤྱོད་ལ་དབང་བསྒྱུར་ནས། །

lab chen gyalsé chö la wanggyur né

Accomplish the vast conduct of the victorious’ heirs,

རང་གཞན་དོན་གཉིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

rangzhen dön nyi drubpar jingyi lob

And so act for the benefit of ourselves and others.

 

ཁྱད་པར་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེར་འཚེ་སོགས། །

khyepar nedön dikdrib nyertsé sok

In particular, pacify all negative circumstances that impede dharma practice,

དམ་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྐྱེན་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །

damchö drubpé galkyen kün zhi zhing

Such as sickness, negative influences, negative karma, obscurations, harm and so on.

ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ལུང་རྟོགས་ཡེ་ཤེས་དང་། །

tsé sö paljor lungtok yeshe dang

Grant your blessings so that our lives are lengthened, our merit, wealth, wisdom of knowledge and realisation of the teachings increase,

ཕན་བདེའི་དགེ་མཚན་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

pendé getsen gyepar jingyi lob

And our capacity to benefit and bring happiness expands.

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་མ་མ་ཨཱ་ཡུར་པུཎྱེ་ཛྙཱ་ན་པུཥྚིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

om taré tuttaré turé mama ayur punyé jnana pushting kuru soha

oṃ tāre tuttāre ture mama āyur puṇya jñāna puṣṭiṃ kuru svāhā

ཞེས་ཅུང་ཟད་བཟླས་མཐར།

Recite this mantra. Then say,

རྩེ་གཅིག་བསྙེན་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །

tsechik nyenpé solwa tabpé tü

Through the power of reciting this prayer with all concentration,

བླ་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ཐུགས་ཀ་ནས། །

lama yizhin khorlö tukka né

Light streams from the heart of the lama, Wish-fulfilling Wheel,

འོད་འཕྲོས་རིགས་བདག་ཚེ་དཔག་མེད་པ་དང་། །

ö trö rikdak tsepakmé pa dang

From the lord of the lotus family, Amitāyus

དེ་ཡི་གཙུག་ཏོར་ནོར་བུའི་འོད་ཟེར་གྱིས། །

dé yi tsuktor norbü özer gyi

And the jewel on his uṣṇīṣa,

འཕགས་མ་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། །

pakma nampar gyalmé tukgyü kul

Rays of light invoke sublime, victorious Uṣṇīṣavijayā’s wisdom mind.

 

ཀུན་ཀྱང་ཐུགས་རྗེའི་འཇུག་པ་ལྷག་པར་གཡོས། །

kün kyang tukjé jukpa lhakpar yö

A strong desire to accomplish compassionate activities flares up in all the deities

དཔག་ཡས་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཀུན་ཁྱབ། །

pakyé özer chok chü zhing künkhyab

And they radiate infinite rays of light that fill all the worlds of the ten directions,

བདག་གི་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་པ་དང་། །

dak gi la tsé chenyam yarpa dang

Gathering my interrupted, corrupted and scattered la-vitality and length of life,2

འབྱུང་བཞིའི་དྭངས་བཅུད་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །

jung zhi dangchü khordé tamché kyi

The quintessence of the four elements

ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་ཀུན། །

tsé sö paljor yeshe yönten kün

And all the longevity, merit, wealth, wisdom and qualities

འོད་ཟེར་སྣ་ལྔའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ནས། །

özer na ngé nampar chendrang né

Of saṃsāra and nirvāṇa fill the vase

རིགས་ཀྱི་བདག་པོའི་ཕྱག་གི་བུམ་པར་ཐིམ། །

rik kyi dakpö chak gi bumpar tim

Held by Amitāyus in the form of five-coloured light.

བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་ལུད་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །

dütsi gyün lü dé dang lhenchik tu

A shower of the sweet nectar of immortality

ཚོགས་ཞིང་ཀུན་གྱི་སྐུ་ཡི་ཆ་ཤས་ལས། །

tsok zhing kün gyi ku yi chashé lé

Rains down from the continuously overflowing vase

འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཟིལ་དངར་ཆར་ལྟར་བབས། །

chimé drubpé zil ngar char tar bab

And from every part of the deities’ bodies – the field of accumulation.

རང་གི་སྤྱི་བོ་ཚངས་པའི་སྒོ་ནས་ཞུགས། །

rang gi chiwo tsangpé goné zhuk

The nectar flows into my body through the crown of my head,

ལུས་ཀྱི་ནང་གང་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱངས། །

lü kyi nang gang nedön dikdrib jang

Filling me completely and eliminating all sickness, negative influences, negative karma and obscurations.

བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་པ་རང་སོར་ཆུད། །

la tsé chenyam yarpa rang sorchü

Any interruption, corruption or scattering of our la-vitality and life is naturally restored,

ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ལུང་རྟོགས་ཡོན་ཏན་རྒྱས། །

tsé sö paljor lungtok yönten gyé

Long life, merit, wealth, and the qualities of knowledge of the teachings and realisation grow,

འཆི་མེད་གཉུག་མའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་གྱུར། །

chimé nyukmé gopang tobpar gyur

And I attain the level of original immortality.

ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་ཝནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

om amarani dziwenti yé soha

oṃ amaraṇi jīvantaye svāhā

ཞེས་ཅི་ནུས་དང་། ཚེ་གཟུངས། རྣམ་རྒྱལ་མའི་གཟུངས་རིང་ཐུང་འབྲིང་པོ་བཅས། སྒྲོལ་དཀར་གྱི་སྙིང་པོ་རྣམས་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བཟླས་མཐར། ཐུན་བསྡུ་བ་ན།

Recite this mantra as many times as you can and in addition, recite the appropriate number of the dhāraṇī of long life, the long, medium and short dhāraṇīs of Uṣṇīṣavijayā, and White Tārā’s essence mantra. Conclude the session with,

ཚོགས་ཞིང་ཐམས་ཅད་འོད་ཞུ་རང་ལ་ཐིམ། །

tsok zhing tamché ö zhu rang la tim

All the deities of the field of accumulation melt into light and dissolve into me.

རང་གི་སྒོ་གསུམ་གཉུག་མའི་ཡེ་ཤེས་དང་། །

rang gi go sum nyukmé yeshe dang

In the natural state of original primordial wisdom,

སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་ཀྱི་གསང་གསུམ་དབྱེར་མེད་ངང་། །

kyabyul nam kyi sang sum yermé ngang

My three doors indivisible from the three secrets of the objects of refuge,

གནས་ལུགས་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་རང་ཞལ་བལྟ། །

neluk ösal chökü rang zhal ta

I look into the face of the dharmakāya, the fundamental nature of clear light.

ཞེས་པའི་དོན་ལ་ཅུང་ཟད་མཉམ་པར་བཞག །སླར་ཡང་།

Rest in the meaning of these words. When you rise from that meditation, say:

དགེ་བ་འདི་ཡིས་བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཀུན། །

gewa di yi dak sok semchen kün

Through this merit, may my life and the lives of all sentient beings

ཚེ་འདིར་ཚེ་རིང་ནད་མེད་དམ་ཆོས་ལྡན། །

tsé dir tsering nemé damchö den

Be long, free from illness, and graced with the dharma.

ཕྱི་མ་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་སྐྱེས་ནས། །

chima dewachen gyi zhing kyé né

In the next life, may we be born in the buddhafield of Great Bliss

ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །

tsepakmé gön gopang nyur tob shok

And quickly attain the realisation of the protector Infinite Life.

ཅེས་སོགས་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་དང་བཅས་ཏེ་སྤྱོད་ལམ་ལ་འཇུག །ཐུན་མཚམས་ཐམས་ཅད་དུའང་རྟེན་རིང་བསྲེལ་གྱི་སྙིང་པོ་ཅན་ལ་ཕྱག་བསྐོར་བྱ་བ། མདོ་བཀླག་པ། སཱཙྪ་གདབ་པ། ཆུ་གཏོར་སོགས་དགེ་བའི་བྱ་བ་ལ་བརྩོན།

Say this and other prayers of dedication, aspiration and auspiciousness, then resume your ordinary activities. Between sessions, always prostrate to and circumambulate supports containing relics and ringsels, read sūtras, make tsatsas, offer water tormas and so on. In other words, strive to accomplish virtuous activities.

དེ་ལྟར་རྩེ་གཅིག་འབད་པས་གནས་སྐབས་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང་། ཚེ་དང་། བསོད་ནམས་དང་། བློ་གྲོས་རྒྱས་པ་སོགས་ཕན་ཡོན་དཔག་ཏུ་མེད་ཅིང་། ཤི་འཕོས་ནས་ཀྱང་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེས་ནས་མྱུར་དུ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་ལུང་བསྟན་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ནི་ངེས་པའོ། །

If you apply yourself to this practice wholeheartedly, all the illnesses, negative influences, negative karma, obscurations that afflict you will be pacified, and your life, merit and intelligence will flourish. Your practice will bring you these and other benefits beyond measure. After you die, you will be reborn in the buddhafield of Great Bliss, where you will quickly receive the prophecy of your enlightenment – of this there is no doubt!

འདི་ཡང་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ནི། །
བདུད་རྩིས་ཕྱེས་པའི་ཨུཏྤལ་ཏེ། །
ཟབ་དོན་བཅུད་ཀྱིས་འགྲོ་བ་ཀུན། །
འཆི་མེད་གྲུབ་པ་ཉིད་གྱུར་ཅིག །

This prayer is another of the lama’s blessings.
Like the nectar that opens utpala flowers,
May the quintessence of the profound meaning
Bring all sentient beings the siddhi of immortality!

 

ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སོ། །མངྒ་ལཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །།

This prayer was written by Jamyang Khyentse Wangpo. Maṅgalam bhavatu.3

 

| Translated by Gyurme Avertin and edited by Janine Schulz, 2021.

 

Sources: mkhyen brtse'i dbang po. "tshe lha rnam gsum la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor 'chi med grub pa'i gseng lam/" in gsung 'bum/_mkhyen brtse'i dbang po/. TBRC W21807. 24 vols. Gangtok: Gonpo Tseten, 1977–1980. Vol. 22: 279–285

tshe lha rnam gsum la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor 'chi med grub pa'i gser lam" in mkhyen brtse'i dbang po, blo gter dbang po. sgrub thabs kun btus. BDRC W23681. 14 vols. Kangra, H.P.: Indo-Tibetan Buddhist Literature Publisher, Dzongsar Inst. for Advanced Studies, null. Vol. 12: 661–665

 

Version: 1.3-20230208

  1. The Sanskrit translates as: Homage to the Guru and Three Deities of Long Life!
  2. The teachings identify three factors that contribute to keeping us alive: 1) our longevity (tshe), which is a force or energy that we gain at birth as the result of our previous karma; when it is “interrupted” by incidental factors, such as an accident or illness, we die; 2) our life-force (srog), which is the life energy that every sentient being possesses and is responsible for health and a general sense of well-being; when it is “corrupted” by illness or spirits, death will follow; and 3) the la-vitality (bla), which is located in the heart and is responsible for our sense of identification with the body; if it is “scattered” or leaves the body, death will soon follow.
  3. The Sanskrit expression means “May it be auspicious!”
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept