Tiklé Gyachen Lineage Prayer

Collections & Cycles › Longchen NyingtikTiklé Gyachen | Practices › Lineage Prayers | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Collections & Cycles › Khyentse Kabab | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo

English | Español | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Wangpo

Tiklé Gyachen

༄༅། །ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབ་བཞུགས་སོ།།

The Shower of Blessings

A Prayer to the Lineage of The Sealed Quintessence, the Innermost Secret Guru Practice

by Jamyang Khyentse Wangpo

 

ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དགའ་རབ་རྗེ། །

kunzang dorjé sempa garab jé

Samantabhadra, Vajrasattva, Garab Dorje,

འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ཤྲཱི་སིཾ་ཧ་དང་།

jampal shenyen shiri singha dang

Mañjuśrīmitra, Śrī Siṃha,

ཛྙཱ་ན་སཱུ་ཏྲ་དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན་ལ། །

jnanasutra drimé shenyen la

Jñānasūtra and Vimalamitra—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་སྩོལ། །

solwa deb so dorjé yeshe tsol

To you I pray, grant me the vajra wisdom!

 

མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་རྗེ་འབངས་གྲོགས་གསུམ་དང་། །

tsokyé dorjé jebang drok sum dang

Lake Born Vajra,1 the Lord, subject and companion,2

འོད་གསལ་སྙིང་པོའི་ཤིང་རྟ་ཀློང་ཆེན་པ། །

ösal nyingpö shingta longchenpa

Pioneer of the teachings of the luminous essence, Longchenpa,

དབྱེར་མེད་ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་བྲལ་གླིང་པ་ལ། །

yermé künkhyen jikdral lingpa la

And, indivisible from him, the omniscient Jigdral Lingpa—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་སྩོལ། །

solwa deb so dorjé yeshe tsol

To you I pray, grant me the vajra wisdom!

 

ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །

chok chu dü zhi gyalwa tamché kyi

Root guru, universal embodiment of the wisdom, love and power

མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་གསུམ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་དངོས། །

khyen tsé nü sum chik tu düpé ngö

Of all the buddhas of the ten directions and four times,

དྲན་པས་གདུང་སེལ་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ། །

drenpé dung sel tsawé lama la

The mere thought of whom dispels all anguish—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་སྩོལ། །

solwa deb so dorjé yeshe tsol

To you I pray, grant me the vajra wisdom!

 

དེ་ལྟར་སྙིང་ནས་གུས་པས་གསོལ་བཏབ་མཐུས། །

detar nying né güpé soltab tü

Through the power of this ardent, heartfelt prayer,

སྲིད་ལས་ངེས་འབྱུང་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་འབྱོངས། །

si lé ngejung changchub sem nyi jong

May I renounce worldly existence and perfect twofold bodhicitta.

དཔལ་ལྡན་བླ་མས་རྗེས་བཟུང་གསང་ཆེན་གྱི། །

palden lamé jezung sang chen gyi

Bless me that I may be cared for by the glorious guru

སྨིན་གྲོལ་བདུད་རྩི་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

mindrol dütsi tobpar jingyi lob

And receive the nectar of the ripening and liberating instructions of the great secret!

 

ཁྱད་པར་དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའི་རི་སུལ་དུ། །

khyepar wen zhing nyamgé ri sul du

In particular, bless me that in remote and pleasant mountain locations,

ཡང་གསང་བླ་མའི་བསྙེན་སྒྲུབ་མཐར་ཕྱིན་པས། །

yangsang lamé nyendrub tarchinpé

I may perfect the approach and accomplishment of the innermost secret guru practice,

ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ཡེ་ཤེས་སྐུས། །

künkhyen chö kyi gyalpö yeshe kü

And be cared for by the wisdom body

མངོན་སུམ་རྗེས་སུ་བཟུང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

ngönsum jesu zungwar jingyi lob

Of the omniscient King of Dharma himself!

 

དོན་བརྒྱུད་དགོངས་པའི་རྩལ་ཆེན་སྙིང་ལ་ཞུགས། །

dön gyü gongpé tsal chen nying la zhuk

Bless me that the powerful energy of the ultimate lineage’s wisdom may enter my heart,

ཅིར་སྣང་བླ་མར་ཤར་བའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་། །

chir nang lamar sharwé kyerim dang

And, through the practice of the generation phase in which all perception dawns as the guru

ཐུགས་ཡིད་གཅིག་འདྲེས་ཟབ་མོའི་རྫོགས་རིམ་གྱིས། །

tuk yi chik dré zabmö dzokrim gyi

And the profound perfection phase wherein wisdom and mind merge as one,

ཆོས་ཀུན་ཟད་སར་འཁྱོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

chö kün zé sar khyolwar jingyi lob

I may reach the stage of the exhaustion of all phenomena!

 

སྣོད་བཅུད་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ། །

nöchü tiklé chenpö ying su tim

Bless me that environment and beings may dissolve into the space of the great sphere,

སྣང་སྲིད་སྐུ་གསུམ་རིག་པའི་རོལ་པར་ཤར། །

nangsi ku sum rigpé rolpar shar

And appearance and existence may arise as the three kāyas, the display of awareness.

ནང་གསལ་ཁྱད་ཆོས་དྲུག་ལྡན་གདོད་མའི་ཀློང་། །

nangsal khyechö drukden dömé long

Bless me that within the primordial expanse of inner radiance, endowed with six special features,

མཐར་ཐུག་གྲུབ་མཐའ་སྙོག་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tartuk drubta nyokpar jingyi lob

I may reach the ultimate culmination of philosophical tenets!

 

དེ་ལས་སླར་ཡང་ལྷུན་གྲུབ་ཐུགས་རྗེའི་རྩལ། །

dé lé lar yang lhündrub tukjé tsal

Bless me that then, once more, through the power of spontaneously present compassion,

ནམ་མཁའ་ཇི་སྲིད་བར་དུ་འཆར་བ་ཡིས། །

namkha jisi bardu charwa yi

I may continue to arise for as long as space exists,

ཀུན་བཟང་རིག་འཛིན་བླ་མའི་གོ་འཕང་ཆེར། །

kunzang rigdzin lamé gopang cher

And, at the great level of Samantabhadra, the vidyādhara guru,

འགྲོ་ཀུན་ཕྱམ་གཅིག་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dro kün chamchik drolwar jingyi lob

I may simultaneously liberate all beings!

 

ཞེས་པའང་གྲུབ་པའི་དཔྱིད་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་དཔལ་ལྡན་པདྨ་འོད་གླིང་དུ་གང་ཤར་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ། །ཤུ་བྷཾ།། །།

The supreme practitioner Khyentse Wangpo wrote down and prayed whatever came to mind at glorious Pema Ö Ling. Śubhaṃ.

 

| Translated by Han Kop, 2022, for the Longchen Nyingtik Project.

 

Source: 'Jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. "yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can gyi brgyud 'debs byin rlabs char 'beb", in rin chen gter mdzod chen mo. New Delhi: Shechen Publications, 2007. Vol. 11: 841–842.

 

Version: 1.1-20220701

  1. I.e., Padmasambhava
  2. I.e., King Tri Songdetsen, Vairocana and Yeshe Tsogyal.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept