Longchen Nyingtik Phowa

Practices › Transference | Collections & Cycles › Longchen NyingtikLongchen Nyingtik Phowa | Literary Genres › Termas | Tibetan MastersJigme Lingpa

English | Deutsch | Español | བོད་ཡིག

Jigme Lingpa

Buddha Amitābha, 'Boundless Light'

Further information:
Download this text:

འུྃཿ ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས༔ འཕོ་བ་མ་བསྒོམས་སངས་རྒྱས༔

Transference: Enlightenment Without Meditation

from The Heart-Essence of the Vast Expanse

revealed by Rigdzin Jigme Lingpa

 

ལྟ་བའི་ཀློང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

Homage to the expanse of the view!

འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ལམ༔  
ཆོས་སྐུ་གཏད་མེད་རང་གྲོལ་ཏེ༔  
བཙན་ས་ཟིན་པའི་གང་ཟག་ནི༔ 
འཕོ་བྱ་འཕོ་བྱེད་ལས་འདས་ཀྱང་༔  
སྤྲོས་ཅན་མྱ་ངན་འདའ་དོན་དུ༔ 
འཕོ་བ་མ་བསྒོམས་སངས་རྒྱས་བསྟན༔  
སྔོན་འགྲོ་སྐྱབས་སེམས་སྤྱི་ལྟར་བྱ༔ 
བདག་དོན་གཞན་དོན་གང་ལ་ཡང་༔ 
ཚད་མེད་རྣམ་བཞིས་ཟིན་པ་གཅེས༔ 
དངོས་གཞི་རང་ལུས་རྣལ་འབྱོར་མ༔ 
ཕྱི་སྒྲུབ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལྟར༔

The path of the clear light Great Perfection
Is the natural freedom of the dharmakāya, beyond objective.
Someone who captures this stronghold
Is beyond that which is transferred and the act of transference.
Yet for those who prefer elaborate means of attaining nirvāṇa,
The ‘Transference: Enlightenment without Meditation’ is taught.
The preliminaries, refuge and bodhicitta are done in the general way.
Whether practising for yourself or for another,
It is crucial to incorporate the four immeasurables.
For the main practice, visualise yourself as Vajrayoginī,
According to the outer practice of Guru Yoga, then continue with:

དེ་ཡི་ཁོང་དབུས་རྩ་དབུ་མ༔

dé yi khong ü tsa uma

In the middle of her body runs the central channel

སྦོམ་ཕྲ་མདའ་སྨྱུག་ཙམ་པ་ལ༔

bom tra da nyuk tsampa la

As thick as a hollow reed arrow,

སྟོང་སངས་འོད་ཀྱི་སྦུ་གུ་ཅན༔

tong sang ö kyi bugu chen

Empty and clear like a tube of light.

ཡར་སྣ་ཚངས་བུག་གནས་སུ་ཧར༔

yar né tsang buk né su har

Its upper end is open at the brahma-aperture,

མར་སྣ་ལྟེ་བར་ཟུག་པ་ཡི༔

mar né té wo zukpa yi

And its lower end extends below the navel centre.

སྙིང་ཁ་ཚིགས་ཀྱིས་བཅད་པའི་སྟེང་༔

nyingkhar tsik gi chépé teng

Upon the knot at the heart-centre,

རླུང་གི་ཐིག་ལེ་ལྗང་སྐྱའི་དབུས༔

lung gi tiklé jang kyé ü

In the centre of a light green sphere of inner air

རིག་པ་ཧྲཱིཿཡིག་དམར་པོར་གསལ༔

rikpa hrih yik marpor sal

Awareness clearly appears as a red syllable Hrīḥ.

སྤྱི་བོའི་ཁྲུ་གང་ཙམ་གྱི་སྟེང་༔

chiwor tru gang tsam gyi teng

A forearm’s length above the crown of one’s head

སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ནི༔

sangyé nangwa tayé ni

Appears the Buddha Amitābha, ‘Limitless Light’,

མཚན་དཔེ་རྫོགས་པའི་ཕུང་པོར་གསལ༔

tsen pé dzokpé pungpor sal

Complete with all the major and minor marks.

མོས་གུས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་གདབ༔  
ཤེས་པ་གཞན་དུ་མ་ཡེངས་པར༔
རྩེ་གཅིག་འདུན་པའི་ཞུར་ལ་དྲངས༔
རྐན་གྱི་སྦུབས་ནས་ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཞེས༔ 
ལྔ་ཚར་ཕྲུགས་གཅིག་བརྗོད་པ་དང་༔ 
ལྷན་ཅིག་སྟོད་གཅུམ་མགོ་བོ་སྒྲིམ༔ 
དེ་ཚེ་རིག་པ་ཧྲཱིཿདམར་པོ༔ 
ཤོག་སྐྱ་རླུང་གིས་བཏེག་པ་བཞིན༔ 
ཡར་ཡར་འགྲོ་བའི་ངང་དེ་ལ༔ 
ཕཊ྄ཿཅེས་དྲག་པོས་མདའ་ལྟར་འཕངས༔ 
འོད་དཔག་མེད་པའི་ཐུགས་ཀར་བསྟིམ༔ 
དེ་ལྟར་ཡང་ཡང་འབད་པ་ཡིས༔
འབྱོངས་རྟགས་ཚངས་བུག་འཕར་བ་དང་༔ 
མགོ་ན་ཆུ་སེར་ཟིལ་པ་ཕྲུམ༔
འཇག་མ་འདལ་གྱིས་ཚུགས་སོགས་འབྱུང་ཿ

Pray with fervent devotion.
Not allowing the mind to wander elsewhere,
And with single-pointed aspiration.
Recite “Hrīḥ Hrīḥ” from the upper palate,
Recite them five times together,
While holding your upper body tight and your head upright.
Awareness is in the form of a red syllable Hrīḥ,
Lifted like paper carried on the wind,
Rising ever higher and higher.
With a loud “Phaṭ!” it shoots up like an arrow
And dissolves into Amitābha’s heart.
Through training like this repeatedly,
Signs of proficiency will arise: the brahma-aperture will swell;
The head will ache; a drop of serum, shining like dew, will appear;
And it will be possible to slowly insert a grass stalk.

དེ་ཚེ་འོད་དཔག་མེད་པའི་སྐུ༔

dé tsé öpakmé pé ku

Then, the form of Amitābha

འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་བསྟིམ༔

ö du zhu né rang la tim

Melts into light and dissolves into me.

རྐྱེན་དེས་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ༔

kyen dé kechik dren dzok su

Through that, I too become Amitāyus,

རང་ཡང་ཚེ་དཔག་མེད་དུ་གྱུར༔

rang yang tsé pakmé du gyur

Perfect in the very instant of recollection.

ཨ་མ་ར་ཎི་ཚར་བརྒྱ་བརྗོད༔ 
དགེ་བ་བསྔོ་ཞིང་སྨོན་ལམ་གདབ༔ 
དེས་ནི་ཚེ་ལ་མི་གནོད་སྟེང་༔ 
རྟེན་འབྲེལ་བདེན་པས་ཚེ་གེགས་ཞི༔ 
གསང་སྔགས་ཐབས་ཀྱིས་ཆེ་བའི་ལམ༔ 
མ་བསྒོམས་སངས་རྒྱས་འཕོ་བའི་གནད༔ 
སྙིང་དང་མིག་ལས་གཅེས་པར་ཟུངས༔ 
ས་མ་ཡ༔

Recite the amaraṇi mantra one hundred times.
Dedicate the virtue and make prayers of aspiration.
This will not damage your life.
In fact, due to the truth of interdependence, it will pacify obstacles to life.
This secret mantra path is superior in its methods,
So guard the crucial points of Transference: Buddhahood without Meditation
As dearer than your own heart or eyes!
Samaya!

གསོལ་འདེབས་ནི༔

Prayer

ཨེ་མ་ཧོ༔

emaho

Emaho!

གནས་རང་སྣང་དོན་གྱི་འོག་མིན་ན༔

né rang nang dön gyi womin na

In the self-appearing realm, the ultimate Akaniṣṭha,

ཡིད་དད་བརྒྱའི་འཇའ་གུར་འཁྲིགས་པའི་ཀློང་༔

yi dé gyé ja gur trikpé long

Is an expanse that teems with rainbow light of intense devotion.

སྐྱབས་ཀུན་འདུས་རྩ་བའི་བླ་མ་ནི༔

kyap kundü tsawé lama ni

Here, the embodiment of all objects of refuge, one’s own root guru,

སྐུ་ཐ་མལ་མ་ཡིན་དྭངས་མའི་ལུས༔

ku tamal ma yin dangmé lü

Not in ordinary form but with a body of light,

དཔལ་སངས་རྒྱས་སྣང་མཐའི་ངོ་བོར་བཞུགས༔

pal sangyé nang té ngowor zhuk

Abides as the essence of glorious Buddha Amitābha.

ཡིད་མོས་གུས་གདུང་བས་གསོལ་བ་འདེབས༔

yi mö gü dungwé solwa dep

With intense devotion, we pray:

ལམ་འཕོ་བ་འབྱོངས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

lam powa jongwar chin gyi lop

Inspire us to accomplish the path of transference!

གནས་འོག་མིན་འགྲོད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

né womin dröpar chin gyi lop

Inspire us to reach the realm of Akaniṣṭha!

དབྱིངས་ཆོས་སྐུའི་རྒྱལ་ས་ཟིན་པར་ཤོག༔

ying chö küi gyal sa zinpar shok

May we capture the domain of dharmakāya expanse!

ཕཊ྄༔ སྤྲུལ་སྐུ། ཕཊ྄༔ ལོངས་སྐུ། ཕཊ྄༔ ཆོས་སྐུ། ཕཊ྄༔ མི་འགྱུར། ཕཊ྄༔ མངོན་བྱང་།། །།

p’et p’et p’et p’et p’et

Phaṭ! (Nirmāṇakāya) Phaṭ! (Sambhogakāya) Phat! (Dharmakāya) Phat! (Unchanging Vajrakāya) Phaṭ! (Abhisambodhikāya)

 

| Translated by Adam Pearcey, 2018. Revised with assistance from Gyurme Avertin, 2021.

 

Version: 1.5-20230325

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept