Aspiration to Be Reborn in Sukhāvatī

Deities › Amitābha & Sukhāvatī | Tibetan MastersJigme Lingpa

English | བོད་ཡིག

Jigme Lingpa

Amitābha, Buddha of Boundless Light

Further Information:
Download this text:

༄༅། །བདེ་ཅན་ཞིང་བཀོད་སྨོན་ལམ་བཞུགས། །

Aspiration to Be Reborn in the Realm of Sukhāvatī

by Jigme Lingpa

 

བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡུལ་བྲལ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

chomdendé duldral shintu nampar dakpa la chaktsal lo

Homage to the Blessed One, immaculate and infinitely pure!

 

སངས་རྒྱས་བསོད་ནམས་ཕུང་པོ་ལས་གྲུབ་པའི། །

sangye sönam pungpo lé drubpé

In this realm of infinite radiance and bliss,

འོད་སྣང་མཐའ་ཡས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་། །

ö nang tayé dewachen gyi shying

Formed from the accumulated merit of the Buddha,

དེ་ན་བཞུགས་པའི་མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད། །

dé na shyukpé gönpo öpakmé

There resides the protector Amitābha of boundless life,

སྐུ་ཚེ་དཔག་མེད་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

kutsé pakmé shyab la chaktsal lo

At whose feet I prostrate myself in homage:

བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

dewachen gyi shying du kyewar shok

May I be reborn in Sukhāvatī, the blissful realm!

 

གང་ཁྱོད་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོའི་དྲུང་། །

gang khyö jikten wangchuk gyalpö drung

When you were known as the bhikṣu Dharmākara,

དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཞེས་གྲགས་ཚེ། །

gelong chö kyi jungné shyé drak tsé

In the presence of Buddha Lokeśvararāja,

ཞིང་ཁམས་བཟུང་བར་སྨོན་པའི་དམ་བཅའ་ལ། །

shyingkham zungwar mönpé damcha la

You vowed and aspired to create an excellent pure realm,

བླ་མར་བྱའོ་མྱུར་དུ་སྐབས་དབྱེར་གསོལ། །

lamar ja o nyurdu kab yer sol

Saying, “I honour you. Sanction this forthwith, I pray!”

བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

dewachen gyi shying du kyewar shok

May I be reborn in Sukhāvatī, the blissful realm!

 

གཞོན་ཤ་ཤིན་ཏུ་ཆགས་པའི་ལག་མཐིལ་དང་། །

shyön sha shintu chakpé laktil dang

The ground is even and fit to be compared

མཉམ་པའི་དཔེ་བྱར་འོས་པའི་འགལ་ཟླ་ནི། །

nyampé pé jar öpé galda ni

To the soft and supple palms of an infant,

ཆུ་ཞེང་སྲིད་དུ་མི་མངོན་ཐ་གྲུའི་ཁྱོན། །

chu shying si du mi ngön tadrü khyön

But with vast, immeasurable rivers and plains,

རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་གཅལ་དུ་བཀྲམ་པས་བྱས། །

rinchen natsok chal du trampé jé

All overlaid with various types of jewels.

བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

dewachen gyi shying du kyewar shok

May I be reborn in Sukhāvatī, the blissful realm!

 

ལྷུན་པོ་ཆུ་གཏེར་ཁོར་ཡུག་རི་ནག་པོའི། །

lhünpo chuter khoryuk ri nakpö

This delightful realm has no Meru, no vast ocean,

བསྟི་གནས་ཕལ་པ་མེད་པས་ཉམས་དགའ་ཞིང་། །

ti né palpa mepé nyamga shying

No ring of black mountains or ordinary dwellings.

རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་ལས་གྲུབ་ལྗོན་པ་ནི། །

rinchen na dün lé drub jönpa ni

Its wish-fulfilling tree of the seven types of jewels

དཔག་ཚད་སྟོང་དང་དྲུག་བརྒྱའི་དཔངས་སུ་སྙེགས། །

paktsé tong dang drukgyé pong su nyek

Stands a thousand yojanas wide, six hundred high.

བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

dewachen gyi shying du kyewar shok

May I be reborn in Sukhāvatī, the blissful realm!

 

ཡལ་འདབ་མེ་ཏོག་འབྲས་བུས་དུད་པ་ལ། །

yaldab metok drebü düpa la

When the branches, all laden with foliage, fruit and flowers

གསེར་གྱི་དྲ་བས་དཔྱངས་པར་དྲི་བཞོན་གྱིས། །

ser gyi drawé changpar dri shyön gyi

And festooned with golden chains, stir upon the scent-bearing breeze,

བསྐུལ་ལས་ཆོག་མི་ཤེས་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ཀུན། །

kul lé chokmi shepé drayang kün

They produce a sweet rustling and humming,

ཡིད་འོང་སྙན་དང་མཐུན་པ་དར་དིར་སྒྲོག །

yi ong nyen dang tünpa dar dir drok

Pleasant sounds that one never tires of hearing.

བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

dewachen gyi shying du kyewar shok

May I be reborn in Sukhāvatī, the blissful realm!

 

དྲི་བསུང་ལྷག་པར་རྒྱས་པའི་མེ་ཏོག་གིས། །

drisung lhakpar gyepé metok gi

Flowers that emit the sweetest perfumed scent

ཀུན་ནས་ཀུན་ཏུ་བཀྲམ་པའི་བསྟི་སྟང་ནི། །

künné küntu trampé ti tang ni

Fall as a carpet of tribute, seven bodies deep,

མི་འགྲེང་བདུན་དུ་སྙེགས་པས་མི་ངོམས་པར། །

mi dreng dün du nyekpé mi ngompar

Endlessly enchanting and extending all around,

མནན་ན་ནེམ་ལ་བཏེག་ན་སྤར་བས་འགྲན། །

nen na nem la tek na parwé dren

Which yields underfoot, then is instantly restored.

བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

dewachen gyi shying du kyewar shok

May I be reborn in Sukhāvatī, the blissful realm!

 

ལྷ་དང་མི་ལས་ངན་སོང་ལྷ་མིན་གྱི། །

lha dang mi lé ngensong lhamin gyi

Only gods and humans are known; even the names

མིང་ཙམ་མི་གྲགས་འབྱོར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་། །

ming tsam mi drak jor shying gyepa dang

Of the lower realms or of the asuras are unfamiliar.

ལོ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བདེ་བ་ཡིས། །

lo lek pünsum tsokpé dewa yi

Such are its delights of riches and fine harvests,

ངོམས་པ་མེད་པའི་དཔལ་ལ་མིང་ཆགས་པ། །

ngompa mepé pal la ming chakpa

It is called ‘Splendour of Which One Never Tires’.

བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

dewachen gyi shying du kyewar shok

May I be reborn in Sukhāvatī, the blissful realm!

 

འབབ་སྟེགས་མཆོག་ཏུ་བདེ་བའི་སྤོས་ཆུའི་ཀླུང་། །

bab tek chok tu dewé pö chü lung

As the easily fordable rivers of scented water

ཅ་ཅོའི་གཞན་དབང་མ་ཡིན་ཡིད་ལ་འབབ། །

chachö shyenwang mayin yi la bab

Flow placidly by without roiling uncontrollably,

རྣམ་པར་བདེ་དང་མཉན་པས་ཆོག་མི་ཤེས། །

nampar dé dang nyenpé chok mi shé

Their charming sound, of which one never tires,

མི་རྟག་ཞི་དང་བདག་མེད་དོན་ལ་རྟོན། །

mi tak shyi dang dakmé dön la tön

Communicates impermanence, peace and no-self.

བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

dewachen gyi shying du kyewar shok

May I be reborn in Sukhāvatī, the blissful realm!

 

འདམ་རྫབ་སྤངས་པའི་གསེར་གྱི་བྱེ་མ་ལ། །

damdzab pangpé ser gyi jema la

On golden sands entirely free from mud and mires,

བཞད་དང་ཁྲུང་ཁྲུང་ངང་ངུར་ཀ་རན་ད། །

shyé dang trung trung ngang ngur karenda

Swans, cranes, wild geese, ducks, karaṇḍa birds,

ནེ་ཙོ་རི་སྐེགས་རྨ་བྱ་ཀུ་ལ་ན། །

né tso ri kek maja kulana

Parrots, sārika birds,1 peacocks, kulana birds

ཀ་ལ་པིང་ཀའི་རྒྱུད་མངས་ལ་བསྙེན་པ། །

kalapingké gyümang la nyenpa

And mythical kalaviṅkas2 sing like the playing of a sitar.

བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

dewachen gyi shying du kyewar shok

May I be reborn in Sukhāvatī, the blissful realm!

 

དེ་ལས་རྣ་བའི་འདུས་ཏེ་རེག་ཚོར་ཀུན། །

dé lé nawé dü té rek tsor kün

These sounds3 and all sensory impressions

རིན་ཆེན་རྣམ་གསུམ་སྒྲ་དང་ཚད་མེད་བཞི། །

rinchen nam sum dra dang tsemé shyi

Convey the meaning of the Three Jewels, the four immeasurables,

ས་དང་ཕར་ཕྱིན་སྟོབས་བཅུ་མི་འཇིགས་བཞི། །

sa dang parchin tob chu mi jik shyi

The stages, transcendent perfections, ten strengths, four fearlessnesses

མ་འདྲེས་བཅོ་བརྒྱད་རྫོགས་པའི་དོན་དང་ལྡན། །

ma dré chobgyé dzokpé dön dangden

And eighteen unshared attributes.

བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

dewachen gyi shying du kyewar shok

May I be reborn in Sukhāvatī, the blissful realm!

 

བལྟ་ན་སྡུག་པའི་སྐྱེད་ཚལ་ལྗོན་པ་ལས། །

tanadukpé kyetsal jönpa lé

From the flowers and trees in enchanting groves,

འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕྲག་མོད་ལ་འབྱུང་། །

döpé yönten gyatrak möla jung

Sensory delights appear instantly by the score,

བར་སྣང་ལ་སྤྲུལ་གཞལ་མེད་ཁང་ལ་སོགས། །

barnang la trul shyalmé khang lasok

And the immeasurable palace manifests in mid-air—

གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱེད་ཀྱིས་ཀྱང་དོ་ཟླར་མིན། །

shyentrul wang jé kyi kyang dodar min

Wonders unrivalled even in Controlling Others' Emanations.4

བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

dewachen gyi shying du kyewar shok

May I be reborn in Sukhāvatī, the blissful realm!

 

དེ་ན་གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར་ཉིན་མཚན་ཆ། །

dé na za dang gyukar nyintsen cha

No planets and no stars, neither day nor night,

ཁྱིམ་དང་དེ་ལ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའི་སེམས། །

khyim dang dé la yongsu dzinpé sem

No households and no possession of them—

གཏན་ནས་མེད་ཀྱང་མཆོད་སྤྲིན་སྤྲོ་བ་ཡི། །

ten nemé kyang chötrin trowa yi

Instead, there are heavenly goddesses who produce

ལྷ་ཡི་བུ་མོས་ཤིན་ཏུ་ཉམས་བདེ་བ། །

lha yi bu mö shintu nyam dewa

Clouds of offerings that inspire the utmost delight.

བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

dewachen gyi shying du kyewar shok

May I be reborn in Sukhāvatī, the blissful realm!

 

གང་ན་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པའི་རྒྱལ་བ་དེའི། །

gang na tso shying shyepé gyalwa dé

As many buddhas as there are grains of sand in the Ganges

བསྔགས་པ་བརྗོད་ལ་གངྒཱའི་རྡུལ་སྙེད་ཀྱི། །

ngakpa jö la ganggé dul nyé kyi

Continuously extol the qualities of the victorious one

སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱང་བརྩོན་པ་མི་འདོར་བས། །

sangye nam kyang tsönpa mi dorwé

Who lives and presides here and honour as well

སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་མཐུ་ཆེན་ཐོབ་པའང་བསྙེན། །

chenrezik dang tuchen tobpa ang nyen

Avalokiteśvara and Mahāsthāmaprāpta,

བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

dewachen gyi shying du kyewar shok

May I be reborn in Sukhāvatī, the blissful realm!

 

ཞིང་ཁམས་འདིར་སོན་དགེ་བའི་རྩ་བ་ལ། །

shyingkham dir sön gewé tsawa la

Those who reach this realm with virtue obscured

སྒྲིབ་པ་དང་བཅས་པདྨོའི་མངལ་འཛིན་དང་། །

dribpa dangché pemö ngal dzin dang

Appear enclosed within the womb of a lotus.

སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་བཅས་མོད་ལ་སྐྱེ་གཉིས་ཀ །

kyilmo trung ché möla kyé nyika

Then, while sitting cross-legged, immediately arise

སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་མཚན་དང་ཡང་དག་ལྡན། །

kyebu chenpö tsen dang yangdak den

A second time and gain the marks of a great being.

བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

dewachen gyi shying du kyewar shok

May I be reborn in Sukhāvatī, the blissful realm!

 

ཉན་རང་བྱང་སེམས་ལྷ་མིའི་རྣམ་པ་ཅན། །

nyenrang changsem lhami nampachen

Śrāvakas, pratyekabuddhas and bodhisattvas, in human and divine form,

ཀུན་ཀྱང་དབང་རྣོན་བཟོད་པ་ཐོབ་པ་སྟེ། །

kün kyang wangnön zöpa tobpa té

Have sharp faculties and have attained acceptance.5

བར་སྣང་ལ་འགྲོ་ལོག་པར་མི་ལྟུང་ཞིང་། །

barnang la dro lokpar mi tung shying

They fly through the sky; they will never regress;

སངས་རྒྱས་མཐོང་དང་མི་འབྲལ་དམ་ཆོས་ཉན། །

sangye tong dang mindral damchö nyen

And they hear sacred Dharma without losing sight of the buddhas.

བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

dewachen gyi shying du kyewar shok

May I be reborn in Sukhāvatī, the blissful realm!

 

བསམ་གཏན་དང་ནི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལ། །

samten dang ni ngönpar shepa la

With skill in the concentrations and supercognitions,

མཁས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ནི་རྣམ་དབྱེ་བཟོད། །

khepé sherab kyi ni namyé zö

With the insight that accepts all distinctions,

མ་བསྡམས་མི་མངའ་དབང་པོ་མི་གཡོ་ཞིང་། །

ma dam mi nga wangpo mi yo shying

Not unrestrained but with senses under control,

ཀུན་ཤེས་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་མུ་མེད་པ། །

kün shé yönten tayé mu mepa

And with the infinite, unbounded qualities of omniscience—

བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

dewachen gyi shying du kyewar shok

May I be reborn in Sukhāvatī, the blissful realm!

 

ཀུན་འབྱུང་རྒྱུ་འབྲས་སྤངས་པའི་ལམ་བདེན་གྱིས། །

künjung gyundré pangpé lamden gyi

Through the true path that eliminates the causes and results of origination,

འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱས་པའི་དགྲ་བཅོམ་ཀྱང་། །

gokpa ngön du jepé drachom kyang

The arhats, too, actualize cessation.

རྣམ་ཐར་གསུམ་གྱི་དབྱིངས་ལ་དབུགས་ཕྱུང་ནས། །

namtar sum gyi ying la ukchung né

They find relief in the space of threefold liberation

འོད་ཟེར་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐུར་ལ་སྦྱོར་བ། །

özer chenpö wangkur la jorwa

And receive the empowerment of great light rays.

བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

dewachen gyi shying du kyewar shok

May I be reborn in Sukhāvatī, the blissful realm!

 

སྐད་ཅིག་རེར་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱང་། །

kechik rer ten chö kyi namdrang kyang

The Dharma that is taught in every instant

བགྲང་བར་མི་བཟོད་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་ཡིས། །

drangwar mi zö dzutrul chenpo yi

Is incalculable, the miraculous powers so extensive

ཞིང་ཁམས་གཞན་ཉུལ་ཆོས་ལས་ཐོབ་པ་ཡི། །

shyingkham shyen nyul chö lé tobpa yi

That they permit travel to other realms and,

བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་ཏིང་འཛིན་སྒོ་འབྱེད་པ། །

jewa trak gyé tingdzin gojepa

By receiving Dharma, access to billions of samādhis.

བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

dewachen gyi shying du kyewar shok

May I be reborn in Sukhāvatī, the blissful realm!

 

མདོར་ན་གང་གི་མཚན་དང་སྒྲ་དང་ནི། །

dorna gang gi tsen dang dra dang ni

In short, whoever hears your name or speech,

ལྟ་བ་ཡིད་ལ་གོམས་པར་བྱས་པ་ཡང་། །

tawa yi la gompar jepa yang

Whoever sees you, or meditates upon you,

ཞིང་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་དབུགས་འབྱིན་པའི། །

shyingkham dewachen du ukjinpé

Will be reborn in Sukhāvatī, the blissful realm.

ཐུགས་བསྐྱེད་དམ་བཅའ་བསླུ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར། །

tukkyé damcha luwa mepé chir

As this vow of exalted bodhicitta is infallible,

ཁྱོད་ཀྱིས་གཞན་དོན་མཛད་པའི་དཔེ་ཟླ་ལ། །

khyö kyi shyendön dzepé pé da la

Your deeds for others’ benefit are analogous

རྒྱ་མཚོའི་དུས་རླབས་ངལ་བའི་སྐབས་བསྟན་པས། །

gyatsö dü lab ngalwé kab tenpé

To the unfaltering tides of the great ocean.

བུ་རམ་ཤིང་པའི་ཞལ་ནས་ཀུན་དགའ་བོ། །

buram shingpé shyal né küngawo

As the descendent of Ikṣvāku6 told Ānanda:

ཁྱོད་ལངས་ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་ཁ་སྟོན་ལ། །

khyö lang nub kyi chok sukha tön la

“Stand up and face westward,

མེ་ཏོག་གཏོར་ནས་ཐལ་མོ་སྦྱར་བྱས་ཏེ། །

metok tor né talmo jar jé té

Present a flower and fold your hands.

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་སྣང་དཔག་ཏུ་མེད། །

dzokpé sangye ö nang pak tumé

Pay homage to the perfect Buddha of Limitless Light,7

རྡུལ་བྲལ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་ལ། །

duldral shintu nampar dakpa la

Immaculate and infinitely pure.

ཕྱག་འཚོལ་དེ་མཚན་སྒྲིབ་པ་མེད་པ་ནི། །

chak tsol dé tsen dribpa mepa ni

His undefiled name

ཕྱོགས་བཅུར་གྲགས་ནས་རྒྱལ་བ་དེ་རྣམས་ཀྱང་། །

chok chur drak né gyalwa denam kyang

Is renowned in the ten directions,

བསྔགས་པ་བརྗོད་པར་གསུངས་ན་བདག་ཅག་ནི། །

ngakpa jöpar sung na dakchak ni

Lauded by all the victorious ones.”

ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་ལྟོས་པ་མེད་པར་འབུལ། །

lü dang longchö töpa mepar bul

And so we offer our bodies and possessions without holding back,

བྱས་ཤིང་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་མཐོལ་བ་དང་། །

jé shing sakpé dikdrib tolwa dang

Admit the negative acts we have committed and obscurations we have accumulated,

ཆབས་གཅིག་མཛད་པ་རྒྱ་མཚོར་ཡི་རང་འབུལ། །

chab chik dzepa gyatsor yi rang bul

And rejoice in the ocean of enlightened deeds that have been performed.

རྟག་པར་ཆོས་འཁོར་དང་བཅས་བཞུགས་སུ་གསོལ། །

takpar chökhor dangché shyuk su sol

We request you to turn forever the wheel of Dharma and remain here,

དགེ་རྩ་ཇི་སྙེད་མཆིས་པ་འགྲོ་བ་ཀུན། །

getsa jinyé chipa drowa kün

And we dedicate all the sources of virtue that exist

བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་ན། །

dewachen du kyewé gyur ngo na

So that all beings may be born in Sukhāvatī, the blissful realm.

སྨོན་པ་ཇི་བཞིན་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

mönpa jishyin drubpé tashi shok

May all be auspicious so that our aspirations come true just as we have made them!

 

ཅེས་འོད་མདོ་དང་མཐུན་པའི་སྨོན་ལམ་འདི་ནི། མདོ་ཁམས་ནས་སློབ་བུའི་དམ་པ་འཇིགས་མེད་ཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར་གྱིས་རིང་མོ་ནས་བསྐུལ་ཞིང་། ཉེ་ཆར་དེའི་གསལ་འདེབས་ལ་བརྩོན་པ་འཇིགས་མེད་བློ་གསལ་ཅན་གཉིས་ཀྱི་ངོར་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་མཁྱེན་བརྩེའི་ལྷས་སོ།། །།

I, Gyalwé Nyugu Khyentsé Lha, wrote down this aspiration in accordance with the Sūtra of Amitābha8 after I was urged to do so from afar by Jigme Trinle Özer, my perfect student from Dokham, and in person by the two named Jigme Losalchen,9 who made enthusiastic requests.

 

| Translated by Han Kop and edited by Adam Pearcey and Barry Cohen for the Longchen Nyingtik Project, 2021, following the commentary by Rigdzin Gargyi Wangchuk, Gateway to the Realm of Great Bliss. With gratitude to Tulku Dawa for his clarifications.

 

Source: 'Jigs med gling pa. "bde can zhing bkod smon lam", in klong chen snying thig rtsa pod. 5 Vols. Bodhnath, Kathmandu and Bodhgaya, Bihar: Shechen Publications, 1994. BDRC W1KG13585. Vol. 1: 509–513.

 

Other Primary Sources

“'od dpag med kyi bkod pa'i mdo.” In bka' 'gyur/ (dpe bsdur ma/). 109 vols. Pe cin: krung go'i bod rig pa'i dpe skrun khang, 2006-2009. BDRC W1PD96682. 39: 715 – 798

rig 'dzin gar gyi dbang phyug. “'jigs gling bde smon 'bru 'grel/ (yi).” In gsung 'bum/_rig 'dzin gar gyi dbang phyug. 5 vols. nyag a 'dzin rong : 'chi med byang chub gling, 200?. BDRC W19884. 5: 353 – 371

 

Version: 1.0-20211112

  1. Possibly turdus salica, an Indian bird famed for its melodious notes.
  2. A small sparrow-like bird renowned for its extremely beautiful voice, the kalapingka or kalavingka is referenced in numerous sources of Buddhist literature, such as Aśvaghoṣa’s Buddhacarita.
  3. In other words, the sounds of the trees, wind, rivers and birds mentioned above.
  4. The highest of the six heavens of the desire realm.
  5. The third level of the path of joining. Once acceptance has been attained there can be no more falling into the lower realms.
  6. i.e., Buddha Śākyamuni
  7. Amitābha
  8. The Array of Amitābha (Skt. amitābhavyūhasūtra or āryāmitābhavyūhanāmamahāyānasūtra, Toh 49).
  9. The exact identity of these two students is unsure, yet they possibly belonged to Dzogchen Monastery. It is likely that one was Jigme Losal Özer, who wrote the catalogue for the Core Texts of the Heart-Essence, called An Illuminating Ornament of Brilliant Sunlight.