The Home of Tibetan Buddhist Texts in Translation
ISSN 2753-4812
ISSN 2753-4812

Training in Pure Realms

English | Deutsch | Français | བོད་ཡིག

༄༅། །སྐུ་གསུམ་ཞིང་ཁམས་སྦྱོང་བའི་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ།

Training in the Pure Realms of the Three Kāyas

A Prayer and Aspiration

by Rigdzin Jikmé Lingpa

 

ཀྱེ་མ་ཀྱི་ཧུད་རིག་འཛིན་པདྨ་འབྱུང༌། །

kyema kyi hü rigdzin pema jung

Kyema Kyihü! O Lotus-born, master of pure awareness,

བདག་འདྲ་ལས་ངན་སྙིགས་མའི་སེམས་ཅན་རྣམས། །

dak dra lé ngen nyikmé semchen nam

Sentient beings like me in this degenerate age possess evil karma.

བདེ་བ་འདོད་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་དོན་དུ་གཉེར། །

dewa dö kyang dukngal döndu nyer

When I yearn for happiness, yet contrive to create only suffering,

སྙིང་རུས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་རྣམས་སུ་ལ་རེ། །

nyingrü chin chi lok nam su la ré

When my every effort is completely wrong, who can I turn to?

ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ཤིག་རྔ་ཡབ་གླིང་པ་མཁྱེན། །

tukjé zik shik ngayab lingpa khyen

Look on me with compassion, you who dwell in Ngayab Ling—Care for me, guide me, inspire me, make me one with you.

ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིར་དྲོངས། །

danta nyi du zangdok palrir drong

Lead me, right now, to the Copper-coloured Mountain of Glory!

 

ཐུགས་རྗེ་ལྡན་པའི་རྒྱལ་བ་ཁྱེད་ལྟ་བུས། །

tukjé denpé gyalwa khyé tabü

Even an enlightened being, as compassionate as you,

བོད་འབངས་བོར་ནས་རྔ་ཡབ་གླིང་དུ་གཤེགས། །

bö bangwor né ngayab ling du shek

Left the Tibetans behind, and departed for Ngayab Ling.

གདོང་དམར་བོད་ཕྲུག་སྤྲེའུའི་ཚ་བོ་རྣམས། །

dong mar bö truk pé'ü tsawo nam

Yet for the children of Tibet, descendants of the monkey,

འདི་ཕྱིའི་རེ་ལྟོས་སྐྱབས་གནས་སུ་ལ་རེ། །

di chi ré tö kyabné su la ré

You are our only refuge, in this life and the next: so who can I turn to?

ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ཤིག་རྔ་ཡབ་གླིང་པ་མཁྱེན། །

tukjé zik shik ngayab lingpa khyen

Look on me with compassion, you who dwell in Ngayab Ling—Care for me, guide me, inspire me, make me one with you.

ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིར་དྲོངས། །

danta nyi du zangdok palrir drong

Lead me, right now, to the Copper-coloured Mountain of Glory!

 

ཚེ་སྲོག་མི་རྟག་གཡང་ཁའི་བྱེའུ་འདྲ། །

tsesok mi tak yangkhé jé'u dra

Life is precarious, like a chick perched on the edge of a cliff.

དོ་ནུབ་ཙམ་ཡང་མི་འཆིའི་གདེང་ནི་མེད། །

donub tsam yang mi chi deng nimé

There’s no certainty that death will not come tonight.

རྟག་ཏུ་སྡོད་གྲབ་བྱེད་པ་བདུད་ཀྱིས་བསླུས། །

taktu dö drab jepa dü kyi lü

Planning to live forever, I am caught by the demon of distraction,

གཤིན་རྗེའི་ཕོ་ཉ་བྱུང་ན་སུ་ལ་རེ། །

shinjé ponya jung na su la ré

And when the henchmen of the Lord of Death come by, who will I turn to then?

ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ཤིག་རྔ་ཡབ་གླིང་པ་མཁྱེན། །

tukjé zik shik ngayab lingpa khyen

Look on me with compassion, you who dwell in Ngayab Ling—Care for me, guide me, inspire me, make me one with you.

ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིར་དྲོངས། །

danta nyi du zangdok palrir drong

Lead me, right now, to the Copper-coloured Mountain of Glory!

 

འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་ལས་ལ་གཡེངས། །

khorwé semchen dukngal lé la yeng

We sentient beings in samsara are addicted to actions that bring suffering:

དམ་ཆོས་བྱེད་བློ་ནམ་ལངས་སྐར་ལྟར་ཡལ། །

damchö jé lo namlang kar tar yal

Any intention to practise the Dharma fades like the stars at dawn,

དོན་ཆུང་གཡེང་བའི་ཁོལ་བོར་མི་ཚེ་ཟད། །

dön chung yengwé kholwor mitsé zé

And our lives are wasted, squandered in slavery to trivial things.

དགྲ་ཆེན་འཆི་བ་བྱུང་ན་སུ་ལ་རེ། །

dra chen chiwa jung na su la ré

When death, the greatest foe of all, arrives, who then can I turn to?

ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ཤིག་རྔ་ཡབ་གླིང་པ་མཁྱེན། །

tukjé zik shik ngayab lingpa khyen

Look on me with compassion, you who dwell in Ngayab Ling—Care for me, guide me, inspire me, make me one with you.

ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིར་དྲོངས། །

danta nyi du zangdok palrir drong

Lead me, right now, to the Copper-coloured Mountain of Glory!

 

བྱིས་པའི་རང་བཞིན་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ཀུན། །

jipé rangzhin sosö kyewo kün

We ordinary people have the mentality of infants,

ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་ན་ཚོད་ཆེས་ཆེར་རྒུད། །

tö sam gompé natsö ché cher gü

The older we get, our study, contemplation and meditation steadily grow more feeble.

ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་འདྲེན་བྱེད་ཅེ་རེ་ལོང༌། །

parchin druk gi dren jé ché ré long

And the eyes of the six perfections go blind.

འབྱུང་བ་ཐིམ་རིམ་བྱུང་ན་སུ་ལ་རེ། །

jungwa timrim jung na su la ré

But when the elements dissolve, one by one, who can I turn to then?

ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ཤིག་རྔ་ཡབ་གླིང་པ་མཁྱེན། །

tukjé zik shik ngayab lingpa khyen

Look on me with compassion, you who dwell in Ngayab Ling—Care for me, guide me, inspire me, make me one with you.

ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིར་དྲོངས། །

danta nyi du zangdok palrir drong

Lead me, right now, to the Copper-coloured Mountain of Glory!

 

དགེ་བཅུའི་ལམ་ལ་མོས་པས་ཞུགས་ན་ཡང༌། །

gé chü lam la möpé zhuk na yang

We might aspire to the path of virtue and devote ourselves to it,

རྣམ་པར་དཔྱད་ན་ཆོས་བརྒྱད་ཟོབ་དང་འདྲེས། །

nampar ché na chö gyé zob dang dré

And yet if we look, we’ll see our practice is a sham, riddled with the eight worldly obsessions.

མི་དགེའི་རྣམ་སྨིན་མ་ཚོར་ཤུགས་ཀྱིས་འགོ །

mi gé nammin ma tsor shuk kyi go

The results of our harmful acts are ripening, without our even noticing, and because of this,

བར་དོར་དམྱལ་ཐག་གཅོད་དུས་སུ་ལ་རེ། །

bardor nyal tak chö dü su la ré

In the bardo state, our decision is made—we are bound for the hell realms. Who can I turn to then?

ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ཤིག་རྔ་ཡབ་གླིང་པ་མཁྱེན། །

tukjé zik shik ngayab lingpa khyen

Look on me with compassion, you who dwell in Ngayab Ling—Care for me, guide me, inspire me, make me one with you.

ད་ལྟ་ཉིད་དུ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིར་དྲོངས། །

danta nyi du zangdok palrir drong

Lead me, right now, to the Copper-coloured Mountain of Glory!

 

ཀྱེ་མ་ནམ་ཞིག་ཚེ་ཡི་འཕེན་པ་ཟད། །

kyema namzhik tsé yi penpa zé

Kyema! When my life force is spent,

ལུས་ཀྱི་མདངས་ཤོར་དབུགས་ཀྱི་ངར་སྒྲ་བརྩེགས། །

lü kyi dang shor uk kyi ngar dra tsek

The vital glow slips from my body, and breath comes in gasps, one upon the other,

འདེགས་བྱེད་རླུང་བྲོས་ངར་སྐད་ཅན་གྱི་རོས། །

dek jé lung drö ngar kechen gyi rö

When the inner supporting air withdraws, and my weak and groaning corpse severs

ཉེ་འབྲེལ་གདུང་སེམས་འབྲེལ་ཐག་གཅོད་པའི་ཚེ། །

nyedrel dung sem dreltak chöpé tsé

The links between me and loved ones in their grief,

གནད་གཅོད་སྡུག་བསྔལ་དྲག་པོ་མི་འབྱུང་ཞིང༌། །

né chö dukngal drakpo minjung zhing

Let me not suffer the fiercest agony, at the final moment of death,

མཁའ་འགྲོས་བསུ་བའི་སྣང་བ་ཤར་བར་ཤོག །

khandrö suwé nangwa sharwar shok

But instead behold the ḍākinīs come to bid me welcome.

 

ཀྱི་ཧུད་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་སྟེ། །

kyi hü sa chu mé lung namkha té

Kyihü! Earth, water, fire, air and space: as the five elements

འབྱུང་ལྔའི་ཐིམ་རིམ་དུ་བ་སྨིག་རྒྱུ་དང༌། །

jung ngé timrim duwa mikgyu dang

Dissolve one by one, the visions of smoke, mirages,

མེ་ཁྱེར་མར་མེའི་སྣང་བ་གསལ་བའི་རྗེས། །

mekhyer marmé nangwa salwé jé

Sparks and lamps becomes clear, and thereupon unfolds

ཕྲ་བའི་ཐིམ་རིམ་སྣང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་སྟེ། །

trawé timrim nang ché tob sum té

The subtle dissolution of appearance, increase and attainment.

 

འདི་ལྟར་རྣམ་ཤེས་སྣང་བ་ལ་ཐིམ་པས། །

ditar namshé nangwa la timpé

And so, as consciousness dissolves into appearance,

སྤྲིན་མེད་མཁའ་ལ་ཉི་ཟླ་གཟས་ཟིན་ལྟར། །

trinmé kha la nyida zé zin tar

Like an eclipse in a cloudless sky,

དམར་ལམ་འཆར་ཞིང་དམར་ཆ་སྙིང་གར་ལྡོག །

marlam char zhing mar cha nyinggar dok

The red experience dawns, and red essence rises to the heart.

 

དེ་རྗེས་སྣང་བ་མཆེད་པ་ལ་ཐིམ་པས། །

dé jé nangwa chepa la timpé

In turn, as appearance dissolves into increase,

སྐར་ཁུང་ནང་དུ་ཟླ་ཟེར་ཤར་བ་ལྟར། །

karkhung nang du dazer sharwa tar

Like moonbeams slanting through a skylight,

དཀར་ལམ་འཆར་ཞིང་དཀར་ཆ་ཐུར་དུ་བབས། །

karlam char zhing kar cha turdu bab

The white experience unfolds, and white essence descends.

 

དེ་ནས་མཆེད་པ་ཉེར་ཐོབ་ལ་ཐིམ་པས། །

dené chepa nyertob la timpé

Then, as increase dissolves into near attainment,

སྤྲིན་མེད་ནམ་མཁར་སྲོད་མུན་འཁྲིགས་པ་ལྟར། །

trinmé namkhar sö mün trikpa tar

Like the darkness at dusk on a clear and cloudless night,

ནག་ལམ་ཤར་ནས་ཀུན་གཞིའི་ངང་དུ་བརྒྱལ། །

naklam shar né künzhi ngang du gyal

The black experience draws in, and I sink into the ālaya, the ground of all.

སླར་ཡང་སྲོག་འཛིན་རླུང་བརྒྱད་གྱེས་པ་ཡིས། །

lar yang sokdzin lung gyé gyepa yi

Once again, with the eightfold separation of the life-supporting wind,

ཅུང་ཟད་བརྒྱལ་སངས་གདོད་མའི་ཡེ་གདངས་ཤར། །

chungzé gyal sang dömé yé dang shar

I awaken slightly from unconsciousness, and the original primordial radiance dawns,

གསལ་ལ་མ་འགགས་སྟོན་གྱི་ནམ་མཁའ་བཞིན། །

sal la magak tön gyi namkha zhin

Clear and unobstructed, like a limpid autumn sky.

 

སྟོང་གསལ་སྒྲིབ་གཡོགས་བྲལ་བའི་ངང་ལ་གནས། །

tong sal drib yok dralwé ngang la né

While I rest in this state of empty cognizance, free from all obscuring veils,

དེ་ཚེ་ད་ལྟའི་ཀ་དག་བློ་བྲལ་དབྱིངས། །

detsé danté kadak lodral ying

In this moment, may I realize the primordial purity of nowness, the space that is free from conceptual mind,

ཐ་མལ་ཤེས་པ་ཟང་ཀ་རྒྱ་ཡན་ལ། །

tamal shepa zangka gya yen la

As 'ordinary' awareness, fresh, vast and boundless.

ངེས་པ་རྙེད་དེ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་མཐུས། །

ngepa nyé dé nyampar zhakpé tü

And through the power of meditating in that state,

གདོད་མའི་གཞི་དབྱིངས་ནང་གསལ་གསང་བའི་སྦུབས། །

dömé zhi ying nangsal sangwé bub

In that very instant may I seize the stronghold of

ཁྱད་ཆོས་དྲུག་ལྡན་ཀུན་བཟང་དགོངས་པའི་ཀློང༌། །

khyechö drukden kunzang gongpé long

The space of the primordial ground, the secret depth of inner luminosity,

སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་བཙན་ས་ཟིན་པར་ཤོག །

kechik nyi la tsensa zinpar shok

The vast expanse of the wisdom mind of Samantabhadra, endowed with its six special qualities!

 

གལ་ཏེ་བར་དོ་དང་པོར་མ་གྲོལ་ན། །

galté bardo dangpor ma drol na

If I am not liberated in this, the first bardo,

དབྱིངས་སྣང་ལྷུན་གྲུབ་འོད་གསལ་ལ་ཐིམ་ནས། །

ying nang lhündrub ösal la tim né

The appearances of space dissolve into spontaneously present luminosity,

སྒྲ་འོད་ཟེར་དང་ཚོམ་བུའི་དཀྱིལ་འཁོར་སོགས། །

dra özer dang tsombü kyilkhor sok

And when sound, light, rays, mandala patterns and the like arise—

ཐིམ་ལུགས་བརྒྱད་ཀྱི་སྣང་བ་འཆར་བའི་ཚེ། །

tim luk gyé kyi nangwa charwé tsé

The visions of the eightfold process of unfolding—

ཆོས་ཉིད་བར་དོར་རང་སྣང་ངོ་ཤེས་ནས། །

chönyi bardor rangnang ngoshé né

May I recognize them as my own appearances in the bardo of dharmatā,

མ་པང་བུ་འཇུག་ལྟ་བུར་གྲོལ་བར་ཤོག །

ma pang bu juk tabur drolwar shok

And be liberated, like a child leaping into its mother’s lap.

 

དེ་ཚེ་སྒྲ་ཡིས་འཇིགས་ཏེ་ཟེར་གྱིས་དངངས། །

detsé dra yi jik té zer gyi ngang

Yet if I am shocked by the sounds, terrified by the rays,

སྐུ་ཡི་སྣང་བས་སྐྲག་སྟེ་མ་གྲོལ་ན། །

ku yi nangwé trak té ma drol na

Frightened by the appearances of deities, and liberation eludes me,

ཆོས་ཉིད་བདེན་པ་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །

chönyi denpa lamé jinlab kyi

Then by the truth of the nature of reality, and through the blessing of the master,

འཁྲུལ་པ་རྨི་ལམ་སད་པའི་ཆ་ཙམ་ལས། །

trulpa milam sepé cha tsam lé

At the moment of awaking from this dream of delusion,

རང་བཞིན་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་པདྨའི་སྦུབས། །

rangzhin tulkü zhingkham pemé bub

May I be inspired and liberated, miraculously born

བརྫུས་ཏེ་སྐྱེས་ནས་དབུགས་དབྱུང་གྲོལ་བར་ཤོག །

dzü té kyé né ukyung drolwar shok

In the heart of a lotus flower in a natural nirmāṇakāya realm!

 

རིམ་དགུའི་ཐེག་པ་ཀུན་ལས་འདས་པའི་དོན། །

rim gü tekpa kün lé depé dön

Through the power of entering the path of the Clear Light Dzogpachenpo,

འོད་གསལ་རྫོགས་ཆེན་ལམ་ལ་ཞུགས་དེའི་མཐུས། །

ösal dzogchen lam la zhuk dé tü

The truth that surpasses all the nine graded vehicles,

ནམ་ཞིག་གདོད་མའི་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པའི་ཚེ། །

namzhik dömé lhum su zhukpé tsé

After I enter the womb of the primordial,

གང་གི་གྲོལ་ཚད་སྒྲ་འོད་ས་གཡོས་དང༌། །

gang gi drol tsé dra ö sayö dang

May all the signs of liberation: sounds, lights, earthquakes,

རིགས་ལྔའི་གདུང་དང་ཞི་ཁྲོའི་སྣང་བརྙན་སོགས། །

rik ngé dung dang zhitrö nangnyen sok

Relics of the five families, forms of the peaceful and wrathful deities, and the like

ཀུན་གྱི་མཐུན་སྣང་གྲུབ་ཏུ་མངོན་པར་ཤོག །

kün gyi tün nang drub tu ngönpar shok

Become visible for all to see.

 

རིག་འཛིན་བདག་གི་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དང༌། །

rigdzin dak gi lhaksam namdak dang

By the power of the extraordinary pure intention I possess as a vidyādhara,

ཆོས་ཉིད་རང་བཞིན་ཅི་ཡང་མ་ཡིན་པའི། །

chönyi rangzhin chiyang mayinpé

By the power of the truth of the nature of reality, which is free from being anything in and of itself,

བདེན་པའི་མཐུ་ཡིས་ཁམས་གསུམ་ཡིད་ཅན་དང༌། །

denpé tu yi kham sum yichen dang

May sentient beings of the three realms of existence, and especially

ཁྱད་པར་འབྲེལ་བས་བསྡུས་པའི་སེམས་ཅན་ཀུན། །

khyepar drelwé düpé semchen kün

All who are connected in any way with me,

སྐུ་བཞིའི་ཞིང་ཁམས་རྨད་བྱུང་ཉམས་དགའ་བར། །

ku zhi zhingkham mejung nyamgawar

Be liberated, altogether, all at once

ཚོམ་བུ་གཅིག་ཏུ་ཕྱམ་གཅིག་གྲོལ་བར་ཤོག །

tsombu chik tu chamchik drolwar shok

In the wondrous pure realms of the four kāyas, full of joy!

 

དེ་ལྟར་སྐུ་གསུམ་ཞིང་ཁམས་སྦྱོང་བའི་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་འདི་ནི་རང་བྱུང་པདྨའི་གསུང་གི་དབེན་གནས་འོག་མིན་རྡོ་རྗེའི་ཀེའུ་ཚང་དུ་རང་ཉིད་གཅིག་པུར་དབེན་པ་བསྟེན་པའི་སྐབས་སྔ་ཞོག་གི་ཚེ་ན་མིག་ལམ་དུ་ཧས་པོ་རི་མཐོང་བས་རྐྱེན་བྱས་སྣང་བ་ལ། ག་རེ་རི་མ་གིའི་རྩེར་མཁན་སློབ་རྗེ་འབངས་རྣམས་ཀྱི་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས། ལྷ་འདྲེ་བཏུལ། སྐྱོ་སངས་མཛད་པ་སོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཆེར་སྣང་མོད། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ད་ལྟའི་མིང་ཙམ་མེད། འདི་ལྟ་བུའི་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པར་ཡིད་ཆེས། རང་ཉིད་ཀྱང་ལོ་ཤས་ཙམ་མི་འཆི་བའི་འཚོ་རྩིས་བྱས་ཀྱང་སང་ཙམ་ནས་འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་ཏུ་མི་འགྲོ་བའི་ངེས་པ་ཅི་ཆ་སྙམ་ནས་སྐྱོ་ཤས་ངེས་འབྱུང་ཚད་མེད་སྐྱེས། ཨོ་རྒྱན་རྗེ་འབངས་རྣམས་དྲན་པ་ལ་ཚད་མེད་ཀྱི་མཆི་མ་འཁྲུག་པ་ཞིག་བྱུང་བས་རྐྱེན་བྱས། དེའི་ཚེ་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས་དང་འབྲེལ་བར་བར་དོ་ལམ་སྣང་གི་གྲོལ་ཚུལ་རྩ་ཚིག་ཏུ་བྱས་ནས་ཁ་ཏོན་དུ་བགྱིས་ཆོག་པའི་སྨོན་པ་འདི་ཡང་བྱ་བྲལ་བ་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་གྱིས་བྲིས་པའོ། །

Once I was alone in solitary retreat in ‘The Akaniṣṭha Vajra Cave’, a hermitage blessed by the naturally arising enlightened speech of Padmasambhava, when early one morning, I caught sight of Mount Hépori and thought: “Wait…It was on that hilltop just over there that Khenpo Śāntarakṣita, the master Padma, the King and the disciples once walked, subjugated gods and ghosts, and relaxed. Many are the tales that appear to that effect. But now, apart from their names, not a single trace of them remains.” I was gripped by a conviction that in the very same way, everything is transient, impermanent. And although I had reckoned on staying alive, and not dying, for a few years more, what certainty was there that I would not leave for my next life the very next day? This train of thought filled me with haunting sorrow and aching weariness, and a sense of renunciation that was boundless. The memory of Guru Rinpoche, the King and the disciples plunged me into floods of tears. And this was why, at that moment I, Chatral Khyentsé Özer, wrote this ‘Prayer and Aspiration to Training in the Pure Realms of the Three Kāyas’: a prayer invoking and imploring Guru Rinpoche, coupled with an aspiration prayer suitable for daily recitation based on the root words of the way to attain liberation through the experiences of the bardo states.

 

| Translated by Rigpa Translations

Jigme Lingpa

The Copper-Coloured Mountain of Glory

Further information:

Download this text:

EPUB  PDF 
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept