Lama Norlha Lineage Prayer

Collections & Cycles › Chokling Tersar | Practices › Lineage Prayers | Practices › Wealth & Prosperity | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Collections & Cycles › Khyentse KababTukdrup Barché Kunsel | Tibetan MastersKarme Khenpo Rinchen Dargye

English | བོད་ཡིག

Karme Khenpo Rinchen Dargye

Lama Norlha

Further information:
Download this text:

༄༅། །ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་དོན་འདུས་སྙིང་པོ་བཞུགས་སོ། །

The Heart of the Matter

A Lineage Prayer for the Excellent Vase of Jewels Wealth Practice

by Karmé Khenpo Rinchen Dargyé

 

ན་མོ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་སཾ་བྷཱ་ཝཱ་ཡ།

Namo Mahāguru Padmasambhavāya!

 

ཆོས་སྐུའི་སྟོན་པ་ཀུན་བཟང་སྣང་མཐའ་ཡས། །

chökü tönpa kunzang nang tayé

Dharmakāya teachers, Samantabhadra and Amitābha,

ལོངས་སྐུའི་སྟོན་པ་རྣམ་སྣང་སྤྱན་རས་གཟིགས། །

longkü tönpa namnang chenrezik

Sambhogakāya teachers, Vairocana and Avalokiteśvara;

སྤྲུལ་སྐུའི་སྟོན་པ་པད་འབྱུང་འགྲོ་བའི་མགོན། །

tulkü tönpa pejung drowé gön

Nirmānakāya teacher Padmākara, guardian of all beings—

སྐུ་གསུམ་སྟོན་པ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འདུད། །

ku sum tönpa khor dangché la dü

Trikāya guides and your assemblies, I humbly pay my respects.

 

བཀའ་བབས་ཐུགས་སྲས་རྗེ་འབངས་ཉི་ཤུ་ལྔ། །

kabab tuksé jebang nyishu nga

Beloved recipients of the sacred lineage, twenty-five disciples;

མུ་རུབ་སངས་གླིང་ཞིག་གླིང་མཆོག་གྱུར་གླིང་། །

mu rub sang ling zhik ling chokgyur ling

Murub, Sangye Lingpa, Zhikpo Lingpa, and Chokgyur Lingpa—

ལུང་ཟིན་ཆོས་བདག་བརྒྱུད་པར་བཅས་རྣམས་དང་། །

lung zin chödak gyüpar ché nam dang

To the foreseen custodians of the Dharma and their unbroken traditions,

ཁྱད་པར་བླ་མ་ནོར་ལྷའི་བརྒྱུད་པར་འདུད། །

khyepar lama norlhé gyüpar dü

With a special focus on the Lama Norlha lineage, I express my reverence.

 

རིན་ཆེན་ཁང་བུ་རིན་ཆེན་མཛོད་དང་སྤྲིན། །

rinchen khang bu rinchen dzö dang trin

Jewel casket, treasure trove of jewels, and celestial clouds,

རིན་ཆེན་སྙིང་པོ་རིན་ཆེན་བུམ་པ་བཟང་། །

rinchen nyingpo rinchen bumpa zang

Jewel essence, magnificent vessel of wish-fulfilment and radiance—

ཡིད་བཞིན་དཔལ་སྙིང་ནོར་ལྷ་ཡོངས་རྫོགས་རྒྱུད། །

yizhin pal nying norlha yongdzok gyü

In their entirety, the Norlha lineages,

གཟུངས་དང་མན་ངག་བཀའ་གཏེར་བརྒྱུད་པར་འདུད། །

zung dang mengak kater gyüpar dü

From the lineages of profound incantations to essential teachings, oral transmissions, scriptures, and hidden treasures, I pay my respects.

 

མདོར་ན་སྐུ་གསུམ་རྣམ་འདྲེན་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །

dorna ku sum namdren gyatso yi

In summary, a vast expanse of ancient and contemporary lineages—

རྒྱུད་ལུང་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལ་བརྟེན་པའི། །

gyülung sung rab gyatso la tenpé

Those that skilfully expand the ocean of delights, honour, and fortune,

ལོངས་སྤྱོད་དཔལ་གཡང་རྒྱ་མཚོ་སྤེལ་ཐབས་ཀྱི། །

longchö pal yang gyatso pel tab kyi

Through the expansive realm of tantric disciplines, scriptures, and teachings

གསར་རྙིང་བརྒྱུད་སྲོལ་རྒྱ་མཚོ་ཀུན་ལ་འདུད། །

sar nying gyü sol gyatso kün la dü

Given by the multitude of guides embodying the trikāya—I offer my obeisance.

 

དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི། །

detar solwa tabpé jinlab kyi

Through the blessings of this fervent supplication,

ཀ་དག་གཡང་གི་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ་བའི་དབུས། །

kadak yang gi gyatso khyilwé ü

Within the heart of the swirling ocean of pristine auspiciousness,

ལྷུན་གྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་འོད་འབར་བས། །

lhündrub yizhin norbu öbar bé

Illuminated by the radiant and wish-fulfilling jewel of innate presence,

གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་ཕན་དང་བདེ་བ་ཡི། །

nekab tartuk pen dang dewa yi

May the prosperity of both transient and ultimate well-being and joy

བཀྲ་ཤིས་བསམ་དོན་ལྷུན་གྲུབ་དཔལ་འབར་ཤོག །

tashi samdön lhündrub palbar shok

Manifest effortlessly with resplendence, fulfilling our aspirations!

 

ཅེས་པ་འདི་ལྟར་དགོས་ཞེས་དགེ་སློང་ཀརྨ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གསུང་ངོར་མཁན་པོ་རཏྣས་བྲིས་པ་བི་ཛ་ཡནྟུ། །བཀྲ་ཤིས།། །།

Khenpo Ratna wrote this at the behest of bhikṣhu Karma Drubgyü Tsultrim Yeshe, who said that something of the kind was needed. Vijayantu. Auspiciousness!

 

| Samye Translations 2023, (trans. Laura Swan and Oriane Lavolé, ed. Libby Hogg and Stefan Mang).

 

Source: rin chen dar rgyas. "nor sgrub rin chen bum bzang gi brgyud 'debs don 'dus snying po." In rin chen gter mdzod chen mo. New Delhi: Shechen Publications, 2007–2008. Volume 50: 157.

 

Version: 1.0-20230830

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept