Sampa Nyur Drupma

Practices › PrayersGuru Rinpoche Prayers | Deities › Guru Padmasambhava | Collections & Cycles › Nyingtik YabzhiKhandro Yangtik | Collections & Cycles › Nyingma Mönlam | Tibetan MastersLongchen Rabjam | Tibetan MastersJigme Lingpa | Indian MastersPadmasambhava

English | Deutsch | Español | Français | བོད་ཡིག

Longchen Rabjam

Guru Padmasambhava

Further information:
Download this text:

༄༅། །གུ་རུའི་གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་མྱུར་འགྲུབ་བཞུགས།

The Prayer that Swiftly Fulfils All Wishes (Sampa Nyur Drupma)

by Longchen Rabjam and Rigdzin Jikmé Lingpa

 

ཨེ་མ་ཧོ། མཚོ་དབུས་གེ་སར་པདྨའི་སྡོང་པོ་ལ། །

emaho, tso ü gesar pemé dongpo la

Emaho! In the heart of a blossoming lotus, upon the waters of the lake,

སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ལྷ། །

ku nga yeshe lhün gyi drubpé lha

You are the deity who is the spontaneous presence of the five kāyas and wisdoms,

རང་བྱུང་ཆེན་པོ་པདྨ་ཡབ་ཡུམ་ནི། །

rangjung chenpo pema yabyum ni

O great, naturally arisen Padma Yabyum

མཁའ་འགྲོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཁྲིགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

khandrö trinpung trik la solwa deb

Surrounded by clouds of ḍākinīs—to you we pray:

བསམ་པ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

sampa nyurdu drubpar jingyi lob

Grant your blessing so that all our wishes be quickly fulfilled!

 

ལས་ངན་སྤྱད་པའི་རྣམ་སྨིན་མཐུས་བསྐྱེད་པའི། །

lé ngen chepé nammin tü kyepé

As a result of our negative karma, whenever we suffer

ནད་གདོན་བར་གཅོད་དམག་འཁྲུགས་མུ་གེ་སོགས། །

né dön barchö mak truk mugé sok

From illness, malevolent spirits (döns) and obstacles, warfare and violence, famine and starvation,

ཁྱོད་ཞལ་དྲན་པའི་མོད་ལ་ཟད་བྱེད་པའི། །

khyö zhal drenpé möla zé jepé

Then remember your promise that even simply to think of you will immediately dissolve all such suffering—

ཞལ་བཞེས་སྙིང་ནས་བསྐུལ་ལོ་ཨོ་རྒྱན་རྗེ། །

zhalzhé nying né kul lo orgyen jé

O Lord of Orgyen, we implore you, from the depths of our hearts,

བསམ་པ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

sampa nyurdu drubpar jingyi lob

Grant your blessing so that all our wishes be quickly fulfilled!

 

དད་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་གཏོང་ལ་གོམས་པ་དང༌། །

dé dang tsultrim tong la gompa dang

To practise devotion, discipline and generosity,

ཐོས་པས་རྒྱུད་གྲོལ་ཁྲེལ་ཡོད་ངོ་ཚ་ཤེས། །

töpé gyü drol trelyö ngotsa shé

To free the mind through hearing the Dharma, and to have dignity, self-control

ཤེས་རབ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ནོར་བདུན་པོ། །

sherab pünsum tsokpé nor dünpo

And discriminating awareness—make these seven noble human qualities

སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་རྒྱུད་ལ་རང་ཞུགས་ནས། །

semchen kün gyi gyü la rang zhuk né

Fill the hearts and minds of all sentient beings

འཇིག་རྟེན་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པར་དབུགས་འབྱིན་མཛོད། །

jikten dekyi denpar ukjin dzö

And so bring peace and happiness to the world.

བསམ་པ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

sampa nyurdu drubpar jingyi lob

Grant your blessing so that all our wishes be quickly fulfilled!

 

གང་ལ་ནད་དང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་རྐྱེན། །

gangla né dang dukngal mindö kyen

When oppressed by illness, suffering and unwanted circumstances,

འབྱུང་པོའི་གདོན་དང་རྒྱལ་པོས་ཆད་པ་དང༌། །

jungpö dön dang gyalpö chepa dang

Falling prey to harm from negative forces and punishment from kings and leaders,

མེ་ཆུ་གཅན་གཟན་ལམ་འཕྲང་འཇིགས་པ་ཆེས། །

mé chu chenzen lamtrang jikpa ché

Threatened by fire, water, vicious animals, and journeys of great danger,

ཚེ་ཡི་ཕ་མཐར་གཏུགས་པའི་གནས་སྐབས་ཀུན། །

tsé yi patar tukpé nekab kün

When this life is spent and death arrives—at these times

སྐྱབས་དང་རེ་ས་གཞན་དུ་མ་མཆིས་པས། །

kyab dang resa zhendu machipé

We have nowhere to turn to except to you!

ཐུགས་རྗེས་ཟུངས་ཤིག་གུ་རུ་ཨོ་རྒྱན་རྗེ། །

tukjé zung shik guru orgyen jé

Care for us with your great compassion, O great Orgyen Guru:

བསམ་པ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

sampa nyurdu drubpar jingyi lob

Grant your blessing so that all our wishes be quickly fulfilled!

 

ཞེས་བོད་ཁམས་ནད་མུག་མཐའ་དམག་ཞི་ཞིང་བསྟན་འགྲོའི་བདེ་སྐྱིད་གསོ་བར་ཕན་ན་སྙམ་པ་དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་ཐུགས་ལ་གཞུག

This prayer should be kept in the hearts of all those with faith, who wish to benefit the land of Tibet, pacify illness, prevent famine and border invasions, and contribute to the welfare of the teachings and beings.

 

ཅེས་པ་འདིའི་ཤླཽ་ཀ་དང་པོ་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པའི་མཁའ་འགྲོ་ཡང་ཏིག་གི་རྒྱབ་ཆོས་ཟབ་དོན་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་གི་མཆོད་བརྗོད་ལས་བྱུང་ཞིང་། དེ་ཕྱིན་ཀུན་མཁྱེན་གཉིས་པ་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་བྱིན་རླབས་ཅན་ནོ། །

The first stanza is taken from the verses of praise in ‘The Infinite Cloud Banks of Profound Meaning’ (Zabdön Gyatsö Trinpung), the ‘background teachings’ to the omniscient Longchenpa’s Khandro Yangtik, and the later verses are the blessed vajra words of the second omniscient one, Rigdzin Jikmé Lingpa.

 

| Rigpa Translations. Revised 2018.

 

Source: dri med 'od zer. "gu ru'i gsol 'debs bsam pa myur 'grub/." In gsung 'bum/_dri med 'od zer/ ?dpal brtsegs/ mes po'i shul bzhag?. 26 volumes. Beijing: krung go'i bod rig pa dpe skrun khang /, 2009. Vol. 10: 249.

 

Version: 2.2-20220112

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept