Brief Offering Prayer to Gesar

Deities › Gesar | Tibetan MastersMipham Rinpoche

English | Deutsch | Español | Français | Italiano | Nederlands | བོད་ཡིག

Mipham Rinpoche

Gesar Series

Further information:
Download this text:

༄༅། །གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་གསོལ་མཆོད་བསམ་དོན་མྱུར་འགྲུབ་བཞུགས།

The Swift Fulfilment of Wishes

A Brief Offering Prayer to King Gesar

by Mipham Rinpoche

 

གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་གསོལ་མཆོད་བསམ་དོན་མྱུར་འགྲུབ་ནི།

The offering prayer to King Gesar that swiftly fulfils wishes is as follows:

ཧཱུྂ། དབྱིངས་ནས་ཐུགས་རྗེས་མ་གཡེལ་སེང་ཆེན་རྗེ། །

hung, ying né tukjé mayel sengchen jé

Hūṃ! From out of all-pervading space, your compassion unwavering, the Great Lion, Lord Gesar,

རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་རྩལ། །

tsa sum kündü norbu dradul tsal

You who embody all gurus, devas and ḍākinīs: Jewel Who Subdues Foes,

ཆོས་སྐྱོང་དགྲ་ལྷ་ཝེར་མའི་འཁོར་དང་བཅས། །

chökyong dralha wermé khor dangché

Together with your assembly of protectors, dralas and wermas,

ཐུགས་རྗེ་ཐུགས་དམ་དབང་གིས་འདིར་གཤེགས་ལ། །

tukjé tukdam wang gi dir shek la

Through the force of your compassionate pledge, come now,

དམ་རྫས་བདུད་རྩི་གཏོར་མའི་མཆོད་པ་བཞེས། །

damdzé dütsi tormé chöpa zhé

And accept these offerings of samaya substances, amṛta and torma;

སྒྲུབ་པའི་རྟགས་མཚན་དངོས་སུ་བསྟན་པ་དང༌། །

drubpé taktsen ngö su tenpa dang

Show us real signs of accomplishment,

རེ་བའི་འབྲས་བུ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་མཛོད། །

rewé drebu yizhin drubpar dzö

And fulfil all our hopes and aspirations.

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །

chok dang tünmong ngödrub tsal du sol

Grant us supreme and ordinary siddhis, we pray!

ཨོཾ་མ་ཧཱ་སིང་ཧ་མ་ཎི་རཱ་ཛཱ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིངྟ་ཁཱ་ཧི། །

om maha singha mani radza saparivara idam balingta khahi

oṃ mahāsiṃha maṇirāja saparivāra idam baliṃ te khāhi

 

འདི་ནི་ཤིང་སྤྲེལ་དགུ་པའི་སྐོར་ཞིག་ཏུ་བྲིས། འདི་བཞིན་ནན་ཏན་བཅོལ་ཞིང་གསོལ་བ་བཏབ་ན་མི་འགྲུབ་པ་གང་ཡང་མེད། བྱིན་རླབས་ཕྲིན་ལས་ཤིན་ཏུ་མྱུར་ཞིང་ཚན་ཆེའོ། །མངྒ་ལཾ། །

This was composed during the ninth month of the Wood Monkey year (1884). There is nothing that cannot be accomplished by praying assiduously in this way. Blessings and accomplishment will follow thick and fast! Maṅgalam.

 

| Rigpa Translations

 

Version: 1.4-20220808

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept