Prayer of Kuntuzangpo (Kunzang Mönlam)

Practices › Aspiration Prayers | Schools & Systems › Dzogchen | Literary Genres › Termas | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Collections & Cycles › Nyingma Mönlam | Collections & Cycles › Northern Treasures | Tibetan MastersRigdzin Gödem

English | Deutsch | Español | Français | Português | བོད་ཡིག

Rigdzin Gödem

Samantabhadra and consort

Further information:
Download this text:

༄༅༔ ༔རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་དུ་བསྟན་པའི་རྒྱུད་ལས༔ སྨོན་ལམ་སྟོབས་པོ་ཆེ་བཞུགས་སོ༔

The Powerful Prayer of Aspiration

From The Tantra of the Great Perfection That Reveals the All-Penetrating Wisdom Mind of Samantabhadra

revealed by Rigdzin Gödem

 

ཧོ༔ སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀུན༔

ho, nangsi khordé tamché kün

Ho! All that appears and exists, saṃsāra and nirvāṇa,

གཞི་གཅིག་ལམ་གཉིས་འབྲས་བུ་གཉིས༔

zhi chik lam nyi drebu nyi

Has one ground, two paths and two forms of fruition,

རིག་དང་མ་རིག་ཆོ་འཕྲུལ་ཏེ༔

rik dang marik chotrul té

The magical displays of awareness and unawareness.

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྨོན་ལམ་གྱིས༔

kuntuzangpö mönlam gyi

Through this, Samantabhadra’s prayer of aspiration,

ཐམས་ཅད་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་དུ༔

tamché chöying podrang du

May all attain complete and perfect awakening

མངོན་པར་རྫོགས་ཏེ་འཚང་རྒྱ་ཤོག༔

ngönpar dzok té tsang gya shok

Within the palace of dharmadhātu, the absolute sphere.

 

ཀུན་གྱི་གཞི་ནི་འདུས་མ་བྱས༔

kün gyi zhi ni dümajé

The basis of everything is uncompounded,

རང་བྱུང་ཀློང་ཡངས་བརྗོད་དུ་མེད༔

rangjung long yang jö du mé

A self-originating expanse, vast and inexpressible,

འཁོར་འདས་གཉིས་ཀའི་མིང་མེད་དོ༔

khordé nyiké ming mé do

Beyond the names ‘saṃsāra’ and ‘nirvāṇa’.

དེ་ཉིད་རིག་ན་སངས་རྒྱས་ཏེ༔

denyi rik na sangye té

This itself, when seen, is awakening.

མ་རིག་སེམས་ཅན་འཁོར་བར་འཁྱམས༔

marik semchen khorwar khyam

But in their ignorance beings wander in saṃsāra.

ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔

kham sum semchen tamché kyi

May all sentient beings throughout the three realms

བརྗོད་མེད་གཞི་དོན་རིག་པར་ཤོག༔

jömé zhi dön rikpar shok

Realise the meaning of the ineffable ground!

 

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ང་ཡིས་ཀྱང་༔

kuntuzangpo nga yi kyang

I, Samantabhadra, know the ground’s reality,

རྒྱུ་རྐྱེན་མེད་པ་གཞི་ཡི་དོན༔

gyukyen mepa zhi yi dön

Which is without cause or condition;

དེ་ཉིད་གཞི་ལ་རང་བྱུང་རིག༔

denyi zhi la rangjung rik

It originates by itself within this very ground,

ཕྱི་ནང་སྒྲོ་སྐུར་སྐྱོན་མ་བཏགས༔

chinang drokur kyön matak

Is unspoilt by perspective,1 supposition or denial,

དྲན་མེད་མུན་པའི་སྒྲིབ་མ་གོས༔

drenmé münpé drib ma gö

And unstained by the darkness of unmindful delusion.

དེ་ཕྱིར་རང་སྣང་སྐྱོན་མ་གོས༔

dechir rangnang kyön magö

That which is self-manifest is thus without fault.

རང་རིག་སོ་ལ་གནས་པ་ལ༔

rangrig so la nepa la

When abiding in genuine intrinsic awareness,

སྲིད་གསུམ་འཇིག་ཀྱང་དངངས་སྐྲག་མེད༔

si sum jik kyang ngang trakmé

There is no fear, even at the triple world’s demise.2

འདོད་ཡོན་ལྔ་ལ་ཆགས་པ་མེད༔

döyön nga la chakpamé

Nor is there attachment to the five sensory delights.

རྟོག་མེད་ཤེས་པ་རང་བྱུང་ལ༔

tokmé shepa rangjung la

In self-originating awareness free of concepts,

རྡོས་པའི་གཟུགས་དང་དུག་ལྔ་མེད༔

döpé zuk dang duk nga mé

There is neither solid form nor the five poisons.3

རིག་པའི་གསལ་ཆ་མ་འགགས་པ༔

rigpé salcha magakpa

The unobstructed clarity of awareness

ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔

ngowo chik la yeshe nga

Is one in essence and fivefold in wisdom.

ཡེ་ཤེས་ལྔ་པོ་སྨིན་པ་ལས༔

yeshe ngapo minpa lé

Through the ripening of the five wisdoms,

ཐོག་མའི་སངས་རྒྱས་རིགས་ལྔ་བྱུང༔

tokmé sangye rik nga jung

The five original buddha families arise.

དེ་ལས་ཡེ་ཤེས་མཐའ་རྒྱས་པས༔

dé lé yeshe ta gyepé

And through wisdom’s further expansion

སངས་རྒྱས་བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་བྱུང་༔

sangye zhibchu tsanyi jung

The forty-two peaceful buddhas emerge.4

ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་རྩལ་ཤར་བས༔

yeshe nga yi tsal sharwé

With the upsurge of fivefold wisdom’s power,

ཁྲག་འཐུང་དྲུག་ཅུ་ཐམ་པ་བྱུང་༔

traktung drukchu tampa jung

The sixty blood-drinking herukas appear.

དེ་ཕྱིར་གཞི་རིག་འཁྲུལ་མ་མྱོང་༔

dechir zhi rik trul manyong

Thus, ground awareness has never known delusion.

ཐོག་མའི་སངས་རྒྱས་ང་ཡིན་པས༔

tokmé sangye nga yinpé

I am the primordial buddha and therefore

ང་ཡི་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་ཡིས༔

nga yi mönlam tabpa yi

Through this, my prayer of aspiration,

ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་གྱིས༔

kham sum khorwé semchen gyi

May beings of saṃsāra’s three realms

རང་བྱུང་རིག་པ་ངོ་ཤེས་ནས༔

rangjung rigpa ngoshé né

Recognise self-originating awareness,

ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་མཐའ་རྒྱས་ཤོག༔

yeshe chenpo ta gyé shok

So that vast wisdom may be perfected.

 

ང་ཡི་སྤྲུལ་པ་རྒྱུན་མི་ཆད༔

ngayi trulpa gyün miché

Continuously my emanations will appear

བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་བསམ་ཡས་འགྱེད༔

jewa trak gya samyé gyé

In their many billions, beyond imagining,

གང་ལ་གང་འདུལ་སྣ་ཚོགས་སྟོན༔

gangla gang dul natsok tön

Manifest in varied ways according to need.

ང་ཡི་ཐུགས་རྗེའི་སྨོན་ལམ་གྱིས༔

nga yi tukjé mönlam gyi

Through this, my compassionate aspiration,

ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་ཀུན༔

kham sum khorwé semchen kün

May all the beings of saṃsāra’s three realms

རིགས་དྲུག་གནས་ནས་འཐོན་པར་ཤོག༔

rik druk né né tönpar shok

Escape their plight among the six classes.

 

དང་པོ་སེམས་ཅན་འཁྲུལ་པ་རྣམས༔

dangpo semchen trulpa nam

From the very first, since awareness does not dawn

གཞི་ལ་རིག་པ་མ་ཤར་བས༔

zhi la rigpa masharwé

For deluded beings within the ground,

ཅི་ཡང་དྲན་མེད་ཐོམ་མེ་བ༔

chiyang drenmé tomme wa

They are entirely mindless and confused.

དེ་ཀ་མ་རིག་འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ༔

deka marik trulpé gyu

This itself is unawareness, delusion’s cause.

དེ་ལ་ཧད་ཀྱིས་བརྒྱལ་བ་ལས༔

dé la hé kyi gyalwa lé

And then, as if out of a sudden daze,

དངངས་སྐྲག་ཤེས་པ་ཟ་ཟི་འགྱུས༔

ngang trak shepa za zi gyü

There is anxiety and mental disquiet,

དེ་ལས་བདག་གཞན་དགྲར་འཛིན་སྐྱེས༔

dé lé dakzhen drar dzin kyé

From which notions of self and other and enmity appear.

བག་ཆགས་རིམ་བཞིན་བརྟས་པ་ལས༔

bakchak rimzhin tepa lé

As this habitual tendency is then reinforced,

འཁོར་བ་ལུགས་སུ་འཇུག་པ་བྱུང་༔

khorwa luk su jukpa jung

Saṃsāra unfolds in its regular progression.

དེ་ལས་ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་རྒྱས༔

dé lé nyönmong duk nga gyé

Thus, mind’s afflictions, the five poisons, develop,

དུག་ལྔའི་ལས་ལ་རྒྱུན་ཆད་མེད༔

duk ngé lé la gyün chemé

And actions born of these five poisons never end.

དེ་ཕྱིར་སེམས་ཅན་འཁྲུལ་པའི་གཞི༔

dechir semchen trulpé zhi

Therefore, since the basis for beings’ delusion

དྲན་མེད་མ་རིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར༔

drenmé marik yinpé chir

Is a lack of mindfulness, an absence of awareness,

སངས་རྒྱས་ང་ཡི་སྨོན་ལམ་གྱིས༔

sangye nga yi mönlam gyi

Through this, my aspiration as a buddha,

ཀུན་གྱི་རིག་པ་རང་ཤེས་ཤོག༔

kün gyi rigpa rang shé shok

May all beings recognise their own awareness.

 

ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་མ་རིག་པ༔

lhenchik kyepé marikpa

The unawareness that is co-emergent

ཤེས་པ་དྲན་མེད་ཡེངས་པ་ཡིན༔

shepa drenmé yengpa yin

Is a state of mindlessness, distraction.

ཀུན་ཏུ་བཏགས་པའི་མ་རིག་པ༔

küntu takpé marikpa

The unawareness that designates

བདག་གཞན་གཉིས་སུ་འཛིན་པ་ཡིན༔

dakzhen nyisu dzinpa yin

Is dualistic clinging to self and other.

ལྷན་ཅིག་ཀུན་བཏགས་མ་རིག་གཉིས༔

lhenchik küntak marik nyi

These two, co-emergent and designating unawareness,

སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་འཁྲུལ་གཞི་ཡིན༔

semchen kün gyi trul zhi yin

Provide the basis for the delusion of all beings.

སངས་རྒྱས་ང་ཡི་སྨོན་ལམ་གྱིས༔

sangye nga yi mönlam gyi

Now through this, my aspiration as a buddha,

འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔

khorwé semchen tamché kyi

May the dark and murky gloom of mindlessness

དྲན་མེད་འཐིབ་པའི་མུན་པ་སངས༔

drenmé tibpé münpa sang

Among all sentient beings in saṃsāra be dispelled;

གཉིས་སུ་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་དྭངས༔

nyi su dzinpé shepa dang

May their dualistic perceptions be purified;

རིག་པའི་རང་ངོ་ཤེས་པར་ཤོག༔

rigpé rang ngoshepar shok

And may they recognise their very own awareness.

 

གཉིས་འཛིན་བློ་ནི་ཐེ་ཚོམ་སྟེ༔

nyidzin lo ni tetsom té

A mind of dualistic clinging is one of doubt.

ཞེན་པ་ཕྲ་མོ་སྐྱེས་པ་ལས༔

zhenpa tramo kyepa lé

From subtle attachment, once it has arisen,

བག་ཆགས་འཐུག་པོ་རིམ་གྱིས་བརྟས༔

bakchak tukpo rimgyi té

Habitual tendencies gradually gain strength.

ཟས་ནོར་གོས་དང་གནས་དང་གྲོགས༔

zé nor gö dang né dang drok

Food, wealth, clothing, home and companions,

འདོད་ཡོན་ལྔ་དང་བྱམས་པའི་གཉེན༔

döyön nga dang jampé nyen

The pleasures of the five senses, or dear relations—

ཡིད་འོང་ཆགས་པའི་འདོད་པས་གདུངས༔

yi ong chakpé döpé dung

Whatever is attractive brings the torment of desire.

དེ་དག་འཇིག་རྟེན་འཁྲུལ་པ་སྟེ༔

dedak jikten trulpa té

These are the delusions of the world.

གཟུང་འཛིན་ལས་ལ་ཟད་མཐའ་མེད༔

zungdzin lé la zé tamé

Actions based on dualistic clinging are unending.

ཞེན་པའི་འབྲས་བུ་སྨིན་པའི་ཚེ༔

zhenpé drebu minpé tsé

When the fruits of attachment come to ripen,

རྐམ་ཆགས་གདུང་བའི་ཡི་དྭགས་སུ༔

kam chak dungwé yidak su

They bring birth as a preta tormented by desire.

སྐྱེས་ནས་བཀྲེས་སྐོམ་ཡ་རེ་ང་༔

kyé né trekom ya re nga

How wretched are the pains of hunger and thirst!

སངས་རྒྱས་ང་ཡི་སྨོན་ལམ་གྱིས༔

sangye nga yi mönlam gyi

Now through this, my aspiration as a buddha,

འདོད་ཆགས་ཞེན་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས༔

döchak zhenpé semchen nam

May beings beset by craving and attachment

འདོད་པའི་གདུང་བ་ཕྱིར་མ་སྤངས༔

döpé dungwa chir mapang

Neither cast aside the torment of desire

འདོད་ཆགས་ཞེན་པ་ཚུར་མ་བླང་༔

döchak zhenpa tsur malang

Nor pursue the craving of attachment.

ཤེས་པ་རང་སོར་ཀློད་པ་ཡིས༔

shepa rang sor löpa yi

But by allowing the mind to relax just as it is,

རིག་པ་རང་སོ་ཟིན་གྱུར་ནས༔

rigpa rang so zin gyur né

May they capture the natural state of awareness

ཀུན་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་ཤོག༔

küntok yeshe tobpar shok

And gain the wisdom of perfect discernment.

 

ཕྱི་རོལ་ཡུལ་གྱི་སྣང་བ་ལ༔

chirol yul gyi nangwa la

Through the subtle stirrings of anxiety and fear

འཇིགས་སྐྲག་ཤེས་པ་ཕྲ་མོ་འགྱུས༔

jiktrak shepa tramo gyü

Towards the appearance of external objects

སྡང་བའི་བག་ཆགས་བརྟས་པ་ལས༔

dangwé bakchak tepa lé

Habitual tendencies of aversion are reinforced,

དགྲར་འཛིན་བརྡེག་གསོད་ཧྲག་པ་སྐྱེས༔

drar dzin dek sö hrakpa kyé

Opening the way to enmity, injury and slaughter.

ཞེ་སྡང་འབྲས་བུ་སྨིན་པའི་ཚེ༔

zhedang drebu minpé tsé

When the fruits of aggression come to ripen,

དམྱལ་བའི་བཙོ་བསྲེག་སྡུག་རེ་བསྔལ༔

nyalwé tso sek duk ré ngal

How harrowing will be the boilings and burnings of hell!

སངས་རྒྱས་ང་ཡིས་སྨོན་ལམ་གྱིས༔

sangye nga yi mönlam gyi

Now through this, my aspiration as a buddha,

འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔

dro druk semchen tamché kyi

May all the sentient beings of the six realms

ཞེ་སྡང་དྲག་པོ་སྐྱེས་པའི་ཚེ༔

zhedang drakpo kyepé tsé

Whenever they are beset by intense aggression,

སྤང་བླང་མི་བྱ་རང་སོར་ཀློད༔

panglang mija rang sor lö

Neither reject nor indulge it, but relax therein,

རིག་པ་རང་སོ་ཟིན་གྱུར་ནས༔

rigpa rang so zin gyur né

Capture the natural state of their own awareness,

གསལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་ཤོག༔

salwé yeshe tobpar shok

And gain the wisdom of lucid clarity.

 

རང་སེམས་ཁེངས་པར་གྱུར་པ་ལ༔

rangsem khengpar gyurpa la

When the mind grows conceited

གཞན་ལ་འགྲན་སེམས་སྨད་པའི་བློ༔

zhen la drensem mepé lo

It brings thoughts of rivalry and disdain,

ང་རྒྱལ་དྲག་པོའི་སེམས་སྐྱེས་པས༔

ngagyal drakpö sem kyepé

And the arising of intense pride

བདག་གཞན་འཐབ་རྩོད་སྡུག་བསྔལ་མྱོང༔

dakzhen tabtsö dukngal nyong

Leads to the suffering of quarrels and disputes.

ལས་དེའི་འབྲས་བུ་སྨིན་པའི་ཚེ༔

lé dé drebu minpé tsé

When the fruits of such karma come to ripen

འཕོ་ལྟུང་མྱོང་བའི་ལྷ་རུ་སྐྱེ༔

po tung nyongwé lha ru kyé

They bring birth as a deva subject to passage and fall.

སངས་རྒྱས་ང་ཡི་སྨོན་ལམ་གྱིས༔

sangye nga yi mönlam gyi

Now through this, my aspiration as a buddha,

ཁེངས་སེམས་སྐྱེས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས༔

khengsem kyepé semchen nam

May all sentient beings in whom conceit is born

དེ་ཚེ་ཤེས་པ་རང་སོར་ཀློད༔

detsé shepa rang sor lö

Relax their minds there and then,

རིག་པ་རང་སོ་ཟིན་གྱུར་ནས༔

rigpa rang so zin gyur né

Capture the natural state of their own awareness

མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་རྟོགས་ཤོག༔

nyampa nyi kyi dön tok shok

And realise the true meaning of equality.5

 

གཉིས་འཛིན་བརྟས་པའི་བག་ཆགས་ཀྱིས༔

nyidzin tepé bakchak kyi

Habitual tendencies of intense dualistic clinging

བདག་བསྟོད་གཞན་སྨོད་ཟུག་རྔུ་ལས༔

dak tö zhen mö zuk ngu lé

Bring about the pain of self-flattery and contempt,

འཐབ་རྩོད་འགྲན་སེམས་བརྟས་པ་ལས༔

tabtsö drensem tepa lé

And by inflaming conflict, dispute and competition,

གསོད་གཅོད་ལྷ་མིན་གནས་སུ་སྐྱེ༔

sö chö lhamin né su kyé

Lead to birth in the asura realm of slaughter and mutilation,

འབྲས་བུ་དམྱལ་བའི་གནས་སུ་ལྟུང་༔

drebu nyalwé né su tung

Which in turn results in descent to the domains of hell.

སངས་རྒྱས་ང་ཡི་སྨོན་ལམ་གྱིས༔

sangye nga yi mönlam gyi

Now through this, my aspiration as a buddha,

འགྲན་སེམས་འཐབ་རྩོད་སྐྱེས་པ་རྣམས༔

drensem tabtsö kyepa nam

May those in whom rivalry and antagonism take root

དགྲར་འཛིན་མི་བྱ་རང་སོར་ཀློད༔

drar dzin mija rang sor lö

Not regard them as enemies but relax there and then,

ཤེས་པ་རང་སོ་ཟིན་གྱུར་ནས༔

shepa rang so zin gyur né

Capture the natural state of their own awareness

ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཤོག༔

trinlé tokmé yeshe shok

And gain the wisdom of unimpeded activity.

 

དྲན་མེད་བཏང་སྙོམས་ཡེངས་པ་ཡིས༔

drenmé tangnyom yengpa yi

Mindlessness, indifference, distraction,

འཐིབས་དང་རྨུགས་དང་བརྗེད་པ་དང་༔

tib dang muk dang jepa dang

Dullness, drowsiness, oblivion,

བརྒྱལ་དང་ལེ་ལོ་གཏི་མུག་པས༔

gyal dang lelo timukpé

Insensibility, laziness and stupidity

འབྲས་བུ་སྐྱབས་མེད་བྱོལ་སོང་འཁྱམས༔

drebu kyabmé jolsong khyam

Result in helpless animal wandering.

སངས་རྒྱས་ང་ཡི་སྨོན་ལམ་གྱིས༔

sangye nga yi mönlam gyi

Now through this, my aspiration as a buddha,

གཏི་མུག་བྱིང་པའི་མུན་པ་ལ༔

timuk jingpé münpa la

May the light of clear cognizance arise

དྲན་པ་གསལ་བའི་མདངས་ཤར་བས༔

drenpa salwé dang sharwé

In those plunged into stupidity’s gloom,

རྟོག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་ཤོག༔

tokmé yeshe tobpar shok

And may they gain wisdom free of thought.

 

ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན༔

kham sum semchen tamché kün

All sentient beings throughout the three realms

ཀུན་གཞི་སངས་རྒྱས་ང་དང་མཉམ༔

künzhi sangye nga dang nyam

Are equal to me, the buddha, in the ground of all,

དྲན་མེད་འཁྲུལ་པའི་གཞི་རུ་སོང་༔

drenmé trulpé zhi ru song

Yet for them it is but a base of mindless delusion.

ད་ལྟ་དོན་མེད་ལས་ལ་སྤྱོད༔

danta dönmé lé la chö

And now they engage in meaningless pursuits,

ལས་དྲུག་རྨི་ལམ་འཁྲུལ་པ་འདྲ༔

lé druk milam trulpa dra

With sixfold karma as if deceived by a dream.

ང་ནི་སངས་རྒྱས་ཐོག་མ་ཡིན༔

nga ni sangye tokma yin

Yet I am the primordial buddha,

འགྲོ་དྲུག་སྤྲུལ་པས་འདུལ་བའི་ཕྱིར༔

dro druk trulpé dulwé chir

Guide to the six classes through my emanations.

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྨོན་ལམ་གྱིས༔

kuntuzangpö mönlam gyi

Through this, Samantabhadra’s prayer of aspiration,

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ༔

semchen tamché malüpa

May all sentient beings without exception

ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་འཚང་རྒྱ་ཤོག༔

chö kyi ying su tsang gya shok

Awaken within the dharmadhātu, the absolute sphere.

 

ཨ་ཧོ༔

a ho

Aho!

ཕྱིན་ཆད་རྣལ་འབྱོར་སྟོབས་ཅན་གྱིས༔

chinché naljor tobchen gyi

Henceforth, whenever a powerful yogi,

འཁྲུལ་མེད་རིག་པ་རང་གསལ་ནས༔

trulmé rigpa rangsal né

With naturally clear, undeluded awareness,

སྨོན་ལམ་སྟོབས་ཅན་འདི་བཏབ་པས༔

mönlam tobchen di tabpé

Recites this powerful aspiration,

འདི་ཐོས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན༔

di tö semchen tamché kün

All sentient beings who hear it

སྐྱེ་བ་གསུམ་ནས་མངོན་འཚང་རྒྱ༔

kyewa sum né ngön tsang gya

Will awaken within the course of three lives.

 

ཉི་ཟླ་གཟའ་ཡིས་ཟིན་པའམ༔

nyida za yi zinpa am

When Rāhu seizes the sun or moon,6

སྒྲ་དང་ས་གཡོས་བྱུང་བའམ༔

dra dang sayö jungwa am

Whenever the earth rumbles or quakes,

ཉི་མ་ལྡོག་འགྱུར་ལོ་འཕོ་དུས༔

nyima dok gyur lopo dü

At the solstices or close of the year,

རང་ཉིད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོར་བསྐྱེད༔

rangnyi kuntuzangpor kyé

Visualize yourself as Samantabhadra,

ཀུན་གྱིས་ཐོས་སར་འདི་བརྗོད་ན༔

kün gyi tö sar di jö na

And chant this aloud so all may hear.

ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ༔

kham sum semchen tamché la

Then all the beings of the three realms

རྣལ་འབྱོར་དེ་ཡི་སྨོན་ལམ་གྱིས༔

naljor dé yi mönlam gyi

Will, through the yogi’s prayer of aspiration,

སྡུག་བསྔལ་རིམ་བཞིན་གྲོལ་ནས་ཀྱང་༔

dukngal rimzhin drol né kyang

Gradually be freed from their suffering

མཐའ་རུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་འགྱུར༔

ta ru sangye tobpar gyur

And ultimately awaken as a buddha.7

 

ཞེས་གསུངས་སོ། །རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་དུ་བསྟན་པའི་རྒྱུད་ལས། སྨོན་ལམ་སྟོབས་པོ་ཆེ་བཏབ་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་མི་རྒྱ་བའི་དབང་མེད་པར་བསྟན་པའི་ལེའུ་བཅུ་དགུ་པ་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པའོ། །

This was extracted from the nineteenth chapter of the Tantra of the Great Perfection that Reveals the All-Penetrating Wisdom Mind of Samantabhadra, which teaches that through making a powerful prayer of aspiration all sentient beings cannot but awaken.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2019.

 

Version: 1.5-20231016

  1. Literally ‘by outer and inner’.
  2. An alternative version of this line reads: There is no fear, even at the triple world’s alarm (’jigs).
  3. Some versions of this line have colour (kha dog) in place of the five poisons (dug lnga).
  4. Note that the word ‘peaceful’ here is only implied in the original Tibetan.
  5. An alternative version of this line reads: And realise the wisdom of equality.
  6. In other words, during a solar or lunar eclipse.
  7. An alternative version of this line reads: And swiftly awaken as a buddha.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept