A Brief Prayer to Sera Khandro

Practices › Prayers | Collections & Cycles › Ḍākinī Treasury | Tibetan MastersSera Khandro

English | Deutsch | Español | Français | Português | བོད་ཡིག

Sera Khandro

Sera Khandro Kunzang Dekyong Wangmo

Further information:
Download this text:

༄༅། །སེ་ར་མཁའ་འགྲོར་གསོལ་འདེབས་བསྡུས་པ་བཞུགས།

A Brief Prayer to Sera Khandro

by Sera Khandro

 

སྐུ་གསུམ་མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་མོ་ཝཱ་ར་ཧཱི། །

ku sum khandrö tsomo warahi

Principal of all three-kāya ḍākinīs, Vajravārāhī,

ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྐུར་བཞེངས་རྣལ་འབྱོར་མ། །

yeshe gyumé kur zheng naljor ma

Manifesting in magical wisdom form as the yoginī:

ཀུན་བཟང་ཆོས་ཉིད་དབང་མོར་གསོལ་བ་འདེབས། །

kunzang chönyi wangmor solwa dep

Kunzang Chönyi Wangmo, to you I pray!

འདི་ཕྱི་བར་གསུམ་འབྲལ་མེད་རྗེས་བཟུང་སྟེ། །

di chi bar sum dralmé jé zung té

Holding us inseparably in this life, future lives and in the bardo,

འོད་གསལ་གནས་ལུགས་རྟོགས་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས། །

ösal neluk tokpa tar chin né

May we perfect realization of luminosity, the fundamental nature,

ཀ་དག་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཤོག །

kadak kuntu zangpor chang chub shok

And thereby awaken as Samantabhadra within primordial purity!

 

ཅེས་པའང་དབུས་མོ་བདེ་སྐྱོང་དབང་མོས་བྲིས་པ་དགེ།

Composed by the Central Tibetan woman Dekyong Wangmo.  May there be virtue!

 

| Translated by Christina Monson.

 

Source: kun bzang bde skyong dbang mo. gsung 'bum/_kun bzang bde skyong dbang mo/. 6 vols. Chengdu: si khron dpe skrun tshogs pa/ si khron mi rigs dpe skrun khang, 2009. (BDRC W1PD108254) Vol. 5: 58

 

Version: 1.1-20230309

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept