Vajrakīla Root Tantra Section

Deities › Vajrakīlaya | Collections & Cycles › Kangyur | Collections & Cycles › Compendium of Sādhanas | Words of the Buddha | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | Español | བོད་ཡིག

Buddha

Vajrakīlaya

Further information:
Download this text:

༄༅། །རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་དུམ་བུ་བཞུགས་སོ། །

A Section of the Vajrakīla Root Tantra

from the Words of the Buddha

 

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ་མཱུ་ལ་ཏནྟྲ་ཁཎྜ།

gyagar ké du benza kilaya mula tantra khanda

In the language of India: Vajrakīlaya-mūla-tantra-khaṇḍa

བོད་སྐད་དུ། རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་དུམ་བུ།

böké du dorjé purpa tsawé gyü kyi dumbu

In the language of Tibet: Dorjé phurba tsawé gyükyi dumbu (rdo rje phur pa rtsa ba’i rgyud kyi dum bu)

In the English language: A Section of the Vajrakīla Root Tantra

 

བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

chomdendé dorjé zhönnu la chaktsal lo

Homage to the Blessed Vajrakumāra!

 

རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་བོས་ཞེ་སྡང་གཅོད། །

dorjé trowö zhedang chö

Vajra wrath cuts through aggression.

མཚོན་ཆེན་སྔོན་པོ་ཆེར་འབར་བ། །

tsön chen ngönpo cher barwa

The great blue weapon blazes forth

ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་དུ་ཐིག་ལེ་ཤར། །

namkhé kyil du tiklé shar

To dawn, like a drop, in the maṇḍala of the sky.

སྲོག་གི་སྒོ་རུ་ཤར་བ་དང༌། །

sok gi go ru sharwa dang

It becomes the gateway to the life force,

སྙིང་གི་དཀྱིལ་དུ་བསྒོམ་པར་བྱ། །

nying gi kyil du gompar ja

Visualized in the center of the heart.

 

སྙིང་རྗེས་བསྒྲལ་བའི་དམ་ཚིག་ནི། །

nyingjé dralwé damtsik ni

The samaya of compassionately liberating

བསད་ཅིང་མནན་པ་ཉིད་མིན་ཏེ། །

sé ching nenpa nyi min té

Involves neither killing nor subduing.

ཕུང་པོ་རྡོ་རྗེའི་བདག་ཉིད་དེ། །

pungpo dorjé daknyi dé

The aggregates and consciousness are

རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྡོ་རྗེར་བསྒོམ། །

nampar shepa dorjér gom

Transformed into vajra, their true nature.

ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣཱན་བཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། དཱིཔྟ་ཙཀྲ་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ྄།

om benza kili kilaya sarva bighanen bam hung pé | diptatsakra hana hana hung pé

oṃ vajra-kīli kīlaya sarva-vighnān baṃ hūṃ phaṭ | dīpta-cakra hana hana hūṃ phaṭ1

 

རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་རིག་འཛིན་རྣམས། །

dorjé zhönnü rigdzin nam

Vidyādharas of Vajrakumāra,

འཁོར་བ་རྡོ་རྗེར་སྒྲུབ་པར་མཛོད། །

khorwa dorjér drubpar dzö

Actualize saṃsāra as vajra!

འཁོར་བ་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པའི་ལྷ། །

khorwa dorjé purpé lha

Let saṃsāra become the deities of Vajrakīla

ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་བོ་གྲུབ་པར་མཛོད། །

yeshe trowo drubpar dzö

And actualize the wisdom wrath!

 

སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །

sangye kün gyi yeshe ku

The wisdom forms of all the buddhas,

རྡོ་རྗེའི་དེ་ཉིད་རང་བཞིན་ལས། །

dorjé denyi rangzhin lé

Are, in their very nature of vajra suchness,

ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད། །

chö kyi ying kyi ngowo nyi

The essence of the dharmadhātu,

འབར་བའི་ཁྲོ་བོ་མི་བཟད་པའི། །

barwé trowo mizepé

The embodiment of unbearable, blazing wrath.

སྐུ་ཡི་གཏེར་དུ་བདག་སྐྱེད་ཅིག །

ku yi ter du dak kyé chik

I assume the treasury of your form.

 

ཐབས་ཀྱི་སྤྱོད་པས་སེམས་ཅན་དོན། །

tab kyi chöpé semchen dön

With skillful means and beings’ benefit in sight,

བྱམས་དང་སྙིང་རྗེས་གང་འདུལ་བ། །

jam dang nyingjé gang dulwa

Bring to completion the buddha’s awakened activities

སངས་རྒྱས་ཕྲིན་ལས་རྫོགས་པར་མཛོད། །

sangye trinlé dzokpar dzö

For those to be tamed by loving kindness and compassion.

དབང་དང་བྱིན་རླབས་འདིར་སྩོལ་ཅིག །

wang dang jinlab dir tsol chik

Bestow your blessings and confer empowerment.

 

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཀ་ར་ཧཱུྃ། གརྫ་གརྫ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱི་དཱི་པ་ཡ་ཏི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་སུ་ཀ་ར་མུ་ཁ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨི་ཥུ་པ་མུ་ཁི་ཧཱུྃ།

om benza krodha hungkara hung gardza gardza hung pé | om benza krodhidipayati hung | om benza sukaramukha hung | om benza ishupamukhi hung

oṃ vajra-krodha-hūṃkāra hūṃ garja garja hūṃ phaṭ | oṃ vajra-krodhī-dīpayati hūṃ | oṃ vajra-sūkara-mukha hūṃ | oṃ vajreṣupa-mukhi hūṃ |

འདི་ནི་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་ཧཱུྃ་མཛད་དང༌། རྡོ་རྗེ་ལྷ་མོ་སྒྲ་འབྱིན་དང༌། སྤྲུལ་པའི་ལྷ་མོ་ཕྲ་མེན་མ་ཕག་གི་མགོ་ཅན་དང༌། རྩངས་པའི་མགོ་ཅན་ནོ། །

di ni trowo chenpo hung dzé dang dorjé lhamo dra jin dang trulpé lhamo tramenma pak gi gochen dang tsangpé gochen no

These are the mantras for the great wrathful king Hūṃkāra, the vajra queen Dīpayatī, and the emanated deities, the pig- and lizard-headed hybrids.2

 

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་བི་ཛ་ཡ་ཧཱུྃ། ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱི་ལཱ་སྱ་ཀི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་བྱཱ་ཀྲྀ་མུ་ཁ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་གྲྀཌྷ་མུ་ཁི་ཧཱུྃ།

om benza krodha vidzaya hung hana hana hung pé | om benza krodhi lasyaki hung | om benza byakrimukha hung | om benza gridhamukhi hung

oṃ vajra-krodha-vijaya hūṃ hana hana hūṃ phaṭ | oṃ vajrakrodhī-lāsyaki hūṃ | oṃ vajra-vyāghra-mukha hūṃ | oṃ vajra-gṛdhra-mukhi hūṃ |

འདི་ནི་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་དང༌། རྡོ་རྗེ་ལྷ་མོ་སྒེག་མོ་དང༌། སྤྲུལ་པའི་ལྷ་མོ་ཕྲ་མེན་མ་སྟག་གི་མགོ་བོ་ཅན་དང༌། བྱ་རྒོད་ཀྱི་མགོ་ཅན་ནོ། །

di ni trowo chenpo nampar gyalwa dang dorjé lhamo gekmo dang trulpé lhamo tramenma tak gi gowochen dang jagö kyi gochen no

These are the mantras for the great wrathful king Vijaya, the vajra queen Lāsyakī, and the emanated deities, the tiger- and vulture-headed hybrids.

 

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ནཱི་ལ་དཎྜ་ཧཱུྃ། ད་ཧ་ད་ཧ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱི་ཏཱི་ར་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་ཙ་མ་ར་མུ་ཁ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་ཏ་ནཱ་མུ་ཁི་ཧཱུྃ།

om benza krodha niladanda hung daha daha hung pé | om benza krodhi tira hung | om benza tsamara mukha hung | om benza tanamukhi hung

oṃ vajra-kroda-nīladaṇḍa hūṃ daha daha hūṃ phaṭ | oṃ vajra-krodhī-tīra hūṃ | oṃ vajra-camara-mukhi hūṃ | oṃ vajra-droṇa-mukhi hūṃ |

འདི་ནི་ཁྲོ་བོ་དབྱུག་སྔོན་འཆང་བ་དང༌། ལྷ་མོ་རྡོ་རྗེ་སྡེར་མོ་དང༌། སྤྲུལ་པའི་ལྷ་མོ་ཕྲ་མེན་མ་གཡག་མགོ་ཅན་དང༌། བྱ་རོག་གི་མགོ་ཅན་ནོ། །

di ni trowo yuk ngön changwa dang lhamo dorjé dermo dang trulpé lhamo tramenma yak gochen dang jarok gi gochen no

These are the mantras for the wrathful king Nīladaṇḍa, the vajra queen Tīrā, and the emanated deities, the yak- and raven-headed hybrids.

 

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧཱུྃ། པ་ཙ་པ་ཙ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྨ་ཤ་ན་པ་ཏི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་ཧ་རི་ཎ་མུ་ཁ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱུ་ལུ་ཀ་མུ་ཁི་ཧཱུྃ། །

om benza krodha yamantaka hung patsa patsa hung pé | om benza krodhi shamashanapati hung | om benza harinamukha hung | om benza ulukamukhi hung

oṃ vajra-krodha-yamāntaka hūṃ paca paca hūṃ phaṭ | oṃ vajra-krodhī-śmaśānapati hūṃ | oṃ vajra-hariṇa-mukha hūṃ | oṃ vajrolūka-mukhi hūṃ |

འདི་ནི་ཁྲོ་བོ་གཤིན་རྗེ་མཐར་བྱེད་དང༌། རྡོ་རྗེ་ལྷ་མོ་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་བདག་མོ་དང༌། སྤྲུལ་པའི་ལྷ་མོ་ཕྲ་མེན་མ་རི་དྭགས་ཀྱི་མགོ་ཅན་དང༌། འུག་པའི་མགོ་ཅན་ནོ། །

di ni trowo shinjé tar jé dang dorjé lhamo durtrö kyi dakmo dang trulpé lhamo tramenma ridak kyi gochen dang ukpé gochen no

These are the mantras for the wrathful king Yamāntaka, the vajra queen Śmaśānapatī, and the emanated deities, the deer- and owl-headed hybrids.

 

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཨཱརྻ་ཨ་ཙ་ལ་ཧཱུྃ། བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱི་མུ་ཧ་ལ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་ཏྱ་ཀི་མུ་ཁ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་པྲེ་ཏ་མུ་ཁི་ཧཱུྃ།

om benza krodha arya atsala hung bhenda bhenda hung pé |om benza krodhi muhala hung | om benza tayaki mukha hung | om benza pretamukhi hung

oṃ vajra-krodhāryācala hūṃ bandha bandha hūṃ phaṭ | oṃ vajrakrodhī-musala hūṃ | oṃ vajra-citraka-mukha hūṃ | oṃ vajra-prītu-mukhi hūṃ |

འདི་ནི་ཁྲོ་བོ་མི་གཡོ་མགོན་པོ་དང༌། རྡོ་རྗེ་ལྷ་མོ་གཏུན་ཁུང་མ་དང༌། སྤྲུལ་པའི་ལྷ་མོ་ཕྲ་མེན་མ་གཟིག་གི་མགོ་ཅན་དང༌། ཁྭའི་མགོ་ཅན་ནོ། །

di ni trowo mi yo gönpo dang dorjé lhamo tün khung ma dang trulpé lhamo tramenma zik gi gochen dang khé gochen no

These are the mantras for the wrathful king Āryācala, the vajra queen Musalā,3 and the emanated deities, the leopard- and crow-headed hybrids.4

 

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡགྲཱི་བ་ཧཱུྃ། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱི་ཛ་ཡ་ཏི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་བི་ཊཱ་ལ་མུ་ཁ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་པཀྵི་ཏ་མུ་ཁི་ཧཱུྃ།

om benza krodha hayagriva hung hulu hulu hung pé | om benza krodhi dzayati hung | om benza bitalamukha hung | om benza pakshita mukhi hung

oṃ vajra-krodha-hayagrīva hūṃ hulu hulu hūṃ phaṭ | oṃ vajra-krodhī-jayati hūṃ | oṃ vajra-viḍāla-mukha hūṃ | oṃ vajra-pakṣita-mukhi hūṃ |

འདི་ནི་ཁྲོ་བོ་རྟ་མགྲིན་དང༌། རྡོ་རྗེ་ལྷ་མོ་གཏུམ་མོ་དང༌། སྤྲུལ་པའི་ལྷ་མོ་ཕྲ་མེན་མ་བྱི་ལའི་མགོ་ཅན་དང༌། པུ་ཤུད་ཀྱི་མགོ་ཅན་ནོ། །

di ni trowo tamdrin dang dorjé lhamo tummo dang trulpé lhamo tramenma jilé gochen dang pushü kyi gochen no

These are the mantras for the wrathful king Hayagrīva, the vajra queen Jayatī,5 and the emanated deities, the cat- and hoopoe-headed hybrids.

 

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཨ་པ་རཱ་ཛི་ཏ་ཧཱུྃ། ཏིཥྛ་ཏིཥྛ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱི་ས་བྱ་ཏི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་སྲྀ་ག་ལ་མུ་ཁ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་པཉྩ་ར་ཎ་མུ་ཁི་ཧཱུྃ།

om benza krodha aparadzita hung tishta tishta hung pé | om benza krodhi sajati hung | om benza srigala mukha hung | om benza pentsa ranamukhi hung

oṃ vajra-krodhāparājita hūṃ tiṣṭha tiṣṭha hūṃ phaṭ | oṃ vajrakrodhī-savyati hūṃ | oṃ vajra-sṛgāla-muka hūṃ | oṃ vajra-pañcaraṇa-mukhi hūṃ |

འདི་ནི་ཁྲོ་བོ་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་པ་དང༌། རྡོ་རྗེ་ལྷ་མོ་མདའ་སྙེམས་མ་དང༌། སྤྲུལ་པའི་ལྷ་མོ་ཕྲ་མེན་མ་སྤྱང་ཀིའི་མགོ་ཅན་དང༌། ཁྲའི་མགོ་ཅན་ནོ། །

di ni trowo zhen gyi mi tubpa dang dorjé lhamo da nyemma dang trulpé lhamo tramenma changki gochen dang tré gochen no

These are the mantras for the wrathful king Aparājita, the vajra queen Śaryātī,6 and the emanated deities, the jackal- and hawk-headed7 hybrids.

 

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧཱུྃ། ཚིནྡྷ་ཚིནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱི་ས་བྱ་མི་ཏི་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་སིཾ་ཧ་མུ་ཁ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་ཏི་ཏི་ལ་མུ་ཁི་ཧཱུྃ།

om benza krodha amritakundali hung tsindha tsindha hung pé | om benza krodhi sajamiti hung | om benza simhamukha hung | om benza titilamukhi hung

oṃ vajrakrodha-amṛtakuṇḍali hūṃ chindha chindha hūṃ phaṭ | oṃ vajrakrodhī-savyamiti hūṃ | oṃ vajra-simha-mukha hūṃ | oṃ vajra-titīla-mukhi hūṃ |

འདི་ནི་ཁྲོ་བོ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བ་དང༌། རྡོ་རྗེ་ལྷ་མོ་སྒྲ་མཛད་མ་དང༌། སྤྲུལ་པའི་ལྷ་མོ་ཕྲ་མེན་མ་སེང་གེའི་མགོ་ཅན་དང༌། ཕ་ཝང་གི་མགོ་ཅན་ནོ། །

di ni trowo dütsi khyilwa dang dorjé lhamo dra dzé ma dang trulpé lhamo tramenma sengé gochen dang pawang gi gochen no

These are the mantras for the wrathful king Amṛtakuṇḍali, the vajra queen Śabdamayī,8 and the emanated deities, the lion- and bat-headed hybrids.

 

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཏྲཻ་ལོ་ཀྱ་བི་ཛ་ཡ་ཧཱུྃ། བིནྡྷ་བིནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱི་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་རཀྵི་ས་མུ་ཁ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་ན་ཀུ་ལ་མུ་ཁི་ཧཱུྃ།

om benza krodha trailokyavidzaya hung bindha bindha hung pé | om benza krodhi maraya hung | om benza rakshisa mukha hung | om benza nakulamukhi hung

oṃ vajra-krodha-trailokyavijaya hūṃ bindha bindha hūṃ phaṭ | oṃ vajrakrodhī-māraya hūṃ | oṃ vajra-tarakṣī-mukha hūṃ | oṃ vajra-nakula-mukhi hūṃ |

འདི་ནི་ཁྲོ་བོ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་དང༌། རྡོ་རྗེ་ལྷ་མོ་གསོད་བྱེད་མ་དང༌། སྤྲུལ་པའི་ལྷ་མོ་ཕྲ་མེན་མ་དྲེད་ཀྱི་མགོ་ཅན་དང༌། སྲེ་མོའི་མགོ་ཅན་ནོ། །

di ni trowo jikten sum lé nampar gyalwa dang dorjé lhamo sö jé ma dang trulpé lhamo tramenma dré kyi gochen dang semö gochen no

These are the mantras for the wrathful king Trailokyavijaya, the vajra queen Mārayā, and the emanated deities, the hyena- and mongoose-headed hybrids.

 

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་མ་ཧཱ་བ་ལ་ཧཱུྃ། སྥོ་ཊ་སྥོ་ཊ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱི་མུཎྜེ་མཾ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་རཀྵ་ས་མུ་ཁ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀ་ཤི་ཀ་མུ་ཁི་ཧཱུྃ།

om benza krodha mahabala hung sapota sapota hung pé | om benza krodhi munde mam hung | om benza rakshasa mukha hung | om benza kashikamukhi hung

oṃ vajra-krodha-mahābala hūṃ sphoṭa sphoṭa hūṃ phaṭ | oṃ vajrakrodhī-cuṇḍama hūṃ | oṃ vajra-ṛkṣa-mukha hūṃ | oṃ vajra-kaṣīkā-mukhi hūṃ |

འདི་ནི་ཁྲོ་བོ་སྟོབས་པོ་ཆེ་དང༌། རྡོ་རྗེ་ལྷ་མོ་རིག་བྱེད་མ་དང༌། སྤྲུལ་པའི་ལྷ་མོ་ཕྲ་མེན་མ་དོམ་གྱི་མགོ་ཅན་དང༌། བྱི་བའི་མགོ་ཅན་ནོ། །

di ni trowo tobpo ché dang dorjé lhamo rikjema dang trulpé lhamo tramenma dom gyi gochen dang jiwé gochen no

These are the mantras for the wrathful king Mahābala, the vajra queen Cundī,9 and the emanated deities, the bear- and rat-headed10 hybrids.

 

ཨོཾ་བཛྲ་ཡཀྵ་ས་ད་ཧཱུྃ་ཛཿ ཨོཾ་བཛྲ་བཻ་ར་བེ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་བཾ། ཨོཾ་བཛྲ་མ་ར་ཎི་ཧཱུྃ་ཧོཿ

om benza yakshasada hung dza | om benza bairavé hung hung | om benza amrita hung bam | om benza marani hung ho

oṃ vajra-yakṣasada hūṃ jaḥ | oṃ vajra-bhairave hūṃ hūṃ | oṃ vajrāmṛta hūṃ vaṃ | oṃ vajra-māraṇi hūṃ hoḥ |

འདི་ནི་ཤར་དུ་པུ་ཤུད་ཀྱི་མགོ་ཅན་དང༌། ལྷོར་བྱ་རོག་གི་མགོ་ཅན་དང༌། ནུབ་ཏུ་སྲིན་བྱའི་མགོ་ཅན་དང༌། བྱང་དུ་ཁྲའི་མགོ་ཅན་ནོ། །

di ni shar du pushü kyi gochen dang lhorja rok gi gochen dang nub tu sinjé gochen dang jang du tré gochen no

These are the mantras for the hoopoe-headed goddess in the east, the magpie-headed goddess in the south, the owl-headed goddess in the west, and the hawk-headed goddess in the north.11

 

འཁོར་བ་ཕུར་བུ་བསྒྲུབ་དོན་དུ། །

khorwa purbu drub döndu

Come now we pray, O deities of wisdom wrath,

དབང་དང་བྱིན་རླབས་སྩོལ་བའི་ཕྱིར། །

wang dang jinlab tsolwé chir

And grant us the empowerment and blessings

ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་བོ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

yeshe trowo shek su sol

In order to accomplish saṃsāra as Vajrakīla.

ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་བོ་གཤེགས་ནས་ཀྱང༌། །

yeshe trowo shek né kyang

And having come, O deities of wisdom wrath,

རྟགས་དང་མཚན་མ་བསྟན་པ་དང༌། །

tak dang tsenma tenpa dang

Reveal the signs and marks of accomplishment,

ཕུར་པའི་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །

purpé ngödrub tsal du sol

And bestow upon us the siddhis of Kīla!

 

དམ་ཚིག་ཆེན་པོའི་དུས་ལ་བབ། །

damtsik chenpö dü la bab

The time for the great samaya has come!12

སྤྲུལ་པ་ཆེན་པོའི་དུས་ལ་བབ། །

trulpa chenpö dü la bab

The time for the great emanations has come!13

ཕོ་ཉ་ཆེན་པོའི་དུས་ལ་བབ། །

ponya chenpö dü la bab

The time for the great emissaries has come!14

བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་དུས་ལ་བབ། །

daknyi chenpö dü la bab

The time for the great sovereigns has come!15

ས་བདག་ཆེན་མོའི་དུས་ལ་བབ། །

sadak chenmö dü la bab

The time for the great territorial goddesses has come!16

ཁྱི་ཡི་གདོང་ཅན་དུས་ལ་བབ། །

khyi yi dongchen dü la bab

The time for the śvanmukhā goddesses has come!17

བསྒྲལ་བར་བྱ་བའི་དུས་ལ་བབ། །

dralwar jawé dü la bab

The time to liberate is now!

 

བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས། །

changchub chok tu semkyé né

Having generated the mind bent on awakening,

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་སྲས་བཞིན་དུ། །

dü sum sangye sé zhindu

We vidyādharas follow the heirs

རིག་འཛིན་བདག་ཅག་རྣམས་ལ་ནི། །

rigdzin dakchak nam la ni

Of the buddhas throughout the three times

གནོད་ཅིང་གདུག་པའི་དགྲ་དང་བགེགས། །

nö ching dukpé dra dang gek

And use the blessings of the great wrathful king himself

བདུད་དང་བར་དུ་གཅོད་པ་རྣམས། །

dü dang bardu chöpa nam

To immediately summon here before us

ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །

trowo chenpö jinlab kyi

All enemies, hostile forces, demons and obstructors,

ཡུད་ཙམ་གྱིས་ནི་དེ་བཀུག་ནས། །

yütsam gyi ni dé kuk né

Who cause us harm and show us spite,

མངོན་སྤྱོད་ཚུལ་གྱིས་བསྒྲལ་བ་དང༌། །

ngönchö tsul gyi dralwa dang

Subjugating and liberating them all.

ལུས་ངག་ཕྱེ་མར་མཛད་ནས་ཀྱང༌། །

lü ngak chemar dzé né kyang

With their bodies and speech ground to dust,

སྡུག་བསྔལ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་མཛོད། །

dukngal nyam su nyongwar dzö

Let them experience great suffering.

ཨོཾ་ལྃ་ཧཱུྃ་ལྃ་སྟྭཾ་བྷཱ་ཡ་ནཱན། མོ་ཧཾ་གྷཱ་ཏ་ཡ། བྷ་ག་ཝཱན། ཧྲཱིཿཥྚཱྀཿབི་ཀྲྀ་ཏ་བཛྲ་ཧཱུྃ་ཀ་ར་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ །སརྦ་བིགྷྣཱན་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄།

om lam hung lam tom bhayanen | mohang ghataya bhagavan | hrih sri vikrita benza hungkara hung | om benza kili kilaya dza hung bam ho | sarva bighanen benza kili kilaya hung pé

oṃ laṃ hūṃ laṃ stambhanaṃ mohaṃ ghātaya bhagavān hrīḥ stṝh vikṛta vajra-hūṃkāra hūṃ | oṃ vajrakīli kīlaya jaḥ hūṃ vaṃ hoḥ | sarva-vighnān vajrakīli kīlaya hūṃ phaṭ |

 

བགེགས་བྱེད་པ་ཡི་བདུད་རྣམས་དང༌། །

gek jepa yi dü nam dang

The demons who harm us,

སྡུག་བསྔལ་སེམས་ལ་མཉམ་སྦྱོར་བ། །

dukngal sem la nyamjor ba

The demons who torment our minds,

ཆེ་གེ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་བདུད། །

ché gemo zhejawé dü

And the demons by the name of so-and-so

ཟུངས་ཤིག་རྡུངས་ཤིག་རྣམ་པར་ཆིངས། །

zung shik dung shik nampar ching

Are seized, struck down, and bound.

བཏོགས་ཤིག་གྲོགས་དང་དབྱེ་བར་གྱིས། །

tok shik drok dang yewar gyi

They are identified and separated from their allies.

རིང་ནས་ཁུག་ལ་སྨྲ་རུ་ཆུག །

ring né khuk la ma ru chuk

Having been summoned from afar, they shall obey!

ཕོབ་ཅིག་རྣམ་པར་གཟིར་བར་གྱིས། །

pob chik nampar zirwar gyi

They are taken down and severely tortured!

བདག་གིས་དབང་དུ་བྱས་གྱུར་ནས། །

dak gi wang du jé gyur né

Now that they have fallen under our dominion,

བསྒོ་བའི་བཀའ་ཉན་གུས་པར་གྱིས། །

gowé kanyen güpar gyi

They bow to our commands and swear us their allegiance.

ཧཱུྃ་པ་ར་བིདྱཱ། ཙྪིནྡྷ་ཙྪིནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། བིནྡྷ་བིནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། གྲྀཧྞ་གྲྀཧྞ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཏྲཱ་ཤ་ཡ་ཏྲཱ་ཤ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཧ་ས་ཡ་ར་ཧ་ས་ཡ་ར་ཧྲཱིཿདཎྜ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཤཱི་གྷྲཾ་ཨཱ་ན་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཛྭ་ལཱ་པ་ཡ་ཛྭ་ལཱ་པ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། བིནྡྷ་ཡ་བིནྡྷ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄།

hung paravidya tsindha tsindha hung pé | bindha bindha hung pé | grihana grihana hung pé | bhenda bhenda hung pé | trashaya trashaya hung pé | hasayara hasayara hrih danda hung pé | shighram anaya hung pé | dzalapaya dzalapaya hung pé | abeshaya abeshaya hung pé | bindhaya bindhaya hung pé

hūṃ paravidyā chindha chindha hūṃ phaṭ | bindha bindha hūṃ phaṭ | gṛhna gṛhna hūṃ phaṭ | bandha bandha hūṃ phaṭ | trāśaya trāśaya hūṃ phaṭ | hasayara hasayara hrīḥ danḍa hūṃ phaṭ | śīghram ānaya hūṃ phaṭ | jvalāpaya jvalāpaya hūṃ phaṭ | āveśaya āveśaya hūṃ phaṭ | bindhaya bindhaya hūṃ phaṭ

 

ཕོ་ཉ་བྲན་དང་མངག་པའི་ཚོགས། །

ponya dren dang ngakpé tsok

Emissaries, servants, and messengers,18

ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་དུས་ལ་བབ། །

khyö kyi tukdam dü la bab

The time has come to fulfil your oaths!

མངོན་སྤྱོད་ཇི་ལྟར་ངེས་པ་དང༌། །

ngönchö jitar ngepa dang

Enact your wrathful subjugating activities as we desire,

མངོན་སྤྱོད་བྱིན་རླབས་དེ་བཞིན་མཛོད།

ngönchö jinlab dezhin dzö

And grant your blessings so that they are accomplished!

ཧ་ན་ཧ་ན་བཛྲ། ད་ཧ་ད་ཧ་བཛྲ། པ་ཙ་པ་ཙ་བཛྲ། མ་ཐཱ་མ་ཐཱ་བཛྲ། ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་བཛྲ། སུ་རུ་སུ་རུ་བཛྲ། མུ་རུ་མུ་རུ་བཛྲ། ཀ་ཊ་ཀ་ཊ་ཡེ། ཛ་ཡེ་བི་ཛ་ཡེ། ཨ་ཛི་ཏེ་ཨ་པ་རཱ་ཛི་ཏེ། མ་ར་སེ་ནྱ་པྲ་མརྡ་ནི་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། །

hana hana benza | daha daha benza | patsa patsa benza | mata mata benza | dzala dzala benza suru suru benza | muru muru benza | katakatayé dzayé vidzayé adzité aparadzité maraséna pramardani hung pé

hana hana vajra | daha daha vajra | paca paca vajra | matha matha vajra | jvala jvala vajra | suru suru vajra | muru muru vajra | kaṭaṅkaṭe jaye vijaye ajite aparājite māra-sena-pramardani hūṃ phaṭ |

 

རྡོ་རྗེ་གསང་བའི་བཀའ་ལུང་ལས། །

dorjé sangwé kalung lé

The great kings of mighty wrath

སྡིག་ཅན་གང་ཞིག་འདའ་བྱེད་པ། །

dikchen gangzhik da jepa

Will shatter into a hundred pieces

སྟོབས་ཆེན་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་ཡིས། །

tobchen trowo chenpo yi

The heads of any wicked being

མགོ་བོ་ཚལ་པ་བརྒྱ་རུ་གྱིས། །

gowo tsalpa gya ru gyi

Who transgresses the Secret Vajra command!

ཉོན་ཅིག་བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་རྣམས། །

nyön chik gek dang lokdren nam

Listen, all you obstructors and false guides,

ང་ཡི་བཀའ་ལས་འདའ་མ་བྱེད། །

nga yi ka lé da ma jé

Transgress my commands you shall not!

ཧཱུྃ་མ་མ་པ་ཤཱཾ་ཀུ་རུ། །

hung mama washam kuru

hūṃ mama vaśaṃ kuru

 

གདུག་ཅིང་སྡང་སེམས་ལྡན་པ་རྣམས། །

duk ching dang sem denpa nam

Leave now, all you malicious and arrogant beings,

སོད་ཅིག་ལྷ་མིན་ལྷ་ཡང་རུང༌། །

sö chik lhamin lha yang rung

No matter whether you be gods or demons!

ང་ལ་བར་ཆོད་བྱེད་པའི་བདུད། །

nga lawar chö jepé dü

Any demon who happens to create obstacles

མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་མེད་པར་མཛོད། །

tu dang dzutrul mepar dzö

Shall be deprived of all their strength and powers!

སརྦ་ཨཱ་ན་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཏ་ཐཱ་ཡ་ཏ་ཐཱ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄།

sarva anaya hung pé | tataya tataya hung pé

sarvānaya hūṃ phaṭ | tathāya tathāya hūṃ phaṭ

 

རྡུངས་ཤིག་རྡོ་རྗེ་འབར་བའི་གཏུན། །

dung shik dorjé barwé tün

Any evil being who transgresses my commands

བཀའ་ལས་འདའ་བྱེད་སྡིག་ཅན་རྣམས། །

ka lé da jé dikchen nam

Shall be pounded by the blazing vajra pestle.

རྡོ་རྗེ་མེ་ཡིས་སྙིང་བསྲེགས་ནས། །

dorjé mé yi nying sek né

Their hearts will be incinerated by vajra fire

ལུས་སེམས་རྡུལ་བཞིན་བརླག་པར་མཛོད། །

lü sem dul zhin lakpar dzö

And their bodies and minds reduced to dust.

ཁྲོ་མོ་འབར་བའི་གཏུན་ཁུང་དུ། །

tromo barwé tün khung du

As they are pounded with vajra hammers

རྡོ་རྗེ་ཐོ་བས་བརྡུངས་བྱས་ནས། །

dorjé towé dung jé né

In the blazing mortars of the wrathful mothers,

ལྷ་ཡང་རུང་སྟེ་བསྒྲལ་བར་བྱ། །

lha yang rung té dralwar ja

Even the most powerful of gods will be liberated!

ཁ་ཏཾ་ཁ་ཏཾ་ཁ་ཏཾ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཕཊ྄་ཕཊ྄་ཕཊ྄། །བཛྲ་ཡཀྵ་ཀྲོ་དྷ་ཁ་ཁ། ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཧ་ཧ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཕཊ྄་ཕཊ྄།

khatam khatam khatam | hung hung hung | pé pé pé | benza yakshakrodha kha kha | khahi khahi | ha ha | hung hung | pé pé |

khataṃ khataṃ khataṃ hūṃ hūṃ hūṃ phaṭ phaṭ phaṭ vajra-yakṣa-krodha kha kha khāhi khāhi ha ha hūṃ hūṃ phaṭ phaṭ |

 

ཆོས་ཉིད་ཀྱི་བདེན་པའོ། །གསང་སྔགས་ཀྱི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཀྱིས་མཐུར་འགྱུར་རོ། །བརྣག་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དོ། །

chönyi kyi denpa o sang ngak kyi jin gyi lab kyi jin gyi lab so sangye kyi jin gyi lab kyi tur gyur ro nakpa dé khona nyi do

Such is the truth of dharmatā! May we receive the blessings of Secret Mantra! May we accrue might through the buddhas’ blessings! May we remain dedicated to suchness!

ཀཱི་ལ་ཡ་ལན་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་བཟླས་སོ། །ཀཱི་ལ་ཡ་བཅོ་བརྒྱད་བཟླས་ནས་སྙིང་དཀར་ནག་གི་མཚམས་སུའོ། །

Recite the kīlaya twenty-one times!19 After the eighteenth repetition of the kīlaya, you will have reached the juncture of good and evil within your heart.

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧོ་ཧོ་ཧོ། ཕཊ྄་ཕཊ྄་ཕཊ྄།

hung hung hung | ho ho ho | pé pé pé |

hūṃ hūṃ hūṃ | ho ho ho | phaṭ phaṭ phaṭ |

འདི་བརྗོད་པར་བྱའོ། །

This is what is to be recited.

རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་དུམ་བུ། སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དངོས་ཀྱི་རྒྱ་དཔེ་དང་མཐུན་པར་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པཎྜིཏས། གཡས་རུའི་སའི་ཆ། །ཤངས་ཀྱི་སྲེག་ཤིང་དུ་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། །

A Section of the Vajrakīla Root Tantra was translated, edited, and finalized by the illustrious Sakya Paṇḍita based on the personal Indic manuscript of master Padmasambhava himself in Shang Sekshing in the district of Yeru.20

གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་གྱི་ཕྱོགས་ལ་ལོ་ཙཱ་བ་འགོས་དང་ཆག་སོགས་ཁ་ཅིག་གིས་ཐེ་ཚོམ་དུ་མཛད་པ་ན། འབྲོག་མི་ལོ་ཆེན་གྱིས་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་སྒོ་གོང་དུ་རུ་ལུ་འབྲུ་བརྒྱད་ཀྱི་སྔགས་བྲིས་པ་དང་། པཎྜི་ཏ་འགའ་ཞིག་གི་ཕྱག་དཔེའི་གསེབ་ཏུ་ཡང་ཕུར་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དུམ་བུ་འདྲ་གཟིགས་ཀྱང་མན་ངག་མ་གསན་གསུངས་ཏེ། དེ་ལ་དཔགས་ན་སྔ་འགྱུར་རྒྱུད་སྡེའི་སྙིང་པོ་རྣམས་ཕྱིས་ཀྱི་པཎ་གྲུབ་རྣམས་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་གསང་བའི་ཡི་དམ་དུ་མཛད་པར་མངོན་ཅེས་མཁས་པ་དག་གིས་གསུངས་པ་དང་། ཁྱད་པར་ཁ་ཆེའི་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་ལ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་དངོས་སུ་གནང་བའི་ཡང་དག་མེ་གཅིག་གི་གདམས་པ་ལོ་ཙཱ་བ་རབ་མཆོག་དཔལ་གྱིས་བསྒྱུར་བ་དང་། འཇམ་མགོན་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཤངས་སྲེག་ཞིང་གི་དགོན་པར་བཞུགས་པའི་ཚེ། སྔགས་པ་ཞིག་གིས་རྒྱ་དཔེ་ཞིག་ཕུལ་བ་ལ་གཟིགས་པ་ན། ཕུར་པ་རྩ་བའི་དུམ་བུ་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་དཔེ་འཁྲུལ་མེད་ཡིན་པར་དགོངས་ཏེ། ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་འདི་ལྟ་བུ་རྙེད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་སྐལ་བ་བཟང་པས། ཁྱེད་རང་རི་གདོང་མ་གིར་དཔེ་ཆ་བསྣམས་ལ་བཞུགས་ཤིག །ངེད་ཅག་གིས་བསུ་བ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ་གསུངས་ཏེ། རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་གཙོ་མཛད་པའི་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོས་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཆེན་པོ་དང་བཅས་ཏེ་བསུ་བའི་བཀོད་བ་རྒྱས་པར་མཛད་དེ། དེ་ཉིད་དུ་རང་འགྱུར་གནང་བ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས། སྔ་འགྱུར་ལ་ཀླན་ཀ་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱི་སར་ཡང་། དཔལ་ཡང་དག་དང་། རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ནི་རྩོད་མེད་ཉི་ཟླ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་གྲགས་པས་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་ཆེར་འཕེལ་བའི་བདག་པོའི་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར་ཏོ། །

When a few lotsāwas, such as Gö and Chak,21 cast doubts on the Secret Mantra tradition of the Early Translation, the great Drokmi22 said that the eight-syllable ‘rulu’ mantra23 had been inscribed above the entrance archway to the Vajra Seat24 and that he had seen fragments of the Śrī Heruka and Vajrakīla texts amongst the text collections of a few paṇḍitas, although they claimed not to have any instructions for them. In light of this some scholars suggested that the paṇḍitas and adepts of the later period clearly practised the essence of the Early Translation tantras as extremely secret yidam deities. In particular, the great master Padmasambhava directly transmitted the instructions on the Single Lamp of Śrī Heruka25 to the Kashmiri Mahāpaṇḍita Śākyaśrī26 and they were translated by Lotsāwa Rabchok Pal.27 In addition, when Jamgön Sakya Paṇḍita was residing at the monastery of Sekshing in Shang, a yogi offered him a Sanskrit manuscript. As soon as Sakya Paṇḍita saw the manuscript he realized that it was undoubtedly a section of the Vajrakīla root tantra which had belonged to the precious master Padmasambhava himself. Thus, he said, “It is of exceptional fortunate to have come upon a wish-fulfilling gem such as this. Take this manuscript and wait on the hillside down there. We will prepare a welcoming ceremony.” Then, Sakya Paṇḍita himself presided over an immense assembly and, accompanied by cloud banks of offerings, welcomed the scripture in a vast ceremony. He translated the scripture himself, and the disputed scriptures of the Early Translation, Śrī Heruka and Vajrakīla, thereafter became as indisputable as the sun and moon. Thus Sakya Paṇḍita created the auspicious conditions for the vast spread of these scriptures’ awakened activity.

ཞེས་པའང་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་བྲིས་པའོ། །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །།

This colophon was added by Padma Ösal Dongak Lingpa.28 Sarvadā kalyāṇa bhavatu!

 

ཨོཾ་སྭསྟི། །རིག་མཆོག་ཕུར་བུའི་ཏནྟྲ་འབུམ་སྡེ་ཡི། །
ཁོག་སྙིང་ཕྱུང་བའི་རྒྱུད་རྒྱལ་རྩ་དུམ་འདི། །
འཕགས་བོད་མཁས་གྲུབ་རྣམས་ལ་ཉི་ལྟར་གསལ། །
ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་གང་དེས་ལེགས་པར་བསྒྱུར། །
སྤར་དུ་བསྐྲུན་པའི་དགེ་ཚོགས་མཐུས། །
བསྟན་ལ་གནོད་པའི་བདུད་སྡེ་བཅོམ། །
ལུང་རྟོགས་བཤད་དང་སྒྲུབ་པ་འཕེལ། །
སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །
སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།། །།

Oṃ svasti! This section of the royal root tantra containing the heart essence
Of the hundred thousand sections of the Sublime Knowledge tantra of Vajrakīla,29
Which the great Sakya Paṇḍita has excellently translated,
Shines likes the sun upon the scholars and practitioners of India and Tibet.
Through the virtuous power present in the publishing of this text,
May the demonic enemies who harm the teachings be annihilated!
May the traditions of teaching the scriptures and accomplishing realization flourish!
May we attain the state of the four kāyas!
Sarvadā maṅgalaṃ!30

 

| Translated by Samye Translations (Stefan Mang and Lowell Cook), 2021.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "rdo rje phur pa rtsa ba’i rgyud kyi dum bu" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986. Vol. 5: 311–320

 

Version: 1.3-20230918

 1. These are the mantras for the principal deity Vajrakīla and his consort Dīptacakrā.
 2. Each of the wrathful kings and their consorts is accompanied by a couple of a male and a female emanated deity (sprul pa’i lha mo). The male deities, called ‘devourers’ (za byed pa), have mostly carnivores’ heads and the female deities, called ‘slayers’ (gsod byed ma), mostly have bird’s heads. The Tibetan words ‘phra men pha’ and ‘phra men ma’ here translated as ‘hybrid’ appear to be old translations of the Sanskrit words ḍāka or ḍākinī. Since these deities appear to be a special type of ḍāka or ḍākinī characterized by their animal heads, we have translated the terms here as ‘hybrid’.
 3. The mantra reads muhala which is likely a corruption of musala (gtun, pestle).
 4. The mantra reads preta which is likely a corruption of prītu (khwa).
 5. The Tibetan reads gtum po which usually translates caṇḍālī, fierce. Jayatī would be translated as rgyal ba, victorious.
 6. The Sanskrit appears to be corrupted.
 7. The Sanskrit appears to be corrupted but could denote a jackdaw (pañcama-kāka).
 8. A tentative reconstruction of the Sanskrit.
 9. The Tibetan reads rig(s) byed ma. Cundī would be translated as skul byed ma.
 10. While the Tibetan suggests that the animal in question is a rat, the Sanskrit term 'kaṣ/śīkā' could alternatively refer to a pied avocet or even a weasel.
 11. That is, the four gatekeepers.
 12. Vajrakīla and his consort.
 13. The ten wrathful ones.
 14. Then twenty hybrids and four gatekeepers.
 15. The four great sovereigns (mahātmā, bdag nyid chen po).
 16. The four great territorial goddesses (mahābhūmipatī, sa bdag chen mo, also called the bse mo goddesses).
 17. The four ‘dog-headed’ goddesses (śvanmukhā, khyi yi gdong can).
 18. According to Jamgön Kongtrul, with “emissaries, servants and messengers” all the deities of the Vajrakīla maṇḍala are called upon.
 19. That is Vajrakīla’s root mantra “oṃ vajra-kīli kīlaya sarva-vighnān baṃ hūṃ phaṭ”.
 20. Yeru (g.yas ru) is in eastern Tsang.
 21. That is Gö Lotsāwa Shönu Pal (‘gos lo tsā ba gzhon nu dpal, 1392–1481) and Chak Lotsāwa Chöjé Pal (chag lo tsā ba chos rje dpal, 1197–1265).
 22. Drokmi Lotsāwa (’brog mi lo tsā ba, 992–1072/1074) was a renowned translator of the early Sarma period.
 23. That is, the mantra of Śrī Heruka or Yangdak Heruka, one of the yidam deities of the Nyingma school. The full mantra reads: “oṃ ru lu ru lu hūṃ bhyoḥ hūṃ”.
 24. That is, Bodh Gayā.
 25. Given that Guru Padmasambhava had already left Tibet and India by the time that Śākyaśrī lived, it’s likely that Padmasambhava transmitted these teachings to Śākyaśrī in a vision.
 26. Śākyaśrī or Śākyaśrībhadra (~1127–1225) was a major Kashmiri sūtra and yoginītantra commentator. He travelled together with nine paṇḍitas to Tibet in 1204 at the invitation of Tropu Lotsāwa Rinchen Sengé (khro phu lo tsā ba rin chen seng+ge, b. 1173). He remained for ten years in Tibet, during which time he gave many empowerments and teachings. Likely around 1204, he met Sakya Paṇḍita (1182–1251). In 1214 Śākyaśrī returned to Kashmir. The Tengyur lists 23 works attributed to him as an author, some of which are translated here: https://www.lotsawahouse.org/indian-masters/shakyashribhadra/
 27. The translation of Śākyaśrī’s works into Tibetan was mainly done by the lotsāwas Rabchok Palzang (rab mchog dpal bzang, ?) and Champa Pal (byams pa dpal, 1173–1225).
 28. That is, Jamyang Khyentsé Wangpo.
 29. The Sublime Knowledge of Vajrakīla or Vidyottama Tantra is one of the main Vajrakīla tantras.
 30. This aspiration prayer for publishing the Vajrakīla Root Tantra Section was likely added by Jamyang Khyentsé Chökyi Lodrö.

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept