Amitāyus Series—Tibetan

English (3) | Deutsch (1) | Français (1) | བོད་ཡིག (3)


Amitāyus, Buddha of Boundless Life

Further Information:
Download this collection:

འཇིག་རྟེན་འདྲེན་པའི་གཙོ་བོ་ཚེ་དཔག་མེད། །

དུས་མིན་འཆི་བ་མ་ལུས་འཇོམས་པའི་དཔལ། །

མགོན་མེད་སྡུག་བསྔལ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱབས། །

སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

Texts related to Amitāyus (tshe dpag med), the Buddha of Boundless Life:

Sādhanas

Sūtra

Related Topics