Longevity Series—Tibetan

Practices › Longevity

English (11) | Deutsch (1) | Français (1) | བོད་ཡིག (11)


Amitāyus, Boundless Life

Further Information:
Download this collection:

Texts on the theme of longevity, including ritual practices to accomplish long life (tshe sgrub):

Canonical Texts

Guru Yoga

Practices

བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་ཟུང་འཇུག་གི་ཚེ་སྒྲུབ་ཚེ་དབང་དང་བཅས་པ་ཉེ་བརྒྱུད་འཆི་མེད་དཔལ་སྟེར་གསར་པ།

  བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཤིན་ཏུ་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ།

   རང་གཞན་གྱི་གློ་བུར་ཚེ་སྒྲུབ།

    ཉེ་བརྒྱུད་ཚེ་རྟ་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་།

     ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས༔ རིག་འཛིན་ཚེ་སྒྲུབ་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཅུད༔

      Recitation Guides

      Sādhanas

      Related Topics