འཕགས་ཡུལ།

Places › India

English (12) | Français (2) | བོད་ཡིག (12)


Mahābodhi Stūpa, Bodhgayā

Further information:
Download this collection:

Texts related to India, known to Tibetans as the 'land of the Āryas' ('phags yul) or 'vast white country' (rgya gar):

གསོལ་འདེབས།

བཀྲ་ཤིས།

བསྟོད་པ།

རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཀྱི་གནས། བྱ་རྒོད་སྤུངས་རི་ན་ལེནྡྲ་སོགས་ལ་བསྟོད་པ་རབ་དགའི་དབྱངས།

  ལྷ་བབས་གནས་ལ་བསྟོད་པ།

   རྩྭ་མཆོག་གྲོང་ལ་བསྟོད་པ།

    གནས་མཆོག་ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱིར་བསྟོད་པ།

     རྒྱ་གར་ཀ་ལ་ཀ་ཏའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་ལ་བསྟོད་པ།

      འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་འཕགས་ཡུལ་དུ་ཐེངས་གཉིས་པར་བསྐྱོད་སྐབས་མི་ཕྱེད་དད་པས་གསོལ་བཏབ།

       མཉན་ཡོད་གནས་ལ་བསྟོད་པ་རྒྱལ་བ་དགྱེས་རོལ།

        རྡོ་རྗེའི་གནས་མཆོག་མཚོ་པདྨ་ཅན་ལ་བསྟོད་པ་འཆི་མེད་པད་མ་དཀར་པོའི་ཕྲེང་བ།

         བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རི་བོ་ལ་བསྟོད་པ་སྙན་པའི་སྒྲ་དབྱངས།

          སྨོན་ལམ།

          Related Topics

          This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
          Decline
          Accept