Threefold Zangdok Palri Mönlam

Practices › Aspiration PrayersZangdok Palri Aspirations | Practices › PrayersGuru Rinpoche Prayers | Tibetan MastersChokgyur Dechen Lingpa

English | བོད་ཡིག

Chokgyur Dechen Lingpa

The Copper-Coloured Mountain of Glory

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་རྒྱུ་ལམ་འབྲས་བུ་གསུམ་གྱི་སྨོན་ལམ། །

Threefold Aspiration for Rebirth in Zangdok Palri

by Chokgyur Dechen Lingpa

 

ཨོྃ་ཨཱཿཧཱུྃ།

om ah hung

Oṃ āḥ hūṃ.

འདི་ནས་ཉི་མ་ལྷོ་ནུབ་ཕྱོགས་དག་ན། །

di né nyima lhonub chok dak na

South from where the sun sets to the West of here lies

མཁའ་སྤྱོད་དག་པ་དཔལ་རིའི་ཞིང་ཁམས་བཞུགས། །

khachö dakpa palri zhingkham zhuk

The Glorious Mountain’s pure celestial realm,

སྲིན་གླིང་བརྒྱད་ཀྱི་དབུས་ན་རིན་པོ་ཆེ། །

sin ling gyé kyi ü na rinpoche

A heart-shaped jewel amid eight rākṣasa isles.

ཙིཏྟའི་དབྱིབས་འདྲ་རྩེ་མོ་རིན་ཆེན་ལྔ། །

tsitté yib dra tsemo rinchen nga

On its peak, a mansion boundless, made of five gems,

 

གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་ཕྱི་རོལ་ཟང་ཐལ་ནི། །

zhalmé khangchen chirol zangtal ni

Opens wide on vast grounds of five pleasures possessed:

ཁོར་ཡུག་ལྔ་ལྡན་སྤང་ལྗོངས་བདུད་རྩིའི་རྫིང་། །

khoryuk ngaden pang jong dütsi dzing

Green meadows, ponds of nectar, and forests where stay

ལྗོན་ཤིང་བྱ་དང་རི་དྭགས་མཁའ་འགྲོའི་གནས། །

jönshing ja dang ridak khandrö né

Ḍākinīs, birds and deer beneath skies filled with rays

ཐོ་ཕྱི་འཇའ་འོད་ལྷ་དང་ལྷ་མོས་མཆོད། །

to chi ja ö lha dang lha mö chö

Of rainbows and gift-bearing gods and goddesses.

 

ཕོ་བྲང་སྟེང་འོག་པད་འབྱུང་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །

podrang tengok pejung dorjé chang

Inside the palace, Vajradhara Lotus-Born

སྐུ་ལྔ་མཚན་བརྒྱད་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་དང་། །

ku nga tsen gyé jebang nyernga dang

Is King Raksha Tötreng, with five kāyas, eight forms,

རིག་འཛིན་ཕོ་མོ་ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་ཚོགས། །

rigdzin pomo yidam lha yi tsok

The king, twenty-five subjects, myriad deities,

རཀྵ་ཐོད་ཕྲེང་རྒྱལ་པོའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས། །

raksha tötreng gyalpö tsul du zhuk

Vidyādhara lords and ladies on all stories.

 

མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྲུང་གིང་དང་ལངྐ་དང་། །

khandro chösung ging dang langka dang

Ḍākinīs, guardians, kiṃkaras, rākṣasas and

དྲེགས་པ་ཕོ་མོ་ཐམས་ཅད་ཕོ་ཉར་འགྱེད། །

drekpa pomo tamché ponyar gyé

Drekpas male and female as envoys he commands.

དེ་ན་ནད་གདོན་དགྲ་འདྲེའི་མིང་མི་གྲགས། །

dé na nedön dra dré ming mi drak

Unheard of are ails, evil, foes and demons here,

ཟས་གོས་རྩོལ་སྒྲུབ་མི་དགོས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །

zegö tsoldrub mi gö lhün gyi drub

And food and clothes without wait or effort appear.

 

ཞིང་མཆོག་དེ་ན་བདག་སོགས་མོས་པའི་བློས། །

zhing chok dé na dak sok möpé lö

As longing for this blessed land fills our hearts,

མོས་གུས་གདུང་བ་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས། །

mögü dungwa drakpö solwa deb

With fierce, yearning devotion together we pray:

བདག་སོགས་ནམ་ཞིག་ཚེ་འཕོས་གྱུར་མ་ཐག །

dak sok namzhik tsé pö gyur ma tak

When our time has come for this life to depart,

ཞིང་མཆོག་དེ་ན་ཡོངས་སུ་བགྲོད་པར་ཤོག །

zhing chok dé na yongsu dröpar shok

May all reach the supreme pureland without delay!

 

དེ་ཡང་སྲིན་པོའི་མངལ་དུ་མི་སྐྱེ་ཞིང་། །

deyang sinpö ngal du mi kyé zhing

Once there, let us not take birth from rākṣasa wombs,

ཁོར་ཡུག་བདུད་རྩིའི་རྫིང་བུའི་ནང་དག་ཏུ། །

khoryuk dütsi dzingbü nang dak tu

But amid the surrounding amṛta-filled pools,

ཨུ་དུམ་ཝ་རའི་ནང་དུ་བརྫུས་སྐྱེས་ཏེ། །

u dum wa ré nang du dzü kyé té

From blue lotuses be spontaneously born.

སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་མེ་ཏོག་ཁ་བྱེ་ནས། །

kyé ma tak tu metok kha jé né

And instantly may the flowers open so we

རིག་འཛིན་ཕོ་མོའི་གྲལ་དུ་ཕྱིན་ནས་ཀྱང་། །

rigdzin pomö dral du chin né kyang

Join the ranks of vidyādhara lords and ladies

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞལ་མཆོག་མཐོང་བར་ཤོག །

pema jungné zhal chok tongwar shok

Beholding the countenance of the great Lotus-Born!

 

མཐོང་ནས་དབང་བསྐུར་ཆོས་ཐོབ་ལུང་བསྟན་ནས། །

tong né wangkur chö tob lungten né

Then, through empowerment, teaching, and prophecy,

གུ་རུ་པདྨའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །

guru pemé gopang nyur tob shok

The state of Guru Padma may we reach swiftly,

སླར་ཡང་མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བ་འདྲེན་གྱུར་ཅིག །

lar yang khakhyab drowa dren gyur chik

And so a guide for all infinite beings be!

 

ཅེས་པ་འདི་འབྲོང་གསར་དཔོན་ཚང་གིས་དངོས་རྫས་བཅས་པ་སྐུལ་མ་མཛད་ངོར། རིག་འཛིན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་བྱེས་སྒང་ནས་བགྱིས་པའི་དགེ་བས་འགྲོ་དྲུག་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་བགྲོད་པར་ཤོག །

Upon Drongsar Pöntsang’s request, which was accompanied by offerings of gifts, the vidyādhara Chokgyur Lingpa composed this prayer in Jegang. Through this virtue, may the sixfold classes of beings be led to the Realm of Lotus Light!

 

༈ བདེ་ཆེན་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །

dechen pema ö kyi podrang du

In the Lotus Light Palace of great bliss may I

དུས་གསུམ་རྒྱལ་ཀུན་འདུས་པ་པདྨ་འབྱུང་། །

dü sum gyal kündüpa pema jung

Be born among ḍākinīs and vidyādharas,

རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོའི་འཁོར་གྱི་གྲལ་དུ་སྐྱེས། །

rigdzin khandrö khor gyi dral du kyé

The court of Padma, essence of all the buddhas,

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་གསུང་ཐོས་པར་ཤོག །

tekpa chenpö chö sung töpar shok

And thus hear him teach the Great Vehicle Dharma!

 

རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིའི་གོ་འཕང་རབ་གྲུབ་ནས། །

rigdzin nam zhi gopang rab drub né

May I master the four vidyādhara levels,

མཁའ་སྤྱོད་གནས་སུ་པདྨས་རྗེས་བཟུང་ནས། །

khachö né su pemé jezung né

Be embraced by Padma in the celestial realms,

བླ་མ་རང་སེམས་དབྱེར་མེད་ཉིད་རྟོགས་ནས། །

lama rangsem yermé nyi tok né

Realize that my mind and the guru are one,

རིག་འཛིན་པདྨ་དེ་དང་དབྱེར་མེད་ཤོག །

rigdzin pema dé dang yermé shok

And so with the Lotus Vidyādhara be one!

 

ལྟ་བ་དེ་བཞིན་མེད་པའི་དོན་རྟོགས་ཤིང་། །

tawa dezhin mepé dön tok shing

May I know the view that defies designation.

བསྒོམ་པ་བྱར་མེད་ཡེ་གྲོལ་མཐའ་བྲལ་དང་། །

gompa jarmé yedrol tadral dang

May actless meditation, ever free from extremes,

སྤྱོད་པ་རྩོལ་མེད་འགྲོ་བའི་དོན་སྤྱོད་པའི། །

chöpa tsolmé drowé dönchöpé

And effortless conduct for the good of beings,

གཞན་དོན་རླབས་ཆེན་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་ཤོག །

zhendön lab chen ta ru chinpar shok

Beneficent action, reach their culmination!

 

ཅེས་གཏེར་ཆོས་རྣམས་དཀར་ཤོག་ཏུ་འབེབས་པའི་ཡིག་བྲིས་མཁན་ཆོས་བདག་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་སྤེལ་བའོ། །

This was composed by Chokgyur Lingpa and transcribed from the treasure teachings onto white paper by the Dharma custodian Chödak Sherab Gyaltsen.

 

༈ གདོད་མའི་གཤིས་དང་དབྱེར་མེད་པདྨ་འབྱུང༌། །

dömé shi dang yermé pema jung

Lotus-Born inseparable from the primordial way,

རང་སྣང་དག་པའི་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ཞིང༌། །

rangnang dakpé zangdok palri zhing

Copper-Coloured Mountain, realm of pure self-display:

སྣང་རིག་དབྱེར་མེད་མ་བཅོས་གཉུག་མའི་ངང༌། །

nang rik yermé machö nyukmé ngang

Appearance and awareness naturally one,

གདོད་ནས་རྣམ་དག་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

döné namdak zhing du kyewar shok

May all be born in the original pureland!

 

ཅེས་རིམ་གཉིས་ཟབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་བསྐུལ་ངོར། མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་གང་ཤར་དོན་དམ་པར་སྦྱར་ནས་བྲིས།། །།

Upon the request of Lama Changchub, yogin of the profound two stages, Chokgyur Lingpa wrote this as it arose, from the perspective of the ultimate.

 

| Samye Translations, 2019 (trans. Oriane Lavolé, with Peter Woods’ kind assistance).

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept