Guru Yoga – A Rang Rig Ma Chö

Guru Yoga | Tibetan MastersDilgo Khyentse Rinpoche

English | Deutsch | Español | Français | Italiano | Nederlands | བོད་ཡིག

Dilgo Khyentse Rinpoche

Dilgo Khyentse Rinpoche

Further Information:
Download this text:

༄༅། །བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བཞུགས།

Guru Yoga

by Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche

ཨ། རང་རིག་མ་བཅོས་གདོད་ནས་རྡོ་རྗེ་སེམས། །

a, rangrik machö döné dorje sem

A! My own rigpa, unaltered, is and always has been Vajrasattva,

ལྷུན་གྱི་གྲུབ་པའི་སྤྱི་བོར་རིགས་ཀུན་བདག །

lhün gyi drubpé chiwor rik kün dak

Spontaneously perfect; above my head is the embodiment of all the buddha families,

འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཆེ། །

jampé yang ngö chökyi lodrö ché

Mañjughoṣa in person: the great Chökyi Lodrö,1

སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་མཁྱེན་བརྩེའི་ཡེ་ཤེས་གཏེར། །

sangye kün gyi khyentsé yeshe ter

Wisdom treasury of all the buddhas' knowledge and love.

རྗེ་དེའི་དཔྲལ་བར་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་དང་། །

jé dé tralwar jñana benza dang

At this master's forehead is Jñāna Vajra—Jikdral Yeshe Dorje,2

མགྲིན་པར་མཚོ་བྱུང་ཨཱ་ཡུ་དྷརྨ་དང་། །

drinpar tso jung ayu dharma dang

At his throat is Ayudharma—Tsering Chödrön3—the lake-arisen Sarasvatī,

ཐུགས་ཀར་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་དཔལ་དུ་འབར། །

tukkar dorje ziji pal du bar

At his heart is Dorje Ziji Tsal—Khyentse Wangpo—blazing in splendour,

ལྟེ་བར་ཕྲིན་ལས་མངྒ་ལ་གནས་པ། །

tewar trinlé mangala nepa

And at his navel is Maṅgala—Tashi Paljor4—his enlightened activity.

དག་ཆེན་ཡོངས་གྲུབ་མོས་གུས་རིག་རྩལ་གྱིས། །

dakchen yongdrub mögü riktsal gyi

Rigpa’s radiance arises as devotion which accomplishes the great purity (of perception),

གསོལ་འདེབས་དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

soldeb wang dang jinlab ngödrub tsol

With that I pray: grant me empowerments, blessings and siddhis!

རང་རིག་བླ་མར་ཤེས་པས་རྗེས་དྲན་ན། །

rangrik lamar shepé jedren na

Recognizing and remembering that my own rigpa is the Lama—

ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tuk yi chik tu drepar jingyi lob

Through this blessing, may your mind and mine merge as one!

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་མཉྫུ་གྷོ་ཥ་དྷརྨ་མ་ཏི་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་དཱི་པཾ་མངྒ་ལ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ།

om ah hung benza maha guru mañjughosha dharmamati jñana vajra ayu dipam mangala sarwa siddhi hung

oṃ āḥ hūṃ vajra mahāguru mañjughoṣa dharmamati jñānavajra ayudipaṃ maṅgala sarva siddhi hūṃ

ཞེས་པའངམཁྱེན་ཡོན་ཐུགས་བརྩེའི་གཏེར་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བཀའ་བཞིན་ཁམས་པ་རྒན་པོ་མངྒ་ལས་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག།  །།

At the request of Tulku Sönam Gyaltsen, the incarnation of the great Tertön Sogyal and one who is the source of all knowledge, love, compassion and noble qualities, this was written by Maṅgala, an old man of Kham. May its meaning and purpose be fulfilled!

 

| Rigpa Translations. Adapted for Lotsawa House 2015. Revised 2016.

  1. Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö
  2. Dudjom Rinpoche
  3. Khandro Tsering Chödrön
  4. Dilgo Khyentse Rinpoche