Rigdzin Düpa Lineage Prayer

Practices › Lineage Prayers | Collections & Cycles › Longchen NyingtikRigdzin Düpa | Tibetan MastersDodrupchen Jigme Tenpe Nyima

English | Español | Français | Português | བོད་ཡིག

Dodrupchen Jigme Tenpe Nyima

Rigdzin Düpa and the other main deities of Longchen Nyingtik

Further information:
Download this text:

༄༅། །རིག་འཛིན་འདུས་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་བཞུགས།

Rain of Siddhis: A Prayer to the Lineage of Rigdzin Düpa

by the Third Dodrupchen Jikmé Tenpé Nyima

 

རིགས་བརྒྱའི་དབང་ཕྱུག་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་སེམས། །

rik gyé wangchuk kunzang dorjé sem

Samantabhadra and Vajrasattva, lords of a hundred buddha families,

དྲུག་པའི་རྒྱལ་ཚབ་པྲ་ཧེ་བཛྲ་དང༌། །

drukpé gyaltsab prahé benza dang

Prahevajra,1 regent of Vajradhara,

དངོས་གྲུབ་མཆོག་བརྙེས་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ལ། །

ngödrub chok nyé jampal shenyen la

Mañjuśrīmitra, you who attained the supreme siddhi,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་སྩོལ། །

solwa deb so dorjé yeshe tsol

To you I pray: bestow on me the vajra wisdom!

 

བརྟུལ་ཞུགས་མཐར་ཕྱིན་མཁས་པ་ཤྲཱི་སེང༌། །

tulzhuk tarchin khepa shiri seng

The learned Śrī Siṃha, who perfected the yogic disciplines,

ཟག་མེད་འཇའ་ལུས་རབ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་མདོ། །

zakmé jalü rab drub yeshe do

Jñanasūtra, who attained the immaculate rainbow body,

ཐེག་མཆོག་སྙིང་པོའི་ཤིང་རྟ་བི་མའི་ཞབས། །

tekchok nyingpö shingta bimé zhab

Vimalamitra, pioneer of the essence of the supreme yāna,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་སྩོལ། །

solwa deb so dorjé yeshe tsol

To you I pray: bestow on me the vajra wisdom!

 

དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱབ་བདག་པདྨ་འབྱུང༌། །

kyilkhor gyatsö khyabdak pema jung

Padmākara, master over the ocean of maṇḍalas,

འཇམ་དཔལ་སྤྲུལ་པ་མངའ་བདག་ཁྲི་སྲོང་དང༌། །

jampal trulpa ngadak trisong dang

King Trisong Detsen, emanation of Mañjuśrī,

གངས་ཅན་མུན་སེལ་བཻ་རོ་མཚོ་རྒྱལ་ལ། །

gangchen münsel bairo tsogyal la

Vairocana and Yeshe Tsogyal, who dispelled the darkness in the Land of Snows,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་སྩོལ། །

solwa deb so dorjé yeshe tsol

To you I pray: bestow on me the vajra wisdom!

 

སྙིང་ཐིག་བརྡའ་འགྲོལ་ཀུན་མཁྱེན་དྲི་མེད་འོད། །

nyingtik da drol künkhyen drimé ö

Omniscient Drimé Özer,2 who deciphered the secret symbols of the Nyingtik,

ཟབ་གཏེར་བཀའ་བབས་རིག་འཛིན་འཇིགས་བྲལ་གླིང༌། །

zabter kabab rigdzin jikdral ling

Vidyādhara Jigdral Lingpa,3 who was authorized with the transmission of the profound terma,

ལྷ་སྲས་ཟློས་གར་ཀུན་བཟང་གཞན་ཕན་ཞབས། །

lhasé dögar kunzang zhenpen zhab

Kunzang Shyenpen,4 emanation of the prince Murum Tsenpo,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་སྩོལ། །

solwa deb so dorjé yeshe tsol

To you I pray: bestow on me the vajra wisdom!

 

གདམས་པའི་མཛོད་འཛིན་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་དང༌། །

dampé dzö dzin gyalwé nyugu dang

Gyalwé Nyugu, holder of the treasury of instructions,

མཁས་དང་གྲུབ་པའི་འཁོར་བརྒྱུར་མདོ་སྔགས་གླིང༌། །

khé dang drubpé khor gyur dongak ling

Dongak Lingpa,5 universal king of learning and practice,

བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ། །

kadrin nyammé tsawé lama la

Root master, in all your incomparable kindness,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་སྩོལ། །

solwa deb so dorjé yeshe tsol

To you I pray: bestow on me the vajra wisdom!

 

རྒྱལ་ཐབས་སྤྱི་བླུགས་དབང་ཆུས་རྒྱུད་སྨིན་ཞིང༌། །

gyaltab chiluk wang chü gyü min zhing

May my mind be ripened through the anointing water of the vase of royal empowerment,

སྤྱི་ཁྱད་ལྷག་པའི་དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག །

chi khyé lhakpé damtsik nampar dak

May general, specific and special samayas be completely pure,

ཏིང་འཛིན་ལྔ་དང་གབ་པ་བཞི་ཡི་གནད། །

tingdzin nga dang gabpa zhi yi né

By perfecting all the crucial points of the five samādhis and four hidden instructions,

ཡོངས་རྫོགས་བསྐྱེད་རིམ་ཟབ་མོས་གཞི་བཟུང་སྟེ། །

yongdzok kyerim zabmö zhi zung té

May the profound generation stage create the foundation,

སྙན་བརྒྱུད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་རྫོགས་རིམ་དང༌། །

nyengyü yizhin norbü dzokrim dang

And through the perfection stage of the Wish-Fulfilling Jewel of the Oral Lineage,

མ་བསྒོམ་སངས་རྒྱས་ཕོ་ཉའི་ལམ་བརྟེན་ནས། །

ma gom sangye ponyé lam ten né

And the path of the messenger-consort known as Buddhahood Without Meditation,

ཕུང་ཁམས་སྒྲིབ་བྲལ་དབྱིངས་སུ་དག་པའི་རྩལ། །

pung kham dribdral ying su dakpé tsal

May the aggregates and elements be purified into unobstructed space,

ལྔ་ལྡན་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེར་སྨིན་པར་ཤོག །

ngaden jalü dorjér minpar shok

And ripen into the indestructible rainbow body of five-coloured light!

 

རིག་འཛིན་འདུས་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་ལམ་འདིའི་རྒྱུ་མཚན་ཅུང་ཟད་ཤེས་པའི་མོས་གུས་ཅན་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མས་བྲིས་པ་ཛ་ཡནྟུ། །

This prayer to the lineage of Rigdzin Düpa, known as Rain of Siddhis, was composed by the devoted Jikmé Tenpé Nyima, who knows a little about the meaning of this path. Jayantu!

 

| Translated by Adam Pearcey and Han Kop, Rigpa Translations. Revised 2017.

  1. Tib. Garab Dorje
  2. Longchenpa
  3. Jikmé Lingpa
  4. The First Dodrupchen, Jigme Trinle Özer (1745–1821)
  5. Jamyang Khyentsé Wangpo
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept