Dü Sum Sangyé Guru Yoga

Practices › Guru Yoga | Deities › Guru Padmasambhava | Collections & Cycles › Chokling Tersar | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Guru Padmasambhava

༄༅། །དུས་སངས་མའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

Guru Yoga Based on the Dü Sum Sangyé Prayer

by Jamyang Khyentsé Chökyi Lodrö

 

ཐུགས་སྒྲུབ་རྣམ་བཞིའི་རྒྱབ་ཆོས་གུ་རུའི་གསོལ་འདེབས་དུས་སངས་མ་ཉམས་སུ་བླངས་བར་འདོད་པས་སྐྱབས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་ལྟ་བུ།

Those who wish to practice the Dü Sum Sangyé Prayer as the support for the Guru’s Four Heart Practices,1 should begin by taking refuge:

Taking Refuge

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ། །

sangye chö dang tsok kyi chok nam la

In the Buddha, the Dharma and the Supreme Assembly

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

changchub bardu dak ni kyab su chi

I take refuge until I attain enlightenment.

བདག་གི་སྦྱིན་སོགས་བགྱིས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །

dak gi jin sok gyipé sönam kyi

Through the merit of practising generosity and so on,

འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག

dro la pen chir sangye drubpar shok

May I attain buddhahood for the benefit of all beings.

སེམས་སྤྱི་ལྟར་དང་།

Then generate bodhicitta in the usual way.

 

The Visualization

ཨེ་མ་ཧོཿ རང་སྣང་རྔ་ཡབ་དཔལ་རི་པདྨ་འོད། །

emaho, rangnang ngayab palri pema ö

Emaho! Lotus Light of Cāmara’s Mount Glory,

རྒྱ་ཁྱོན་བཀོད་པ་བསམ་ལས་འདས་བའི་དབུས། །

gyakhyön köpa sam lé dewé ü

Appears naturally, a scene inconceivably vast.

རང་ཉིད་མཚོ་རྒྱལ་དཀར་མོ་བོད་མོའི་ཆས། །

rangnyi tsogyal karmo bömö ché

At its centre we reside as fair Lady Tsogyal, Tibetan-dressed,

མཉམ་བཞག་བདུད་རྩི་ཐོད་ཞལ་བསྣམ་པར་གསལ། །

nyamzhak dütsi tö zhal nampar sal

Poised in meditation, and holding a nectar-filled skull-cup.

མདུན་མཁར་སེང་ཁྲི་པད་ཉི་ཟླ་བའི་སྟེང་། །

dün khar sengtri pé nyi dawé teng

Before us, upon a lion throne, lotus, sun and moon

རྩ་བའི་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །

tsawé lama orgyen dorjé chang

Is our root teacher, the Vajra-Holder of Uḍḍiyāna:

བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་། །

barché kün sel guru pema jung

Guru Padmasambhava, the Dispeller of Obstacles.

དཀར་དམར་མདངས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཐོད་པ་དང་། །

kar mar dangden dorjé töpa dang

Fair with ruddy glow, he holds in his hands a vajra

ཚེ་བུམ་བསྣམས་ཤིང་ཁ་ཊྭཱྃ་མཆན་གཡོན་བརྟེན། །

tsebum nam shing khatam chen yön ten

And skull-cup with long-life vase, with khaṭvāṅga at his left breast.

པད་ཞྭ་གསང་གོས་འདང་དམར་ཕོད་ཀ་དང་། །

pé zha sang gö dang mar pöka dang

He wears the lotus crown, a secret gown,

བེར་ཕྱམས་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་མཛེས་པར་བཀླུབས། །

ber cham chögö nam sum dzepar lub

Red dress, brocade cloak, and the three Dharma robes—

ཞབས་གཉིས་རྒྱལ་པོ་རོལ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས། །

zhab nyi gyalpo rolpé tab kyi zhuk

He is a majestic presence, in the posture of royal ease.

དབུ་གཙུག་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་དཀར་དམར་མདངས། །

u tsuk tsokyé dorjé kar mar dang

Adorning his crown is Tsokyé Dorjé, Lake-Born Vajra, fair and ruddy.

རྡོ་རྗེ་ཐོད་འཛིན་དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན། །

dorjé tö dzin dar dang rinchen gyen

He wields a vajra and skull-cup, is adorned with silks and jewels.

མནྡ་ར་བ་གྲི་ཐོད་འཛིན་དང་སྦྱོར། །

mendara ba dri tö dzin dang jor

Embracing him is Mandāravā; she holds a knife and skull-cup.

ཐུགས་ཀར་གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ནི། །

tukkar guru dewa chenpo ni

At Guru Padmasambhava’s heart centre abides Guru Dewa Chenpo, Guru of Great Bliss.

མཉམ་བཞག་ཐོད་ནང་བདུད་རྩི་བམ་གྱིས་མཚན། །

nyamzhak tö nang dütsi bam gyi tsen

In meditative pose, he holds a skull-cup filled with ambrosia, marked by baṃ.

དེ་ཡི་ཐུགས་དབུས་རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་སྔོ། །

dé yi tuk ü dorjé drakstal ngo

At the centre of Guru Dewa Chenpo’s heart is the blue Dorjé Draktsal, Vajra Wrath.

ཁྲོ་ཆས་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་རྡོར་དྲིལ་འཛིན། །

tro ché zhal chik chak nyi dordril dzin

With a single face, two arms, and wrathful attire, he holds vajra and bell.

ཕག་མོ་དམར་མོ་གྲི་ཐོད་འཛིན་དང་སྦྱོར། །

pakmo marmo dri tö dzin dang jor

Vajravārāhī embraces him, while wielding a knife and skull-cup.

དེ་ཀུན་གནས་གསུམ་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་མཚན། །

dé kün né sum yikdru sum gyi tsen

From the three syllables that mark their three places

དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་གྱུར། །

dé lé ö trö yeshe chendrang gyur

Light bursts forth, inviting the wisdom deities.

 

The Invocation

ཚིགས་བདུན་གསོལ་འདེབས་ཡང་ཡང་འདོན།

Now repeatedly intone the Seven-Line Prayer:

ཧཱུྃ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔

hung, orgyen yul gyi nubjang tsam

Hūṃ! In the north-west of the land of Oḍḍiyāna

པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔

pema gesar dongpo la

In the heart of a lotus flower,

ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔

yatsen chok gi ngödrub nyé

Endowed with the most marvellous attainments,

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔

pema jungné zhé su drak

You are renowned as the ‘Lotus-born’,

འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔

khor du khandro mangpö kor

Surrounded by many hosts of ḍākinīs.

ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔

khyé kyi jesu dak drub kyi

Following in your footsteps,

བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

jingyi lab chir shek su sol

I pray to you: Come, inspire me with your blessing!

གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

guru pema siddhi hung

guru padma siddhi hūṃ

 

The Eight-Branch Offering

རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། སོགས་ཀྱི་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ལན་གསུམ་བྱ།

Then, recite the Eight-Branch Offering three times.

རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ། །

dorjé lobpön sangye pal

I prostrate to the vajra master,

དུས་གསུམ་བཞུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

dü sum zhuk la chaktsal lo

Glorious embodiment of the buddhas of past, present and future!

མཆོག་གསུམ་བསྟེན་པའི་ཞིང་གྱུར་ལ། །

chok sum tenpé zhing gyur la

With a mind free from all duality,

གཉིས་མེད་ཡིད་ཀྱིས་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

nyimé yi kyi kyab su chi

I take refuge in the Three Jewels, the objects of reliance!

དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི། །

ngöjor yi kyi namtrulpé

I request that you accept these pure offerings,

དག་པའི་མཆོད་པ་བཞེས་སུ་གསོལ། །

dakpé chöpa zhé su sol

Both actual and envisioned.

དངོས་གྲུབ་ཆུ་བོ་གཅོད་པའི་གེགས། །

ngödrub chuwo chöpé gek

My faults, the hindrances that cut the flow of siddhis,

ཉེས་བྱས་མ་ལུས་བཤགས་པར་བགྱི། །

nyejé malü shakpar gyi

I confess without exception.

ཕྱོགས་བཅུ་འཁོར་གསུམ་དག་པའི་ཆོས། །

chok chu khor sum dakpé chö

In all those actions throughout the ten directions, done without attachment,

མ་ཆགས་སྤྱོད་ལ་རྗེས་ཡི་རང༌། །

machak chö la jé yirang

And free from concepts of subject, object and action, I rejoice!

དག་པའི་མཐའ་བཞིའི་དྲི་མ་མེད། །

dakpé ta zhi drimamé

I awaken the perfect bodhicitta,

རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །

dzokpé changchub semkyé do

Pure, untainted by the four extremes.2

བདེ་གཤེགས་དབང་ཕྱུག་སེམས་ཅན་ལ། །

deshek wangchuk semchen la

To the sugatas, mighty lords and sentient beings3

དགོས་པ་གསུམ་ཕྱིར་ལུས་འབུལ་ལོ། །

göpa sum chir lü bul lo

I offer my body for the threefold purpose.4

ཚེ་རབས་བགྲངས་པའི་དགེ་བ་རྣམས། །

tserab drangpé gewa nam

Gathering the merits accumulated throughout all my lives,

བསྡུས་ནས་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་བསྔོ། །

dü né changchub chok tu ngo

I dedicate them to supreme enlightenment!

 

The Accumulation

མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས༴ ཀྱིས་གསོལ་འདེབས་ཅི་ནུས་དང་། སིདྡྷི་དང་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ཅི་ནུས་བཟླས་ལ།

Now with fierce longing and devotion, and as much as you can, recite the Düsum Sangyé Prayer, and then the siddhi and the tötreng tsal mantras.

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔

dü sum sangye guru rinpoche

Embodiment of buddhas of past, present and future, Guru Rinpoche;

དངོས་གྲུབ་ཀུན་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཞབས༔

ngödrub kün dak dewa chenpö zhab

Master of all siddhis, Guru of Great Bliss;

བར་ཆད་ཀུན་སེལ་བདུད་འདུལ་དྲག་པོ་རྩལ༔

barché kün sel düdul drakpo tsal

Dispeller of all obstacles, Wrathful Subjugator of Māras;

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔

solwa deb so jingyi lab tu sol

To you I pray: inspire me with your blessing,

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང༌༔

chi nang sangwé barché zhiwa dang

So that outer, inner and secret obstacles are dispelled

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

sampa lhün gyi drubpar jingyi lob

And all my aspirations are spontaneously fulfilled.

 

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

om ah hung benza guru pema siddhi hung

oṃ āḥ hūṃ vajra-guru-padma siddhi hūṃ

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ

om ah hung benza guru pema tötreng tsal benza samaya dza siddhi pala hung ah |

oṃ āḥ hūṃ vajra-guru-padma tötreng tsal vajra-samaya jaḥ siddhi-phala hūṃ āḥ

 

The Dissolution

བླ་མའི་གནས་གསུམ་ཡིག་འབྲུ་ལས། །

lamé né sum yikdru lé

Streaming from the syllables at the Guru’s three places

རང་འདྲའི་སྐུ་དང་སྔགས་ཕྲེང་དང་། །

rang dré ku dang ngak treng dang

Immeasurable forms identical to the Guru,

ཕྱག་མཚན་འོད་ཟེར་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །

chaktsen özer dütsi gyün

Strings of mantras, hand implements, light-rays,

དཔག་མེད་རང་གི་གནས་གསུམ་དུ། །

pakmé rang gi né sum du

And cascades of ambrosia,

རིམ་དང་ཅིག་ཆར་ཐིམ་པ་ཡིས། །

rim dang chikchar timpa yi

Dissolve into our three places in sequence, then all at once.

སྒྲིབ་དག་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། །

drib dak wang dang ngödrub tob

Our obscurations are purified; we gain empowerment and siddhis.

བླ་མ་འོད་ཞུ་རང་ལ་ཐིམ། །

lama ö zhu rang la tim

The Guru melts into light, which then dissolves into us.

རང་རིག་བླ་མ་སྐུ་བཞི་ཡི། །

rangrig lama ku zhi yi

Own awareness is seen as the expression of the four-kāya Guru—

རོལ་པར་བལྟས་ལ་དགོངས་པ་བསྐྱངས། །

rolpar té la gongpa kyang

Maintain this realisation.

 

The Dedication

ཐུན་ལས་ལྡང་བ་ན། དགེ་བསྔོ་དང་། སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ༴སོགས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་བྱའོ། །

At the end of the session, dedicate the merit and recite this and further aspiration prayers:

སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང༌། །

kyewa küntu yangdak lama dang

In all my lives, may I never be separated from the perfect lama,

འབྲལ་མེད་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ནས། །

dralmé chö kyi pal la longchö né

And having benefited fully from the splendour of the Dharma,

ས་དང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་རྫོགས་ཏེ། །

sa dang lam gyi yönten rabdzok té

May I perfect the qualities of the five paths and ten bhūmis,

རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །

dorjé chang gi gopang nyur tob shok

And swiftly attain the sublime level of Vajradhara!

 

ཞེས་པའང་གླིང་དཀར་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མདུན་ན་འདོན་གླིང་རུ་སྟོབས་ལྡན་གྱིས་གསུང་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།།  །།

This was composed by Chökyi Lodrö at the request of Lingru Tobden, minister to the Dharma King of Lingkar,

 

| Samye Translations (trans. Peter Woods and Stefan Mang). The prayers “sangyé chö dang...,” “orgyen yul gyi...,” “dorjé löpen...,” “düsum sangyé…,” and “kyewa küntu…” are courtesy of Rigpa Translations.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "thugs sgrub rnam bzhi'i rgyab chos gu ru'i gsol 'debs" In 'Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012. (BDRC W1KG12986). Vol. 6: 7–8.

 

Version: 1.0-20220803

  1. This refers to the four main forms of Guru Padmasambhava according to the Chokling Tersar, namely Barché Kunsel, Sampa Lhundrup, Tsokyé Nyingtik and Guru Draktsal.
  2. Jigme Lingpa explains these as the four extremes of existence and non-existence, eternalism and annihilationism.
  3. Jigme Lingpa explains that the sugatas referred to here are the buddhas of the past; the mighty lords are the gurus, the buddhas of the present; and sentient beings are the buddhas of the future, since they all possess the buddha-nature or sugatagarbha.
  4. As Jigme Lingpa explains, one offers to the buddhas of the past in order to bring about the actualization of their inexhaustible qualities of the body, speech, mind, qualities and activities; one offers to the buddhas of the present in order to become a suitable vessel for the perfect wisdom of all the tathāgatas and to attain fruition through their empowerment and blessings; and one offers to the buddhas of the future in order to create the auspicious circumstances for attaining the fruition of the great vehicle and fully perfecting the benefit of others.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept