The Chariot of the Vidyādharas

Practices › Aspiration PrayersZangdok Palri Aspirations | Practices › PrayersGuru Rinpoche Prayers | Deities › Guru Padmasambhava | Collections & Cycles › Khyentse Kabab | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo

English | Français | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Wangpo

Copper-Coloured Mountain of Glory

༄༅། །པདྨ་འོད་དུ་བགྲོད་པའི་སྨོན་ལམ་རིག་པ་འཛིན་པའི་ཤིང་རྟ་བཞུགས་སོ། །

The Chariot of the Vidyādharas

An Aspiration Prayer for Travelling to the Realm of Lotus Light

by Jamyang Khyentse Wangpo

 

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃྃ༔

om ah hung benza guru pema siddhi hung

oṃ āḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ

 

མི་ཤིགས་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ནི། །

mishik tiklé chenpö yeshe ni

The wisdom of the great, indestructible sphere

འོད་གསལ་གཉུག་མའི་མཁའ་དབྱིངས་དྲྭངས་པའི་ངོས། །

ösal nyukmé khaying drangpé ngö

Shines in the limpid sky of innate clear light,

ཟུང་འཇུག་དབང་པོའི་གཞུ་ལྟར་མངོན་སྣང་བའི། །

zungjuk wangpö zhu tar ngön nangwé

And the unity of space and wisdom, like a rainbow, appears for all to see

ནང་བཞིན་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་མཆོག་པདྨ་འོད། །

nang zhin trulpé zhing chok pema ö

As the supreme, naturally emanated realm of Lotus Light.

 

ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེའི་ཀློང༌། །

chönyi ngönsum jazer tiklé long

In an expanse of rings of rainbow light, the direct realization of dharmatā,

ཉམས་སྣང་གོང་འཕེལ་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོར། །

nyam nang gongpel zhalmé khang chenpor

Rises the great mansion, the increasing of experience,

རིག་པ་ཚད་ཕེབས་དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས། །

rigpa tsepeb pawo daki tsok

Where throngs of ḍākas and ḍākinīs, awareness reaching fullness,

ཆོས་ཟད་བློ་འདས་རྡོ་རྗེའི་གླུ་གར་བསྒྱུར། །

chö zé lodé dorjé lugar gyur

Enact vajra dances and song, the exhaustion of phenomena beyond the mind.

 

དེ་དབུས་གདོད་མའི་མགོན་པོ་འོད་མཐའ་ཡས། །

dé ü dömé gönpo ö tayé

In its centre preside the primordial lord Amitābha,

སྙིང་རྗེའི་གཏེར་ཆེན་ཕྱག་ན་པདྨོ་དང༌། །

nyingjé terchen chak na pemo dang

The great treasure of compassion, Padmapāṇi,

སྐུ་གསུམ་ཀུན་འདུས་འཆི་མེད་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །

ku sum kündü chimé tötreng tsal

And the three kāyas all-embodied, the immortal Tötreng Tsal,

གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་མཚན་མཆོག་བརྒྱད་ལ་སོགས། །

gang dul trulpé tsen chok gyé lasok

With his eight principal emanations and others, all manifesting to tame beings each in their own way.

 

མཚན་དང་སྐུ་ཡི་རྣམ་རོལ་མཐའ་ཀླས་པའི། །

tsen dang ku yi namrol talepé

Here, in this gathering-place of the great magical net

སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཆེན་པོའི་འདུན་ས་དེར། །

gyutrul drawa chenpö dünsa der

Of your infinite display of aspects and forms,

བདག་གཞན་མཁའ་ཁྱབ་ཡིད་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ཀུན། །

dakzhen khakhyab yichen gyatso kün

May I and others, the ocean of sentient beings pervading space,

ཚེ་འདི་འཕོས་མ་ཐག་ཏུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

tsé di pö ma tak tu kyewar shok

All be born the instant we depart this life.

 

དེར་ཡང་རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིའི་གསེང་ལམ་ལ། །

der yang rigdzin nam zhi seng lam la

Once there, taking the special path of the four vidyādhara stages,

བརྟེན་ནས་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོའི་དངོས། །

ten né ku dang yeshe gyatsö ngö

May we swiftly attain the level of the Lake-born Guru,

མཚོ་སྐྱེས་བླ་མའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ནས། །

tsokyé lamé gopang nyur tob né

Who embodies oceans of kāyas and wisdom,

རང་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་ཤོག །

rangzhen dön nyi lhün gyi drubpar shok

And spontaneously fulfil the benefit of ourselves and others!

 

ཅེས་པའང་རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་ལྷས་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུར་གང་ཤར་སྐད་ཅིག་ལ་བརྗོད་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །།

Jamyang Khyentse Lha, the venerable vidyādhara, expressed whatever came immediately to mind on the tenth day of the month of miracles. Siddhirastu!

 

| Rigpa Translations, 2004. Adapted and updated for Lotsawa House, 2021.

 

Source: mkhyen brtse'i dbang po. pad+ma 'od du bgrod pa'i smon lam rig pa 'dzin pa'i shing rta. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 2: 283. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.

 

Version: 2.3-20220913

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept