The Chariot of the Vidyādharas

Guru Rinpoche Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo

English | Français | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Wangpo

Guru Padmasambhava

Further Information:

༄༅། །པདྨ་འོད་དུ་བགྲོད་པའི་སྨོན་ལམ་རིག་པ་འཛིན་པའི་ཤིང་རྟ་བཞུགས་སོ། །

The Chariot of the Vidyādharas: An Aspiration Prayer for Travelling to the Realm of Lotus Light

by Jamyang Khyentse Wangpo

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃྃ༔

om ah hung benza guru pema siddhi hung

མི་ཤིགས་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ནི། །

mi shik tiklé chenpö yeshe ni

The wisdom of the great, indestructible sphere

འོད་གསལ་གཉུག་མའི་མཁའ་དབྱིངས་དྲྭངས་པའི་ངོས། །

ösal nyukmé kha ying drangpé ngö

Shines in the limpid sky of innate clear light,

ཟུང་འཇུག་དབང་པོའི་གཞུ་ལྟར་མངོན་སྣང་བའི། །

zungjuk wangpö shyu tar ngön nangwé

And the unity of space and wisdom, like a rainbow, appears for all to see

ནང་བཞིན་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་མཆོག་པདྨ་འོད། །

nang shyin trulpé shying chok pema ö

As the supreme, naturally emanated realm of Lotus Light.

 

ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེའི་ཀློང༌། །

chönyi ngönsum ja zer tiklé long

In an expanse of rings of rainbow light, the direct realization of dharmatā,

ཉམས་སྣང་གོང་འཕེལ་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོར། །

nyam nang gongpel shyalmé khangchen por

Rises the great mansion, the increasing of experience,

རིག་པ་ཚད་ཕེབས་དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས། །

rigpa tsepeb pawo daki tsok

Where throngs of ḍākas and ḍākinīs, awareness reaching fullness,

ཆོས་ཟད་བློ་འདས་རྡོ་རྗེའི་གླུ་གར་བསྒྱུར། །

chö zé lodé dorjé lugar gyur

Enact vajra dances and song, the exhaustion of phenomena beyond the mind.

 

དེ་དབུས་གདོད་མའི་མགོན་པོ་འོད་མཐའ་ཡས། །

dé ü dömé gönpo ö tayé

In its centre preside the primordial lord Amitābha,

སྙིང་རྗེའི་གཏེར་ཆེན་ཕྱག་ན་པདྨོ་དང༌། །

nyingjé terchen chak na pemo dang

The great treasure of compassion, Padmapāṇi,

སྐུ་གསུམ་ཀུན་འདུས་འཆི་མེད་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །

ku sum kündü chimé tö treng tsal

And the three kāyas all-embodied, the immortal Tötreng Tsal,

གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་མཚན་མཆོག་བརྒྱད་ལ་སོགས། །

gang dul trulpé tsen chok gyé la sok

With his eight principal emanations and others, all manifesting to tame beings each in their own way.

 

མཚན་དང་སྐུ་ཡི་རྣམ་རོལ་མཐའ་ཀླས་པའི། །

tsen dang ku yi nam rol ta lepé

Here, in this gathering-place of the great magical net

སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཆེན་པོའི་འདུན་ས་དེར། །

gyuntrul drawa chenpö dün sa der

Of your infinite display of aspects and forms,

བདག་གཞན་མཁའ་ཁྱབ་ཡིད་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ཀུན། །

dakshyen khakhyab yichen gyatso kün

May I and others, the ocean of sentient beings pervading space,

ཚེ་འདི་འཕོས་མ་ཐག་ཏུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

tsé di pö ma tak tu kyewar shok

All be born the instant we depart this life.

 

དེར་ཡང་རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིའི་གསེང་ལམ་ལ། །

der yang rikdzin nam shyi seng lam la

Once there, taking the special path of the four vidyādhara stages,

བརྟེན་ནས་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོའི་དངོས། །

ten né ku dang yeshe gyatsö ngö

May we swiftly attain the level of the Lake-born Guru,

མཚོ་སྐྱེས་བླ་མའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ནས། །

tsokyé lamé gopang nyur tob né

Who embodies oceans of kāyas and wisdom,

རང་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་ཤོག །

rangshyen dön nyi lhün gyi drubpar shok

And spontaneously fulfil the benefit of ourselves and others!

ཅེས་པའང་རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་འཇམ་དབྱང་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བརྗོད་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། །

These were the words of the holy one among the vidyādharas, Jamyang Khyentsé Wangpo. Siddhirastu!

 

| Rigpa Translations

• Download this text: EPUB MOBI PDF