Wish-Fulfilling Feast of Siddhis

Practices › PrayersGuru Rinpoche Prayers | Deities › Guru Padmasambhava | Practices › Aspiration PrayersZangdok Palri Aspirations | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo

English | Español | Français | 中文 | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Wangpo

Guru Padmasambhava

༄༅། །བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དུ་བྱ་བ་དངོས་གྲུབ་འདོད་འཇོའི་དགའ་སྟོན་བཞུགས།

Wish-Fulfilling Feast of Siddhis

An Aspiration Prayer to Orgyen Rinpoche, the Precious Master of Oḍḍiyāna

by Jamyang Khyentsé Wangpo

 

སེམས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གཉུག་མའི་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས། །

sem kyi dorjé nyukmé yeshe ying

The ‘vajra nature of the mind’ is the space of primordial wisdom,

འདུ་འབྲལ་མ་དམིགས་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་དང༌། །

dudral ma mik pema tö treng dang

And inseparable from it in every way is Pema Tötreng Tsal.

དབྱེར་མེད་ཁྱབ་བདག་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ལ། །

yermé khyabdak palden lama la

You who are one with him, all-pervasive lord, glorious lama,

སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

nyingné solwa deb so jingyi lob

From my heart I pray, grant me your blessing!

 

གང་སྐུ་མཐོང་བས་ཐ་མལ་འཁྲུལ་སྣང་འགགས། །

gang ku tongwé tamal trulnang gak

Simply to see your form puts a stop to ordinary deluded perception,

གསུང་གསང་ཐོས་པས་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད། །

sung sang töpé dechen yeshe kyé

Simply to hear your secret voice arouses the wisdom of great bliss,

དྲན་པ་ཡིས་ཀྱང་སྲིད་ཞིའི་འཇིགས་འཕྲོག་པའི། །

drenpa yi kyang sizhi jik trokpé

Simply to think of you snatches away all fear of samsara and nirvana

ཕ་གཅིག་བླ་མ་འབོད་དོ་བརྩེ་བས་དགོངས། །

pa chik lama bö do tsewé gong

Lama, my only father, I cry out to you: think of me with love.

 

བདག་དང་བདག་འདྲའི་མགོན་མེད་ཉམ་ཐག་འགྲོ། །

dak dang dak dré gönmé nyamtak dro

I and those like me, beings who are worn and weary, with no-one to protect us,

སྡུག་བསྔལ་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོར་བྱིང་བ་ལ། །

dukngal khorwé gyatsor jingwa la

Are drowning in samsara’s ocean of suffering,

མགོན་པོ་ཁྱོད་ལས་སྐྱབས་གཞན་མ་མཆིས་པས། །

gönpo khyö lé kyab zhen machipé

Since we have no other refuge or protection but you, lord,

རྣམ་དག་སྨོན་པའི་གནས་འདི་མྱུར་འགྲུབ་མཛོད། །

namdak mönpé né di nyur drub dzö

Swiftly make this, our pure aspiration, fulfil its aim.

 

གནས་སྐབས་ནད་གདོན་འབྱུང་པོའི་འཚེ་བ་སོགས། །

nekab nedön jungpö tsewa sok

Here and now, eliminate the harm caused by illness, döns, jungpos and the like;

དམ་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྐྱེན་ཀུན་ཞི་ཞིང༌། །

damchö drubpé gal kyen kün zhi zhing

Pacify all circumstances unfavourable for practising the Dharma.

ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ལུང་རྟོགས་ཡོན་ཏན་སོགས། །

tsesö paljor lungtok yönten sok

Increase our long life, merit, prosperity, the qualities due to study and realization,

མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་ཚོགས་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

tünkyen lek tsok gyepar dzé du sol

Favourable circumstances and everything positive and good.

 

མཐར་ཐུག་ངེས་འབྱུང་བྱང་སེམས་གཏིང་ནས་འབྱོངས། །

tartuk ngejung jangsem tingné jong

Ultimately, grant us your blessing so that when we have cultivated a deep experience of renunciation and bodhicitta,

སྣང་གྲགས་རིག་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུར་ཤར། །

nangdrak rik sum lha ngak chökur shar

And appearance, sound and awareness arise as deity, mantra and dharmakāya,

ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་རྡོ་རྗེའི་གསེང་ལམ་ནས། །

kadak lhündrub dorjé seng lam né

Then through the special vajra path of primordial purity and spontaneous presence,

མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

chok gi ngödrub nyepar jingyi lob

We may attain the supreme among siddhis, enlightenment.

 

གལ་ཏེ་ཚེ་འདིར་གྲུབ་མཐའ་མ་སྙོགས་ན། །

galté tsé dir drubta ma nyok na

If, in this life, I can not follow through to completion,

འཆི་བ་འོད་གསལ་དོན་གྱི་པདྨ་འབྱུང༌། །

chiwa ösal dön gyi pema jung

When the clear light dawns at death, let me behold in it

མངོན་སུམ་མཐོང་ནས་འབྲལ་མེད་བསྐྱང་བ་ཡིས། །

ngönsum tong né dralmé kyangwa yi

The actual presence of Padmasambhava, and abiding there, inseparable,

རང་བཞིན་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་སུ་གྲོལ་བར་ཤོག །

rangzhin chökü ying su drolwar shok

May I be liberated into the dharmakāya space of the nature of all things.

 

དེར་ཡང་གཉིས་འཛིན་འཁྲུལ་བའི་གཞན་དབང་གིས། །

der yang nyidzin trulwé zhenwang gi

But if, at that point, I fall under the control of dualistic delusion,

སྲིད་པ་བར་དོའི་སྣང་བ་འཆར་སྲིད་ཚེ། །

sipa bardö nangwa char si tsé

And the appearances of the bardo of becoming arise,

དྲིན་ཅན་བླ་མ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་དང༌། །

drinchen lama tsokyé dorjé dang

Then let the kind and compassionate lama, 'Lake-born Vajra',

དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་མདུན་བསུས་ཏེ། །

pawo khandrö tsok kyi dün sü té

Come to welcome me, with throngs of ḍākas and ḍākinīs,

རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་མེ་ཏོག་ཆར་འབེབས་བཞིན། །

rolmö dra dang metok charbeb zhin

Amid the sounds of music, and a falling cascade of flowers;

བུ་གཅིག་དཔལ་གྱི་རི་བོར་ཚུར་ཤོག་ཅེས། །

bu chik pal gyi riwor tsur shok ché

Saying “Only child of ours, come now to the Mountain of Glory”,

མིང་ནས་ལུང་བསྟན་ས་ལ་སྤྱོད་པའི་ཞིང༌། །

ming né lungten sa la chöpé zhing

Calling me by name, and leading me to this paradise on earth,

པདྨ་འོད་ཀྱི་གྲོང་དུ་འཁྲིད་པར་ཤོག །

pema ö kyi drong du tripar shok

To the city of Lotus Light!

 

དེར་ནི་རིག་འཛིན་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས་རྣམས་དང༌། །

der ni rikdzin daki tsok nam dang

Once there, constantly practising the Dharma of the supreme vehicle of Dzogpachenpo,

ལྷན་ཅིག་ཐེག་མཆོག་ཆོས་ལ་རྟག་སྤྱོད་ཅིང༌། །

lhen chik tek chok chö la tak chö ching

Along with the hosts of vidyādharas and ḍākinīs,

གསང་ཆེན་སྨིན་གྲོལ་ལམ་གྱི་ཐབས་མཁས་ལ། །

sang chen mindrol lam gyi tabkhé la

May I become skilled in the great secret path of ripening and liberation,

བརྟེན་ནས་སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །

ten né ku zhi gopang nyur tob shok

And swiftly attain the sublime level of the four kāyas.

 

གཞན་ཡང་རིས་མེད་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས། །

zhenyang rimé tenpa dar zhing gyé

Then, may the 'non-partisan'1 teaching flourish and spread,

བསྟན་འཛིན་མཆོག་རྣམས་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན། །

tendzin chok nam zhab pé kal gyar ten

May the lives of the supreme holders of the teaching be secure for ages to come,

བོད་ཁམས་དུས་ཀྱི་རྒུད་པ་ཀུན་ཞི་ཞིང༌། །

bö kham dü kyi güpa kün zhi zhing

May all the degeneration of this time in the land of Tibet be pacified,

རྫོགས་ལྡན་གསར་པའི་དགའ་སྟོན་རྒྱས་པར་ཤོག །

dzokden sarpé gatön gyepar shok

And the joy and happiness of a new age of perfection increase and prevail.

 

མདོར་ན་འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར། །

dorna di né changchub nyingpö bar

Finally, from now until attaining the essence of enlightenment,

དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ཞབས། །

palden lama yizhin norbü zhab

May the feet of the glorious lama, the wish-fulfilling gem,

སྙིང་དབུས་པདྨོར་འབྲལ་མེད་རྟག་བཞུགས་ནས། །

nying ü pemor dralmé tak zhuk né

Rest forever, uninterruptedly, on the lotus at the centre of my heart,

སྲིད་ཞིའི་ལེགས་ཚོགས་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ། །

si zhi lek tsok gyepé tashi tsol

Granting auspiciousness so that all good things in samsara and nirvana increase!

 

ཅེས་པའང་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་བྱིན་རླབས་ལས་དཔའ་བོ་དང་མཁའ་འགྲོ་རང་བཞིན་གྱིས་འདུ་བའི་གནས་བོད་ཀྱི་རི་བོ་རྩེ་ལྔའི་མགུལ་བྲག་དམར་ཟངས་ཡག་ནམ་མཁའ་རྫོང་དུ་ཐུན་མོང་ཞེས་ལྕགས་ཕོ་ཁྱིའི་ལེའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུར་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བགྱིས་བའི་སྐབས་རིག་པ་འཛིན་པ་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ། །

Through the blessing of the great master of Orgyen who knows past, present and future, in the natural gathering place of ḍākas and ḍākinīs, Drakmar Zangyak Namkha Dzong, on the upper slopes of Tibet’s five-peaked mountain, while celebrating the tsok feast on the tenth day of the waxing moon of the miracle month of the Male Iron Dog year (1850), called ‘the common one’, the vidyādhara Khyentsé Wangpo, favourite servant of the omniscient Guru, made this prayer, and may it be blessed so that it comes to pass exactly as it says. Sarva maṅgalaṃ!

 

| Rigpa Translations, 2004.

 

Source: mkhyen brtse'i dbang po. "bla ma o rgyan rin po che la gsol 'debs smon lam du bya ba dngos grub 'dod 'jo'i dga' ston" in gsung 'bum/_mkhyen brtse'i dbang po/. TBRC W21807. 24 vols. gangtok: gonpo tseten, 1977–1980. Vol. 1: 261–262

  1. Tib. Rimé
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept