Words of Advice on Accomplishing Immortality

Practices › Longevity | Deities › Amitāyus | Practices › Sādhanas | Collections & Cycles › Compendium of Sādhanas | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo | Tibetan MastersThangtong Gyalpo

English | Español | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Wangpo

Amitāyus, Boundless Life

༄༅། །ཉེ་བརྒྱུད་ཚེ་རྟ་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

Words of Advice on Accomplishing Immortality

An Extremely Concise Daily Practice Uniting the Short Lineages of Amitāyus and Hayagrīva

by Jamyang Khyentsé Wangpo

 

ན་མོ་གུ་རུ་བྷྱ༔

Namo gurubhyaḥ!

འདིར་ཉེ་བརྒྱུད་ཚེ་རྟ་ཟུང་འབྲེལ་འཆི་མེད་དཔལ་སྟེར་གྱི་སྒོམ་བཟླས་རྒྱུན་ཁྱེར་མདོར་བསྡུས་པ་ནི།

The concise daily practice for the visualisation and recitation of the Glorious Bestower of Immortality, which unites the short lineages of Amitāyus and Hayagrīva, is as follows:

Refuge and Bodhicitta

བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་བར། །

dak sok dro kün deng né changchub bar

From now until enlightenment, I and all sentient beings

རྩ་གསུམ་ཚེ་ཡི་ལྷ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

tsa sum tsé yi lha la kyab su chi

Take refuge in the Long-Life Deity embodying the Three Roots.

གཞན་དོན་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར། །

zhendön dzokpé sangye tob jé chir

In order to attain perfect buddhahood for the benefit of beings,

འཆི་མེད་རིག་འཛིན་བསྒྲུབ་པར་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །

chimé rigdzin drubpar semkyé do

I will generate bodhicitta through practicing the vidyādhara of immortality.

ལན་གསུམ།

Recite this, three times.

Visualization

ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ་ཉཧཾ།

om sobhawa shuddha sarwa dharma sobhawa shuddho ham

oṃ svabhāva śuddhāḥ sarvadharmāḥ svabhāva śuddho ‘haṃ ||

གནས་ཡུལ་སྣོད་བཅུད་མི་དམིགས་སྟོང་པའི་ངང་། །

neyul nöchü mimik tongpé ngang

The environment itself, and everything within it, in the state of referenceless emptiness,

ཕྱི་སྣོད་བདེ་ཆེན་པདྨོ་བཀོད་པའི་ཞིང་། །

chinö dechen pemo köpé zhing

Becomes the Lotus Arrayed Pure Land of Great Bliss.

དེ་དབུས་རྨ་བྱས་བཏེགས་པའི་རིན་ཆེན་ཁྲིར། །

dé ü majé tekpé rinchen trir

At its centre, on a jewelled throne supported by peacocks,

སྣ་ཚོགས་པད་ཟླའི་སྟེང་དུ་རང་སེམས་ཧཱིཿ

natsok pé dé tengdu rangsem hih

Upon a multicoloured lotus and moon disc seat,
Rests my mind as the syllable hrīḥ.

ཡོངས་གྱུར་བདག་ཉིད་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད། །

yong gyur daknyi gönpo tsepakmé

From it, I arise as the protector Amitāyus.

དམར་གསལ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མཉམ་བཞག་སྟེང་། །

mar sal zhal chik chak nyi nyamzhak teng

Brilliant red, with one face and two hands resting in equipoise,

འཆི་མེད་བདུད་རྩིས་གང་བའི་ཚེ་བུམ་བསྣམས། །

chimé dütsi gangwé tsebum nam

Holding the long-life vase filled with the nectar of immortality.

དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་རྫོགས་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས། །

dar dang rinchen gyen dzok kyiltrung zhuk

Adorned with silks and jewels, he sits in cross-legged posture.

ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་ཧྲཱིཿཡིག་དམར་པོ་ཡི། །

tukkar da teng hrih yik marpo yi

In his heart upon a moon disc rests the red hrīḥ syllable

ཁོག་པར་ཚེ་རྟེན་འོད་ལྔའི་ཐིག་ལེས་མཚན། །

khokpar tsé ten ö ngé tiklé tsen

And within it the long-life support, a bindu of five-coloured light.

སྤྱི་བོའི་སྟེང་ན་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས། །

chiwö teng na tsa gyü lama nam

Above Amitāyus’ head are the root and lineage masters, seated in tiers,

བཅོམ་ལྡན་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་རྣམ་པ་རུ། །

chomden tsepakmé gön nampa ru

With the Blessed Protector highest of all, the Buddha of Boundless Life.

ཐོ་བརྩེགས་ཚུལ་གྱིས་བཞུགས་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས། །

to tsek tsul gyi zhukpé tukka né

Light shoots forth from the deities’ hearts, inviting the wisdom beings.

འོད་འཕྲོས་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་གཉིས་མེད་ཐིམ། །

ö trö yeshe chendrang nyimé tim

They dissolve indivisibly with me

སྐྱབས་གནས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་ངོ་བོ་གྱུར། །

kyabné tamché düpé ngowo gyur

And I become the embodiment of all the sources of refuge.

ཛ་ཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ

dza hung bam ho

jaḥ hūṃ baṃ hoḥ

Invocation and Mantra

ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ།

Fold your hands and recite:

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཧྲཱིཿ སྣང་བ་མཐའ་ཡས་འགྲོ་ཀུན་རྗེས་སུ་སྐྱོང་། །

om ah hung hrih hrih, nangwa tayé dro kün jesu kyong

Oṃ āḥ hūṃ hrīḥ hrīḥ! Buddha Amitābha, Limitless Light, you care for us, each and every one,

ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་འགྲོ་ལ་འཆི་མེད་སྟེར། །

tsepakmé gön dro la chimé ter

Lord Amitāyus, Boundless Life, you grant us immortality,

རྟ་མགྲིན་དབང་རྒྱལ་འགྲོ་བའི་བར་ཆད་སེལ། །

tamdrin wanggyal drowé barché sel

All-powerful Hayagrīva, you eliminate every obstacle we face,

པདྨ་འབྱུང་གནས་སྙིགས་དུས་འགྲོ་བའི་སྐྱབས། །

pema jungné nyikdü drowé kyab

Padmasambhava, you are our refuge in this darkest of times,

ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་གསོལ་བཏབ་བསླུ་བ་མེད། །

tangtong gyalpo soltab luwamé

Thangtong Gyalpo, you never fail to answer our prayers.

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སོལ། །

solwa deb so galkyen barché sol

Now, I pray to you all: dispel everything unfavourable, every obstacle,

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

jingyi lob shik chimé ngödrub tsol

Fill me, transform me with your blessing—grant me the siddhi of immortal life!

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཧྲཱིཿབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་པུཎྱེ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུར་སིདྡྷི་ཛཿ

om ah hung hrih hrih benza guru pema siddhi punyé jnana ayur siddhi dza

oṃ āḥ hūṃ hrīḥ hrīḥ vajra-guru-padma siddhi punje jñāna āyur siddhi jaḥ ||

 

རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་གྱིས། །

tsa gyü lamé tukké özer gyi

Light shoots forth from the hearts of the root and lineage masters,

རང་གི་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་དང་། །

rang gi la tsé chenyam yarwa dang

Causing my depleted, waning, dispersing life-force

སྲིད་ཞིའི་ཚེ་བཅུད་བསྡུས་ནས་བུམ་པར་ཐིམ། །

sizhi tsechü dü né bumpar tim

And the life essence of all existence and quiescence to gather and dissolve into the long-life vase.

བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་ལུད་ཚངས་པའི་སྒོ་ནས་ཞུགས། །

dütsi gyün lü tsangpé goné zhuk

A stream of nectar flows from the vase, entering my body through the brahma-aperture.

ལུས་ཀུན་ཁྱབ་པས་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱངས། །

lü künkhyab pé nedön dikdrib jang

The nectar fills my body and purifies all disease, all harmful influences, defilements and obscurations,

འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་གྱུར། །

chimé tsé yi ngödrub tobpar gyur

And grants the siddhi of immortality.

ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བསམས་ལ། སྔགས་དང་གསོལ་འདེབས་སྤེལ་ཞིང་ཅི་ནུས་སུ་བཟླ།

Once you have recited and visualized this, accumulate the prayer and mantra as much as you can.

Conclusion

ཐུན་བསྡུ་བ་ན།

At the conclusion of the practice, recite:

རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་ཡིས། །

tsa gyü lama yidam zhitro yi

Root and lineage masters, peaceful and wrathful yidam deities,

མཐུ་དང་ནུས་པའི་བྱིན་རླབས་དཔུང་བསྐྱེད་ལ། །

tu dang nüpé jinlab pung kyé la

By the power and strength of your blessings

འགལ་རྐྱེན་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཞི་བ་དང་། །

galkyen nedön dikdrib zhiwa dang

Pacify all adversities, diseases, harmful influences, defilements and obscurations!

ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །

tsé dang yeshe chimé ngödrub tsol

Grant me the siddhi of immortality and boundless life and wisdom!

 

ཞེས་པས་གསོལ་བཏབ་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས། །

zhepé soltab tsa gyü lama nam

The root and lineage masters, by virtue of this prayer,

འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་རྣམ་པ་རུ། །

chimé dütsi chugyün nampa ru

Transform into a stream of the nectar of immortality

རིམ་གྱིས་འོད་ཞུ་སྙིང་དབུས་ཐིག་ལེར་ཐིམ། །

rimgyi ö zhu nying ü tikler tim

Which gradually melts into light and dissolves into the bindu in my heart,

ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་གྱུར། །

tsé dang yeshe ngödrub tobpar gyur

Granting me the siddhis of immortality and boundless life and wisdom.

རང་གི་གནས་གསུམ་ཡི་གེ་གསུམ་གྱིས་མཚན་པར་བསམས་ལ།

While imagining that your three places are marked by the three syllables, recite:

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས་བརྗོད།

om ah hung

oṃ āḥ hūṃ

དགེ་བ་འདི་ཡིས་བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཀུན། །

gewa di yi dak sok semchen kün

Through the merit of this practice, may I and all beings

ཚེ་འདིར་ཚེ་རིང་ནད་མེད་དམ་ཆོས་ལྡན། །

tsé dir tsering nemé damchö den

Enjoy a long and healthy life dedicated to the Dharma.

ཕྱི་མ་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་སྐྱེས་ནས། །

chima dewachen gyi zhing kyé né

In the next life may we take rebirth in Sukhāvatī,

ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །

tsepakmé gön gopang nyur tob shok

And swiftly reach the state of the Protector Amitāyus.

 

འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང་། །

chimé tsé yi pal la longchö ching

May the enjoyment and splendour of everlasting, deathless life,

རིག་པའི་བློ་དང་རྣམ་དཔྱོད་ཤེས་རབ་དང་། །

rigpé lo dang namchö sherab dang

Keen intellect, discernment, and insight,

སྲིད་དང་ཞི་བའི་དཔལ་འབྱོར་གང་ལགས་པ། །

si dang zhiwé paljor gang lakpa

And all the riches and glories of existence and quiescence––

དེ་ཀུན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

dé kün lhün gyi drubpar dzé du sol

May all these be spontaneously accomplished, we pray!

 

དཔོན་སློབ་མི་འབྲལ་ལྷན་ཅིག་འགྲོགས། །

pönlob mindral lhenchik drok

May students never separate from teachers, may they always keep close company!

སྐུ་ཚེ་མི་འགྱུར་སྲ་ཞིང་བརྟན། །

kutsé mingyur sa zhing ten

May the lives of our teachers remain firm and unchanging!

ཇ་བཟང་བཞེས་སྤོ་རྒྱུན་མི་འཆད། །

ja zang zhé po gyün mi ché

May there always be good food and drink!

སྐྱིད་ལ་ཆོས་འཕེལ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

kyi la chö pel tashi shok

May everything be auspicious, that happiness and the Dharma flourish and abound!

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་སྤྱོད་ལམ་ལ་འཇུག །

Conclude with prayers of dedication, aspiration and auspiciousness, and then engage with the day’s activities.

བསྙེན་པ་བྱེད་ན། རྒྱས་པར་མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་རྟེན་དང་མཆོད་གཏོར་སོགས་ཚེ་དབང་གི་སྐབས་ལྟར་བཤམས། ཐུན་བཞིའི་རིམ་པས་བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་ཀྱི་བསྐྱེད་བཟླས་ཀྱིས་བསྙེན་པ་འབུམ་ཕྲག་བཅུའམ་འབུམ་ཕྲག་བཞི་ཁ་སྐོང་དང་བཅས་པ་འགྲོ་བར་བྱ། གྲོལ་ཁར་བདག་འཇུག་གི་ཚུལ་དུ་དངོས་གྲུབ་བླང་། བསྡུ་ན་བདག་བསྐྱེད་རྐྱང་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྙེན་པ་རྫོགས་པར་བཏང་ཡང་རུང་ངོ་། །

For the practice of approach, set up the shrine elaborately as you would for a long-life empowerment, with the supports for the front visualization, the offerings and tormas and so forth. Follow the format of the four sessions and recite the practice while maintaining the invisibility of the front and self visualizations. In this way, accumulate the approach mantra one million or four hundred thousand times. At completion, receive the siddhis as you would in the rituals for self-initiation. In essence, relying on the self-visualization alone will suffice for perfecting the approach phase.

 

ཞེས་པའང་རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་དཔལ་ཆུ་བོ་རིའི་གཟིམ་ཕུག་ཏུ་རྩ་བའི་ཡིག་རྙིང་གི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་སྦྱར་བ་ལས། སླར་ཡང་ཅུང་ཟད་གསལ་བར་ཕྱེ་བའི་དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ། །

The devout and faithful vidyādhara Jamyang Khyentsé Wangpo composed this practice in accordance with the meaning of the original sādhana, in the sacred meditation cave of Pal Chuwo Ri, blessed by the lord of mahāsiddhas himself. May whatever virtue has come from this minor clarification be the cause for all beings to swiftly accomplish the deathless wisdom kāya. Sarvadā kalyāṇaṃ bhavatu!

 

| Samye Translations (trans. Stefan Mang, ed. Libby Hogg), 2021. Reviewed by Han Kop. The prayer beginning with “nangwa tayé...” courtesy of Rigpa Translations.

 

Source: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. “nye brgyud tshe rta zung 'brel gyi rgyun khyer shin tu bsdus pa 'chi med grub pa'i zhal lung” in mkhyen brtse'i dbang po’i gsung 'bum. 25 vols. Gangtok: rdzong gsar dgon pa'i par khang, 1977–1980. W21807 Vol. 9 (ta): 179–181.

 

Version: 1.0-20210620

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept