Prayer Recalling the Life and Liberation

Practices › PrayersGuru Rinpoche Prayers | Deities › Guru Padmasambhava | Literary Genres › BiographyBiographical Prayers | Literary Genres › Termas | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Tibetan MastersNyangral Nyima Özer | Indian MastersPadmasambhava

English | བོད་ཡིག

Nyangral Nyima Özer

Guru Padmasambhava

Further information:
Download this text:

༄༅། །སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །

A Prayer Recalling the Life and Liberation of the Precious Master Padmasambhava

by Nyangrel Nyima Özer

 

ཨེ་མ་ཧོ། རྣམ་ཐར་དྲི་མེད་ཡོན་ཏན་ཀུན་རྫོགས་ཤིང་། །

emaho, namtar drimé yönten kün dzok shing

Emaho! With all the perfect qualities of your flawless life,

ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ལྟར། །

yizhin norbu wang gi gyalpo tar

You are like the sovereign among wish-fulfilling jewels,

བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་གནས། །

jinlab ngödrub tamché jungwé né

The source of all blessings and attainment.

ཨུ་རྒྱན་པདྨ་བདག་གིས་དུས་འདིར་དྲན། །

urgyen pema dak gi dü dir dren

Urgyen Padma, I remember you now,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །

solwa deb so urgyen rinpoche

And pray to you, O Precious One of Uḍḍiyāna:1

བདག་སོགས་འགྲོ་ལ་དབང་སྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dak sok dro la wang kur jingyi lob

Grant us empowerment, bestow your blessings!

 

ཐུབ་དབང་རྒྱལ་པོ་ཤཱཀྱའི་བསྟན་པ་ལ། །

tubwang gyalpo shakyé tenpa la

During this time of the teachings of Śākyamuni, king of sages,

མཐའ་ཡས་སྤྲུལ་སྐུ་འགྲོ་བའི་དཔལ་དུ་ཤར། །

tayé tulku drowé pal du shar

Infinite nirmāṇakāya forms appear as the glory of beings,

རྨད་བྱུང་ངོ་མཚར་མཚན་མཆོག་བརྒྱད་དང་ལྡན། །

mejung ngotsar tsen chok gyé dangden

Including your eight supreme, most wondrous emanations.

ཨུ་རྒྱན་པདྨ་བདག་གིས་དུས་འདིར་དྲན། །

urgyen pema dak gi dü dir dren

Urgyen Padma, I remember you now,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །

solwa deb so urgyen rinpoche

And pray to you, O Precious One of Uḍḍiyāna:

བདག་སོགས་འགྲོ་ལ་དབང་སྐུར་བྱིན་རློབས། །

dak sok dro la wang kur jin lob

Grant us empowerment, bestow your blessings!

 

སྤྲུལ་སྐུའི་འབྱུང་གནས་རྒྱ་གར་ནུབ་ཕྱོགས་སུ། །

tulkü jungné gyagar nubchok su

Your nirmāṇakāya birthplace was in the west of India.

ཨུ་རྒྱན་དྲི་མེད་ཀོ་ཤའི་མཚོ་གླིང་དུ། །

urgyen drimé koshé tso ling du

In Uḍḍiyāna, on an isle in the middle of limpid Lake Kośa,

མདངས་ལྡན་པདྨའི་སྙིང་པོར་བརྫུས་ཏེ་འཁྲུངས། །

dangden pemé nyingpor dzü té trung

You were born on the heart of a radiant lotus.

སྐྱེ་གནས་ཁྱད་འཕགས་ཨུ་རྒྱན་དུས་འདིར་དྲན། །

kyené khyé pak urgyen dü dir dren

Urgyen, child of miraculous birthplace, I remember you now,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །

solwa deb so urgyen rinpoche

And pray to you, O Precious One of Uḍḍiyāna:

བདག་སོགས་འགྲོ་ལ་དབང་སྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dak sok dro la wang kur jingyi lob

Grant us empowerment, bestow your blessings!

 

ཞིང་ཁམས་ཁྱད་འཕགས་ཨུ་རྒྱན་ཕོ་བྲང་དུ། །

zhingkham khyé pak urgyen podrang du

In the palace of that glorious pure realm,

ཨིནྡྲ་བོ་དྷིའི་སྲས་ཀྱི་སྐལ་པ་མཛད། །

indrabodhi sé kyi kalpa dzé

You were adopted by King Indrabodhi2 as his longed-for son,

མངའ་རིས་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་ལམ་ལ་བཀོད། །

ngari tamché changchub lam la kö

And established his subjects on the path to awakening.

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཨུ་རྒྱན་དུས་འདིར་དྲན། །

chö kyi gyalpo urgyen dü dir dren

Urgyen, King of Dharma, I remember you now,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །

solwa deb so urgyen rinpoche

And pray to you, O Precious One of Uḍḍiyāna:

བདག་སོགས་འགྲོ་ལ་དབང་སྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dak sok dro la wang kur jingyi lob

Grant us empowerment, bestow your blessings!

 

རྒྱལ་སྲིད་སྤངས་ནས་དུར་ཁྲོད་གནས་སུ་གཤེགས། །

gyalsi pang né durtrö né su shek

Having abandoned the kingdom, you went to the charnel grounds

ཞིང་སྐྱོང་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་དབང་དུ་བསྡུས། །

zhingkyong khandrö tsok nam wang du dü

And brought the ḍākinīs under control.

ཏ་ན་ག་ནའི་སྦྱོར་སྒྲོལ་སྤྱོད་པ་མཛད། །

tana gané jordrol chöpa dzé

You performed the acts of tanagaṇa — union and liberation.

བརྟུལ་ཞུགས་རྨད་བྱུང་ཨུ་རྒྱན་དུས་འདིར་དྲན། །

tulzhuk mejung urgyen dü dir dren

Urgyen, incredible master of yogic discipline, I remember you now,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །

solwa deb so urgyen rinpoche

And pray to you, O Precious One of Uḍḍiyāna:

བདག་སོགས་འགྲོ་ལ་དབང་སྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dak sok dro la wang kur jingyi lob

Grant us empowerment, bestow your blessings!

 

ཟ་ཧོར་ཡུལ་བྱོན་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་མཛད། །

zahor yul jön shakyé gelong dzé

You were ordained a Śākya monk in the land of Zahor,

ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་དག་བསླབ་གསུམ་རྒྱན་གྱིས་མཛེས། །

tsultrim namdak lab sum gyen gyi dzé

Adorned with pure discipline and the threefold training,

ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ཡི་དོན་དང་ལྡན། །

parol chinpa chu yi dön dangden

Steeped in the ten pāramitās.3

ཐར་པའི་ལམ་སྟོན་ཨུ་རྒྱན་དུས་འདིར་དྲན། །

tarpé lam tön urgyen dü dir dren

Urgyen, teacher of the path of liberation, I remember you now,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །

solwa deb so urgyen rinpoche

And pray to you, O Precious One of Uḍḍiyāna:

བདག་སོགས་འགྲོ་ལ་དབང་སྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dak sok dro la wang kur jingyi lob

Grant us empowerment, bestow your blessings!

 

འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ལ་སོགས་བླ་མ་ཡི། །

jampal shenyen lasok lama yi

You went before your gurus, Mañjuśrīmitra and the rest,

སྤྱན་སྔར་བྱོན་ནས་སྒྲོ་འདོགས་མ་ལུས་བཅད། །

chen ngar jön né drondok malü ché

And cut through presumptions and concepts directly.

ཐུགས་དམ་ཞལ་གཟིགས་མཁྱེན་གཉིས་མངོན་དུ་གྱུར། །

tukdam zhalzik khyen nyi ngön du gyur

You beheld your yidam face to face – the two wisdoms actualized.

ཤེས་རབ་བློ་ལྡན་ཨུ་རྒྱན་དུས་འདིར་དྲན། །

sherab loden urgyen dü dir dren

Urgyen, embodiment of wise intelligence, I remember you now,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །

solwa deb so urgyen rinpoche

And pray to you, O Precious One of Uḍḍiyāna:

བདག་སོགས་འགྲོ་ལ་དབང་སྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dak sok dro la wang kur jingyi lob

Grant us empowerment, bestow your blessings!

 

ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་དགེ་སློང་ཀུན་དགའ་མོས། །

yeshe khandro gelong kün gamö

You were swallowed by Küngamo,4 the wisdom ḍākinī,

ཞལ་དུ་གསོལ་ནས་གསང་བའི་པདྨོར་བཏོན། །

zhal du sol né sangwé pemor tön

Passed through her body, emerging from her secret lotus,

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་དབང་རྣམས་རྫོགས་པར་བསྐུར། །

chi nang sangwé wang nam dzokpar kur

And received the outer, inner, and secret empowerments.

སྨིན་གྲོལ་མཐར་ཕྱིན་ཨུ་རྒྱན་དུས་འདིར་དྲན། །

mindrol tarchin urgyen dü dir dren

Urgyen, who perfectly matures and liberates, I remember you now,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །

solwa deb so urgyen rinpoche

And pray to you, O Precious One of Uḍḍiyāna:

བདག་སོགས་འགྲོ་ལ་དབང་སྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dak sok dro la wang kur jingyi lob

Grant us empowerment, bestow your blessings!

 

བླ་མས་ལུང་བསྟན་ཨུ་རྒྱན་ལ་སོགས་པའི། །

lamé lungten urgyen lasokpé

In the sacred charnel grounds of Uḍḍiyāna, and elsewhere,

དུར་ཁྲོད་གནས་སུ་མཁའ་འགྲོས་བྱིན་བརླབས་ནས། །

durtrö né su khandrö jinlab né

As the prophecies foretold, the ḍākinīs blessed you;

དངོས་གྲུབ་མཆོག་ཐོབ་དགོངས་པ་མངོན་དུ་གྱུར། །

ngödrub chok tob gongpa ngön du gyur

You attained supreme accomplishment and actualized awakening.

མཁའ་འགྲོའི་དབང་ཕྱུག་ཨུ་རྒྱན་དུས་འདིར་དྲན། །

khandrö wangchuk urgyen dü dir dren

Urgyen, sovereign lord of the ḍākinīs, I remember you now,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །

solwa deb so urgyen rinpoche

And pray to you, O Precious One of Uḍḍiyāna:

བདག་སོགས་འགྲོ་ལ་དབང་སྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dak sok dro la wang kur jingyi lob

Grant us empowerment, bestow your blessings!

 

ཤར་ཕྱོགས་མཱ་ར་ཏི་ཀའི་གནས་མཆོག་ཏུ། །

sharchok maratiké né chok tu

In the east, at Māratika, supreme sacred site,

ལྷ་ལྕམ་མནྡཱ་ར་བ་ཡུམ་དང་བཅས། །

lhacham mendarava yum dangché

Together with your consort, the princess Mandāravā,

ཡབ་ཡུམ་གཉིས་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། །

yabyum nyimé tsé yi ngödrub tob

You united inseparably and attained the accomplishment of longevity.

སྐྱེ་འཆི་གཉིས་སྤངས་ཨུ་རྒྱན་དུས་འདིར་དྲན། །

kyechi nyi pang urgyen dü dir dren

Urgyen, who is beyond birth and death, I remember you now,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །

solwa deb so urgyen rinpoche

And pray to you, O Precious One of Uḍḍiyāna:

བདག་སོགས་འགྲོ་ལ་དབང་སྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dak sok dro la wang kur jingyi lob

Grant us empowerment, bestow your blessings!

 

རྒྱལ་པོའི་ཆད་པས་མེ་ལ་བསྲེགས་པའི་ཚེ། །

gyalpö chepé mé la sekpé tsé

When the king commanded that you be burnt alive,

མཚོ་ཆེན་པདྨ་རྒྱས་པའི་དབུས་ཉིད་དུ། །

tso chen pema gyepé ü nyi du

You turned the flames into a lake and sat unharmed in its centre,

དངོས་སུ་བཞུགས་པས་ཐམས་ཅད་ངོ་མཚར་སྐྱེས། །

ngösu zhukpé tamché ngotsar kyé

Serene upon a lotus, astounding all who beheld you.

རླུང་སེམས་དབང་ཐོབ་ཨུ་རྒྱན་དུས་འདིར་དྲན། །

lungsem wang tob urgyen dü dir dren

Urgyen, master of subtle winds and mind, I remember you now,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །

solwa deb so urgyen rinpoche

And pray to you, O Precious One of Uḍḍiyāna:

བདག་སོགས་འགྲོ་ལ་དབང་སྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dak sok dro la wang kur jingyi lob

Grant us empowerment, bestow your blessings!

 

ཨུ་རྒྱན་མཁའ་འགྲོའི་གླིང་དུ་སྤྱོད་པ་མཛད། །

urgyen khandrö ling du chöpa dzé

Performing miracles in Uḍḍiyāna, land of ḍākinīs,

ཆུ་བོ་གྱེན་བཟློག་ཉི་མ་རྟོད་ལ་མནན། །

chuwo gyen dok nyima tö la nen

You reversed a river’s flow and held back the sunrise.

རྫུ་འཕྲུལ་སྟག་ལ་ཆིབས་ནས་ནམ་མཁར་གཤེགས། །

dzutrul tak la chib né namkhar shek

You rode a magical tiger and flew through the sky.

གྲུབ་ཐོབ་རྒྱལ་པོ་ཨུ་རྒྱན་དུས་འདིར་དྲན། །

drubtob gyalpo urgyen dü dir dren

Urgyen, master, king of siddhas, I remember you now,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །

solwa deb so urgyen rinpoche

And pray to you, O Precious One of Uḍḍiyāna:

བདག་སོགས་འགྲོ་ལ་དབང་སྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dak sok dro la wang kur jingyi lob

Grant us empowerment, bestow your blessings!

 

བསིལ་བ་ཚལ་དུ་བརྟུལ་ཞུགས་མཛད་པའི་ཚེ། །

silwatsal du tulzhuk dzepé tsé

Practicing yogic discipline in the Cool Grove charnel ground,

ཕྱི་ནང་བཀའ་སྲུང་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་བཏགས། །

chinang kasung tamché dam latak

You bound all the outer and inner protectors under oath,

འཇིག་རྟེན་དྲེགས་པ་ཀུན་གྱིས་སྲོག་སྙིང་ཕུལ། །

jikten drekpa kün gyi soknying pul

And arrogant worldly spirits came and offered you their life force.

མ་རུངས་འདུལ་མཛད་ཨུ་རྒྱན་དུས་འདིར་དྲན། །

marung duldzé urgyen dü dir dren

Urgyen, tamer of malevolent forces, I remember you now,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །

solwa deb so urgyen rinpoche

And pray to you, O Precious One of Uḍḍiyāna:

བདག་སོགས་འགྲོ་ལ་དབང་སྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dak sok dro la wang kur jingyi lob

Grant us empowerment, bestow your blessings!

 

ན་ལནྡྲ་རུ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར། །

nalendra ru chö kyi khorlo kor

At Nālandā, you turned the Wheel of Dharma

བདུད་དང་མུ་སྟེགས་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་ནས། །

dü dang mutek tamché tsarché né

And defeated the hosts of heretics and demons,

ཞི་བདེའི་ལམ་ལ་བཀོད་ནས་ཤཱཀྱ་ཡི། །

zhidé lam la kö né shakya yi

Establishing them all on the path of peace and happiness.

བསྟན་པ་རྒྱས་མཛད་ཨུ་རྒྱན་དུས་འདིར་དྲན། །

tenpa gyédzé urgyen dü dir dren

Urgyen, you who spread Śākyamuni's teachings, I remember you now,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །

solwa deb so urgyen rinpoche

And pray to you, O Precious One of Uḍḍiyāna:

བདག་སོགས་འགྲོ་ལ་དབང་སྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dak sok dro la wang kur jingyi lob

Grant us empowerment, bestow your blessings!

 

ཡང་ལེ་ཤོད་དུ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ཡི། །

yangléshö du deshek düpa yi

At Yangleshö, you opened the Gathering of Sugatas5 maṇḍala

དཀྱིལ་འཁོར་བཞེངས་ནས་སྒྲུབ་པ་མཛད་པའི་ཚེ། །

kyilkhor zheng né drubpa dzepé tsé

And, then, having accomplished the practice,

རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ཞལ་གཟིགས་ནས། །

gyalwa zhi trö lhatsok zhalzik né

Beheld the victorious hosts of the Peaceful and Wrathful.

དངོས་གྲུབ་མཆོག་ཐོབ་ཨུ་རྒྱན་དུས་འདིར་དྲན། །

ngödrub chok tob urgyen dü dir dren

Urgyen, master of the highest accomplishment, I remember you now,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །

solwa deb so urgyen rinpoche

And pray to you, O Precious One of Uḍḍiyāna:

བདག་སོགས་འགྲོ་ལ་དབང་སྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dak sok dro la wang kur jingyi lob

Grant us empowerment, bestow your blessings!

 

མངའ་བདག་རྒྱལ་པོས་བོད་དུ་སྤྱན་དྲངས་ཚེ། །

ngadak gyalpö bö du chendrang tsé

The king asked you to come to Tibet,

འཇིག་རྟེན་དྲེགས་པ་བཏུལ་ནས་བསམ་ཡས་བཞེངས། །

jikten drekpa tul né samyé zheng

Where you tamed arrogant spirits and built Samyé—'The Inconceivable'.

རྒྱུ་འབྲས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མེ་སྤར། །

gyundré tekchen chö kyi drönmé par

You lit the Dharma lamp of the great causal and resultant vehicles.

བོད་ཁམས་མུན་སེལ་ཨུ་རྒྱན་དུས་འདིར་དྲན། །

bö kham münsel urgyen dü dir dren

Urgyen, dispeller of darkness in Tibet, I remember you now,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །

solwa deb so urgyen rinpoche

And pray to you, O Precious One of Uḍḍiyāna:

བདག་སོགས་འགྲོ་ལ་དབང་སྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dak sok dro la wang kur jingyi lob

Grant us empowerment, bestow your blessings!

 

ཏི་སྒྲོ་བསྒྲགས་དང་མཆིམས་ཕུ་ལ་སོགས་པར། །

tidro drak dang chimpu lasokpar

At Tidro Drak,6 Chimpu,7 and various other places,

མཚོ་རྒྱལ་ཡུམ་དང་གསང་སྤྱོད་མཛད་པའི་ཚེ། །

tsogyal yum dang sang chö dzepé tsé

When engaged in secret practice with the Lady Tsogyal

སྙན་བརྒྱུད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་གསང་སྒོ་ཕྱེས། །

nyengyü ku sung tuk kyi sang go ché

You opened the secret door of Body, Speech, and Mind according to the lineage of oral instructions.

གདུལ་བྱ་སྨིན་གྲོལ་ཨུ་རྒྱན་དུས་འདིར་དྲན། །

dulja mindrol urgyen dü dir dren

Urgyen, you who ripen and liberate disciples, I remember you now,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །

solwa deb so urgyen rinpoche

And pray to you, O Precious One of Uḍḍiyāna:

བདག་སོགས་འགྲོ་ལ་དབང་སྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dak sok dro la wang kur jingyi lob

Grant us empowerment, bestow your blessings!

 

བོད་ཡུལ་སྒྲུབ་གནས་གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་སུ། །

böyul drubné tsuklakhang nam su

In the practice places and temples of Tibet

དགོངས་པ་མཛད་ནས་དམ་ཆོས་གཏེར་དུ་སྦས། །

gongpa dzé né damchö ter du bé

You preserved Dharma’s core by concealing it as treasure

སྙིགས་མ་ལྔ་བདོའི་གདུལ་བྱ་སྐྱོང་བར་མཛད། །

nyikma nga dö dulja kyongwar dzé

To nurture disciples during the time of the five degenerations.

མ་འོངས་དོན་མཛད་ཨུ་རྒྱན་དུས་འདིར་དྲན། །

ma ong döndzé urgyen dü dir dren

Urgyen, guardian of the future, I remember you now,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །

solwa deb so urgyen rinpoche

And pray to you, O Precious One of Uḍḍiyāna:

བདག་སོགས་འགྲོ་ལ་དབང་སྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dak sok dro la wang kur jingyi lob

Grant us empowerment, bestow your blessings!

 

ལྔ་བརྒྱའི་དུས་སུ་ཁྱེད་ཀྱི་གཏེར་ཆོས་དང་། །

ngabgyé dü su khyé kyi terchö dang

And now, in these final five hundred years of our kalpa,

འཕྲད་པའི་སྐྱེས་བུ་གང་ཟག་ལས་ཅན་ལ། །

trepé kyebu gangzak lechen la

You grant empowerment, prophecies and blessings

དབང་བསྐུར་ལུང་བསྟན་བྱིན་གྱིས་བརླབ་མཛད་པའི། །

wangkur lungten jingyi lab dzepé

Upon those with the fortune to encounter your termas.

དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་ཨུ་རྒྱན་དུས་འདིར་དྲན། །

ngödrub chok tsol urgyen dü dir dren

Urgyen, bestower of supreme accomplishment, I remember you now,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །

solwa deb so urgyen rinpoche

And pray to you, O Precious One of Uḍḍiyāna:

བདག་སོགས་འགྲོ་ལ་དབང་སྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dak sok dro la wang kur jingyi lob

Grant us empowerment, bestow your blessings!

 

ཁ་བ་ཅན་དུ་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་མཛད། །

khawachen du tenpa gyepar dzé

Once the teachings had spread and flourished in Tibet,

ལྷོ་ནུབ་རྔ་ཡབ་གླིང་ཕྲན་ཡུལ་དུ་བྱོན། །

lhonub ngayab lingtren yul du jön

You traveled southwest, to the Cāmara subcontinent,

ཞེ་སྡང་གདོང་དམར་སྲིན་པོའི་ཁ་གནོན་མཛད། །

zhedang dong mar sinpö kha nön dzé

Where you subdued the angry, red faced rākṣasas.

འགྲོ་བའི་དཔལ་མགོན་ཨུ་རྒྱན་དུས་འདིར་དྲན། །

drowé palgön urgyen dü dir dren

Urgyen, glorious protector of beings, I remember you now,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །

solwa deb so urgyen rinpoche

And pray to you, O Precious One of Uḍḍiyāna:

བདག་སོགས་འགྲོ་ལ་དབང་སྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dak sok dro la wang kur jingyi lob

Grant us empowerment, bestow your blessings!

 

གདུལ་བྱ་སྨིན་གྲོལ་མཛད་ནས་མཁའ་སྤྱོད་དུ། །

dulja mindrol dzé né khachö du

Having ripened and freed your disciples, you reside in Khecara,8

གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོའི་སྤྲིན་གྱི་ཚོགས་དབུས་སུ། །

né sum khandrö trin gyi tsok ü su

As the chief of all the maṇḍalas of Secret Mantra,

གསང་སྔགས་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་གཙོ་བོར་བཞུགས། །

sang ngak kyilkhor kün gyi tsowor zhuk

Amid cloud-like gatherings of ḍākinīs from throughout the three realms.

ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཨུ་རྒྱན་དུས་འདིར་དྲན། །

heruka pal urgyen dü dir dren

Urgyen, glorious heruka, I remember you now,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །

solwa deb so urgyen rinpoche

And pray to you, O Precious One of Uḍḍiyāna:

བདག་སོགས་འགྲོ་ལ་དབང་སྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dak sok dro la wang kur jingyi lob

Grant us empowerment, bestow your blessings!

 

དབང་ཆེན་སྤྲེའུ་ལོ་སྤྲེལ་ཟླའི་ཚེས་བཅུ་དང་། །

wangchen pé'u lo treldé tsé chu dang

On the tenth day of the monkey month, in the mighty monkey year,

དུས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཚེས་བཅུ་ཐམས་ཅད་ལ། །

dü kyi gyalpo tsé chu tamché la

And on every tenth day, the sovereign of occasions,

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས། །

ku sung tuk kyi trulpa natsok kyi

Your various emanations of awakened Body, Speech, and Mind

དད་ལྡན་སྐྱོང་མཛད་ཨུ་རྒྱན་དུས་འདིར་དྲན། །

deden kyongdzé urgyen dü dir dren

Sustain those with faith—Urgyen, I remember you now,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །

solwa deb so urgyen rinpoche

And pray to you, O Precious One of Uḍḍiyāna:

བདག་སོགས་འགྲོ་ལ་དབང་སྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dak sok dro la wang kur jingyi lob

Grant us empowerment, bestow your blessings!

 

འགྲོ་མགོན་ཁྱེད་ཀྱི་མཚན་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། །

dro gön khyé kyi tsen chok rinpoche

Protector of beings, whoever sees, or hears, or thinks of you,

འགྲོ་བ་གང་གིས་མཐོང་ཐོས་དྲན་གྱུར་ཀྱང་། །

drowa gang gi tong tö dren gyur kyang

Whoever recalls your precious manifestations –

མི་མཐུན་རྐྱེན་དང་བར་ཆད་ཀུན་ཞི་ནས། །

mitünkyen dang barché kün zhi né

For them, all adversity and obstacles are pacified,

དགོས་འདོད་རེ་སྐོང་ཨུ་རྒྱན་དུས་འདིར་དྲན། །

gödö rekong urgyen dü dir dren

All hopes and wishes fulfilled—Urgyen, I remember you now,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །

solwa deb so urgyen rinpoche

And pray to you, O Precious One of Uḍḍiyāna:

བདག་སོགས་འགྲོ་ལ་དབང་སྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dak sok dro la wang kur jingyi lob

Grant us empowerment, bestow your blessings!

 

འཛམ་གླིང་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་ཞིང་ཁམས་སུ། །

dzamling jewa trak gyé zhingkham su

Throughout this universe of a billion worlds

ཨུ་རྒྱན་པདྨ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་སྐུ། །

urgyen pema jewa trak gyé ku

There are a billion forms of Urgyen Padma,

གང་ལ་གང་འདུལ་དེ་ལ་དེར་སྟོན་པའི། །

gang la gang dul dé la der tönpé

Taming and teaching each according to their need.

འགྲོ་དོན་རྒྱས་མཛད་ཨུ་རྒྱན་དུས་འདིར་དྲན། །

dro dön gyédzé urgyen dü dir dren

Urgyen, you who extend benefit to beings, I remember you now,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །

solwa deb so urgyen rinpoche

And pray to you, O Precious One of Uḍḍiyāna:

བདག་སོགས་འགྲོ་ལ་དབང་སྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dak sok dro la wang kur jingyi lob

Grant us empowerment, bestow your blessings!

 

ཨུ་རྒྱན་པདྨ་བླ་མའི་སྐུ་གཅིག་ལ། །

urgyen pema lamé ku chik la

Within the single form of the guru, Urgyen Padma,

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་བཀོད་པ་རྫོགས། །

dü sum sangye kün gyi köpa dzok

All the buddhas of the three times are perfectly present,

རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ། །

dorjéchang chen ngowo nyi kyi ku

As the essence-kāya of the great Vajradhara.

རྒྱལ་སྲས་མཆོག་གཙོ་ཨུ་རྒྱན་དུས་འདིར་དྲན། །

gyalsé chok tso urgyen dü dir dren

Urgyen, supreme chief of all buddhas' heirs, I remember you now,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །

solwa deb so urgyen rinpoche

And pray to you, O Precious One of Uḍḍiyāna:

བདག་སོགས་འགྲོ་ལ་དབང་སྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dak sok dro la wang kur jingyi lob

Grant us empowerment, bestow your blessings!

 

འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །

drowé gönpo urgyen rinpoche

Precious Urgyen, protector of beings,

ཞིང་ཁམས་གནས་མཆོག་གང་ན་བཞུགས་གྱུར་ཀྱང་། །

zhingkham né chok gang na zhuk gyur kyang

No matter the supreme realm in which you reside,

ཐུགས་རྗེ་མྱུར་མགྱོགས་ལྡན་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་ཡིས། །

tukjé nyur gyok denpé chakkyu yi

With the swift hook of your compassion,

བདག་སོགས་ཁྱེད་ཀྱི་གདུལ་བྱར་གྱུར་པ་རྣམས། །

dak sok khyé kyi duljar gyurpa nam

Rescue us now, your hapless disciples,

འཁོར་བའི་ཆུ་བོ་ཆེ་ལ་བསྒྲལ་ནས་ཀྱང་། །

khorwé chuwo ché la dral né kyang

From the vast churning river of saṃsāra,

ཨུ་རྒྱན་མཁའ་སྤྱོད་གནས་སུ་དྲང་དུ་གསོལ། །

urgyen khachö né su drang du sol

And guide us to celestial Uḍḍiyāna!

 

ཞེས་པ་འདི་ནི་གཏེར་སྟོན་གྲུབ་ཐོབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མངའ་བདག་ཉང་ཉི་མ་འོང་ཟེར་གྱིས་མཛད་པའོ།།

This prayer was composed by Lord Nyangrel Nyima Özer, king of all treasure-revealers and siddhas.

 

| Samye Translations, 2017. (Translated by Maitri Yarnell and Stefan Mang. Edited by Libby Hogg.)

 

Version: 1.2-20220901

  1. Guru Rinpoche is repeatedly evoked in this prayer by the name Urgyen (Tib. u rgyan), which is also the name of his home country. For poetic consideration we chose to give his name both in Tibetan (Urgyen) and Sanskrit (Uḍḍiyāna).
  2. Another name for King Indrabhūti.
  3. These are the six pāramitās of 1. generosity, 2. discipline, 3. patience, 4. diligence, 5. meditative concentration, 6. insight, plus 7. skilful means, 8. strength, 9. aspiration prayers and 10. wisdom.
  4. Chief of all wisdom ḍākinīs who manifest in various forms. She is also known as Guhyajñānā and Khandro Leki Wangmo.
  5. The Kagyé Deshek Düpa, The Gathering of Sugatas (Tib. bka' brgyad bde gshegs 'dus pa) is a terma-treasure cycle revealed by Nyangrel Nyima Özer, focusing on the Kagyé. It was revealed at Sinmo Parje Rock in Lhodrak, along with three statues of the Kagyé, of different sizes.
  6. The cave at Tidrö Drak, or Shyotö Tidrö also known as Kiri Yongdzong, is one of the retreat places where Guru Rinpoche stayed long-term with Yeshe Tsogyal. It is situated high in the cliffs of a pair of mountains with hot springs, at an altitude of 5,400m. It was here that Guru Rinpoche later transmitted the entire ''Dzogchen ''teachings, the ''Innermost, Unsurpassed Cycle of the Category of Pith Instructions'', and the ''Khandro Nyingtik'' – to a hundred thousand wisdom ḍākinīs and a single human disciple, Yeshé Tsogyal.
  7. The caves at Chimphu represent Guru Rinpoche’s enlightened speech. He spent long periods there in retreat. The caves are located at the head of the valley that runs parallel and to the northeast of the Samyé Valley, about 13 km from Samyé.
  8. Khecara (Tib. mkha’ spyod) is the name of the pure realm of Vajravārāhī.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept