Cloud Banks of Blessings

Practices › PrayersGuru Rinpoche Prayers | Deities › Guru Padmasambhava | Literary Genres › BiographyBiographical Prayers | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Tibetan MastersRatna Lingpa

English | བོད་ཡིག

Ratna Lingpa

Guru Padmasambhava

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་མཛད་པ་བཅུ་གཅིག་གི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

Cloud Banks of Blessings

A Prayer Recounting the Eleven Deeds of the Life and Liberation of the Guru from Uḍḍiyāna1

by Ratna Lingpa

 

གུ་རུ་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སིདྡྷི་ཧཱུྂ།

Guru Deva Ḍākinī Siddhi Hūṃ

 

གདོད་ནས་རྣམ་དག་འོད་གསལ་བདེ་བ་ཅན། །

döné namdak ösal dewachen

From the primordially pure and luminous Realm of Great Bliss,2

སྣང་བ་མཐའ་ཡས་གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

nangwa tayé gang dul trulpé ku

You came as Amitābha’s nirmāṇakāya to tame each according to their needs.

རིག་འཛིན་གཙོ་བོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི། །

rigdzin tsowo pema jungné kyi

Chief of vidyādharas, Padmākara,

རྣམ་ཐར་མཛད་པ་རྨད་བྱུང་ཐམས་ཅད་ལ། །

namtar dzepa mejung tamché la

At the thought of the marvellous deeds of your life and liberation,

བློ་དམན་བདག་གིས་གདུང་བའི་ང་རོ་ཡིས། །

lomen dak gi dungwé ngaro yi

I, the weak-minded, cry out in anguish,

འགྲོ་བའི་མགོན་ལ་གསོལ་འདེབས་བསྟོད་པར་བགྱི། །

drowé gön la soldeb töpar gyi

Protector of beings, I beseech and honour you!

 

ཞིང་མཆོག་པདྨ་སྟོང་ལྡན་བདེ་བ་ཅན། །

zhing chok pema tongden dewachen

In the supreme realm, Thousand-Petaled Lotus of Great Bliss,

ཐོག་མའི་རྒྱལ་བ་རིགས་བདག་འོད་དཔག་མེད། །

tokmé gyalwa rikdak öpakmé

You are Amitābha, primordial lord of the five families.

སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པའི་དུས་མཁྱེན་ནས། །

chenrezik kyi trulpé dü khyen né

Avalokiteśvara knew that the time had come to send forth an emanation,

མི་འགྱུར་ཐུགས་ལས་རྡོ་རྗེ་ཧྲཱིཿཡིས་མཚན། །

mingyur tuk lé dorjé hrih yi tsen

And so, from his changeless wisdom mind, a vajra marked with hrīḥ

མདངས་ལྡན་དྲི་མེད་ཀོ་ཥའི་མཚོ་གླིང་དུ། །

dangden drimé ko shé tso ling du

Descended onto an islet in the limpid Kośa lake.

ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པར་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

lhum su zhukpar dzé la solwa deb

To you, who made your entry thus into this world, I pray!

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

solwa deb so urgyen trulpé ku

To the Nirmāṇakāya of Uḍḍiyāna, I pray!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་རྒྱལ་སྲས་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །

jingyi lob shik gyalsé tukjé chen

Compassionate Son of the Conquerors, please grant your blessings!

 

ཨུ་རྒྱན་ཡུལ་སོགས་འདུལ་བའི་དུས་མཁྱེན་པས། །

urgyen yul sok dulwé dü khyenpé

Knowing that the time had come for Uḍḍiyāna and other places to be tamed,

པད་སྡོང་མཛེས་ལས་ཡ་མཚན་སྐུ་སྤྲུལ་ནས། །

pedong dzé lé yatsen ku trul né

You miraculously took birth within a beautiful lotus-flower.

ལྷ་ཡིས་རབ་བསྐུལ་ཨིནྡྲ་བོ་དྷི་ཡི། །

lha yi rab kul indra bho dhi yi

Encouraged by the gods, you became Indrabhūti’s heir.

རྒྱལ་སྲས་མཛད་ཚུལ་བསྟན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

gyalsé dzetsul ten la solwa deb

To you, who demonstrated the ways of a prince, I pray!

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

solwa deb so urgyen trulpé ku

To the Nirmāṇakāya of Uḍḍiyāna, I pray!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་རྒྱལ་སྲས་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །

jingyi lob shik gyalsé tukjé chen

Compassionate Son of the Conquerors, please grant your blessings!

 

ཕོ་བྲང་རིན་ཆེན་གསེར་ཁྲིས་སྤྲས་པའི་སྟེང་། །

podrang rinchen ser tri trepé teng

In a luxurious royal palace, upon a sumptuous golden throne,

འོད་ཟེར་སྨན་སོགས་བཙུན་མོ་ལྔ་བརྒྱ་ཡིས། །

özer men sok tsünmo ngabgya yi

Your queen Radiant Medicine3 and five hundred royal consorts

ལྷ་བཞིན་མཆོད་ཀྱང་ཆགས་མེད་དོར་ནས་ནི། །

lha zhin chö kyang chakmé dor né ni

Worshipped you like a god. Yet, unattached, you left them.

སྡོམ་བུའི་ཚུལ་མཛད་ཁྱེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

dom bü tsul dzé khyé la solwa deb

To you who chose the life of a renunciant, I pray!

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

solwa deb so urgyen trulpé ku

To the Nirmāṇakāya of Uḍḍiyāna, I pray!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་རྒྱལ་སྲས་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །

jingyi lob shik gyalsé tukjé chen

Compassionate Son of the Conquerors, please grant your blessings!

 

བདུད་བློན་བསྒྲལ་ནས་དུར་ཁྲོད་བསིལ་བ་ཡི། །

dü lön dral né durtrö silwa yi

Liberating an evil minister, you were forced to leave for Cool Grove.4

ཚལ་དུ་བྱོན་ནས་མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་བོ་མཛད། །

tsal du jön né khandrö tsowo dzé

There, you acted as the sovereign of ḍākinīs,

སྦྱོར་སྒྲོལ་ལ་སོགས་བརྟུལ་ཞུགས་མཛད་པ་ཡིས། །

jordrol lasok tulzhuk dzepa yi

And practised the yogic conduct of union and liberation, and so on.

དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཐོབ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ngödrub nam nyi tob la solwa deb

To you, who attained the two kinds of siddhis, I pray!

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

solwa deb so urgyen trulpé ku

To the Nirmāṇakāya of Uḍḍiyāna, I pray!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་རྒྱལ་སྲས་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །

jingyi lob shik gyalsé tukjé chen

Compassionate Son of the Conquerors, please grant your blessings!

 

ཟ་ཧོར་ཡུལ་དུ་ཤཱཀྱ་བོ་དྷི་ཡིས། །

zahor yul du shakya bodhi yi

In Zahor, from the master Śākyabodhi5

རབ་བྱུང་བསྙེན་རྫོགས་ཀུན་དགའ་མོ་ཡི་དྲུང་། །

rabjung nyen dzok kün gamo yi drung

You received full ordination. Then, from Karmendrāṇī

དབང་བཞི་རྫོགས་ནས་སྐུ་བཞིའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས། །

wang zhi dzok né ku zhi tendrel drik

You received the four empowerments,
The causal connection for attaining the four kāyas.6

རྗེས་འཇུག་གཞན་དོན་དགོངས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

jejuk zhendön gong la solwa deb

To you, who considered the benefit of your followers, I pray!

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

solwa deb so urgyen trulpé ku

To the Nirmāṇakāya of Uḍḍiyāna, I pray!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་རྒྱལ་སྲས་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །

jingyi lob shik gyalsé tukjé chen

Compassionate Son of the Conquerors, please grant your blessings!

 

ཟ་ཧོར་རྒྱལ་ཁམས་འདུལ་བའི་དུས་མཁྱེན་ནས། །

zahor gyalkham dulwé dü khyen né

You knew the time had come to tame the kingdom of Zahor,

མཱ་ར་ཏི་ཀར་ལྷ་ལྕམ་མནྡཱར། །

ma ra tikar lhacham mandara

So, in the Māratika cave with the princess Mandāravā.

ཚེ་ལམ་བསྟེན་ནས་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་བརྙེས། །

tsé lam ten né chimé rigdzin nyé

You practised the path of longevity and accomplished the level of a Vidyādhara of Immortality.

འཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་བརྙེས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

trinlé nam zhi nyé la solwa deb

To you, who perfected the four enlightened activities, I pray!

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

solwa deb so urgyen trulpé ku

To the Nirmāṇakāya of Uḍḍiyāna, I pray!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་རྒྱལ་སྲས་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །

jingyi lob shik gyalsé tukjé chen

Compassionate Son of the Conquerors, please grant your blessings!

 

རྒྱལ་པོས་བཀའ་ཕབ་མེ་ཡིས་བཞུས་ལ་བརྟེན། །

gyalpö ka pab mé yi zhü la ten

At the king’s command, you were cast into a blazing fire,

གཞན་སྣང་འདུལ་ཕྱིར་མཚོ་དཀྱིལ་པདྨའི་སྟེང་། །

zhennang dul chir tso kyil pemé teng

But, to subdue others' perceptions, you appeared upon a lotus in the centre of a lake,

གཞོན་ནུའི་ཚུལ་མཛད་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་མེད་སྦྱོར། །

zhönnü tsul dzé yabyum nyimé jor

In youthful form and in union with your consort.7

འབྱུང་བའི་གནོད་བྲལ་ཁྱེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

jungwé nödral khyé la solwa deb

To you, who are impervious to the elements, I pray!

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

solwa deb so urgyen trulpé ku

To the Nirmāṇakāya of Uḍḍiyāna, I pray!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་རྒྱལ་སྲས་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །

jingyi lob shik gyalsé tukjé chen

Compassionate Son of the Conquerors, please grant your blessings!

 

ཁྱེད་ནི་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་མཛོད་འཛིན་ཀྱང་། །

khyé ni dü sum sangye dzö dzin kyang

You already held the treasury of the buddhas of the three times,

མ་འོངས་དོན་དུ་ཕྱོགས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་བརྒྱད། །

ma ong döndu chok kyi lobpön gyé

Yet, for the benefit of future disciples, you followed eight masters

བསྟེན་པའི་ཚུལ་གྱིས་རབ་འབྱམས་བཀའ་ལུང་གསན། །

tenpé tsul gyi rabjam kalung sen

And perfectly listened to their every instruction.

རིག་འཛིན་གཙོ་བོ་ཁྱེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

rigdzin tsowo khyé la solwa deb

To you, the supreme Vidyādhara, I pray!

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

solwa deb so urgyen trulpé ku

To the Nirmāṇakāya of Uḍḍiyāna, I pray!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་རྒྱལ་སྲས་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །

jingyi lob shik gyalsé tukjé chen

Compassionate Son of the Conquerors, please grant your blessings!

 

གསང་བའི་བདག་དང་མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་མོ་ཡིས། །

sangwé dak dang khandrö tsomo yi

Releasing the seals of entrustment from the Secret Lord and chief ḍākinī,8

གཏད་རྒྱ་བཀྲོལ་ནས་དུས་ལ་བབས་དགོངས་ཚེ། །

tegya trol né dü la bab gong tsé

You knew the time was right,

ཐེག་པའི་ཡང་རྩེ་བཀའ་བརྒྱད་རྫོགས་ཆེན་གྱིས། །

tekpé yangtsé kagyé dzogchen gyi

And, through the pinnacle of vehicles, the Great Perfection of the eightfold Kagyé,

རིག་འཛིན་བརྒྱད་སོགས་སྨིན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

rigdzin gyé sok min la solwa deb

Brought the eight vidyādharas and others to maturity: to you, I pray!

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

solwa deb so urgyen trulpé ku

To the Nirmāṇakāya of Uḍḍiyāna, I pray!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་རྒྱལ་སྲས་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །

jingyi lob shik gyalsé tukjé chen

Compassionate Son of the Conquerors, please grant your blessings!

 

ཤྲཱི་སིཾ་ཧར་ཨ་ཏི་གསན་ཚུལ་མཛད། །

shri sim har ati sen tsul dzé

Before Śrī Siṃha you demonstrated listening to the Atiyoga teachings.

གསང་སྔགས་བཀའ་གཏེར་རྒྱུད་སྡེའི་དགོངས་པ་བཀྲོལ། །

sang ngak kater gyüdé gongpa trol

You unravelled the intent of the tantras of Secret Mantra in kama and terma,

མ་འོངས་དོན་དུ་ཟབ་མོའི་ཉམས་ལེན་དྲིལ། །

ma ong döndu zabmö nyamlen dril

And encapsulated it in profound practices for the sake of future disciples.

སྟོན་པ་གཉིས་པར་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

tönpa nyipar dzé la solwa deb

To you who acted as a second Buddha, I pray!

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

solwa deb so urgyen trulpé ku

To the Nirmāṇakāya of Uḍḍiyāna, I pray!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་རྒྱལ་སྲས་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །

jingyi lob shik gyalsé tukjé chen

Compassionate Son of the Conquerors, please grant your blessings!

 

ཨུ་རྒྱན་ཡུལ་དུ་ཡབ་ཡུམ་བཙུན་མོར་བཅས། །

urgyen yul du yabyum tsünmor ché

You knew when it was time to tame the beings of your homeland,

རང་ཡུལ་འདུལ་བའི་དུས་ལ་བབས་དགོངས་ནས། །

rang yul dulwé dü la bab gong né

Uḍḍiyāna — the king, the queen, and the consorts.

ཨུ་རྒྱན་ཡུལ་བྱོན་བདུད་བློན་མེས་བསྲེག་པའི། །

urgyen yul jön dü lön mé sekpé

Thus you went to Uḍḍiyāna, where the evil ministers tried to burn you.

ཐབས་ཀྱིས་གཞན་སྣང་འདུལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

tab kyi zhennang dul la solwa deb

To you, skilled in transforming others perceptions, I pray!

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

solwa deb so urgyen trulpé ku

To the Nirmāṇakāya of Uḍḍiyāna, I pray!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་རྒྱལ་སྲས་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །

jingyi lob shik gyalsé tukjé chen

Compassionate Son of the Conquerors, please grant your blessings!

 

རྡོ་རྗེ་གདན་སོགས་རྒྱ་གར་ཤར་ནུབ་ཏུ། །

dorjé den sok gyagar shar nub tu

In Bodhgaya and elsewhere in the east and west of India,

མུ་སྟེགས་ཚར་བཅད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་བཙུགས། །

mutek tsarché tenpé gyaltsen tsuk

You annihilated heretics and hoisted the victory banner.

རྩོད་མེད་སེང་གེའི་ང་རོས་བདུད་དཔུང་འཇོམས། །

tsömé sengé ngarö düpung jom

With your invincible lion’s roar, you defeated the hosts of māra.

ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བར་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

chökhor korwar dzé la solwa deb

To you, who turned the Wheel of the Dharma, I pray!

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

solwa deb so urgyen trulpé ku

To the Nirmāṇakāya of Uḍḍiyāna, I pray!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་རྒྱལ་སྲས་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །

jingyi lob shik gyalsé tukjé chen

Compassionate Son of the Conquerors, please grant your blessings!

 

ཡང་ལེ་ཤོད་སོགས་གནས་ཆེན་ཉི་ཤུ་ལྔར། །

yang lé shö sok né chen nyishu ngar

In Yangleshö and elsewhere, the twenty-five great sacred places,

སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་མཛད་བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པའི་ཚེ། །

drubpé tsul dzé tulzhuk chöpé tsé

You displayed accomplishments and engaged in yogic conduct,

སྣ་ཚོགས་རྫུ་འཕྲུལ་ཐབས་ཀྱིས་འགྲོ་འདུལ་ཞིང་། །

natsok dzutrul tab kyi drodul zhing

Taming beings through different miraculous means.

བོད་ཡུལ་བྱོན་པར་དགོངས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

böyul jönpar gong la solwa deb

To you whose plans then turned towards Tibet, I pray!

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

solwa deb so urgyen trulpé ku

To the Nirmāṇakāya of Uḍḍiyāna, I pray!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་རྒྱལ་སྲས་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །

jingyi lob shik gyalsé tukjé chen

Compassionate Son of the Conquerors, please grant your blessings!

 

སྨོན་ལམ་དབང་གིས་གངས་ཅན་ཡུལ་དུ་བྱོན། །

mönlam wang gi gangchen yul du jön

You were drawn towards Tibet by aspirations from the past.

ལྷ་སྲིན་དམ་བཏགས་ས་གཞི་བྱིན་གྱིས་བརླབས། །

lhasin dam tak sa zhi jin gyi lab

You bound the gods and spirits, and poured blessings on the land,

ཕྱོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་གདམས་པའི་གཏེར་གྱིས་བཀང་། །

chok zhi tsam gyé dampé ter gyi kang

Which, in every direction, became replete with the treasures of your instructions.

རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་དགོངས་རྫོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

gyalpö tukgong dzok la solwa deb

To you, who fulfilled the king’s deepest wish, I pray!

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

solwa deb so urgyen trulpé ku

To the Nirmāṇakāya of Uḍḍiyāna, I pray!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་རྒྱལ་སྲས་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །

jingyi lob shik gyalsé tukjé chen

Compassionate Son of the Conquerors, please grant your blessings!

 

བསམ་ཡས་ས་བཏུལ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་བཙུགས། །

samyé sa tul tenpé gyaltsen tsuk

At Samyé, you tamed the local spirits and hoisted the banner of victory.

མཐའ་དབུས་གཙུག་ལག་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་བཞེངས། །

ta ü tsuklak gya dang tsa gyé zheng

You established a hundred and eight temples, from the borders to the centre,

བསྟན་པ་མི་ནུབ་མཐའ་རྒྱས་དར་བར་མཛད། །

tenpa mi nub ta gyé darwar dzé

And ensured that the Dharma would not wane, but spread far and wide.

དུས་གསུམ་འགྲན་ཟླ་མེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

dü sum drenda mé la solwa deb

To you, unrivalled throughout past, present and future, I pray!

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

solwa deb so urgyen trulpé ku

To the Nirmāṇakāya of Uḍḍiyāna, I pray!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་རྒྱལ་སྲས་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །

jingyi lob shik gyalsé tukjé chen

Compassionate Son of the Conquerors, please grant your blessings!

 

མཆིམས་ཕུའི་གཙོར་བྱས་སྒྲུབ་གནས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད། །

chimpü tsor jé drubné gya tsa gyé

You set foot in a hundred and eight places of accomplishment, especially Chimphu,9

ཞབས་བཅགས་བྱིན་བརླབས་སྒྲུབ་པའི་རྐང་བཙུགས་ཤིང་། །

zhab chak jinlab drubpé kang tsuk shing

Transmitting blessings and establishing traditions of practice,

མ་འོངས་དོན་དུ་བརྩེ་བའི་ཞལ་ཆེམས་གནང་། །

ma ong döndu tsewé zhal chem nang

And, for the sake of the future, you left your loving testament.

རྗེས་འཇུག་ཐུགས་རྗེས་འཛིན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

jejuk tukjé dzin la solwa deb

To you, who care so compassionately for your followers, I pray!

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

solwa deb so urgyen trulpé ku

To the Nirmāṇakāya of Uḍḍiyāna, I pray!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་རྒྱལ་སྲས་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །

jingyi lob shik gyalsé tukjé chen

Compassionate Son of the Conquerors, please grant your blessings!

 

ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གསང་བའི་དགྱེས་སྡེར་བསྟེན། །

yeshe tsogyal sangwé gyé der ten

You took Yeshé Tsogyal as your secret consort,

རིག་འཛིན་བརྒྱད་ལ་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་བབས་གཏད། །

rigdzin gyé la gyüpé kabab té

You entrusted the eight vidyādharas with the lineage transmission,10

མུ་ནེ་བཙན་པོའི་ཐུགས་བསྲིངས་ཆོས་སྲིད་བསྐྱངས། །

muné tsenpö tuk sing chösi kyang

You guided Muné Tsenpo and safeguarded the Dharma and the government.11

བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

kadrin nyammé dzé la solwa deb

To you whose kindness is unequalled, I pray!

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

solwa deb so urgyen trulpé ku

To the Nirmāṇakāya of Uḍḍiyāna, I pray!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་རྒྱལ་སྲས་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །

jingyi lob shik gyalsé tukjé chen

Compassionate Son of the Conquerors, please grant your blessings!

 

དགུང་ལོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཅིག་བོད་དུ་བཞུགས། །

gunglo gya dang chuchik bö du zhuk

For a hundred and eleven years you remained in Tibet,

ཐུགས་གཏེར་ལྔ་དང་ཟབ་གཏེར་ཉེར་ལྔ་དང་། །

tuk ter nga dang zabter nyernga dang

Concealing the five heart treasures, twenty-five profound treasures,

བླ་གཏེར་བརྒྱ་དང་ཡོངས་སུ་བྱེ་བ་སྦས། །

la ter gya dang yongsu jewa bé

Hundred supreme treasures, and countless more.

རྗེས་འཇུག་སྐུ་དྲིན་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

jejuk kudrin chen la solwa deb

To you, whose kindness for your followers is extraordinary, I pray!

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

solwa deb so urgyen trulpé ku

To the Nirmāṇakāya of Uḍḍiyāna, I pray!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་རྒྱལ་སྲས་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །

jingyi lob shik gyalsé tukjé chen

Compassionate Son of the Conquerors, please grant your blessings!

 

སྤྲེལ་ལོ་སྤྲེལ་ཟླའི་ཚེས་བཅུར་དངོས་འབྱོན་གསུངས། །

trel lo treldé tsé chur ngö jön sung

You said you would come in person on the tenth day of the monkey month in the monkey year.

ཟླ་རེའི་ཚེས་བཅུ་བྱུང་རེས་གསོལ་བ་ཐོབ། །

da ré tsé chu jung ré solwa tob

The plea was made for you to come on the tenth of each month,

དམ་ཚིག་དབང་གིས་འབྱོན་གསུངས་དབུ་བསྙུང་བཞེས། །

damtsik wang gi jön sung u nyung zhé

And you pledged, saying you would come through the force of samaya.

ཐུགས་རྗེ་རྒྱུན་ཆད་མེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

tukjé gyünché mé la solwa deb

To you, whose compassion is uninterrupted, I pray!

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

solwa deb so urgyen trulpé ku

To the Nirmāṇakāya of Uḍḍiyāna, I pray!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་རྒྱལ་སྲས་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །

jingyi lob shik gyalsé tukjé chen

Compassionate Son of the Conquerors, please grant your blessings!

 

འགྲོ་དོན་གདུལ་བྱ་ཐུགས་དགོངས་རྫོགས་པའི་ཚེ། །

dro dön dulja tukgong dzokpé tsé

Once your promise was fulfilled for the welfare of Tibet,

ང་ནི་རྔ་ཡབ་དཔལ་རིར་འགྲོའོ་གསུངས། །

nga ni ngayab palrir dro o sung

You said: “I must go now to the Copper-Coloured Mountain.”

གཏེར་སྟོན་ང་སྤྲུལ་གྲངས་མེད་འབྱོན་ལུང་བསྟན། །

tertön nga trul drangmé jön lungten

And you prophesied countless treasure revealers, your own emanations.

སྤྲུལ་པ་རྒྱུན་ཆད་མེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

trulpa gyünché mé la solwa deb

To you, whose manifestations stream forth endlessly, I pray!

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

solwa deb so urgyen trulpé ku

To the Nirmāṇakāya of Uḍḍiyāna, I pray!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་རྒྱལ་སྲས་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །

jingyi lob shik gyalsé tukjé chen

Compassionate Son of the Conquerors, please grant your blessings!

 

བོད་ཡུལ་རྗེ་འབངས་མཁན་སློབ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །

böyul jebang khen lob tamché kyi

The king, the disciples, the abbots and teachers

མང་ཡུལ་བར་དུ་སྐུ་ཡི་ཕྱག་ཕྱིར་འབྲངས། །

mang yul bardu ku yi chak chir drang

All followed you to Mangyul where they bowed in deepest reverence.

བཤོལ་བས་མ་ཤོལ་ཞལ་ཆེམས་ལུང་བསྟན་གསུངས། །

sholwé ma shol zhal chem lungten sung

When they begged you to stay longer, you granted prophecies.

བརྩེ་བའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

tsewé tukjé chen la solwa deb

To you, the loving and compassionate one, I pray!

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

solwa deb so urgyen trulpé ku

To the Nirmāṇakāya of Uḍḍiyāna, I pray!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་རྒྱལ་སྲས་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །

jingyi lob shik gyalsé tukjé chen

Compassionate Son of the Conquerors, please grant your blessings!

 

བློ་སྤྲོ་མཛད་ཅིང་མཁའ་ལ་བྱ་བཞིན་འཕུར། །

lo tro dzé ching kha laja zhin pur

Having delighted one and all, you soared bird-like through the sky,

རྔ་ཡབ་གླིང་ནས་མཁའ་འགྲོའི་བསུ་བ་སླེབས། །

ngayab ling né khandrö suwa leb

Escorted by ḍākinīs as you flew to Cāmaradvīpa,

ཞག་བདུན་བར་དུ་འོད་གསལ་སྣང་བ་བསྟན། །

zhakdün bardu ösal nangwa ten

And for a whole week, there was a display of light in the air.

སྐུ་དྲིན་མཉམ་མེད་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

kudrin nyammé dzé la solwa deb

To you, whose kindness is unequalled, I pray!

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

solwa deb so urgyen trulpé ku

To the Nirmāṇakāya of Uḍḍiyāna, I pray!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་རྒྱལ་སྲས་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །

jingyi lob shik gyalsé tukjé chen

Compassionate Son of the Conquerors, please grant your blessings!

 

ཨེ་མ་ཀྱེ་མ་འགྲོ་མགོན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །

ema kyema dro gön tötreng tsal

Ema! Kyema! Protector of Beings, Tötreng Tsal,12

འདི་ཕྱིའི་རེ་ལྟོས་འགྲོ་མགོན་ཁྱེད་ཤེས་ན། །

di chi ré tö dro gön khyé shé na

You know our hopes and wishes, for this life and beyond.

གསོལ་འདེབས་མཆོད་བསྟོད་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་། །

soldeb chötö drenpa tsam gyi kyang

I pray to you! I honour and praise you!

བདག་སོགས་འགྲོ་འདུག་གང་གི་དུས་ཀུན་ཏུ། །

dak sok droduk gang gi dü küntu

Merely by recalling you, no matter where we are,

སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་འབྲལ་བ་མེད་པ་རུ། །

kechik tsam yang dralwa mepa ru

We will never be separated, not even for an instant.

ཚེ་འདིར་བཟུང་ནས་ཕྱི་མ་རྔ་ཡབ་ཏུ། །

tsé dir zung né chima ngayab tu

When this life is over, may we be reborn in Cāmara,

གུ་རུ་ཁྱེད་དང་འདུ་འབྲལ་མེད་པར་ཤོག །

guru khyé dang dudral mepar shok

There to be united indivisibly with you!

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཨུ་རྒྱན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

solwa deb so urgyen trulpé ku

To the Nirmāṇakāya of Uḍḍiyāna, I pray!

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་རྒྱལ་སྲས་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །

jingyi lob shik gyalsé tukjé chen

Compassionate Son of the Conquerors, please grant your blessings!

 

བདག་སོགས་དགེ་བ་དྲི་མེད་རྒྱ་ཆེན་དེས། །

dak sok gewa drimé gyachen dé

Through this vast and stainless merit,

གུ་རུ་རྗེ་དང་ནམ་ཡང་མི་འབྲལ་ཞིང་། །

guru jé dang namyang mindral zhing

May we never be separated from the glorious Guru!

སྐུ་གསུམ་ཡོངས་རྫོགས་བླ་མའི་ས་ཐོབ་ཤོག །

ku sum yongdzok lamé sa tob shok

May we attain the level of the master who has perfected the three kāyas!

འགྲོ་ཀུན་ཕྱམ་གཅིག་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག །

dro kün chamchik sangye tobpar shok

And may all beings gain awakening together, as one!

 

ཨུ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་མཛད་པ་བཅུ་གཅིག་ལ་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་ཞེས་བྱ་བ། གཏེར་སྟོན་རཏྣ་གླིང་པས་ཤར་གངས་རིའི་མགུལ་པ་ཆོས་རྫོང་གི་གནས་སུ། ལུག་ལོ་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་བཅོ་ལྔ་ལ་སྦྱར་པ་ལེགས་སོ།།

This praise of the eleven enlightened deeds of the life and liberation of the Guru from Uḍḍiyāna, entitled Cloud Banks of Blessings, was composed by the treasure revealer Ratna Lingpa, at the sacred site of Chödzong on the slopes of the eastern snow mountains, on the fifteenth day of the miracle month in the sheep year.

 

| Samye Translations, 2016. (Translated by Stefan Mang. Edited by Libby Hogg. Many thanks to Khenpo Lodrö Rabsel and Han Kop for kindly providing clarifications. Revised and updated 2017, with thanks to Adam Pearcey.)

 1. In the fifth chapter entitled The Chronicle of the Ministers of the terma treasure The Five Chronicles, Kathang Denga, revealed by Orgyen Lingpa, it is stated: If you summarize the life, liberation and awakening of the Guru Padmākara of Uḍḍiyāna, it can be subsumed into the eleven deeds of the son of the conquerors. These are: 1. forming the enlightened intention to tame beings, 2. descending into the lotus flower, 3. spontaneously taking birth, 4. enjoying the pleasures of a prince, 5. taking ordination, 6. practicing various austerities, 7. overcoming Māra's hosts, 8. attaining complete awakening, 9. turning the wheel of the Dharma, 10. engaging in yogic disciplines, and 11. hiding terma treasures so that the Dharma will spread far and wide and never wane. (Tib. u rgyan gu ru pad+ma ‘byung gnas te / ... thos pa’i byang chub rnam thar mdor bsdus na / rgyal sras mdzod pa bcu gcig ‘di lta ste / ‘gro ‘dul dgongs mdzad pad+ma’i lhums zhugs mdzad / rang byung bltams mdzad rgyal sras rol rtsed mdzad / rab tu byung mdzad dka’ thub sna tshogs mdzad / bdud dpung ‘joms mdzad sangs rgyas byang chub mdzad / chos ‘khor bskor mdzad brtul zhugs spyod pa mdzad / bstan pa mthar rgyas mi nub gter sbed mdzad /)
 2. That is Sukhāvatī.
 3. Skt. *Prabhābhaiạjā. Tib. od’ zer sman. Eng. Radiant Medicine. The name of the queen of Uḍḍiyāna, whom Guru Rinpoche took as his wife. She is frequently also called Prabhāvatī (‘od ‘chang ma).
 4. Guru Rinpoche prominently visited the eight great charnel grounds, starting with Cool Grove. Following the Padma Kathang the eight great charnel grounds are:
  1. Śītavana, ‘Cool Grove’, in Magadha,
  2. Kula Dzokpa, ‘Perfect in Body’ in Vedalī
  3. Dechen Dal, ‘All-pervading Utter Joy’ in Kashmir
  4. Lhundrup Tsek, ‘Spontaneous Mound’ in Nepal
  5. Lanka Tsek, ‘Lanka Mound’ in Zahor
  6. Padma Tsek, ‘Lotus Mound’ in Uḍḍiyāna
  7. Jikten Tsek, ‘Mound of the World’ in Khotan, and
  8. Sangchen Rolpa, ‘Display of Great Mystery’ in the Sāla Land.
 5. Śākyabodhi is another name for Prabhahasti.
 6. The four kāyas (Skt. catuḥkāya, Tib. sku bzhi) are: 1. Nirmāṇakāya (Tib. sprul pa’i sku), 2. Saṃbhogakāya (Tib. longs spyod rdzogs pa’i sku), 3. Dharmakāya (Tib. chos kyi sku), and 4. Svābhāvikakāya (Tib. ngo bo nyid kyi sku).
 7. Mandāravā
 8. The bodhisattva Vajradharma who compiled the tantras and entrusted them for safekeeping to the chief ḍākinī Karmendrāṇī.
 9. The caves of Chimphu represent Guru Rinpoche’s enlightened speech. Guru Rinpoche resided in the Chimphu caves, while Samyé monastery was being constructed, and spent long periods there in retreat. The caves are located at the head of the valley running parallel and to the northeast of the Samyé Valley, about 13 km from Samyé.
 10. This refers to the Eight Vidyādharas of Tibet (Tib. bod kyi rig 'dzin brgyad): 1. King Trisong Detsen, 2. Namkhé Nyingpo, 3. Nupchen Sangyé Yeshé, 4. Gyalwa Chokyang, 5. Yeshe Tsogyal, 6. Palgyi Yeshé, 7. Langchen Palgyi Sengé, and 8. Vairocana.
 11. Jamyang Khyentse Wangpo states, in A Beautiful and Wondrous Udumbara Garland (Tib. ngo mtshar u dum wa ra’i phreng mdzes) verse 87: “At the age of fifty-nine, the king passed away, A fact that you kept secret for fourteen years. Ruling the kingdom, you ensured in due succession The enthronements of the Princes Muné and Mutik Tsenpo. And in each case you empowered the newly appointed kings: homage to you!”
 12. Tib. thod phreng rtsal. Eng. ‘Mighty Skull-Garland.’ One of the names of Guru Rinpoche.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept