6. The Prayer Requested by Prince Mutri Tsenpo

Practices › PrayersGuru Rinpoche PrayersLe'u Dünma | Literary Genres › Termas | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Collections & Cycles › Nyingma Mönlam | Tibetan MastersTulku Zangpo Drakpa | Tibetan MastersRigdzin Gödem

English | Deutsch | Français | བོད་ཡིག

Chapter Six: The Prayer Requested by Prince Mutri Tsenpo

དེ་ནས་ལྷ་སྲས་མུ་ཁྲི་བཙན་པོས་ཞུས་པ༔

Next, it was the prince Mutri Tsenpo who made a request:

ཀྱེ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ལགས༔ དུས་མ་འོངས་པ་ལྔ་བརྒྱ་སྙིགས་མ་ལ་ཐུག་པའི་ཚེ༔ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལས་ངན་གྱི་དབང་གིས་སྡུག་བསྔལ་ཤ་སྟག་ལ་སྤྱོད་དགོས་པར་གསུངས་གདའ༔ དེ་རྣམས་ལ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ནས་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྐྱོབ་ནུས་པའི་གསོལ་འདེབས་ཤིག་ཞུ་ཞེས་ཞུས་སོ༔

“O great master! You have said that in the future, when the dark age of the final five hundred years arrives, sentient beings, driven by their negative karma, must experience only misery. For them, I request a prayer, one that invokes your compassion for them, and possesses the power to protect them from suffering!”

བཀའ་སྩལ་པ༔

This was his reply:

ཉོན་ཅིག་མུ་ཁྲི་བཙན་པོ༔ ཚ་བའི་ཡུལ་མེད་ན་རྒྱ་སྐྱེགས་ཀྱི་ནུས་པ་མི་འགོ༔ དད་པའི་ཞིང་ས་མེད་ན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་མྱུ་གུ་མི་སྐྱེ༔ ཡིད་ཁྱེད་ཤེས་ཀྱི་བློ་མ་ཁེལ་ན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་རྒྱང་རིང༔

“Listen well, Mutri Tsenpo! Without boiling, the colour of dye will never take; without the field of devotion, the seedlings of enlightenment cannot grow! Without single-minded conviction, the blessings of the Three Jewels will be far off!

ཉོན་ཅིག་ལྷ་སྲས༔ སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་འགྲོ་བའི་དོན་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་མཛད་དེ༔ འགྲོ་དྲུག་དུག་ལྔའི་བདག་འཛིན་སྟོབས་ཆེ་བས༔ འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པར་མ་གྱུར༔ ལྷ་སྲས་རང་ཡང་བོད་འབངས་ཕྱི་མ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྐྱོབ་པར་འདོད་ན༔ ཡིད་ཁྱེད་ཤེས་ཀྱི་དད་པ་བརྟན་པར་གྱིས༔ བློ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་གཏོད་ཅིག་ཅེས་ཞལ་ཆེམས་བུ་འབངས་ལ་ཞོག༔

“Listen, prince! Buddhas and bodhisattvas act ceaselessly to benefit beings. Yet they cannot free them from the depths of samsara, because, among beings in the six realms, ego-grasping caused by the five poisons is just so strong. Prince, if you wish to protect your Tibetan people in the future from suffering, make a declaration to your subjects, telling them to develop stable and unswerving devotion, and to have total trust in the Three Jewels.

དུས་རྒྱུན་དུ་མོས་པས་འདི་ལྟར་དུ་གསོལ་བ་ཐོབ་ཅེས་གསུངས་སོ༔

“Now recite this prayer, constantly and with devotion:

ཨེ་མ་ཧོ༔ ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་སུ༔

emaho, nubchok dewachen gyi zhingkham su

Emaho: O wonder! In Dewachen, ‘Blissful’ pure realm in the west,

མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཡིས༔

gönpo tsepakmé kyi tukjé yi

Lord Amitāyus, with all of his compassion,

འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་དགོངས༔

dzambüling du drowé dön la gong

Directed his wisdom mind towards benefitting beings in this world of Jambudvīpa;

ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་བྱིན་བརླབས་པའི༔

chok chü sangye kün gyi jinlab pé

Then all the buddhas of the ten directions granted their blessing.

དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

dü sum deshek nam la solwa deb

To you, the sugatas of past, present and future, we pray!

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

orgyen pemajungné la solwa deb

To the Lotus-born Guru of Orgyen, we pray!

 

སིནྡྷུ་རྒྱ་མཚོ་རོལ་པའི་མཚོ་གླིང་དུ༔

sindhu gyatso rolpé tso ling du

On an island in the Sindhu sea,

མེ་ཏོག་པདྨ་འབར་བའི་སྡོང་པོ་ལ༔

metok pema barwé dongpo la

On a shimmering lotus flower,

ཕ་དང་མ་མེད་རང་བྱུང་ཤུགས་ལས་བྱུང་༔

pa dang mamé rangjung shuk lé jung

With no father, no mother, naturally arising,

རྒྱུ་མེད་རྐྱེན་མེད་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་བྱོན༔

gyumé kyenmé drowé dön la jön

With no cause, no conditions, you came to bring benefit to beings,

རང་བྱུང་ངོ་མཚར་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

rangjung ngotsar chen la solwa deb

To you, wondrous and self-arising, we pray!

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

orgyen pemajungné la solwa deb

To the Lotus-born Guru of Orgyen, we pray!

 

སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྐུ་ཡི་སྤྲུལ་པ་སྟེ༔

sangye kün gyi ku yi trulpa té

As the emanation of the wisdom body of all buddhas,

རང་བྱུང་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ལྡན་པར་བྱོན༔

rangjung tsen dang pejé denpar jön

You appeared naturally possessing all the major and minor marks,

ཉི་མ་སྟོང་གི་འོད་ལས་གཟི་མདངས་ཆེ༔

nyima tong gi ö lé zidang ché

Your splendour more dazzling than the light of a thousand suns.

ཁྱོད་ཀྱི་སྤྲུལ་པས་འཇིག་རྟེན་ཁྱབ་པར་འགྱེད༔

khyö kyi trulpé jikten khyabpar gyé

Your emanations stream out to fill the entire world:

ཡ་མཚན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

yatsen trulpé ku la solwa deb

To you, the wonderful nirmāṇakāya manifestation, we pray!

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

orgyen pemajungné la solwa deb

To the Lotus-born Guru of Orgyen, we pray!

 

སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གསུང་གི་སྤྲུལ་པ་སྟེ༔

sangye kün gyi sung gi trulpa té

As the emanation of the wisdom speech of all buddhas,

མ་ཆགས་པདྨའི་སྡོང་པོའི་རྩེ་ལས་འཁྲུངས༔

ma chak pemé dongpö tsé lé trung

You were born on the lotus of non-attachment,

འབྲུག་ཆེན་སྟོང་གི་སྒྲ་བས་གསུང་གདངས་ཆེ༔

drukchen tong gi drawé sung dang ché

Your speech is mightier than the roar of a thousand great dragons,

འགྲོ་བའི་དོན་དུ་ཐེག་ཆེན་ཆོས་སྒྲ་སྒྲོགས༔

drowé döndu tekchen chö dra drok

Proclaiming the sound of the Mahāyāna teachings, to benefit all beings,

འབྲུག་ལྟར་སྒྲོགས་པའི་གསུང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

druk tar drokpé sung la solwa deb

To the dragon-like sound of your speech, we pray!

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

orgyen pemajungné la solwa deb

To the Lotus-born Guru of Orgyen, we pray!

 

སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་སྟེ༔

sangye kün gyi tuk kyi trulpa té

As the emanation of the wisdom mind of all buddhas,

རྒྱ་མཚོ་གཏིང་མཐའ་མེད་པའི་ཀློང་ལས་སྐྱེས༔

gyatso ting tamepé long lé kyé

You were born from the fathomless, endless ocean,

ནམ་མཁའི་གློག་ལས་ཐུགས་རྗེའི་ཕྲིན་ལས་མྱུར༔

namkhé lok lé tukjé trinlé nyur

Your compassionate actions are swifter than lightning striking through the sky,

དགོངས་པ་ཟབ་མོ་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ༔

gongpa zabmo namkhé ta dang nyam

Your vision as deep as the infinite expanse of space,

ཅིར་ཡང་ས་ལེའི་ཐུགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

chiryang salé tuk la solwa deb

To your wisdom mind, where everything arises in vivid clarity, we pray!

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

orgyen pemajungné la solwa deb

To the Lotus-born Guru of Orgyen, we pray!

 

འགྲོ་བའི་དོན་དུ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྐུ༔

drowé döndu yizhin norbü ku

Your perfect form is a wish-granting gem for helping beings,

ཁྱོད་ཀྱི་མཚན་ཐོས་ཙམ་གྱིས་སྡུག་བསྔལ་སེལ༔

khyö kyi tsen tö tsam gyi dukngal sel

Simply hearing your name dispels all suffering,

འཇའ་ཚོན་བཞིན་དུ་ཡོན་ཏན་སོ་སོར་གསལ༔

jatsön zhindu yönten sosor sal

Like the colours of a rainbow, your noble qualities each shine out distinctly,

སྐད་ཅིག་དྲན་པས་བྱང་ཆུབ་ལམ་སྣ་འདྲེན༔

kechik drenpé changchub lam na dren

To think of them, for even an instant, is to be led down the path to enlightenment,

ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་ཁྱོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

yönten künjung khyö la solwa deb

To you who are the source of every noble quality, we pray!

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

orgyen pemajungné la solwa deb

To the Lotus-born Guru of Orgyen, we pray!

 

ཐུགས་རྗེའི་ཕྲིན་ལས་དབང་གིས་དོན་མཛད་པའི༔

tukjé trinlé wang gi dön dzepé

The power of your compassionate actions brings benefit everywhere,

ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་ཡིས༔

zhi gyé wang drak trinlé nam zhi yi

Pacifying, increasing, magnetizing and subjugating,

ཉོན་མོངས་གདུལ་དཀའི་སེམས་ཅན་ཐབས་ཀྱིས་འདུལ༔

nyönmong dul ké semchen tab kyi dul

You skilfully train sentient beings, with their turbulent emotions so difficult to tame.

ནམ་མཁའི་སྐར་ལྟར་ཕྲིན་ལས་བསམ་མི་ཁྱབ༔

namkhé kar tar trinlé sam mikhyab

Like the stars in the night sky, your enlightened actions are vast beyond conception,

ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོའི་རླབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

trinlé gyatsö lab la solwa deb

To you whose activity rises as a great wave in the ocean, we pray!

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

orgyen pemajungné la solwa deb

To the Lotus-born Guru of Orgyen, we pray!

 

སྟེང་འོག་ཕྱོགས་བཞིར་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་ཀྱང་༔

tengok chok zhir drowé dön dzé kyang

Above, below and in the four directions, you act to benefit beings,

བོད་ཡུལ་ཁ་བ་ཅན་དུ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས༔

böyul khawachen du tukjé zik

So turn your compassionate gaze now on the world and on Tibet, the land of snows,

བོད་ཀྱི་མངའ་བདག་རྗེ་འབངས་ཐམས་ཅད་ལ༔

bö kyi ngadak jebang tamché la

Inspire our rulers, and the rulers of Tibet and all their subjects,

དུས་གསུམ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

dü sum gyünché mepar jingyi lob

Grant them your blessing, throughout the past, the present and into the future, without any break!

འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་སྒྲལ་དུ་གསོལ༔

khorwa dukngal gyi gyatso lé dral du sol

Release us all from samsara’s ocean of suffering—this we pray!

ཞེས་གསུངས་སོ༔

This is what he said.

Conclusion

དེ་ནས་འཁོར་གྱི་ཞུ་བ་པོ་རྣམ་པ་ལྔས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཕུལ༔ ཕྱག་དང་བསྐོར་བ་བྱས་ཏེ་ཞུས་པ༔

At this point, all five of those who had made requests offered a vast and splendid tsok feast, prostrated and circumambulated Guru Rinpoche, and then they asked:

ཀྱེ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ལགས༔ འདི་ལྟ་བུའི་གསོལ་འདེབས་ཁྱད་པར་ཅན་གསུངས་པ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ལགས༔ གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལ་གང་ཟག་ཐ་མལ་པའི་ཅ་ཅོའི་སྒྲ་མི་གདགས་ཤིང་༔ དུས་མ་འོངས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ཉེན་པས༔ སློབ་དཔོན་ཉིད་རྗེས་སུ་དྲན་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་ན༔ ངག་གི་གདངས་ཇི་ལྟར་དུ་གདགས་ལགས་ཞེས་ཞུས་སོ༔

“O great master! You have shown immense kindness in teaching us special prayers like these. But such prayers should not be chanted in the everyday jabbering sounds of ordinary people. In the future, when people like us are faced with suffering, when we think of you, the master, and we recite these prayers, what kind of melody should we use?”

བཀའ་སྩལ་པ༔

This was his reply:

ང་ཡི་རྗེས་འཇུག་འཁོར་བ་སྤོང་འདོད་རྣམས༔ དད་གུས་མོས་པས་རྒྱུན་དུ་གསོལ་བ་ཐོབ༔ རྩེ་གཅིག་གདུང་བའི་དབྱངས་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ༔ ཁྱེའུ་ཕ་མར་འབོད་འདྲའི་གདུང་དབྱངས་ལ༔ པི་ཝཾ་གླིང་བུའི་གདངས་ལྟར་སྙན་པ་ཡིས༔ ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་རྣམས་སུ་གསོལ་བ་ཐོབ༔

“You followers of mine, you who wish to leave samsara behind, pray with unswerving faith and devotion. Pray with single-minded focus, in a melody full of longing and yearning, like an infant calling to its parents—a sound as sweet as a guitar or a flute. And pray like this during the six times of day and night!”

འདི་མན་ཤླཽ་ཀ་བཞི་དང་རྐང་པ་གཉིས་པོ་འདི་ཁྲི་སྲོང་རྣམ་འཕྲུལ་དཔལ་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ་གྱིས་ཁ་སྐོང་དུ་མཛད།

The four and a half ślokas (eighteen lines) below were added by the emanation of Trisong Detsen, the glorious Tashi Topgyal:

ཅེས་གསུངས་སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་ཞལ་བཞེས་བཞིན། །

ché sung ngön gyi tukdam zhalzhé zhin

Just as you promised long ago with these words of yours,

གུས་ཤིང་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་འདེབས་བུར། །

gü shing dungshuk drakpö soldeb bur

These, your children, are praying now with yearning and devotion:

ཀྱེ་མ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ཤིག་མ་ཧཱ་གུ་རུ། །

kyema tukjé zik shik maha guru

Kyema! Look on us with your compassion: O Great Guru,

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་རྗེ་བཙུན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །

jingyi lob shik jetsün tötreng tsal

Inspire us with your blessing: Jetsün Tötreng Tsal!

བར་ཆད་ཀུན་སོལ་བདུད་འདུལ་དྲག་པོ་རྩལ། །

barché kün sol düdul drakpo tsal

Dispel all our obstacles, Düdul Drakpo Tsal!

དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །

ngödrub chok tsol orgyen rinpoche

Grant us the supreme siddhi, Orgyen Rinpoche!

 

ད་ལྟ་རྩོད་དུས་ལྔ་བརྒྱའི་སྙིགས་དུས་འདིར། །

danta tsödü ngabgyé nyikdü dir

Now, in this age of strife, the degenerate age among the five hundred year periods,

འབྱུང་པོས་རྒྱུད་དཀྲུགས་སྐྱེ་བོས་ལོག་པར་འཚེ། །

jungpö gyü truk kyewö lokpar tsé

When our minds are deranged by jungpo demons and we cause only harm and wrongdoing,

མཐའ་ཡི་དམག་དཔུང་ནད་ཚོན་མུ་གེ་སོགས། །

ta yi makpung né tsön mugé sok

Pacify warfare and sickness, violence, famine and the like—

བྱུར་དང་ལྟས་ངན་གནོད་པ་ཀུན་ཞི་ཞིང༌། །

jur dang té ngen nöpa kün zhi zhing

Pacify disasters and evil omens, and every kind of harm!

རྒྱལ་བའི་བསྟན་དང་ཁྱད་པར་ཐེག་དགུའི་སྲོལ། །

gyalwé ten dang khyepar tek gü sol

Let the holders of the buddhas’ teaching, and especially of the tradition of the nine yānas,

དེ་འཛིན་ཚོགས་རྣམས་དར་སྨིན་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །

dé dzin tsok nam dar min gyé gyur chik

Develop, mature and increase!

 

ཕུན་ཚོགས་བསམ་ཡས་ལྷུན་གྲུབ་ཕོ་བྲང་ནས། །

püntsok samyé lhündrub podrang né

When the place was the spontaneously perfect palace of Samyé, the sublime,

པདྨ་བྱུང་གནས་ལམ་ཟབ་ཆོས་སྟོན་པ། །

pemajungné lam zab chö tönpa

The teacher was Padmasambhava, revealing the teachings of the profound path,

ཐེག་ཆེན་རྒྱལ་སྲིད་རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་ཆོས། །

tekchen gyalsi rinchen na dün chö

The teachings possessed the seven precious qualities of sovereignty of the Mahāyāna,

སྐལ་ལྡན་ལས་ཅན་དག་པ་རྣ་ལྔའི་འཁོར། །

kalden lechen dakpa na ngé khor

The disciples were those five pure ones, those with fortunate karma,

འོད་དཀར་རྒྱལ་གྱི་གང་བའི་བཀྲ་ཤིས་དུས། །

ökar gyal gyi gangwé tashi dü

And the time was when auspiciousness overflowed, like the victorious white light of the full moon rising:

དེང་འདིར་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

deng dir sampa lhündrub tashi shok

So, now—here too—may all be auspicious for our wishes to be spontaneously fulfilled!

མ་འོང་ཐ་མའི་དུས་སུ་ནུབ་ཕྱོགས་སུ༔ ང་ཡི་རྗེས་འཇུག་སྦས་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ༔ འགྲོ་དོན་ཆེར་སྤྱོད་ལྷག་པར་ང་ལ་མོས༔ ཐེ་ཚོམ་ཆུང་ཞིང་ཆོས་རྒྱལ་གདུང་བརྒྱུད་སྐྱོབ༔ དེ་འདྲའི་ལས་ཅན་སྙིགས་མའི་དུས་སུ་འབྱུང་༔

“In times to come, the final age, a follower of mine from the west, a hidden yogin1 will bring tremendous benefit to beings, and possess exceptional devotion for me. With few doubts, he will protect the family line of the Dharma Kings. A fortunate one such as him will appear in the dark and decadent age.

ཞེས་པའི་ལས་ཅན་དོན་དུ་གཏེར་དུ་སྦོས༔ སཱ་མཱ་གཐཱ༔

“Conceal this as a terma, for the benefit of him and those who have the karmic connection and good fortune! Sa Ma Gatha!”

  1. This is said to refer to Rigdzin Gödem Chen. Tulku Zangpo Drakpa revealed the terma in the Male Water Tiger year (1362) from Guru Rinpoche’s retreat cave at Drompa Gyong in Rulak, and gave it to Rigdzin Gödem Chen to decipher.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept