Homage to the Buddhas and Bodhisattvas

Literary Genres › Praise | Deities › Buddha Śākyamuni | Deities › Vajrasattva | Deities › Amitāyus | Deities › Amitābha | Deities › Mañjuśrī | Deities › Uṣṇīṣavijayā | Deities › Avalokiteśvara | Deities › Tārā | Tibetan MastersTrulshik Rinpoche

English | Deutsch | བོད་ཡིག

Trulshik Rinpoche

Buddha Śākyamuni

Further information:
Download this text:

༄༅། །རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་མཚན་ཕྱག་འགའ་ཞིག་མཆོག་དམན་ཀུན་གྱི་ཞལ་འདོན་དུ་བསྒྲིགས་པ་བཞུགས་སོ། །

Verses of Homage to the Buddhas and Bodhisattvas Together with their Mantras Arranged for Recitation by Practitioners of All Levels

by Kyabjé Trulshik Rinpoche

 

༈ བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་ནི།

Our Compassionate Teacher, Śākyamuni

སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་རྩོད་ལྡན་སྙིགས་མའི་ཞིང༌། །

nyingjé chenpö tsöden nyikmé zhing

With your great compassion, you embraced this turbulent and degenerate world,

བཟུང་ནས་སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ་ལྔ་བརྒྱ་བཏབ། །

zung né mönlam chenpo ngabgya tab

And made five hundred mighty aspirations.

པད་དཀར་ལྟར་བསྔགས་མཚན་ཐོས་ཕྱིར་མི་ལྡོག །

pekar tar ngak tsen tö chir mindok

You are as exalted as the white lotus; whoever hears your name shall never return to saṃsāra—

སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

tönpa tukjé chen la chaktsal lo

Most compassionate teacher, to you I pay homage!

བླ་མ་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

lama tönpa chomdendé dezhin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangye pal gyalwa shakya tubpa la chaktsal lo

Supreme teacher, bhagavān, tathāgata, arhat, complete and perfect buddha, glorious conqueror, Śākyamuni, to you I bow! To you I pay homage!

མཆོད་དོ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཞེས་དང༌།

chö do kyab su chi o

To you I make offerings! In you I take refuge!

བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །

jingyi lab tu sol

Grant your blessings, I pray!

ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་མུ་ནེ་མུ་ནེ་མ་ཧཱ་མུ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

teyata om muné muné maha munayé soha

tadyathā oṃ mune mune mahāmunaye svāhā

 

༈ དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ནི།

Glorious Vajrasattva

མི་རྟོག་རྡོ་རྗེ་ཐབས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ནི། །

mintok dorjé tap kyi yeshe ni

You are the primordial awareness of skilful means—the indestructible state beyond all concepts,

དམིགས་མེད་ཤེས་རབ་ཡུམ་གྱི་ངང་དུ་རྟོགས། །

mikmé sherab yum gyi ngang du tok

Realized in the nature of the Great Mother, transcendental wisdom free from any reference,

ཐུགས་རྗེའི་བྱེ་བྲག་སྣ་ཚོགས་ཅིར་ཡང་སྟོན། །

tukjéi chedrak natsok chir yang tön

Displaying your compassion, in all its variety, in every kind of way—

རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཆེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཅེས་དང་།

dorjé sempa ché la chak tsal lo

O Great Vajrasattva, to you I pay homage!

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ཨཱཿ ཞེས་སོ། །

om benza sato ah

oṃ vajrasattva āḥ

 

༈ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ནི།

Amitāyus, Buddha of Limitless Life and Wisdom

འཇིག་རྟེན་འདྲེན་པའི་གཙོ་བོ་ཚེ་དཔག་མེད། །

jikten drenpé tsowo tsepakmé

Buddha of Infinite Life, foremost guide for beings in this world,

དུས་མིན་འཆི་བ་མ་ལུས་འཇོམས་པའི་དཔལ། །

dü min chiwa malü jompé pal

Your glory overcomes all untimely death,

མགོན་མེད་སྡུག་བསྔལ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱབས། །

gönmé dukngal gyurpa nam kyi kyab

You are a refuge for those of us who suffer without protection—

སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང༌།

sangye tsepakmé la chak tsal lo

To you, Buddha Amitāyus, I pay homage!

ཨོཾ་ཨ་མ་ར་ཎི་ཛཱི་ཝནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་སོ། །

om amarani dziwenti ye soha

oṃ amaraṇi jīvantaye svāhā

 

༈ འོད་དཔག་མེད་ནི།

Amitābha, Buddha of Limitless Light

བདེ་ཆེན་ཞིང་དུ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར། །

dechen zhing du chö kyi khorlo kor

In the realm of Sukhāvatī, you turn the wheel of Dharma,

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རྟག་ཏུ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས། །

semchen nam la taktu tukjé zik

Gazing on living beings with all your compassion,

དམ་བཅའ་ཇི་བཞིན་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་པ། །

damcha jizhin drowé tön dzepa

And acting for their benefit, just as you vowed—

སྣང་མཐའ་མཉམ་བཞག་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཅེས་དང་།

nang ta nyamzhak dze la chak tsal lo

To you, Amitābha resting in meditation, I pay homage!

ཨོཾ་ཨ་མི་དྷེ་ཝ་ཧྲཱིཿ ཞེས་སོ། །

om amidhewa hrih

oṃ amitābha1 hrīḥ

 

༈ རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་ནི།

Buddha Ratnaśikhin

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

chomdendé deshin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangye rinchen tsuktor chen la chak tsal lo

Bhagavān, tathāgata, arhat, complete and perfect buddha, Ratnaśikhin, to you I bow! To you I pay homage!

མཆོད་དོ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ།  །ཞེས་དང༌།

chö do kyab su chi o

In you I take refuge!

བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །

jingyi lab tu sol

Grant your blessings, I pray!

ཏདྱ་ཐཱ། རཏྣེ་རཏྣེ་རཏྣ་ཤི་ཁེ་ནེ་སྭཱ་ཧཱ།  ཞེས་སོ། །

teyata ratné ratné ratna shikhene soha

tadyathā ratna ratna ratnaśikhene svāhā

 

༈ བཅོམ་ལྡན་འདས་སྨན་གྱི་བླའི་ནི།

Blessed Bhaiṣajya Guru, Buddha of Medicine

ཐུགས་རྗེ་ཀུན་ལ་སྙོམས་པའི་བཅོམ་ལྡན་འདས། །

tukjé kün la nyompé chomdendé

Blessed one, whose compassion for all is equal,

མཚན་ཙམ་ཐོས་པས་ངན་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ། །

tsen tsam töpé ngendro dukngal sel

Simply hearing your name dispels the suffering of lower realms,

དུག་གསུམ་ནད་སེལ་སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ། །

duk sum nesel sangye men gyi la

Buddha of Medicine, you who heal the sickness of the three poisons—

བཻ་ཌཱུརྻ་ཡི་འོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང༌།

bendurya yi ö la chak tsal lo

Light of Lapis Lazuli, to you I pay homage!

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ་བཻ་ཌཱུརྻ་འོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

chomdendé dezhin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangye men gyi la bendurya ö kyi gyalpo la chaktsal lo

Bhagavān, tathāgata, arhat, complete and perfect buddha, Buddha of Medicine, Radiant Light of Lapis Lazuli King, to you I bow! To you I pay homage!

མཆོད་དོ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཞེས་དང༌།

chö do kyap su chi o

In you I take refuge!

ཏ་དྱ་ཐཱ༔ ཨོཾ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་མ་ཧཱ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ༔ རཱ་ཛ་ས་མུདྒ་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ༔

teyata | om bhekandze bhekandze maha bekhandze bhekandze | radza samudgaté soha

tadyathā oṃ bhaiṣajye bhaiṣajye mahābhaiṣajye bhaiṣajyarājasamudgate svāhā

ཞེས་གཟུངས་སྔགས་ཅི་འགྲུབ་བཟླ༔

 

༈ རྒྱལ་ཚབ་བྱམས་པ་མགོན་པོའི་ནི།

Buddha's Regent, the Protector Maitreya

བྱམས་ཆེན་མེ་ཡིས་ཞེ་སྡང་བུད་ཤིང་བསྲེགས། །

cham chen mé yi zhe dang bü zhing sek

The fire of your great love burns up the dry wood of hate,

ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱིས་མ་རིག་མུན་པ་སེལ། །

yeshe ö kyi marik münpa sel

The light of your wisdom dispels the darkness of ignorance,

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཚབ་འགྲོ་བའི་མགོན་གྱུར་པའི། །

chö kyi gyaltsap drowé gön gyurpé

Dharma regent, protector of all living beings,

དགའ་ལྡན་བཞུགས་པ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང༌།

ganden zhukpa de la chak tsal lo

Who dwells in the Tuṣita heaven—to you I pay homage!

ཨོཾ་མ་ཏི་མ་ཏི་སྨྲྀ་ཏི་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་སོ། །

om mati mati smriti soha

oṃ mati mati smṛti svāhā

 

༈ འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ནི།

Noble Avalokiteśvara

ཕྱག་སྟོང་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་སྟོང༌། །

chak tong korlö gyurpé gyalpo tong

Your thousand arms are the thousand universal monarchs,

སྤྱན་སྟོང་བསྐལ་པ་བཟང་པོའི་སངས་རྒྱས་སྟོང༌། །

chen tong kalpa zangpöi sangye tong

Your thousand eyes the thousand buddhas of this fortunate age,

གང་ལ་གང་འདུལ་དེ་ལ་དེར་སྟོན་པའི། །

gang la gang dul dela der tönpé

You who teach each and every one of us according to our needs,

བཙུན་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང༌།

tsünpa chenrezik la chak tsal lo

Lord Avalokiteśvara, to you I pay homage!

ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྂ་ཧྲཱིཿ

om mani pemé hung hrih

oṃ maṇi padme hūṃ hrīḥ

ཞེས་སྦྱར་ནའང་རུང་བར་གསུངས་སོ། །

It is said to be acceptable to add the final syllable hrīḥ.

 

༈ རྗེ་བཙུན་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་ནི།

Noble Lord Mañjuśrī

ཤེས་བྱའི་མཁའ་དབྱིངས་ཟབ་ཅིང་ཡངས་པ་ལ། །

shejé kha ying zap ching yangpa la

Across the skies of all that can be known, profound and infinite,

བློ་གྲོས་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས། །

lodrö kyilkhor gyepé özer gyi

Shine vast rays of light from the sun of your intelligence,

སྐྱེ་དགུའི་མ་རིག་མུན་པའི་ཚོགས་བསལ་བ། །

kye güi marik münpé tsok salwa

Dispelling the darkness of ignorance in all beings' minds—

རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང༌།

jetsün jampalyang la chak tsal lo

Lord Mañjughoṣa, to you I pay homage!

ཨོཾ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱིཿ  ཞེས་སོ། །

om arapatsana dhih

oṃ arapacana dhīḥ

 

༈ རྡོ་རྗེ་རྣམ་འཇོམས་ནི།

Vajravidāraṇa

༈ གང་ཐུགས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས། །

gang tuk nyi su mepé yeshe kyi

With the non-dual wisdom of your enlightened mind,

རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་ཀུན་ནས་འབར་བའི་མཐུས། །

dorjé rinchen kun nas barwé tü

And through the power of your blazing vajra and jewel,

བདུད་བཞིའི་སྟོབས་རྣམས་རྣམ་པར་འཇོམས་མཛད་པ། །

dü zhi top nam nampar jom dzepa

You vanquish completely the forces of the four māras,

རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཞེས་དང༌།

dorjé nampar jom la chak tsal tö

Vajravidāraṇa, to you we offer homage and praise!

 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །

deshin shekpa tamché kyi

All the buddhas' power and strength

མཐུ་སྟོབས་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་བདག །

tu top chiktu düpé dak

Is condensed within you alone,

རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་བོའི་སྐུར་སྟོན་པ། །

dorjé trowöi kur tönpa

Who manifest as the enlightened form of vajra wrath—

རྣམ་པར་འཇོམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཞེས་དང་། །

nampar jom la chak tsal lo

Vajravidāraṇa, to you I pay homage!

ན་མཤྕཎྜ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཡ། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ། ཏིཥྛ་ཏིཥྛ། བྷནྡྷ་བྷནྡྷ། ཧ་ན་ཧ་ན། ཨ་མྲྀ་ཏེ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཞེས་སོ། །

namash chanda benza krodhaya | hulu hulu | tishtha tishtha | bhendha bhendha | hana hana | amrité hung pé

namaścaṇḍa vajrakrodhāya | hulu hulu | tiṣṭha tiṣṭha | bhandha bhandha | hana hana | amṛte hūṃ phaṭ

 

༈ འཕགས་མ་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་ནི།

Noble Vijayā, Goddess of Victory

དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་སྟོན་ཀའི་ཟླ་བའི་མདོག །

palden lhamo tönké dawé dok

Glorious goddess, your colour that of the autumn moon,

ཞལ་གསུམ་ཕྱག་བརྒྱད་རབ་མཛེས་ཞི་བའི་སྐུ། །

zhal sum chak gye rab dzé zhiwé ku

With three faces and eight arms, your form ravishing and serene,

ཡེ་ཤེས་དཔག་ཡས་ཚེ་ཡི་མཆོག་སྩོལ་མ། །

yeshe pakyé tsé yi chok tsolma

You grant the supreme gifts of longevity and boundless wisdom—

རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང༌།

nampar gyalmé zhap la chak tsal lo

Noble Vijayā, to you I pay homage!

ཨོཾ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨཱ་ཡུརྡ་དེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་སོ། །

om amrita ayurdadé soha

oṃ amṛtāyurdade svāhā

 

༈ རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་ནི།

Noble Saviouress Tārā

བདག་གིས་ཚེ་རབས་སྔོན་ནས་བསྒྲུབས་པའི་ལྷ། །

dak gi tserap ngön né druppé lha

Deity on whom I meditated in lives gone by,

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་མ། །

dü sum sangye kün gyi trinléma

You are the enlightened activity of all buddhas, past, present, and future,

རབ་དཀར་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་བདུན་མ། །

rap kar zhal chik chak nyi chen dün ma

Brilliant white, with your one face, two hands, and seven eyes,

ཡུམ་གྱུར་ཨུཏྤལ་བསྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང༌།

yum gyur utpala nam la chak tsal lo

Mother of the buddhas, holder of the utpala flower, to you I pay homage!

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་སོ། །

om taré tuttaré turé soha

oṃ tāre tuttāre ture svāhā

 

༈ རྒྱལ་ཀུན་འདུས་ཞལ་གུ་རུའི་གསོལ་འདེབས་ནི།

Prayer to the Guru, the Embodiment of All the Buddhas

སྤྲུལ་པའི་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་དང༌། །

trulpé guru tsen gyé dang

To the eight manifestations of Guru Rinpoche,

གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་བརྒྱད། །

druppé rigzin chenpo gyé

The eight great accomplished vidyādharas,

བྱང་སེམས་ཉེ་བའི་སྲས་བརྒྱད་དང༌། །

changsem nyewé sé gye dang

The eight great bodhisattvas, the 'close sons',

སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་ལྷ་ཚོགས་ལ། །

drupchen kagyé lha tsok la

The eight maṇḍalas of Kagyé with all their deities:

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

solwa depso chin gyi lop

To you I pray—inspire me with your blessings!

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ། །

chi nang sangwé barché sol

Dispel all obstacles outer, inner and secret!

བསམ་པ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང༌། །

sampa yizhin druppa dang

Fulfill all my aspirations!

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཞེས་དང༌།

chok dang tünmong ngödrup tsol

Grant us attainments, ordinary and supreme!

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྂ། ཞེས་སོ། །

om ah hung benza guru pema siddhi hung

oṃ āḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ

 

༈ མཐར་དྲག་པོ་རྟ་ཕྱག་ཁྱུང་དྲིལ་གྱི་ནི།

Finally, the Wrathful Union of Hayagrīva, Vajrapāṇi and Garuḍa

ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས། །

chok chüi gyalwa kün gyi ku sung tuk

You are the wisdom body, speech and mind of all the buddhas of the ten directions,

བྱ་ཁྱུང་རྒྱལ་པོ་རྟ་མགྲིན་གསང་བའི་བདག །

cha khyung gyalpo tamdrin sangwé dak

The kingly Garuḍa, Hayagrīva and the Lord of Secrets

རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་ཉེར་བསྟན་ཁྲོ་བོའི་གཙོ། །

rangzhin chiktu nyer ten trowöi tso

Manifesting as one deity, foremost among the wrathful.

དྲན་པས་བགེགས་དཔུང་འཇོམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཞེས་དང༌།

drenpé gek pung jom la chak tsal tö

The very thought of you crushes obstructing forces—and to you I offer homage and praise!

ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་བ་ག་རུ་ཌ་ཧཱུྂ་ཕཊ། ཅེས་སོ། 

om vajrapani hayagriva garuda hung pé

oṃ vajrapāṇi hayagrīva garuḍa hūṃ phaṭ

 

Dedication

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །

gewa di yi nyurdu dak

Through this merit, may I swiftly accomplish the realization

སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།  །

seché gyalwa drup gyur né

Of the buddhas and their bodhisattva heirs

འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །

drowa chik kyang malüpa

And may I bring each and every single living being

དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །ཞེས་དང༌།

de yi sa la göpar shok

To that perfect state as well.

 

༈ བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། །

changchup sem chok rinpoche

Bodhicitta, precious and sublime:

མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་སྐྱེས་པ་དང༌། །

makyepa nam kyepa dang

May it arise in those in whom it has not arisen;

སྐྱེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པ་ཡང༌། །

kyepa nyampa mepa yang

May it never decline where it has arisen;

གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤོག །

gong né gong du pelwar shok

May it go on increasing, further and further!

 

༈ སྟོང་ཉིད་ལྟ་བ་རིན་པོ་ཆེ། །

tongnyi tawa rinpoche

The precious view of śūnyatā,

མ་རྟོགས་པ་རྣམས་རྟོགས་པ་དང༌། །

matokpa nam tokpa dang

May it be realized by those who have not realized it;

རྟོགས་པ་ཉམས་པ་མེད་པ་ཡང༌། །

tokpa nyampa mepa yang

May it never decline where it has been realized;

གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤོག །ཅེས་སོ། །

gong né gong du pelwar shok

May it go on increasing, further and further!

 

དེ་ལྟར་ཁོ་བོར་ཆོས་འབྲེལ་གསན་མཁན་རྣམས་ནས་ཉིན་རེ་བཞིན་ཡོངས་རྫོགས་གྲུབ་ན་རབ། དེ་མིན་གང་མོས་དང༌། ལྷག་པར་ཟླ་བ་འབྱུང་ངོ་ཅོག་གི་ཉ་སྟོང་བརྒྱད་གསུམ་སོགས་དང༌། སྟོན་པའི་དུས་ཆེན་ཁག་བཞི་སོགས་སུ་གང་འགྲུབ་པ་ཞལ་འདོན་དུ་མཛད་ཚེ་ཕན་ཡོན་ཚད་མེད་པ་འབྱུང་བ་ལགས་སོ་ཞེས་ཐལ་མོ་སྦྱར་པ་པོ་སྟེ། ཤཱཀྱའི་དགེ་སྦྱོང་ཀུན་རྨོངས་ཞྭ་དེའུ་པ་ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སོ། །

For all of you who have received teachings from me and have a Dharma connection with me, it would be best to recite all these prayers and mantras every day. Otherwise, recite whichever you wish, especially on the 8th, 15th and 30th days of the lunar month, and on the four great anniversaries of our Teacher Śākyamuni. Whenever you do so, the benefit will be immeasurable. I, the Zhadeupa Ngawang Chökyi Lodrö, an ignorant monk of Śākyamuni, entreat you with folded hands.

ཤུབྷཾ།། །།སརྦ་མངྒ་ལཾ།།

Śubham. Sarva Maṅgalaṃ.

 

| Rigpa Translations 2011, revised 2016.

 

Version: 2.1-20230602

  1. It is thought that amidhewa is the Tibetan pronunciation of the Sanskrit Amitābha, just as bendza is Tibetan pronunciation of the Sanskrit vajra.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept