Praises to the Twenty-One Tārās

Tārā | Praise | Words of the Buddha

English | བོད་ཡིག

Buddha

Green Tārā

Further Information:

༄༅། །སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གིས་བསྟོད་པ་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ།

The Praise to Tārā with Twenty-One Verses of Homage, and the Excellent Benefits of Reciting the Praise

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཏཱ་རཱ་ན་མ་སྐཱ་ར་ཨཻ་ཀ་བིཾ་ཤ་ཏི་སྟྲོ་ཏ་གུ་ཎ་ཧི་ཏ་ས་ཧི་ཏ།

In the language of India: namas-tāraika-viṃśati-stotra-guṇa-hita-sahita

བོད་སྐད་དུ། སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གིས་བསྟོད་པ་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ།

In the language of Tibet: drolma la chak tsal nyishu tsa chik gi töpa penyön dang chepa

In the English language: The Praise to Tārā with Twenty-One Verses of Homage and the Excellent Benefits of Reciting the Praise

 

ཨོཾ་རྗེ་བཙུན་མ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

om jetsünma pakma drolma la chaktsal lo

Homage to the noble lady Tārā!

 

༈ ཕྱག་འཚལ་ཏཱ་རེ་མྱུར་མ་དཔའ་མོ། །

chaktsal taré nyurma pamo

Homage to Tārā, swift and gallant,

ཏུཏྟཱ་ར་ཡིས་འཇིགས་པ་སེལ་མ། །

tuttara yi jikpa selma

Homage to Tuttārā, who banishes fear,

ཏུ་རེས་དོན་ཀུན་སྦྱིན་པས་སྒྲོལ་མ། །

turé dön kün jinpé drolma

Homage to Turā, who fulfils every need,

སྭཱ་ཧཱའི་ཡི་གེ་ཁྱོད་ལ་འདུད་དོ། །

sa hé yigé khyö la dü do

With svāhā we offer you honor and praise!1

 

ཕྱག་འཚལ་སྒྲོལ་མ་མྱུར་མ་དཔའ་མོ། །

chaktsal drolma nyurma pamo

Homage to Tārā, swift and gallant,

སྤྱན་ནི་སྐད་ཅིག་གློག་དང་འདྲ་མ། །

chen ni kechik lok dang dra ma

Whose glance flashes like flares of lightning;

འཇིག་རྟེན་གསུམ་མགོན་ཆུ་སྐྱེས་ཞལ་གྱི། །

jikten sum gön chukyé shyal gyi

Born on the heart of a blossoming lotus

གེ་སར་བྱེ་བ་ལས་ནི་བྱུང་མ། །

gesar jewa lé ni jung ma

That rose from the tears of the Triple-World’s Lord. (1)

 

ཕྱག་འཚལ་སྟོན་ཀའི་ཟླ་བ་ཀུན་ཏུ། །

chaktsal tönké dawa küntu

Homage to you whose countenance is

གང་བ་བརྒྱ་ནི་བརྩེགས་པའི་ཞལ་མ། །

gangwa gya ni tsekpé shyal ma

A hundred full moons gathered in autumn,

སྐར་མ་སྟོང་ཕྲག་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀྱི། །

karma tongtrak tsokpa nam kyi

Smiling and glowing with brilliant radiance,

རབ་ཏུ་ཕྱེ་བའི་འོད་རབ་འབར་མ། །

rabtu chewé ö rab bar ma

Like a thousand stars clustered, ablaze. (2)

 

ཕྱག་འཚལ་སེར་སྔོ་ཆུ་ནས་སྐྱེས་ཀྱི། །

chaktsal ser ngo chu né kyé kyi

Homage, golden lady, your lotus-hand

པདྨས་ཕྱག་ནི་རྣམ་པར་བརྒྱན་མ། །

pemé chak ni nampar gyen ma

Is graced with a blue water-born flower.

སྦྱིན་པ་བརྩོན་འགྲུས་དཀའ་ཐུབ་ཞི་བ། །

jinpa tsöndrü katub shyiwa

You embody generosity, diligence, endurance,

བཟོད་པ་བསམ་གཏན་སྤྱོད་ཡུལ་ཉིད་མ། །

zöpa samten chöyul nyi ma

Serenity, patience and meditation. (3)

 

ཕྱག་འཚལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར། །

chaktsal deshyin shekpé tsuktor

Homage to you, whose victories are endless,

མཐའ་ཡས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་སྤྱོད་མ། །

tayé nampar gyalwa chö ma

Jewel on the great Tathāgata’s crown.

མ་ལུས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པའི། །

malü parol chinpa tobpé

You are well served by the heirs of the Victors,

རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་བསྟེན་མ། །

gyalwé sé kyi shintu ten ma

Those who’ve accomplished all the perfections. (4)

 

ཕྱག་འཚལ་ཏུཏྟཱ་ར་ཧཱུྂ་ཡི་གེ །

chaktsal tuttara hung yigé

Homage to you, who with tuttāra and hūṃ

འདོད་དང་ཕྱོགས་དང་ནམ་མཁའ་གང་མ། །

dö dang chok dang namkha gang ma

Fill desire realms unto the ends of space.

འཇིག་རྟེན་བདུན་པོ་ཞབས་ཀྱིས་མནན་ཏེ། །

jikten dünpo shyab kyi nen té

You trample underfoot the seven worlds,

ལུས་པ་མེད་པར་འགུགས་པར་ནུས་མ། །

lüpa mepar gukpar nü ma

And have the strength to summon all. (5)

 

ཕྱག་འཚལ་བརྒྱ་བྱིན་མེ་ལྷ་ཚངས་པ། །

chaktsal gyajin melha tsangpa

Homage to you, praised by Indra,

རླུང་ལྷ་སྣ་ཚོགས་དབང་ཕྱུག་མཆོད་མ། །

lunglha natsok wangchuk chö ma

Agni, Brahmā, Maruts,2 and Śiva.

འབྱུང་པོ་རོ་ལངས་དྲི་ཟ་རྣམས་དང་། །

jungpo rolang driza nam dang

All the hosts of bhūtas, vetālas,

གནོད་སྦྱིན་ཚོགས་ཀྱིས་མདུན་ནས་བསྟོད་མ། །

nöjin tsok kyi dün né tö ma

Gandharvas and yakṣas pay tribute to you. (6)

 

ཕྱག་འཚལ་ཏྲཊ་ཅེས་བྱ་དང་ཕཊ་ཀྱིས། །

chaktsal tré cheja dang pé kyi

Homage to you, who with traṭ and phaṭ

ཕ་རོལ་འཕྲུལ་འཁོར་རབ་ཏུ་འཇོམས་མ། །

parol trulkhor rabtu jom ma

Crush the enemies’ yantras3 to dust.

གཡས་བསྐུམ་གཡོན་བརྐྱང་ཞབས་ཀྱིས་མནན་ཏེ། །

yé kum yön kyang shyab kyi nen té

With right leg bent in and left leg extended,

མེ་འབར་འཁྲུག་པ་ཤིན་ཏུ་འབར་མ། །

mebar trukpa shintu bar ma

Shining you tread amidst flames wildly blazing. (7)

 

ཕྱག་འཚལ་ཏུ་རེ་འཇིགས་པ་ཆེན་པོས། །

chaktsal turé jikpa chenpö

Homage to Ture, the fearsome lady,

བདུད་ཀྱི་དཔའ་བོ་རྣམ་པར་འཇོམས་མ། །

dü kyi pawo nampar jom ma

Destroyer of the most powerful demons.

ཆུ་སྐྱེས་ཞལ་ནི་ཁྲོ་གཉེར་ལྡན་མཛད། །

chukyé shyal ni tronyer den dzé

With a lotus-face and a deep-furrowed brow,

དགྲ་བོ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་གསོད་མ། །

drawo tamché malü sö ma

You are the slayer of each and every foe. (8)

 

ཕྱག་འཚལ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མཚོན་ཕྱག་རྒྱའི། །

chaktsal könchok sum tsön chakgyé

Homage to you, whose fingers grace

སོར་མོས་ཐུགས་ཀར་རྣམ་པར་བརྒྱན་མ། །

sormö tukkar nampar gyen ma

Your heart and display the Three Jewels mudrā.

མ་ལུས་ཕྱོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བརྒྱན་པའི། །

malü chok kyi khorlö gyenpé

You’re graced by wheels adorning every direction,

རང་གི་འོད་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་འཁྲུག་མ། །

rang gi ö kyi tsok nam truk ma

With dazzling radiance that overwhelms all.4 (9)

 

ཕྱག་འཚལ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་བརྗིད་པའི། །

chaktsal rabtu gawa jipé

Homage to you, supremely joyous,

དབུ་རྒྱན་འོད་ཀྱི་ཕྲེང་བ་སྤེལ་མ། །

ugyen ö kyi trengwa pelma

Your splendorous crown spreading garlands of light.

བཞད་པ་རབ་བཞད་ཏུཏྟཱ་ར་ཡིས། །

shyepa rab shyé tuttara yi

Smiling and laughing, with tuttāre

བདུད་དང་འཇིག་རྟེན་དབང་དུ་མཛད་མ། །

dü dang jikten wang du dzé ma

You bring demons and worlds under control. (10)

 

ཕྱག་འཚལ་ས་གཞི་སྐྱོང་བའི་ཚོགས་རྣམས། །

chaktsal sa shyi kyongwé tsok nam

Homage to you, who can summon

ཐམས་ཅད་འགུགས་པར་ནུས་པ་ཉིད་མ། །

tamché gukpar nüpa nyi ma

The hosts of earthly guardians.

ཁྲོ་གཉེར་གཡོ་བའི་ཡི་གེ་ཧཱུྂ་གིས། །

tronyer yowé yigé hung gi

Your frown it quivers, and the syllable hūṃ

ཕོངས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྒྲོལ་མ། །

pongpa tamché nampar drolma

Delivers us all from every misfortune. (11)

 

ཕྱག་འཚལ་ཟླ་བའི་དུམ་བུའི་དབུ་རྒྱན། །

chaktsal dawé dumbü ugyen

Homage to you, so brightly adorned,

བརྒྱན་པ་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་འབར་མ། །

gyenpa tamché shintu bar ma

With a sliver of moon as your crown,5

རལ་པའི་ཁྲོད་ན་འོད་དཔག་མེད་ལས། །

ralpé trö na öpakmé lé

Your locks are graced by Amitābha,

རྟག་པར་ཤིན་ཏུ་འོད་རབ་མཛད་མ། །

takpar shintu ö rab dzé ma

Whose gleaming rays stream forever forth. (12)

 

ཕྱག་འཚལ་བསྐལ་པ་ཐ་མའི་མེ་ལྟར། །

chaktsal kalpa tamé mé tar

Homage to you, seated in a halo

འབར་བའི་ཕྲེང་བའི་དབུས་ན་གནས་མ། །

barwé trengwé ü na né ma

Blazing with apocalyptic flames.

གཡས་བརྐྱང་གཡོན་བསྐུམ་ཀུན་ནས་བསྐོར་དགའི། །

yé kyang yön kum künné kor gé

Your right leg stretched out and left bent inward,

དགྲ་ཡི་དཔུང་ནི་རྣམ་པར་འཇོམས་མ། །

dra yi pung ni nampar jom ma

Immersed in joy, you crush legions of foes. (13)

 

ཕྱག་འཚལ་ས་གཞིའི་ངོས་ལ་ཕྱག་གི །

chaktsal sa shyi ngö la chak gi

Homage to you, who on the earth’s surface

མཐིལ་གྱིས་བསྣུན་ཅིང་ཞབས་ཀྱིས་བརྡུང་མ། །

til gyi nün ching shyab kyi dung ma

Strike your palms and stamp your feet;

ཁྲོ་གཉེར་ཅན་མཛད་ཡི་གེ་ཧཱུྂ་གིས། །

tronyer chen dzé yigé hung gi

Your brow deeply furrowed, with hūṃ you smash

རིམ་པ་བདུན་པོ་རྣམས་ནི་འགེམས་མ། །

rimpa dünpo nam ni gem ma

The seven netherworlds to nothing but dust. (14)

 

ཕྱག་འཚལ་བདེ་མ་དགེ་མ་ཞི་མ། །

chaktsal dé ma gé ma shyi ma

Homage to you, blissful, gracious and tranquil,

མྱ་ངན་འདས་ཞི་སྤྱོད་ཡུལ་ཉིད་མ། །

nya ngen dé shyi chöyul nyi ma

Whose domain is the peace of nirvāṇa.

སྭཱ་ཧཱ་ཨོཾ་དང་ཡང་དག་ལྡན་པས། །

soha om dang yangdak denpé

With oṃ and svāhā in perfect union,

སྡིག་པ་ཆེན་པོ་འཇོམས་པ་ཉིད་མ། །

dikpa chenpo jompa nyi ma

You lay to waste every terrible evil. (15)

 

ཕྱག་འཚལ་ཀུན་ནས་བསྐོར་རབ་དགའ་བའི། །

chaktsal künné kor rabga bé

Homage to you, who, immersed in rapture,

དགྲ་ཡི་ལུས་ནི་རབ་ཏུ་འགེམས་མ། །

dra yi lü ni rabtu gem ma

Shatters the bodies of all your foes.

ཡི་གེ་བཅུ་པའི་ངག་ནི་བཀོད་པའི། །

yigé chupé ngak ni köpé

You manifest from the wisdom-syllable hūṃ,6

རིག་པ་ཧཱུྂ་ལས་སྒྲོལ་མ་ཉིད་མ། །

rigpa hung lé drölma nyi ma

And display each of your mantra’s ten syllables. (16)

 

ཕྱག་འཚལ་ཏུ་རེའི་ཞབས་ནི་བརྡབས་པས། །

chaktsal turé shyab ni dabpé

Homage to Ture, your feet stomping boldly,

ཧཱུྂ་གི་རྣམ་པའི་ས་བོན་ཉིད་མ། །

hung gi nampé sabön nyi ma

Formed from the seed of the syllable hūṃ.

རི་རབ་མནྡ་ར་དང་འབིགས་བྱེད། །

rirab mendara dang bikjé

The mountains of Meru, Mandara and Vindhya,

འཇིག་རྟེན་གསུམ་རྣམས་གཡོ་བ་ཉིད་མ། །

jikten sum nam yowa nyi ma

And all the three worlds, you them to quake. (17)

 

ཕྱག་འཚལ་ལྷ་ཡི་མཚོ་ཡི་རྣམ་པའི། །

chaktsal lha yi tso yi nampé

Homage to you, who hold in your hand

རི་དྭགས་རྟགས་ཅན་ཕྱག་ན་བསྣམས་མ། །

ridak takchen chak na nam ma

A deer-marked moon like a divine lake.

ཏཱ་ར་གཉིས་བརྗོད་ཕཊ་ཀྱི་ཡི་གེས། །

tara nyi jö pé kyi yigé

With tāra twice and then with phaṭ,

དུག་རྣམས་མ་ལུས་པར་ནི་སེལ་མ། །

duk nam malüpar ni selma

You totally cleanse all of the poisons. (18)

 

ཕྱག་འཚལ་ལྷ་ཡི་ཚོགས་རྣམས་རྒྱལ་པོ། །

chaktsal lha yi tsok nam gyalpo

Homage to you, who is served by kings

ལྷ་དང་མིའམ་ཅི་ཡིས་བསྟེན་མ། །

lha dang mi'amchi yi ten ma

Of hosts divine, and of gods and kinnaras.

ཀུན་ནས་གོ་ཆ་དགའ་བ་བརྗིད་ཀྱིས། །

künné gocha gawa ji kyi

Suited in armour of joy and splendour,

རྩོད་དང་རྨི་ལམ་ངན་པ་སེལ་མ། །

tsö dang milam ngenpa selma

You clear away nightmares, soothe away strife. (19)

 

ཕྱག་འཚལ་ཉི་མ་ཟླ་བ་རྒྱས་པའི། །

chaktsal nyima dawa gyepé

Homage to you, whose eyes shine with lustre,

སྤྱན་གཉིས་པོ་ལ་འོད་རབ་གསལ་མ། །

chen nyipo la ö rabsal ma

Bright with the fullness of sun and moon.

ཧ་ར་གཉིས་བརྗོད་ཏུཏྟཱ་ར་ཡིས། །

hara nyi jö tuttara yi

With twice-uttered hara and tuttāre

ཤིན་ཏུ་དྲག་པོའི་རིམས་ནད་སེལ་མ། །

shintu drakpö rimné selma

You pacify the most intractable diseases. (20)

 

ཕྱག་འཚལ་དེ་ཉིད་གསུམ་རྣམས་བཀོད་པས། །

chaktsal denyi sum nam köpé

Homage to you, who have the power to free,

ཞི་བའི་མཐུ་དང་ཡང་དག་ལྡན་མ། །

shyiwé tu dang yangdak den ma

You put forth the realities as a set of three.

གདོན་དང་རོ་ལངས་གནོད་སྦྱིན་ཚོགས་རྣམས། །

dön dang rolang nöjin tsok nam

Supreme Ture, you completely destroy

འཇོམས་པ་ཏུ་རེ་རབ་མཆོག་ཉིད་མ། །

jompa turé rab chok nyi ma

The hordes of grahas, vetālas, and yakṣas. (21)

 

རྩ་བའི་སྔགས་ཀྱི་བསྟོད་པ་འདི་དང་། །

tsawé ngak kyi töpa di dang

This Praise with the twenty-one verses of homage

ཕྱག་འཚལ་བ་ནི་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག །

chaktsalwa ni nyishu tsa chik

Is itself the root mantra.

 

The Excellent Benefits of the Praise

ལྷ་མོ་ལ་གུས་ཡང་དག་ལྡན་པའི། །

lhamo la gü yangdak denpé

The wise who recite these words in earnest,

བློ་ལྡན་གང་གིས་རབ་དང་བརྗོད་དེ། །

loden gang gi rab dang jö dé

Filled with devotion for this goddess, (22)

 

སྲོད་དང་ཐོ་རངས་ལངས་པར་བྱས་ནས། །

sö dang torang langpar jé né

At dusk, or also when rising at dawn,

དྲན་པས་མི་འཇིགས་ཐམས་ཅད་རབ་སྟེར། །

drenpé mi jik tamché rab ter

Should recall that this praise grants absolute fearlessness,

སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བྱེད། །

dikpa tamché rabtu shyijé

Pacifies all misdeeds,

ངན་འགྲོ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པ་ཉིད་དོ། །

ngendro tamché jompa nyi do

And destroys all evil destinies. (23)

 

རྒྱལ་བ་བྱེ་བ་ཕྲག་བདུན་རྣམས་ཀྱིས། །

gyalwa jewa trak dün nam kyi

Soon they will receive empowerment

མྱུར་དུ་དབང་ནི་བསྐུར་བར་འགྱུར་ལ། །

nyurdu wang ni kurwar gyur la

From all the seven million conquerors,

འདི་ལས་ཆེ་བ་ཉིད་ནི་ཐོབ་ཅིང༌། །

di lé chewa nyi ni tob ching

Attain greatness in this world,

སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་མཐར་ཐུག་དེར་འགྲོ། །

sangye gopang tartuk der dro

And finally reach the state of Buddha. (24)

 

དེ་ཡི་དུག་ནི་དྲག་པོ་ཆེན་པོ། །

dé yi duk ni drakpo chenpo

If you remember this praise, even dreadful poisons,

བརྟན་གནས་པའམ་གཞན་ཡང་འགྲོ་བ། །

ten nepa am shyenyang drowa

Whether from inanimate or animate sources,

ཟོས་པ་དང་ནི་འཐུངས་པ་ཉིད་ཀྱང༌། །

zöpa dang ni tungpa nyi kyang

Whether they be eaten or imbibed,

དྲན་པས་རབ་ཏུ་སེལ་བ་ཉིད་ཐོབ། །

drenpé rabtu selwa nyi tob

Will be completely neutralized. (25)

 

གདོན་དང་རིམས་དང་དུག་གིས་གཟིར་བའི། །

dön dang rim dang duk gi zirwé

This praise, if chanted twice, thrice, or seven times,

སྡུག་བསྔལ་ཚོགས་ནི་རྣམ་པར་སྤངས་ཏེ། །

dukngal tsok ni nampar pang té

Releases even other beings

སེམས་ཅན་གཞན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ངོ༌། །

semchen shyenpa nam la yang ngo

From the heap of suffering

གཉིས་གསུམ་བདུན་དུ་མངོན་པར་བརྗོད་ན། །

nyi sum dün du ngönpar jö na

Inflicted by spirits, fevers, and poisons. (26)

 

བུ་འདོད་པས་ནི་བུ་ཐོབ་འགྱུར་ཞིང༌། །

bu döpé ni bu tob gyur shying

Those who want children will come to have them;

ནོར་འདོད་པས་ནི་ནོར་རྣམས་ཉིད་ཐོབ། །

nor döpé ni nor nam nyi tob

Those who seek wealth will come to have it;

འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་འགྱུར་ལ། །

döpa tamché tobpar gyur la

Each and every wish will hereby be fulfilled,

བགེགས་རྣམས་མེད་ཅིང་སོ་སོར་འཇོམས་འགྱུར། །

gek nammé ching sosor jom gyur

And obstacles, entirely vanquished, will be no more. (27)

 

བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བསྟོད་པ་གསུངས་པ་རྫོགས་སོ། །

This completes the Praise to Bhagavatī Tārā as spoken by the completely perfect Buddha.7

 

| Translated by Lhasey Lotsawa (trans. Stefan Mang, Peter Woods, and Ryan Conlon) with the kind assistance of Adam Pearcey, 2019.

  1. In some traditions this four-line verse is added after the translator’s homage and before the actual start of the Praise. The verse conjures Tārā by drawing upon the three epithets that also form the core of her root mantra (oṃ tāre tuttāre ture svāhā): Tārā (Deliverer), Tuttārā (Savior) and Turā (Swift One). The verse is an explanation of Tārā’s root mantra (oṁ tāre tuttāre ture svāhā) and may represent a synopsis of the Praise that follows. Some masters explain that this verse is dedicated to Green Tārā, who is considered Tārā’s principal form yet is not included in the Praise. The origin of the verse remains unclear. It may be traced back to a translation of Pang Lotsawa Lodrö Tenpa (dpang lo tsā ba blo gros brtan pa, 1276–1342).
  2. Maruts are the Vedic gods of wind.
  3. The word yantra (’khrul ’khor) designates an instrument or other type of mechanical device (esp. one used in warfare), or a magic diagram. It is derived from the Sanskrit root √yam, “to control.” (For more information on yantras, see Gudrun Bühnemann, “Maṇḍalas and Yantras,” in Knut A. Jacobsen (eds.), Brill’s Encyclopedia of Hinduism, vol. ii, (Leiden: Brill, 2010): 566–572.)
  4. The last two lines of this verse could be understood as: a) Tārā graces all points and bearings of the compass, and b) Tārā bears the mark(s) of (a) thousand spoked wheel(s) on her hand(s and feet), the first of the 32 major marks of a buddha.
  5. Some editions read zla ba’i rtse mo, lit. “lunar peak,” instead of zla ba’i dum bu, “a sliver of moon”.
  6. The various Tibetan editions read either sgrol ma or sgron ma. Based on this variant, Tibetan authors variously interpret this line as “you manifest from” (sgrol ma) or “you shine with” (sgron ma) the wisdom syllable hūṃ.
  7. Please note that this colophon varies across the various Tibetan versions. Here we are following the Degé Kangyur edition of the Praise (T 438).
• Download this text: EPUB MOBI PDF