The Chariot Bound for Sukhāvatī

Deities › Amitābha | Collections & Cycles › Chokling Tersar | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Collections & Cycles › Khyentse KababTukdrup Barché Kunsel | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo | Tibetan MastersChokgyur Dechen Lingpa

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Wangpo

Buddha Amitābha, 'Boundless Light'

Further information:
Download this text:

༄༅། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའི་ཆོ་ག་བདེ་བ་ཅན་དུ་བགྲོད་པའི་ཤིང་རྟ།

The Chariot Bound for Sukhāvatī, the Blissful Realm

A Liturgy for Cultivating Buddha Amitābha’s Pure Realm

from the Guru's Heart Practice, Dispeller of All Obstacles, revealed by Chokgyur Lingpa and arranged by Jamyang Khyentse Wangpo

 

བློ་ཆོས་ལ་བསྐུལ་བའི་ཆེད་དུ་ཐོག་མ་ཁོ་ནར་འདི་སྐད་ཅེས་བྱ་སྟེ།

In order to turn your mind to the Dharma, at the outset recite the following verses:

དལ་འབྱོར་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་རྙེད་པར་དཀའ། །

daljor di ni shintu nyepar ka

This free and well-favoured human form is difficult to obtain.

སྐྱེས་བུའི་དོན་སྒྲུབ་ཐོབ་པར་གྱུར་པ་ལ། །

kyebü dön drub tobpar gyurpa la

Now that we have the chance to realise the full human potential,

གལ་ཏེ་འདི་ལ་ཕན་པ་མ་བསྒྲུབ་ན། །

galté di la penpa ma drub na

If we don’t make good use of this opportunity,

ཕྱིས་འདི་ཡང་དག་འབྱོར་པར་ག་ལ་འགྱུར། །

chi di yangdak jorpar gala gyur

How could we possibly expect to have such a chance again?

སློབ་དཔོན་ཞི་བ་ལྷའི་སྤྱོད་འཇུག་ལས་སོ། །

From Ācārya Śāntideva’s The Way of the Bodhisattva.1

 

སྲིད་གསུམ་མི་རྟག་སྟོན་ཀའི་སྤྲིན་དང་འདྲ། །

si sum mi tak tönké trin dang dra

This existence of ours is as transient as autumn clouds.

འགྲོ་བའི་སྐྱེ་འཆི་གར་ལ་བལྟ་དང་མཚུངས། །

drowé kyechi gar la ta dang tsung

To watch the birth and death of beings is like looking at the movement of a dance.

འགྲོ་བའི་ཚེ་འགྲོ་ནམ་མཁའི་གློག་འདྲ་སྟེ། །

drowé tsé dro namkhé lok dra té

A lifetime is like a flash of lightning in the sky,

རི་གཟར་འབབ་ཆུ་བཞིན་དུ་མྱུར་མགྱོགས་འགྲོ། །

rizar babchu zhindu nyur gyok dro

Rushing by, like a torrent down a steep mountain.

མདོ་རྒྱ་ཆེ་རོལ་པ་ལས་སོ། །

From The Play in Full (Lalitavistara Sūtra 13.79).

 

དུས་ཀྱིས་བསྙེན་ནས་རྒྱལ་པོ་འགྲོ་གྱུར་ན། །

dü kyi nyen né gyalpo dro gyur na

When his time has come, even a king has to die,

ལོངས་སྤྱོད་མཛའ་དང་གཉེན་བཤེས་རྗེས་མི་འབྲང༌། །

longchö dza dang nyenshé jé mi drang

And neither his friends nor his wealth can follow him.

སྐྱེས་བུ་དག་ནི་གར་གནས་གར་འགྲོ་ཡང༌། །

kyebu dak ni gar né gar dro yang

So for us—wherever we stay, wherever we go—

ལས་ནི་གྲིབ་མ་བཞིན་དུ་རྗེས་སུ་འབྲང༌། །

lé ni dribma zhindu jesu drang

Karma follows us like a shadow.

རྒྱལ་པོ་ལ་གདམས་པའི་མདོ་ལས་སོ། །

From the Sūtra of Instructions to the King (Rājāvavādaka Sūtra).

 

སྲེད་སྲིད་མ་རིག་དབང་གིས་སྐྱེ་བོ་རྣམས། །

sé si marik wang gi kyewo nam

Because of craving, attachment and ignorance,

མི་དང་ལྷ་དང་ངན་སོང་རྣམ་གསུམ་པོ། །

mi dang lha dang ngensong nam sumpo

Men, gods, animals, hungry ghosts and hell-beings

འགྲོ་བ་ལྔ་པོ་དག་ཏུ་མི་མཁས་འཁོར། །

drowa ngapo dak tu mi khé khor

Foolishly go round,

དཔེར་ན་རྫ་མཁན་འཁོར་ལོ་འཁོར་བ་བཞིན། །

per na dza khen khorlo khorwa zhin

Like the turning of a potter’s wheel.2

 

སྲིད་གསུམ་རྒ་དང་ནད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་འབར། །

si sum ga dang né kyi dukngal bar

The three worlds are ablaze with the suffering of old age and sickness;

འདི་ན་འཆི་མེ་རབ་འབར་མགོན་མེད་དེ། །

di na chi mé rab bar gönmé dé

This world is ablaze with the fire of death and without a protector.

སྲིད་ལས་བྱུང་བ་འགྲོ་བ་རྟག་ཏུ་རྨོངས། །

si lé jungwa drowa taktu mong

Always deluded in impure existence,

བུམ་པར་ཆུད་པའི་བུང་བ་འཁོར་བ་བཞིན། །

bumpar chüpé bungwa khorwa zhin

Beings spin like a bee caught in a vase.3

འདུལ་བ་ལུང་ལས་སོ། །

From The Vinaya Scriptures.4

ཞེས་པ་རྣམས་ངག་ཏུ་བརྗོད་ཅིང་ཡིད་ལ་བསམ་མོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་ལ་ངེས་འབྱུང་གི་བློས་དྲངས་ཏེ།

Recite these verses aloud and contemplate their meaning, thereby generating renunciation. Then say:

དེ་ལྟའི་འཇིགས་རུང་སྲིད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལས། །

deté jikrung sipé dukngal lé

In order to free all beings, my mothers, countless as space,

མར་གྱུར་མཁའ་མཉམ་འགྲོ་རྣམས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར། །

mar gyur khanyam dro nam dralwé chir

From samsaric existence and its fearful suffering,

བླ་མ་མཆོག་དང་དཀོན་མཆོག་རྣམ་གསུམ་ལ། །

lama chok dang könchok nam sum la

I turn to the supreme gurus and the Three Precious Jewels.

མི་ཕྱེད་དད་པས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བར་བགྱི། །

miché depé kyab su drowar gyi

I turn to them for refuge, with unshakeable faith.

ཞེས་པས་མཚམས་སྦྱར། འདི་ལྟར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་སོགས་དཀོན་མཆོག་གི་ཡོན་ཏན་རྗེས་སུ་དྲན་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་སྐྱབས་འགྲོ་དངོས་ལ་འཇུག་གོ། །།

After that, recite the The Noble Sūtra of Recalling the Three Jewels, beginning “ditar sangyé chomdendé / Thus the Buddha, the transcendent, accomplished conqueror,”5 and then proceed with going for refuge following the main text:

 

ན་མོ་གུ་རུ་ཨ་མི་ཏ་བྷཱ་ཡ།

Homage to Guru Amitābha!

གང་མཚན་དྲི་མེད་ནོར་བུའི་དོ་ཤལ་ནི། ། 
རྣ་ལུང་དཔྱངས་པའི་མོད་ནས་ཡིད་ཅན་ཀུན། །
བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པའི་གྲོང་དུ་དབུགས་འབྱིན་པ། །
བླ་མ་འོད་དཔག་མེད་པས་དགེ་ལེགས་མཛོད། །

As soon as the sound of your name—a garland of flawless gems—
Graces the ears of beings,
They are uplifted to the city of bodhisattva conduct.
Guru Amitābha, bestow virtue and excellence upon this endeavor!

རིན་ཆེན་ཐེམ་སྐས་ལ་བརྟེན་ནས། །
གཞལ་མེད་ཁང་བཟང་འཇུག་པ་ལྟར། །
སངས་རྒྱས་ཞིང་ཁམས་ཡོངས་སྦྱོང་བའི། །
ཆོ་ག་བདེ་ཅན་ཤིང་རྟ་དབྱེ། །

I shall here compile a ritual to cultivate this buddha’s pure realm.
It will be like the entrance to a wonderful celestial palace,
The approach like a staircase made of jewels:
The Chariot Bound for the Blissful Realm.

འདི་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བ། དངོས་གཞི། རྗེས་སོ། །

The ritual has three parts: i) the preliminaries, ii) the main part, and iii) the conclusion.

I. The Preliminaries

དང་པོ་ལ་གཉིས། ཆོ་གར་མ་གཏོགས་པའི་སྦྱོར་བ་དང་། ཆོ་གར་གཏོགས་པའི་སྦྱོར་བའོ། །

The preliminaries contain two parts: a) preparations to be made before beginning the ritual and b) the preparatory rituals themselves.

 

A. Preparations to Be Made Before Beginning the Ritual

དང་པོ་ནི། གཏེར་གཞུང་རྩ་བའི་རྡོ་རྗེའི་གསུངས་ལས།

It is stated in the vajra speech of the root treasure text:

སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ལ་བརྟེན་ནས༔ 
སངས་རྒྱས་ཞིང་ཁམས་སྦྱོང་པ་ནི༔ 
རང་གི་མདུན་དུ་འོད་དཔག་མེད༔ 
འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཞིང་བཀོད་དང༔ 
ཇི་ལྟར་འབྱོར་པའི་མཆོད་པ་བཤམ༔

If you wish to cultivate the pure realms
By relying on Boundless Light,
Visualize him in person before you
Along with his retinue and pure realm,
And arrange whatever offerings you can acquire.

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། གནས་དབེན་ཞིང་ཡིད་དང་མཐུན་པར་ཕྱག་དར་དང་བརྐྱང་ནུལ་ལེགས་པར་བརྡར། གནས་ཁང་གི་སྟབས་བདེ་ན་ནུབ་ཕྱོགས་སམ། དེ་མིན་གུང་གི་ཆར་དཀོན་མཆོག་གི་རྟེན་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་འོད་དཔག་མེད་པའི་ཞིང་བཀོད་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་དགྲམ་པའི་སྤྱན་སྔར་ཆུ་གཉིས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་ཉེར་སྤྱོད་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པའི་མཆོད་པ་རྣམ་ལྔ་བརྒྱ་རྩ་སོགས་ཇི་ལྟར་འབྱོར་པ་གཙང་ཞིང་བཀོད་མཛེས་སུ་བཤམ།

The practice place should be isolated and appealing. Sweep and clean it thoroughly. If possible, arrange the shrine facing the West. If this is not possible, arrange the shrine in the center of the room. On the shrine, place general supports for the Three Jewels and in particular a correct illustration of Boundless Light’s pure realm. In front of these supports, place the general offerings of two waters and so on, and in particular place offerings of the five sensory pleasures, such as flowers. Arrange hundreds of these offerings, as many as you can, all clean and beautifully arranged.

ཉེ་ལོགས་ཅི་བདེ་བར་གཟུངས་བུམ་དང་། ཁྲུས་བུམ། མེ་ལོང་། སྐུ་ཕྱིས། གོས་ཟུང་། མཎྜལ། རོལ་མོའི་བྱེ་བྲག་སོགས་མཁོ་བའི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་འདུ་བྱ།

Close by, wherever is convenient, arrange the dhāraṇī vase, ablution vase, mirror, towel, two cloths, mandala, ritual instruments, and whatever other articles are needed.

B. The Preparatory Rituals

གཉིས་པ་ནི། གཞུང་ལས།

Regarding this, the root treasure text states:

སྐྱབས་སོང་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་བསྐྱེད༔

Go for refuge and generate twofold bodhicitta.

ཅེས་པ་ལྟར་གསུམ། སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ། སེམས་བསྐྱེད་པ། ཞར་བྱུང་གནས་ཡོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའོ། །

Thus, the preparatory rituals are comprised of three parts: 1) taking refuge, 2) generating bodhicitta and 3) a supplementary consecration of the place and articles.

1. Taking Refuge

དང་པོ་ནི། སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ཁྲུས་བྱས་གོས་གཙང་མ་གྱོན། །རྟེན་ལ་ཞལ་ཕྱོགས་ཏེ། གྲུབ་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གསོ་སྦྱོང་བླང་། གང་ལྟར་ཡང་གཙང་སྦྲའི་ཀུན་སྤྱོད་ལ་གནས་པས་ངེས་འབྱུང་གི་བློ་བཅོས་པ་དང་།  །སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཡིད་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ།

First, the practitioners should bathe and put on clean clothing. Then, facing the supports on the shrine, if they have already received the mending purification (sojong) vows of the Great Vehicle, they should take them again. In any case, while maintaining ritual purity, infused with a mind of renunciation and great compassion, they should imagine the following:

མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྐྱབས་ཡུལ་བླ་མ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བ་མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར་རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འདུན་པ་རྩེ་གཅིག་པའི་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཞིང་སེམས་བསྐྱེས་པར་མོས་ཏེ།

dün gyi namkhar kyabyul lama ö pak tu mepa könchok gyatsö trinpung trowa ngönsum zhindu zhukpé chen ngar rangzhen semchen tamché dünpa tsechik pé kyab su dro zhing sem kyepar mö té

The objects of refuge—Guru Boundless Light and billowing cloudbank oceans of the Three Jewels—are vividly present before me. In their presence, with one-pointed intent, I go for refuge with all other beings and arouse awakened heart.

ན་མོཿ བླ་མ་ཡི་དམ་འོད་དཔག་མེད༔

namo lama yidam öpakmé

Namo. To the guru and yidam, Amitābha,

མཆོག་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ལ༔

chok sum gyalwa gyatso la

And to the Three Jewels and the ocean of victors,

བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་བར༔

dak sok dro kün changchub bar

I go, with every being, devotedly, one-pointedly,

རྩེ་གཅིག་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

tsechik güpé kyab su chi

For refuge until awakening.

ལན་གསུམ་ལ་སོགས་པས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ།

Repeat this three times, at least, to take refuge.

 

གཉིས་པ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི།

2. Generating Bodhicitta

ཧོཿ མ་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན༔

ho, magyur semchen tamché kün

Hoḥ. So that all beings, my own mothers,

སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔

sangye gopang tob jé chir

May attain the state of enlightenment,

ཉེས་སྤྱོད་ཀུན་སྡོམ་དགེ་ཆོས་སྡུད༔

nyechö kün dom gé chö dü

I will harm none, practice virtue, and benefit others,

གཞན་ཕན་བྱང་སེམས་རྟག་ཏུ་བསྐྱེད༔

zhenpen changsem taktu kyé

Thus I will always arouse bodhicitta.

ལན་གསུམ་གྱིས་སེམས་བསྐྱེད།

Repeat this three times to generate bodhicitta.

 

སེམས་ཅན་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག༔

semchen dé dangden gyur chik

May all sentient beings enjoy happiness!

སྡུག་བསྔལ་ཀུན་དང་བྲལ་བར་ཤོག༔

dukngal kün dang dralwar shok

May they be freed from every kind of suffering!

བདེ་དང་རྟག་ཏུ་མི་འབྲལ་ཞིང༌༔

dé dang taktu mindral zhing

May they never be apart from happiness!

ཆོས་ཀུན་མཉམ་ཉིད་རྟོགས་པར་ཤོག༔

chö kün nyamnyi tokpar shok

May they realize the equality of all phenomena!

ཅེས་ཚད་མེད་བཞིས་བློ་སྦྱང་།

Thereby train your mind with the four immeasurables.

སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ།

kyabyul nam rang la timpar gyur

The objects of refuge dissolve into me.

 

གསུམ་པ།

3. A Supplementary Consecration of the Place and Articles

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང༌།

könchok sum gyi denpa dang

Through the force of the truth of Buddha, Dharma, and Saṅgha,

སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་དང༌།

sangye dang changchub sempa tamché kyi jin gyi lab dang

Through the blessings of all the buddhas and bodhisattvas,

ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་དང༌།

tsok nyi yongsu dzokpé ngatang chenpo dang

Through the great power of the completed accumulation of merit and wisdom,

ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་ཅིང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་སྟོབས་ཀྱིས།

chö kyi ying nampar dak ching sam gyi mi khyabpé tob kyi

And through the purity of the inconceivable dharmadhātu,

དེང་འདིར་ཁོར་ཡུག་གི་ས་གཞི་འདི་དག་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་གི་བཀོད་པ་ལྟ་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པས་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་གྱུར།

dengdir khoryuk gi sa zhi didak dewachen gyi zhing gi köpa tabu pünsum tsokpé gyen tamché kyi nampar gyenpé dzé shing yi du ongwa sam gyi mi khyabpar gyur

Now this whole environment becomes like the landscape of the Blissful buddhafield, magnificently arrayed with all kinds of exquisite ornaments, captivating and incredible in its beauty.

 

ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ས་གཞི་དག །

tamché du yang sa zhi dak

May the ground be pure everywhere:

གསེག་མ་ལ་སོགས་མེད་པ་དང་། །

sekma lasok mepa dang

Free from gravel and other sharp objects,

ལག་མཐིལ་ལྟར་མཉམ་བཻཌཱུརྻའི། །

laktil tar nyam baiduryé

Level like the palm of the hand,

རང་བཞིན་འཇམ་པོར་གནས་གྱུར་ཅིག །

rangzhin jampor né gyur chik

Smooth and wrought from beryl.

 

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཞིང་འདི་དག་ཏུ་ལྷ་དང་མིའི་ཡོ་བྱད་དམ་པ་གཟུགས་དང་། སྒྲ་དང་། དྲི་དང་། རོ་དང་། རེག་བྱ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་དག་ཅིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་མཆོད་པའི་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་གང་བར་གྱུར།

pünsum tsokpé zhing didak tu lha dang mi yojé dampa zuk dang dra dang dri dang ro dang rekja lasokpa nampar dak ching yi du ongwé chöpé trin gyatso sam gyi mi khyabpa namkhé kham tamché gangwar gyur

In this perfect realm, the sacred possessions of gods and men—forms, sounds, fragrances, tastes, textures, and the like—inconceivable ocean-like clouds of offerings, so pure and enchanting, fill the entire expanse of space.

 

དེ་ལས་གཞན་ཡང་མཆོད་པའི་ཚོགས། །

dé lé zhenyang chöpé tsok

I present collections of offerings beyond these:

རོལ་མོ་དབྱངས་སྙན་ཡིད་འོང་ལྡན། །

rolmo yang nyen yi ongden

Music in sweet, captivating melodies

སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་སིམ་བྱེད་པའི། །

semchen dukngal sim jepé

That alleviates beings’ sufferings—

སྤྲིན་རྣམས་སོ་སོར་གནས་གྱུར་ཅིག །

trin nam sosor né gyur chik

May clouds of each offering remain.

ཅེས་བདེན་པའི་སྟོབས་དང་།

With that, invoke the power of truth.

Then consecrate the offerings by reciting the Offering Clouds dhāraṇī three times:

ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། བཛྲ་སཱ་ར་པྲ་མརྡྷ་ནེ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་བཛྲེ་བཛྲེ་མཧཱ་བཛྲེ། མཧཱ་ཏེ་ཛྭ་བཛྲེ། མཧཱ་བིདྱཱ་བཛྲེ། མཧཱ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་བཛྲེ། མཧཱ་བོ་དྷི་མཎྚོ་པ་སཾ་ཀྲ་མ་ཎ་བཛྲེ། སརྦ་ཀརྨ་ཨ་ཝ་ར་ཎ་བི་ཤྭ་དྷ་ན་བཛྲེ་སྭཱཧཱ།

namo ratna trayaya, namo bhagavaté, benza sara pramardhané, tathagataya, arhaté samyak sambuddhaya, teyata, om benzé benzé maha benzé, maha tedzo benzé, maha bidya benzé, maha bodhitsita benzé, maha bodhi mantopa samkramana benzé, sarva karma avarana vishva dhana benzé soha

namo ratna trayāya | namo bhagavate | vajra-sāra-pramardane | tathāgatāyārhate samyak-saṃbhuddhāya | tadyathā | oṃ vajre vajre mahā-vajre | mahā-teja-vajre | mahā-vidyā-vajre | mahābodhicittavajre mahābodhi-maṇḍopasaṃ-kramaṇa-vajre | sarvakarmāvaraṇaviśodhanavajre svāhā

ཞེས་མཆོད་པའི་སྤྲིན་གྱི་གཟུངས་ལན་གསུམ་བརྗོད་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ།

 

II. The Main Part

གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་གསུམ། ཚོགས་ཞིང་སྒྲུབ་བ། ཚོགས་བསགས་པ། སྨོན་ལམ་གདབ་པའོ། །

This contains three parts: a) visualizing the field of accumulation, b) gathering the accumulations, and c) making aspirations.

A. Visualizing the Field of Accumulation

དང་པོ་ནི། སྦྱོར་བ་སྐྱབས་སེམས་བྱས་པས་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་དང་། འོག་ཏུ་འབྱུང་བ་བཞིན་སྭ་བྷཱ་བའི་སྔགས་ཀྱིས་གཟུང་འཛིན་ལྟར་སྣང་བའི་ཆོས་ཀུན་འོད་གསལ་དུ་སྦྱངས་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་བསགས་ནས་ཚོགས་གཉིས་རང་འབྲས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དང་། བདག་མདུན་ལྷའི་སྐུར་ལྡང་བའི་ཕྱིར་གཏེར་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གིས་འདི་ལྟར་དུ་གསལ་གདབ་པར་བྱ་སྟེ།

Through the preparatory practices of refuge and bodhicitta, you gather the accumulation of merit, and by purifying all seemingly dualistic phenomena into luminosity through the svabhāva-mantra, as done below, you amass the accumulation of wisdom. The natural result of the two accumulations is the manifestation of the illusory pure realms of the buddhas and the manifestation of oneself and others in the form of the deity. To bring this about, visualize according to the vajra speech of the root treasure text, as follows:

ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷ་སརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ༔

om sobhava shuddha sarva dharma sobhava shuddho hang

oṃ svabhāva-śuddhāḥ sarva-dharmāḥ svabhāva-śuddho ’ham

སྟོང་པའི་ངང་ལས་ས་ཕྱོགས་ཀུན༔

tongpé ngang lé sachok kün

From the state of emptiness, the entire land

དག་པའི་ཞིང་ཁམས་བདེ་བ་ཅན༔

dakpé zhingkham dewachen

Becomes the Blissful pure-realm, Sukhāvatī,

ངོ་མཚར་བཀོད་པ་བསམ་ཡས་དབུས༔

ngotsar köpa samyé ü

An amazing, inconceivable sight.

པདྨ་ཟླ་བའི་སྙིང་པོ་ལ༔

pema dawé nyingpo la

At its centre, upon a lotus and moon disc,

རང་ཉིད་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས༔

rangnyi pakpa chenrezik

I am Noble Avalokiteśvara,

དཀར་དམར་མདངས་ལྡན་ཐལ་མོ་སྦྱར༔

kar mar dangden talmo jar

Reddish white, radiant, with palms joined together.

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞོན་ནུའི་ཚུལ༔

changchub sempa zhönnü tsul

He has the form of a youthful bodhisattva,

སེམས་དཔའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས༔

sempé kyilmo trung gi zhuk

And sits in bodhisattva posture.

མདུན་དུ་རྨ་བྱས་བཏེག་པ་ཡི༔

dündu majé tekpa yi

In front, upon a beautiful jewel throne

རིན་ཆེན་མཛེས་ཁྲིར་པད་ཟླའི་སྟེང་༔

rinchen dzé trir pé dé teng

Held up by peacocks is a lotus and moon disc,

འོད་དཔག་མེད་མགོན་སྐུ་མདོག་དམར༔

öpakmé gön kudok mar

The seat of protector Boundless Light, who is red in colour;

མཉམ་བཞག་བདུད་རྩིའི་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས༔

nyamzhak dütsi lhungzé nam

His hands in equipoise hold an alms-bowl of amṛta.

མཚན་དཔེའི་དཔལ་འབར་ཆོས་གོས་གསོལ༔

tsenpé palbar chögö sol

Ablaze with the majestic marks and signs, he wears the Dharma robes.

བྱང་ཆུབ་ཤིང་ཆེན་རབ་རྒྱས་པ༔

changchub shing chen rabgyé pa

Cool in the pleasant shade

ཡིད་འཕྲོག་གྲིབ་བསིལ་ལ་བརྟེན་ནས༔

yitrok drib sil la ten né

Of a huge, spreading bodhi tree,

མཐའ་ཡས་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བའི་ཀློང་༔

tayé özer trowé long

He sits amid infinite, streaming light rays,

རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས༔

dorjé kyilmo trung gi zhuk

In vajra posture.

གཡས་སུ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས༔

yé su pakpa chenrezik

To his right is noble Avalokiteśvara,

དཀར་གསལ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ༔

karsal zhal chik chak nyipa

Radiant white with one face and two arms,

ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གཡོན་པ་ནི༔

chak yé chok jin yönpa ni

His right hand in the gesture of the supreme gift

དཀོན་མཆོག་གསུམ་མཚོན་སྐྱབས་སྦྱིན་རྒྱས༔

könchok sum tsön kyab jin gyé

And his left granting protection, displaying the Three Jewels

པད་དཀར་རྒྱས་པའི་སྡོང་བུ་བསྣམས༔

pekar gyepé dongbu nam

While holding the stem of a blooming white lotus.

གཡོན་དུ་ཕྱག་རྡོར་མཐུ་ཆེན་ཐོབ༔

yön du chakdor tuchen tob

To his left is mighty Vajrapāṇi,

མཐིང་མདོག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ༔

ting dok zhal chik chak nyipa

Dark blue with one face and two arms,

ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་གཡོན་པ་ནི༔

chak yé dorjé yönpa ni

Holding a vajra in his right hand and a bell in his left

སྐྱབས་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱས་དྲིལ་བུ་འཛིན༔

kyab jin chakgyé drilbu dzin

In the gesture of granting protection.

མདུན་དུ་འཕགས་ཚོགས་འདུས་པ་དང་༔

dündu pak tsokdü pa dang

In front is a host of noble ones,

སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་དུ༔

tengok choktsam tamché du

And above and below, in all directions,

སངས་རྒྱས་དང་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས༔

sangye dang ni changchub sem

Are buddhas, bodhisattvas,

འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བ་བསམ་མི་ཁྱབ༔

jikten kyongwa sam mikhyab

And world protectors in inconceivable array.

ཀུན་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་སྒྲོག་ཅིང་༔

kün kyang chö kyi dra drok ching

All of them resound with the Dharma

ཐེག་མཆོག་བདུད་རྩིས་དགྱེས་པ་ཅན༔

tek chok dütsi gyepachen

And relish the amṛta of the supreme vehicle,

མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་གསལ་བར་བསྒོམ༔

ngönsum zhindu salwar gom

All as vivid as if present in person.

ཅེས་བརྗོད་ཅིང་ནན་ཏན་དུ་གསལ་གདབ་པ་ལས། །གང་ཞིག་སངས་རྒྱས་ཡིད་བྱེད་པ། །དེ་ཡི་མདུན་དུ་ཐུབ་པ་བཞུགས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྤྱན་འདྲེན་སོགས་ཀྱི་ངལ་བ་ལ་མ་ལྟོས་པས་གཞུང་རྩ་བར་མ་གསུངས་ཀྱང། ལས་དང་པོ་པའི་རིགས་ཅན་རྣམས་སྤྲོས་པ་ལ་དགའ་བས་བགྱིད་པར་སྤྲོ་ན།

Recite this and visualize persistently. As it is said in the sūtras, “Should anyone think of the Buddha, he is right there in front of them.” This being so, it is not strictly necessary to extend an invitation and so forth, and therefore no invitation is mentioned in the root treasure text. Nevertheless, those who are beginners and prefer to elaborate may perform the following:

Extending the Invitation

རང་གི་མོས་འདུན་རྩེ་གཅིག་པ་དང་།

rang gi mö dün tsechik pa dang

Through my wholehearted aspiration and devotion,

མདུན་གྱི་སངས་རྒྱས་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་ཀའི་དཔལ་བེའུ་དང་།

dün gyi sangye khor dang chepé tukké palbé'u dang

And through the mass of wisdom light rays, immeasurable, surpassing thought, that stream forth from Buddha and his retinue before me—from the glorious knots in their heart centres and the treasure-hairs between their eyebrows—

སྨིན་མཚམས་ཀྱི་མཛོད་སྤུ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཕྲོས་པས་ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་བ་ཅན་ནས་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་པ་ཆོས་སྐྱོང་འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་སྤྱན་དྲངས་པར་གྱུར།

mintsam kyi dzöpu né yeshe kyi özer sam gyi mi khyabpa tröpé nubchok dewachen né gönpo ö pak tu mepa la sangye dang changchub sempa nyentö drachompa chökyong jikten kyongwé tsok kyi korwa chendrang par gyur

The invitation is extended to Lord Amitābha and to his accompanying host of buddhas, bodhisattvas, śrāvakas, arhats, Dharma protectors, world protectors and their retinues. All are invited from the Blissful pure realm in the West.

ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བསམ་ལ། སྤོས་བཏུལ་ཞིང་དབྱངས་སྙན་པོ་དང་བཅས་འདུན་པ་རྩེ་གཅིག་པས།

Say and imagine this. Then, with incense burning, recite the following with a sweet melody and wholehearted intent:

མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མགོན་གྱུར་ཅིང༌། །

malü semchen kün gyi gön gyur ching

Guardians of all beings without exception,

བདུད་སྡེ་དཔུང་བཅས་མི་བཟད་འཇོམས་མཛད་ལྷ། །

dü dé pung ché mi zé jom dzé lha

Divine conquerors of the host of demons,

དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཇི་བཞིན་མཁྱེན་གྱུར་པའི། །

ngö nam malü jizhin khyen gyurpé

Who know all things, just as they are—

བཅོམ་ལྡན་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

chomden khor ché né dir shek su sol

Blessed ones and your retinues, please come to this place!

 

བཅོམ་ལྡན་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་དུ་མ་རུ། །

chomden kalpa drangmé duma ru

Enlightened ones, over countless incalculable aeons,

འགྲོ་ལ་བརྩེ་ཕྱིར་ཐུགས་རྗེ་རྣམ་སྦྱངས་ཤིང༌། །

dro la tsé chir tukjé nam jang shing

Because of your love for sentient beings, you cultivated compassion.

སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་དགོངས་པ་ཡོངས་རྫོགས་པའི། །

mönlam gyachen gongpa yongdzokpé

Your aspirations are vast, your vision all complete,

ཁྱེད་བཞེད་འགྲོ་དོན་མཛད་དུས་འདི་ལགས་ན། །

khyé zhé dro dön dzé dü di lak na

And if now is the time you intend to benefit beings,

དེ་ཕྱིར་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་ལྷུན་གྲུབ་ནས། །

dé chir chöying podrang lhündrup né

Then from the palace of the dharmadhātu, spontaneously perfect,

རྫུ་འཕྲུལ་བྱིན་རླབས་སྣ་ཚོགས་སྟོན་མཛད་ཅིང༌། །

dzutrül jinlap natsok tön dzé ching

Display all kinds of magical emanations and blessings,

མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཚོགས་རྣམས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར། །

tayé semchen tsoknam drelwé chir

And to liberate limitless sentient beings,

ཡོངས་དག་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

yongdak khor dang ché té shek su söl

Come now, I pray and with you your retinue, in all their utter purity.

ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐ་ག་ཏ་ཨ་མི་ཏ་བྷཱ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི།

om guru sarva tathagata amitabha saparivara é hyé hi

oṃ guru sarva tathāgata amitabhā saparivāra ehy ehi

ཞེས་གསོལ་བས།

By praying in this way:

བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ནས་སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་ལས་བརྩམས་ཏེ།

dewachen gyi zhing né ngön gyi tukdam lé tsam té

From the Blissful pure realm, just as promised in times gone by,

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་དཔག་མེད་འཁོར་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་དགེ་འདུན་དམ་པ་ཆོས་སྐྱོང་བའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོས་ནམ་མཁའི་ལམ་ནས་མངོན་པར་གཤེགས་ཏེ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཞུགས་པར་གྱུར་པ་ལ།

dezhin shekpa öpakmé khor chok chü sangye dang changchub sempa nyentö kyi gendün dampa chökyongwé tsok dang chepa dezhin shekpé dzutrul chenpö namkhé lam né ngönpar shek té dün gyi namkhar zhukpar gyur pa la

He appears directly before me, Tathāgata Amitābha, accompanied by a retinue of buddhas and bodhisattvas, a sublime saṅgha of śrāvakas, and a host of Dharma protectors. They arrive on a heavenly path through their miraculous buddha abilities and remain in the sky before me.

བཅོམ་ལྡན་འདིར་ནི་བྱོན་པ་ལེགས། །

chomden dir ni jönpa lek

Blessed Ones, welcome!

བདག་ཅག་བསོད་ནམས་སྐལ་པར་ལྡན། །

dakchak sönam kalpar den

Endowed, as we are, with merit and good fortune,

བདག་གི་མཆོད་ཡོན་བཞེས་ནས་ཀྱང་། །

dak gi chöyön zhé né kyang

We beseech you to accept our offerings

ཐུགས་ལ་དགོངས་ཤིང་གནང་བར་མཛོད། །

tuk la gong shing nangwar dzö

And to turn your wisdom hearts in our direction!

ཅེས་བྱོན་ལེགས་གསོལ།

With that, welcome them.

 

Bathing the Buddhas

དེ་ནས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ་བའི་ཐོག་མར་ཁྲུས་ཁང་བསྐྱེད་ཅིང་སྙན་བརྣན་པ་ནི།

Next, offer them a bath for their physical bodies. To begin with, visualize the bathing house and call out to the awakened ones:

ཁྲུས་ཀྱི་ཁང་པ་ཤིན་ཏུ་དྲི་ཞིམ་པ། །

trü kyi khangpa shintu drizhimpa

To a bath house filled with soothing scents,

ཤེལ་གྱི་ས་གཞི་གསལ་ཞིང་འཚེར་བ་ལྟར། །

shel gyi sa zhi sal zhing tserwa tar

With brightly sparkling floors of crystal,

རིན་ཆེན་འབར་བའི་ཀ་བ་ཡིད་འོང་ལྡན། །

rinchen barwé kawa yi ongden

And fine pillars all shimmering with gems,

མུ་ཏིག་འོད་ཆགས་བླ་བྲེ་བྲེས་པ་དེར། །

mutik ö chak ladré drepa der

Where hang gleaming canopies of pearls,

 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་དང་དེ་སྲས་ལ། །

dezhin shekpa nam dang dé sé la

I invite the buddhas and their bodhisattva heirs.

རིན་ཆེན་བུམ་པ་མང་པོ་སྤོས་ཀྱི་ཆུས། །

rinchen bumpa mangpo pö kyi chü

I request you: Come to bathe yourselves in scented water,

ཡིད་འོང་ལེགས་པར་བཀང་བའི་གླུ་དང་ནི། །

yi ong lekpar kangwé lu dang ni

Poured from overflowing jugs made of exquisite jewels,

རོལ་མོར་བཅས་པ་དུ་མས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །

rolmor chepa dumé kutrü sol

All the while accompanied by melody and song.6

 

ཁྲུས་གསོལ་བ་ནི།

Offering Them a Bath

ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གྱིས་ནི། །

jitar tampa tsam gyi ni

As soon as the Buddha was born,

ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ཁྲུས་གསོལ་ལྟར། །

lha nam kyi ni trü sol tar

The gods bathed him,

ལྷ་ཡི་ཆུ་ནི་དག་པ་ཡིས། །

lha yi chu ni dakpa yi

We likewise bathe your body

དེ་བཞིན་བདག་གིས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། །

dezhin dak gi kutrü sol

With this water of the gods.

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུྃ། །

om sarva tathagata abhishé katé samaya shriyé hung

oṃ sarva-tathāgata abhiṣekata samaya śrīye hūṃ

 

འདི་ནི་ཁྲུས་མཆོག་དཔལ་དང་ལྡན། །

di ni trü chok pel dang den

This is the supreme and glorious bathing water,

ཐུགས་རྗེའི་ཆུ་ནི་བླ་ན་མེད། །

tukjé chu ni lanamé

The water of compassion, unsurpassable.

བྱིན་རླབས་ཡེ་ཤེས་ཆུ་ཡིས་ནི། །

jinlap yeshé chu yi ni

With this blessed wisdom water,

ཅི་འདོད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བར་མཛོད། །

chi dö ngödrup tsölwar dzö

May we be granted every siddhi we desire!

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུྃ། །

om sarva tathagata abhishé katé samaya shriyé hung

oṃ sarva-tathāgata abhiṣekata samaya śrīye hūṃ

 

རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མཆོག་ལ། །

gyalwé ku sung tuk chok la

O victors, though your form, speech, and heart supreme

ཉོང་མོངས་སྒྲིབ་པ་མི་མངའ་ཡང་། །

nyong mong dribpa mi nga yang

Are free from afflictions, free from obscurations,

སེམས་ཅན་སྒོ་གསུམ་སྒྲིབ་སྦྱང་ཕྱིར། །

semchen go sum drib jang chir

Yet, so that beings might purify their three doors,

གཙང་མ་ཆབ་ཀྱིས་ཁྲུས་གསོལ་ལོ། །

tsangma chab kyi trü sol lo

We offer you this pure bath of clear water.

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུྃ། །

om sarva tathagata abhishé katé samaya shriyé hung

oṃ sarva-tathāgata abhiṣekata samaya śrīye hūṃ

 

སྐུ་ཕྱི་བ་ནི།

Drying Their Bodies

དེ་དག་སྐུ་ལ་མཚུངས་པ་མེད་པའི་གོས། །

dedak ku la tsungpa mepé gö

Then let me dry you in cloths beyond compare,

གཙང་ལ་དྲི་རབ་གོས་པས་སྐུ་ཕྱིའོ། །

tsang la dri rab göpé ku chi o

Immaculate and anointed well with perfumed scent.7

ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿཀཱ་ཡ་བི་ཤོ་དྷ་ནེ་སྭཱ་ཧཱ།

om hungram hrih ah kaya bisho dhané soha

oṃ hūṃ traṃ hrīḥ āḥ kāya viśodhane svāhā

 

ན་བཟའ་དང་རྒྱན་འབུལ་བ་ནི།

Offering Clothes and Ornaments

དེ་ནས་དེ་ལ་ཁ་དོག་ལེགས་བསྒྱུར་བའི། །

dené dé lakha dok lek gyurwé

And dress you finely in the most excellent of garments,

ན་བཟའ་ཤིན་ཏུ་དྲི་ཞིམ་དམ་པ་འབུལ། །

naza shintu drizhim dampa bul

Lightly scented and dyed in vivid colours.

གོས་བཟང་སྲབ་ལ་འཇམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང་། །

gö zang sab la jampa natsok dang

I offer clothing made of the finest gentle fabrics,

རྒྱན་མཆོག་བརྒྱ་ཕྲག་དེ་དང་དེ་དག་གིས། །

gyen chok gyatrak dé dang dedak gi

And hundreds of the most beautiful adornments,

འཕགས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་དང་འཇམ་དབྱངས་དང་། །

pakpa kuntuzang dang jamyang dang

To grace the bodies of noble Samantabhadra,

འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སོགས་ལའང་བརྒྱན་པར་བགྱི། །

jikten wangchuk sok la ang gyenpar gyi

Mañjughoṣa, Lokeśvara and the rest.8

 

སྣ་ཚོགས་དབང་པོའི་གཞུ་ལྟར་རབ་བཀྲ་ཞིང་། །

natsok wangpö zhu tar rab tra zhing

That I may purify my own mind,

གང་ལ་རེག་ན་བདེ་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་བའི། །

gangla rek na dewé gyur gyurwé

I offer these clothes, so precious and fine,

གོས་བཟང་རིན་ཆེན་བདག་བློ་སྦྱང་ཕྱིར་འབུལ། །

gö zang rinchen dak lo jang chir bul

Multicoloured like a rainbow, blissful to the touch;

བཟོད་པ་དམ་པའི་གོས་ཀྱིས་བརྒྱན་པར་ཤོག །

zöpa dampé gö kyi gyenpar shok

May I be adorned with the sublime clothes of patience!

 

དྲི་མེད་མཚན་ལ་སྒྲིབ་བསལ་མི་མངའ་ཡང་། །

drimé tsen la drib sal mi nga yang

Your stainless marks have no obscurations, nothing to be cleared away,

དད་པས་ངུར་སྨྲིག་རྒྱལ་མཚན་ཕུལ་བ་ཡིས། །

depé ngurmik gyaltsen pulwa yi

Yet even so, by offering you with faith this saffron victory banner,

ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀླས་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས། །

namkhé talé gyurpé semchen nam

May all beings, infinite as the boundless reaches of space,

སངས་རྒྱས་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །

sangye tulzhuk chok la chöpar shok

Engage in the supreme yogas that bring awakening!

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཝསྟྲ་ཨ་ལཾ་ཀ་ར་སྭཱ་ཧཱ།

om sarva tathagata wastra alam kara soha

oṃ sarva-tathāgata-vastrālaṃkāra svāhā

 

བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི།

Requesting Them to Be Seated

བདག་དང་འགྲོ་ལ་ཐུགས་བརྩེའི་ཕྱིར། །

dak dang dro la tuk tsé chir

For as long as I continue to offer to you,

ཉིད་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཡིས་ནི། །

nyi kyi dzutrul tu yi ni

Blessed One, please remain here,

ཇི་སྲིད་མཆོད་པ་བདག་བགྱིད་པ། །

jisi chöpa dak gyipa

Caring for me and each and every being

དེ་སྲིད་བཅོམ་ལྡན་བཞུགས་སུ་གསོལ། །

desi chomden zhuk su sol

With love and compassion, through your miraculous power!

རཏྣ་ཨཱ་ས་ན་པདྨ་ཀ་མ་ལཱ་ཡ་སྟྭཾ།

ratna asana pema kamalaya satam

ratnāsana padma-kamalāya stvam

ཞེས་གདན་ཕུལ་བས།

With that, offer them seats.

ནོར་བུའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོའི་དབུས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཤིང་རྣམ་པར་རྒྱས་པའི་གྲིབ་བསིལ་དུ་རྨ་བྱས་བཏེག་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་ལ་མདུན་གྱི་ཚོགས་ཞིང་གསལ་གདབ་པ་རྣམས་དང་དབྱེར་མེད་པར་སངས་རྒྱས་འཁོར་དང་བཅས་ཏེ་བཞུགས་པར་བསམས་ལ་དྭང་འདོད་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ་ཤུགས་དྲག་ཏུ་བསྐྱེད་དོ། །

norbü zhalmé khang chenpö ü changchub kyi shing nampar gyepé drib sil du majé tekpé rinpoche tri la dün gyi tsok zhing sal dabpa nam dang yermé par sangye khor dangché té zhukpar gyur

In the centre of a palace of jewels, in the cool shade of an outstretched bodhi tree, Buddha and his retinue—inseparable from the field of accumulation visualized before me—are seated upon a jewel throne held aloft by peacocks.

Imagining that, generate, intensely and fervently, the three types of faiths: inspired faith, longing faith, and confident faith.

 

B. Gathering the Accumulations

གཉིས་པ་ཚོགས་བསག་པ་ལ་གསུམ། ཡན་ལག་བདུན་པ་འབུལ་བ། བཟླས་པས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ། ཞིང་སྦྱོང་གི་དམིགས་པ་ལ་བསླབ་པའོ། །

This has three parts: 1) offering the seven branches, 2) invoking wisdom minds through recitation, and 3) training in the visualizations for cultivating the pure realm.

1. Offering the Seven Branches

དང་པོ་ནི། གཞུང་ལས།

The root treasure text says:

ཡན་ལག་བདུན་དང་མཎྜ་འབུལ༔

Offer the seven branches and a maṇḍala.

ཞེས་པ་ལྟར་ཐོག་མར་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི།

Accordingly, begin by paying homage.

a. Paying Homage

མདུན་གྱི་ཚོགས་ཞིང་རྣམས་མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར་རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྒོ་གསུམ་འཇུག་པ་གཅིག་པས་ལུས་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་དུ་སྤྲུལ་ནས་ཕྱག་སོགས་མཆོད་པའི་ལས་རིམ་ལ་འཇུག་པར་གྱུར།

dün gyi tsok zhing nam ngönsum zhindu zhukpé chen ngar rangzhen semchen tamché go sum jukpa chikpé lü zhing gi dul nyé du trul né chak sok chöpé lé rim la jukpar gyur

In the vivid presence of the field of accumulation before me, I and all other beings, with our three gates as one, send out replicas of our bodies, numerous as all the atoms in the world, and pay homage and engage in worship.

ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བསམས་ལ། འོད་དཔག་མེད་བཀོད་པའི་མདོ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། ལངས་ནས་ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་གདོང་ཕྱོགས་པའམ་ཕྱོགས་པར་མོས་པས་མེ་ཏོག་འཐོར་བ་དང་བཅས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ།

Say and imagine that. The Array of Amitābha Sūtra says: “When you wake up, turn to the West, or imagine that you do so, and pay homage with a toss of flowers.” Accordingly, recite the following:

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་རྡུལ་མེད་ཅིང་རྣམ་པར་དག་པ་བཞུགས་ཤིང་འཚོ་ལ་གཞེས་ཤིང་ཆོས་ཀྱང་སྟོན་པ་འཁོར་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་དགེ་འདུན་དམ་ཆོས་སྐྱོང་བའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོད་དོ། །སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །

chomdendé dezhin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangye öpakmé dulmé ching nampar dakpa zhuk shing tso la zhé shing chö kyang tönpa khor sangye dang changchub sempa nyentö kyi gendün damchö kyongwé tsok dang chepa nam la chaktsal lo chö do kyab su chi o

Blessed one, tathāgata, arhat, complete and perfect Buddha Amitābha! To you, untarnished, utterly pure, abiding and present here, to you, teacher of the Dharma, and to your retinue of buddhas and bodhisattvas, sangha of śrāvakas, and host of Dharma protectors, I pay homage! I present offerings! I go to you for refuge!

ཞེས་ལན་བདུན་བཟླ། དེ་ནས།

Recite this seven times. Then say:

ཡིད་འོང་རྫིང་བུའི་ནང་ན་གནས་པ་ཡི། །

yi ong dzingbü nang na nepa yi

You are like a fresh, fully opened lotus

འཆར་ཀའི་པད་མ་ཁ་འབུས་བྱེ་འདྲ་བ། །

charké pema kha bü jé drawa

Growing in the middle of an enchanting lake.

ལག་གཉིས་སྤྱི་བོར་ཐལ་སྦྱར་བསྟོད་དབྱངས་བཅས། །

lak nyi chiwor taljar tö yang ché

Joining my palms at my crown, with melodious voice,

ལུས་དཔག་མེད་པར་སྤྲུལ་ནས་གུས་ཕྱག་འཚལ། །

lü pakmé par trul né gü chaktsal

And with bodies emanated beyond count, I devotedly prostrate.

 

ཇི་སྙེད་སུ་དག་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ན། །

jinyé su dak chok chü jikten na

To all the buddhas, the lions of the human race,

དུས་གསུམ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེང་གེ་ཀུན། །

dü sum shekpa mi yi sengé kün

In all directions of the universe, through past and present and future:

བདག་གིས་མ་ལུས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ། །

dak gi malü dedak tamché la

To every single one of you, I bow in homage;

ལུས་དང་ངག་ཡིད་དང་བས་ཕྱག་བགྱིའོ། །

lü dang ngak yi dangwé chak gyi o

Devotion fills my body, speech and mind.

 

བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་སྟོབས་དག་གིས། །

zangpo chöpé mönlam tob dak gi

Through the power of this prayer, aspiring to Good Action,

རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ། །

gyalwa tamché yi kyi ngönsum du

All the victorious ones appear, vivid here before my mind

ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་ལུས་རབ་བཏུད་པ་ཡིས། །

zhing gi dul nyé lü rab tüpa yi

And I multiply my body as many times as atoms in the universe,

རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

gyalwa kün la rabtu chaktsal lo

Each one bowing in prostration to all the buddhas.

 

རྡུལ་གཅིག་སྟེང་ན་རྡུལ་སྙེད་སངས་རྒྱས་རྣམས། །

dul chik teng na dul nyé sangye nam

In every atom preside as many buddhas as there are atoms,

སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་དག །

sangye sé kyi ü na zhukpa dak

And around them, all their bodhisattva heirs:

དེ་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམས་མ་ལུས་པ། །

detar chö kyi ying nam malüpa

And so I imagine them filling

ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བ་དག་གིས་གང་བར་མོས། །

tamché gyalwa dak gi gangwar mö

Completely the entire space of reality.

 

དེ་དག་བསྔགས་པ་མི་ཟད་རྒྱ་མཚོ་རྣམས། །

dedak ngakpa mizé gyatso nam

Saluting them with an endless ocean of praise,

དབྱངས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲ་ཀུན་གྱིས། །

yang kyi yenlak gyatsö dra kün gyi

With the sounds of an ocean of different melodies

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་བརྗོད་ཅིང་། །

gyalwa kün gyi yönten rab jö ching

I sing of the buddhas’ noble qualities,

བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བསྟོད། །

dewar shekpa tamché dak gi tö

And praise all those who have gone to perfect bliss.

 

བླ་མ་མཉམ་མེད་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ། །

lama nyammé sangye rinpoche

Incomparable gurus, precious buddhas, your very nature

དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་སྲས་བཅས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །

dü sum deshek sé ché tamché kyi

Is the blessings of the wisdom form, speech, and heart

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རང་བཞིན་བྱིན་བརླབས་ལ། །

ku sung tuk kyi rangzhin jinlab la

Of all the sugatas and their heirs, past, present, and future.

བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

kadrin chenpö zhab la chaktsal lo

O gracious guru buddhas, I bow down at your feet.

 

སྟོན་པ་བླ་མེད་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ། །

tönpa lamé sangye rinpoche

To the precious Buddha, the unsurpassable teacher,

སྐྱོབ་པ་བླ་མེད་དམ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ། །

kyobpa lamé damchö rinpoche

To the precious Dharma, the unsurpassable protector,

འདྲེན་པ་བླ་མེད་དགེ་འདུན་རིན་པོ་ཆེ། །

drenpa lamé gendün rinpoche

To the precious Saṅgha, the unsurpassable guide—

སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

kyabné könchok sum la chaktsal lo

To our refuge, the Three Jewels, I pay homage.

 

འོད་ནི་དཔག་མེད་གཟི་བརྗིད་དཔག་མེད་པ། །

ö ni pakmé ziji pakmé pa

You of boundless light, boundless splendour,

སྐུ་ཚེ་དཔག་མེད་དགེ་འདུན་དཔག་མེད་པ། །

kutsé pakmé gendün pakmé pa

Boundless lifespan, boundless saṅgha,

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་བསྐོར་ཞིང་མཛེས་གྱུར་པའི། །

changchub sempé kor zhing dzé gyurpé

You are surrounded and beautified by bodhisattvas—

མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

gönpo öpakmé la chaktsal lo

Protector Boundless Light, I pay homage to you!

 

འོད་ནི་དཔག་མེད་བློ་ནི་མཐའ་ཡས་མཚུངས། །

ö ni pakmé lo ni tayé tsung

Your light is boundless, as is your infinite mind.

གཞན་གྱི་འོད་ནི་གང་ཡང་མི་གསལ་ཏེ། །

zhen gyi ö ni gangyang mi sal té

The glow of other lights cannot compare:

ཉི་ཟླ་ནོར་བུའི་ཚོགས་ཀྱི་འོད་རྣམས་ནི། །

nyida norbü tsok kyi ö nam ni

Even the sun, the moon, and mountains of gems,

འཇིག་རྟེན་ཀུན་ན་ལྷམ་མེ་ལྷན་མ་ལགས། །

jikten kün na lham mé lhen ma lak

Even the brightest lights of all the world are no match for your radiance.

 

སེམས་ཅན་སྙིང་པོའི་གཟུགས་ནི་མཐའ་ཡས་ཏེ། །

semchen nyingpö zuk ni tayé té

Beings are infinite in their myriad forms,

དེ་བཞིན་སངས་རྒྱས་གསུང་ནི་མཐའ་ཡས་དབྱངས། །

dezhin sangye sung ni tayé yang

And thus Buddha’s speech is infinite too.

ཚུལ་ཁྲིམས་ཏིང་འཛིན་ཤེས་རབ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱང་། །

tsultrim tingdzin sherab tsöndrü kyang

No one in the world can match your discipline,

ཁྱོད་འདྲ་འཇིག་རྟེན་འདི་ན་གཞན་མ་མཆིས། །

khyö dra jikten di na zhen ma chi

Your samādhi, your knowledge, your diligence.

 

ཟབ་ཅིང་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་ཆོས་བརྙེས་པ། །

zab ching shintu gyepé chö nyepa

You attained the Dharma, vast and profound,

སངས་རྒྱས་མཆོག་གི་ཐུགས་ནི་རྒྱ་མཚོ་བཞིན། །

sangye chok gi tuk ni gyatso zhin

The oceanic wisdom heart that is buddha supreme,

དེས་ཀྱང་སྟོན་ལ་ཁེངས་པ་མི་མངའ་སྟེ། །

dé kyang tön la khengpa mi nga té

And this you teach, yet still you remain without pride.

ཐ་བ་ཞེ་སྡང་སྤང་ནས་ཕ་མཐར་སྒྲོལ། །

tawa zhedang pang né patar drol

Anger’s grip relinquished, you lead beings to freedom’s shore.

 

བཅོམ་ལྡན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ། །

chomden dezhin shekpa drachompa

Blessed one, tathāgata, arhat,

ཡང་དག་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྐུ་ཚེ་དང་། །

yangdak dzokpé sangye kutsé dang

Complete and perfect Buddha

ཡེ་ཤེས་དཔག་མེད་ཤིན་ཏུ་རྣམ་ངེས་པ། །

yeshe pakmé shintu nam ngepa

Your lifespan and wisdom are boundless and sure.

གཟི་བརྗིད་རྒྱལ་པོའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ziji gyalpö zhab la chaktsal lo

Resplendent King, I pay homage at your feet.

 

ཕྱོགས་བཅུའི་འགྲོ་ལ་མཁྱེན་བརྩེས་རབ་དགོངས་ནས། །

chok chü dro la khyentsé rab gong né

Gazing with wise compassion upon all beings in all the ten directions,

ཕྱོགས་བཅུར་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལེགས་བསྐོར་བས། །

chok chur chö kyi khorlo lek korwé

You turn the wheels of Dharma throughout the ten directions

ཕྱོགས་བཅུའི་འགྲོ་རྣམས་ཡོངས་སུ་སྐྱོབ་མཛད་པའི། །

chok chü dro nam yongsu kyob dzepé

And thus grant refuge to all beings throughout the ten directions.

ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

chok chü sangye nam la chaktsal lo

To all buddhas of the ten directions, I pay homage.

 

འཇམ་དབྱངས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །

jamyang chak na dorjé chenrezik

To Mañjuśrī, Vajrapāṇi, Avalokiteśvara,

ས་ཡི་སྙིང་པོ་སྒྲིབ་པ་རྣམ་པར་སེལ། །

sa yi nyingpo dribpa nampar sel

Kṣitigarbha, Nīvaraṇa-viṣkambhin,

ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་བྱམས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་། །

namkhé nyingpo jampa kuntuzang

Ākāśagarbha, Maitreya, and Samantabhadra—

ཉེ་བའི་སྲས་ཆེན་བརྒྱད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

nyewé sé chen gyé la chaktsal lo

To the eight great heirs, I pay homage.

 

རླབས་ཆེན་སྤྱོད་པའི་ཚུལ་ནི་རབ་བཟུང་ནས། །

lab chen chöpé tsul ni rab zung né

Embodying the vast and constant conduct of bodhisattvas,

བསྡུ་བ་རྣམ་བཞིས་འགྲོ་དོན་མཛད་གྱུར་པ། །

duwa nam zhi dro dön dzé gyurpa

You fulfill beings’ benefit through the four attracting means.

རབ་དགའ་ལ་སོགས་ས་ལ་བཞུགས་པ་ཡི། །

rabga lasok sa la zhukpa yi

To all bodhisattvas upon the noble stages

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

changchub sempa nam la chaktsal lo

Of Perfect Joy and others, to all of you I pay homage.

 

རྒྱུན་ཞུགས་ཕྱིར་འོང་ཕྱིར་མི་འོང་ལ་སོགས། །

gyün zhuk chir ong chir mi ong lasok

To the four pairs of stream-enterers, once-returners,

དགྲ་བཅོམ་རིགས་གྱུར་སྐྱེས་བུ་ཟུང་བཞི་དང་། །

drachom rik gyur kyebu zung zhi dang

Non-returners, and foe-destroyers,

ཚོགས་ན་སྤྱོད་དང་བསེ་རུ་ལྟ་བུ་ཡི། །

tsok na chö dang seru tabu yi

To the noble pratekyabuddhas—whether they practice in group or in rhino-like solitude—

འཕགས་པ་རང་རྒྱལ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

pakpa ranggyal nam la chaktsal lo

To all of you, I pay homage.

 

གང་གི་འཕྲུལ་དང་མངོན་པར་ཤེས་པའི་དཔལ། །

gang gi trul dang ngönpar shepé pal

With your emanations and your super-knowledges,

ཉེ་བར་དགོངས་ནས་ཐུབ་པའི་བཀའ་བཞིན་དུ། །

nyewar gong né tubpé ka zhindu

You keep a close watch and, following the Sage’s command,

བསྟན་པ་རིན་ཆེན་བང་མཛོད་ལེགས་སྐྱོང་བའི། །

tenpa rinchen bangdzö lek kyongwé

You nurture the treasury of the precious doctrine.

རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

dorjé chökyong nam la chaktsal lo

To you, the vajra Dharma protectors, I pay homage.

 

གང་སྔོན་སྦྱིན་པ་རྒྱ་མཚོའི་དགེ་བསགས་པས། །

gang ngön jinpa gyatsö gé sakpé

Through the oceans of virtue gathered through past generosity,

ཚེ་དང་ནོར་དང་མཐུ་ཡི་དཔལ་བརྙེས་ཤིང་། །

tsé dang nor dang tu yi pal nyé shing

You attained the luxury of long life, of wealth, and power,

སྒྲུབ་པ་པོ་ལ་དབྱིག་གི་ཆར་འབེབས་པའི། །

drubpapo la yik gi charbebpé

And now you rain down jewels upon fortunate practitioners.

གནོད་སྦྱིན་ནོར་སྐྱོང་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

nöjin nor kyong nam la chaktsal lo

To all you yakṣas and wealth protectors, I pay homage.

 

མཁའ་ལྟར་ཁྱབ་པའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ལ། །

kha tar khyabpé gyalwa sé ché la

To all you victors and your heirs, who pervade the whole of space,

ལུས་འདི་ཞིང་རྡུལ་མཉམ་པར་རབ་སྤྲུལ་ནས། །

lü di zhing dul nyampar rab trul né

Together with all beings, beyond number, filling space,

བདག་དང་མཁའ་མཉམ་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ། །

dak dang khanyam drowa malüpa

I emanate replicas of my body, numerous as atoms in the world,

རྟག་ཏུ་གུས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

taktu güpé yi kyi chaktsal lo

And pay constant homage with venerating mind.

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་པྲ་ཎ་མེ་ན་བནྡྷ་ནཾ་ཀ་རོ་མི།

om sarva tathagata kaya vaka tsitta trana mena bendha nam karo mi

oṃ sarva-tathāgata-kāya-vāk-citta praṇāmena-bhandanaṃ karomi

ཞེས་ཕྱག་བྱ།

With that, pay homage.

b. Presenting Offerings

གཉིས་པ་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ལ། སྤྱིར་འབུལ་བ་ནི།

To present general offerings, say:

མེ་ཏོག་དམ་པ་ཕྲེང་བ་དམ་པ་དང་། །

metok dampa trengwa dampa dang

To every buddha, I make offerings:

སིལ་སྙན་རྣམས་དང་བྱུག་པ་གདུགས་མཆོག་དང་། །

silnyen nam dang jukpa duk chok dang

Of the loveliest flowers, of beautiful garlands,

མར་མེ་མཆོག་དང་བདུག་སྤོས་དམ་པ་ཡིས། །

marmé chok dang dukpö dampa yi

Of music and perfumed ointments, the best of parasols,

རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱི། །

gyalwa dedak la ni chöpar gyi

The brightest lamps and finest incense.

 

ན་བཟའ་དམ་པ་རྣམས་དང་དྲི་མཆོག་དང་། །

naza dampa nam dang dri chok dang

To every buddha, I make offerings:

ཕྱེ་མ་ཕུར་མ་རི་རབ་མཉམ་པ་དང་། །

chema purma rirab nyampa dang

Exquisite garments and the most fragrant scents,

བཀོད་པ་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་མཆོག་ཀུན་གྱིས། །

köpa khyepar pakpé chok kün gyi

Powdered incense, heaped as high as Mount Meru,

རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱི། །

gyalwa dedak la ni chöpar gyi

Arranged in perfect symmetry.

 

མཆོད་པ་གང་རྣམས་བླ་མེད་རྒྱ་ཆེ་བ། །

chöpa gang nam lamé gyachewa

Then the vast and unsurpassable offerings—

དེ་དག་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མོས། །

dedak gyalwa tamché la yang mö

Inspired by my devotion to all the buddhas, and

བཟང་པོ་སྤྱོད་ལ་དད་པའི་སྟོབས་དག་གིས། །

zangpo chö la depé tob dak gi

Moved by the power of my faith in Good Actions—

རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པར་བགྱི། །

gyalwa kün la chaktsal chöpar gyi

I prostrate and offer to all you victorious ones.

ཞེས་དང་། མཆོད་པའི་སྤྲིན་གྱི་སྔགས་ཀྱང་བརྗོད།

Say that and also chant the Offering Clouds mantra:

ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། བཛྲ་སཱ་ར་པྲ་མརྡྷ་ནེ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་བཛྲེ་བཛྲེ་མཧཱ་བཛྲེ། མཧཱ་ཏེ་ཛྭ་བཛྲེ། མཧཱ་བིདྱཱ་བཛྲེ། མཧཱ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་བཛྲེ། མཧཱ་བོ་དྷི་མཎྚོ་པ་སཾ་ཀྲ་མ་ཎ་བཛྲེ། སརྦ་ཀརྨ་ཨ་ཝ་ར་ཎ་བི་ཤྭ་དྷ་ན་བཛྲེ་སྭཱཧཱ།

namo ratna trayaya, namo bhagavaté, benza sara pramardhané, tathagataya, arhaté samyak sambuddhaya, teyata, om benzé benzé maha benzé, maha tedzo benzé, maha bidya benzé, maha bodhitsita benzé, maha bodhi mantopa samkramana benzé, sarva karma avarana vishva dhana benzé soha

namo ratna trayāya | namo bhagavate vajrasārapramardane tathāgatāyārhate samyaksaṃbhuddhāya | tadyathā | oṃ vajre vajre mahāvajre mahātejavajre mahāyidyāvajre mahābodhicittavajre mahābodhi-maṇḍopasaṃ-kramaṇa-vajre sarvakarmāvaraṇaviśodhanavajre svāhā |

བྱེ་བྲག་ཏུ་ཉེར་སྤྱོད་སོགས་འབུལ་བ་ནི།

Then, in order to present specifically the general outer offerings and so forth, imagine as follows:

དངོས་སུ་བཤམས་པའི་མཆོད་པ་ཉིད་རྒྱུར་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་རྒྱ་མཚོ་མཐའ་ཡས་པས་མཆོད་པར་བསམས་ལ།

ngö su shampé chöpa nyi gyur jepa lé jungwé chöpé trinpung gyatso tayepé chöpar sam la

The material offerings arranged here in this place become vibrant oceans of offering clouds defying all measure. These are then offered.

 

བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་སྤྱན་ལམ་དུ༔

lama gyalwa sé ché chen lam du

In the presence of the gurus, buddhas, and bodhisattvas,

དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་ཡི༔

ngöjor yi kyi nampar trulpa yi

We present offerings, material and imagined:

ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་མཆོད་ཡོན་མཚོ་ལྟར་བསྐྱིལ༔

yenlak gyeden chöyön tso tar kyil

Drinking water with the eight qualities, like a rippling lake;

འབུལ་ལོ་བཞེས་ནས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

bul lo zhé né choktün ngödrub tsol

Please accept them and grant the supreme and common siddhis!

ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་མི་ཏ་བྷཱ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔

om guru sarva tathagata amitabha saparivara argham pratista soha

oṃ guru-sarva-tathāgatāmitābha-saparivāra arghaṃ pratīccha svāhā

 

བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་སྤྱན་ལམ་དུ༔

lama gyalwa sé ché chen lam du

In the presence of the gurus, buddhas, and bodhisattvas,

དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་ཡི༔

ngöjor yi kyi nampar trulpa yi

We present offerings, material and imagined:

དྲི་མེད་ཞབས་བསིལ་གངྒཱའི་རྒྱུན་བཞིན་སྦྲེང་༔

drimé zhabsil gangé gyün zhin dreng

Crystal clear bathing water, flowing like the Ganges;

འབུལ་ལོ་བཞེས་ནས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

bul lo zhé né choktün ngödrub tsol

Please accept them and grant the supreme and common siddhis!

ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་མི་ཏ་བྷཱ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པཱདྱཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔

om guru sarva tathagata amitabha saparivara padyam pratista soha

oṃ guru-sarva-tathāgatāmitābha-saparivāra pādyaṃ pratīccha svāhā

 

བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་སྤྱན་ལམ་དུ༔

lama gyalwa sé ché chen lam du

In the presence of the gurus, buddhas, and bodhisattvas,

དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་ཡི༔

ngöjor yi kyi nampar trulpa yi

We present offerings, material and imagined:

ལྷ་རྫས་མེ་ཏོག་ཆར་གྱིས་ནམ་མཁའ་བཀང་༔

lhadzé metok char gyi namkha kang

A rain of celestial flowers, filling all the sky;

འབུལ་ལོ་བཞེས་ནས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

bul lo zhé né choktün ngödrub tsol

Please accept them and grant the supreme and common siddhis!

ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་མི་ཏ་བྷཱ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥྤེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔

om guru sarva tathagata amitabha saparivara pushpé pratista soha

oṃ guru-sarva-tathāgatāmitābha-saparivāra puṣpe pratīccha svāhā

 

བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་སྤྱན་ལམ་དུ༔

lama gyalwa sé ché chen lam du

In the presence of the gurus, buddhas, and bodhisattvas,

དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་ཡི༔

ngöjor yi kyi nampar trulpa yi

We present offerings, material and imagined:

དྲི་ཞིམ་སྤོས་ཀྱི་དུད་སྤྲིན་བར་སྣང་ཁྱབ༔

drizhim pö kyi dü trinwar nang khyab

Clouds of fragrant incense smoke, pervading all of space;

འབུལ་ལོ་བཞེས་ནས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

bul lo zhé né choktün ngödrub tsol

Please accept them and grant the supreme and common siddhis!

ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་མི་ཏ་བྷཱ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་དྷཱུ་པེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔

om guru sarva tathagata amitabha saparivara dhupé pratista soha

oṃ guru-sarva-tathāgatāmitābha-saparivāra dhūpe pratīccha svāhā

 

བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་སྤྱན་ལམ་དུ༔

lama gyalwa sé ché chen lam du

In the presence of the gurus, buddhas, and bodhisattvas,

དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་ཡི༔

ngöjor yi kyi nampar trulpa yi

We present offerings, material and imagined:

སྣང་གསལ་ཉི་ཟླའི་ཚོགས་རྣམས་འོད་རབ་འབར༔

nangsal nyidé tsok nam ö rab bar

Offering lamps that blaze as bright as sun and moon;

འབུལ་ལོ་བཞེས་ནས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

bul lo zhé né choktün ngödrub tsol

Please accept them and grant the supreme and common siddhis!

ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་མི་ཏ་བྷཱ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཱ་ལོ་ཀེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔

om guru sarva tathagata amitabha saparivara aloké pratista soha

oṃ guru-sarva-tathāgatāmitābha-saparivāra aloke pratīccha svāhā

 

བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་སྤྱན་ལམ་དུ༔

lama gyalwa sé ché chen lam du

In the presence of the gurus, buddhas, and bodhisattvas,

དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་ཡི༔

ngöjor yi kyi nampar trulpa yi

We present offerings, material and imagined:

བྱུགས་པས་བདེ་བ་སྐྱེད་པ་བདུད་རྩིའི་ཆུ༔

jukpé dewa kyepa dütsi chu

Nectar-filled water that brings bliss when anointed;

འབུལ་ལོ་བཞེས་ནས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

bul lo zhé né choktün ngödrub tsol

Please accept them and grant the supreme and common siddhis!

ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་མི་ཏ་བྷཱ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་གནྡྷེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔

om guru sarva tathagata amitabha saparivara gendhé pratista soha

oṃ guru-sarva-tathāgatāmitābha-saparivāra gandhe pratīccha svāhā

 

བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་སྤྱན་ལམ་དུ༔

lama gyalwa sé ché chen lam du

In the presence of the gurus, buddhas, and bodhisattvas,

དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་ཡི༔

ngöjor yi kyi nampar trulpa yi

We present offerings, material and imagined:

རོ་བཅུད་ནུས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཞལ་ཟས་རིགས༔

ro chü nüpa püntsok zhalzé rik

All kinds of foods, rich in taste, nutrients, and energy;

འབུལ་ལོ་བཞེས་ནས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

bul lo zhé né choktün ngödrub tsol

Please accept them and grant the supreme and common siddhis!

ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་མི་ཏ་བྷཱ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ནཻ་ཝིདྱ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔

om guru sarva tathagata amitabha saparivara naividya pratista soha

oṃ guru-sarva-tathāgatāmitābha-saparivāra naivedye pratīccha svāhā

 

བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་སྤྱན་ལམ་དུ༔

lama gyalwa sé ché chen lam du

In the presence of the gurus, buddhas, and bodhisattvas,

དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་ཡི༔

ngöjor yi kyi nampar trulpa yi

We present offerings, material and imagined:

རོལ་མོ་གླུ་དབྱངས་ཀུན་བཟང་དབྱིངས་ཁྱབ་པ༔

rolmo luyang kunzang ying khyabpa

Wondrous music and melodies filling the space of Samantabhadra—

འབུལ་ལོ་བཞེས་ནས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

bul lo zhé né choktün ngödrub tsol

Please accept them and grant the supreme and common siddhis!

ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་མི་ཏ་བྷཱ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ༔

om guru sarva tathagata amitabha saparivara shapta pratista soha

oṃ guru-sarva-tathāgatāmitābha-saparivāra śabda pratīccha svāhā

 

འདོད་ཡོན་འབུལ་བ་ནི།

Offering the Sense Pleasures

ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ན་གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་དང་།

chok dü kün na zuk dra dri ro dang

With venerating mind, to the buddhas and their heirs

རེག་བྱའི་ཁྱད་པར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས།

rekjé khyepar pünsum tsokpa nam

I offer the most splendid, exquisite forms and sounds,

མོས་བློས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ལ་འབུལ་ན།

mö lö gyalwa sé ché la bul na

Smells, tastes, and textures in all of space and time.

བཞེས་ཤིང་བླ་མེད་གྲུབ་མཆོག་སྩལ་དུ་གསོལ།

zhé shing lamé drub chok tsal du sol

Please enjoy them all and grant the highest, supreme siddhi!

ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་མི་ཏ་བྷཱ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ།

om guru sarva tathagata amitabha saparivara pentsa kama guna pratista soha

oṃ guru-sarva-tathāgatāmitābha-saparivāra pañca-kama-guṇa pratīccha svāhā

 

རྟགས་བརྒྱད་འབུལ་བ་ནི།

Offering the Eight Signs

བསོད་ནམས་བརྒྱ་ལས་གྲུབ་པའི་མཚན་མཆོག་ལས། །

sönam gya lé drubpé tsen chok lé

From the supreme signs produced by virtue of a hundred merits

རང་བྱུང་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་ཀྱིས་ཕྱག་བརྒྱན་པ། །

rangjung tashi tak kyi chak gyenpa

The auspicious signs naturally appear.

ཡིད་འོང་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀྱིས་ནམ་མཁའི་ཁམས། །

yi ong lhamo gyé kyi namkhé kham

The eight captivating goddesses hold them up, filling the sky,

བཀང་སྟེ་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་མཆོད། །

kang té sé ché gyalwé kyilkhor chö

offering them to the mandala of victors and their heirs.

ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་མི་ཏ་བྷཱ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཥྚ་མངྒ་ལཾ་ཙི་ཧྣ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ།

om guru sarva tathagata amitabha saparivara akta mangalam tsihana pratista soha

oṃ guru-sarva-tathāgatāmitābha-saparivāra aṣṭa-mangala-cihna pratīccha svāhā

 

རྫས་བརྒྱད་ནི།

The Eight Substances

སངས་རྒྱས་བསོད་ནམས་ཆེན་པོའི་གཟི་བརྗིད་ལས། །

sangye sönam chenpö ziji lé

The eight supreme substances that bestow virtue and excellence

ལྷུན་གྲུབ་དགེ་ལེགས་བྱེད་པའི་རྫས་མཆོག་བརྒྱད། །

lhündrub gelek jepé dzé chok gyé

Appear naturally through the glory of the buddhas’ great merit.

བདེ་གཤེགས་སྲས་དང་བཅས་ལ་འབུལ་བར་བགྱི། །

deshek sé dangché la bulwar gyi

These we offer to the bliss-gone ones and to their heirs;

དོན་གཉིས་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ། །

dön nyi ta ru chinpé tashi tsol

May there be the auspicious consummation of the twofold benefit.

ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་མི་ཏ་བྷཱ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཥྚ་མངྒ་ལཾ་དྲ་བྱ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ།

om guru sarva tathagata amitabha saparivara akta mangalam draja pratista soha

oṃ guru-sarva-tathāgatāmitābha-saparivāra aṣṭa-mangala-dravya pratīccha svāhā

 

རྒྱལ་སྲིད་ནི།

The Royal Possessions

འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་སྲིད་ཡོངས་ཀྱི་བཅུད། །

khorlö gyurwé gyalsi yong kyi chü

The distillation of all kingdoms of a universal monarch,

རྣམ་དཀར་བྱེ་བས་བསྐྲུན་པའི་རིན་ཆེན་བདུན། །

namkar jewé trünpé rinchen dün

The seven precious substances from billions of pure actions,

ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོ་ཡོངས་སུ་བཀང་སྟེ་འབུལ། །

zhingkham gyatso yongsu kang té bul

These fill to overflowing the ocean of world realms. All of this we offer!

འགྲོ་ཀུན་ཐར་པའི་རྒྱལ་སྲིད་ལ་སྤྱོད་ཤོག །

dro kün tarpé gyalsi la chö shok

May all wandering beings enjoy the sovereignty of liberation.

ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་མི་ཏ་བྷཱ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་སཔྟ་རཏྣ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ།

om guru sarva tathagata amitabha saparivara sapta retna pratitsa soha

oṃ guru-sarva-tathāgatāmitābha-saparivāra sapta-ratna pratīccha svāhā

 

ཙཱ་རུའི་བཟའ་བའི་ཞལ་ཟས་འབུལ་བ་ནི།

Offering Appealing Foods

ན་མ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ།

namah sarva tathagaté bhayo bisho mukhebhya sarva tekham utgaté saparana imam gagana kham soha

namaḥ sarva tathāgatebhyo viśvamukhebhyaḥ sarvathā khaṃ udgate spharaṇa imaṃ gagana khaṃ svāhā

ཞེས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱ་ལན་གསུམ་དང་།

Thus perform the sky treasury mantra and mudrā three times. Then say:

ཞལ་ཟས་རོ་བརྒྱ་ལྡན་ཅིང་ཡིད་འཕྲོག་པ། །

zhalzé ro gyaden ching yitrok pa

Captivating food, expertly prepared with hundreds of delicious flavours,

ལེགས་སྦྱར་འདི་ནི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ལ། །

lek jar di ni gyalwa sé ché la

We faithfully offer to the victorious ones and their heirs.

དད་པས་ཕུལ་བས་འགྲོ་བ་འདི་དག་ཀུན། །

depé pulwé drowa didak kün

Through this, may all wandering beings

འབྱོར་ལྡན་ཏིང་འཛིན་ཟས་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །

jorden tingdzin zé la chöpar shok

Enjoy the rich food of samadhi.

ཅེས་འབུལ་ལོ། །

With that, present the offering.

 

མཎྜལ་འབུལ་བ་ནི།

Offering a Maṇḍala

རིན་པོ་ཆེའི་མཎྜལ་བྱི་དོར་ལེགས་པར་བྱས་ལ་དྲི་བཟང་གི་རླན་དང་བཅས་པ་ལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། སྨན་དང་འབྲུ་སོགས་ཀྱི་ཚོམ་བུ་འགོད་ཅིང་། ཚོམ་བུ་སོ་བདུན་མ་སོགས་རྒྱས་པར་འབུལ་བའམ།

Clean and polish a maṇḍala plate made of precious materials. Upon it, arrange heaps of jewels, medicines, grains and so on, all moistened with scented water, and offer the maṇḍala. If practicing in an elaborate way, offer the thirty-seven point maṇḍala. Alternatively, offer with:

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་གྱི༔

om ah hung, dak dang tayé semchen gyi

Oṃ āḥ hūṃ. On my own and all beings’ behalf,

ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་ཚོགས་ཀུན༔

lü dang longchö gé tsok kün

All our bodies, possessions, and sources of merit,

གླིང་བཞི་རི་རབ་ཉི་ཟླར་བཅས༔

ling zhi rirab nyidar ché

The four continents, Mount Meru, the sun and the moon,

ལྷ་མིའི་ལོངས་སྤྱོད་བསམ་མི་ཁྱབ༔

lhami longchö sam mikhyab

The unimaginable delights of gods and humans:

ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་ཆེ༔

kunzang chöpé trinpung ché

Continuously manifesting all of these

རྒྱུན་མི་འཆད་པར་སྤྲུལ་བྱས་ཏེ༔

gyün michepar trul jé té

As Samantabhadra cloud-banks of offerings,

བླ་མ་མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད༔

lama gönpo öpakmé

To the guardian guru Amitābha,

དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་རྩ་བ་གསུམ༔

könchok rinchen tsawa sum

To the deities of the Three Jewels and the three roots,

ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷ་རྒྱ་མཚོ་ལ༔

chösung norlha gyatso la

And to the ocean of Dharma protectors and wealth deities—

གུས་པས་རྟག་ཏུ་འབུལ་བར་བགྱི༔

güpé taktu bulwar gyi

I offer always with devotion!

བསོད་ནམས་ཚོགས་ཆེན་རབ་རྫོགས་ནས༔

sönam tsokchen rabdzok né

May our great accumulation of merit be perfected

ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པར་ཤོག༔

yeshe nangwa gyepar shok

And the light of wisdom illuminate the world!

ཨོཾ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་མི་ཏ་བྷཱ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་སརྦ་རཏྣ་མཎྜ་ལ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ༔

om guru sarva tathagata amitabha saparivara sarva ratna mendala pudza megha ah hung

oṃ guru-sarva-tathāgatāmitābha-saparivāra sarva-ratna-maṇḍala-pūjā-megha āḥ hūṃ

 

ཞེས་དང་། བསྡུ་ན།

If practicing in a concise way, say:

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་དཔལ་འབྱོར་དང་༔

om ah hung, kham sum nöchü paljor dang

Oṃ āḥ hūṃ. All the riches and splendour, the worlds and beings of the three realms,

བདག་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་ཚོགས་ཀུན༔

dak lü longchö gé tsok kün

My body, possessions, and each and every virtue,

ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་རྣམས་ལ་འབུལ༔

tukjé daknyi nam la bul

I offer to the lords of compassion—

བཞེས་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔

zhé né jingyi lab tu sol

Accept them all and bestow your blessings, I pray!

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཏྣ་མཎྜ་ལ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔

om sarva tathagata ratna mendala pudza hoh

oṃ sarva-tathāgata-ratna-maṇḍala-pūjā hoḥ

ཞེས་བརྒྱ་སྟོང་སོགས་ཅི་ནུས་འབུལ།

In this way, offer maṇḍalas a hundred times, a thousand times, or as many times as you can.

སྤྲོ་ན་སླར་ཡང་ཡིད་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་ཆེར་སྤྲོས་ཏེ།

If you wish, you can once again project vast quantities of imagined offerings and present them, saying:

རིན་ཆེན་སེམས་དེ་གཟུང་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར། །

rinchen sem dé zungwar jawé chir

In order that I might adopt this precious jewel of mind,

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་དང་དམ་པའི་ཆོས། །

dezhin shekpa nam dang dampé chö

I now make the most excellent of offerings to the buddhas,

དཀོན་མཆོག་དྲི་མ་མེད་དང་སངས་རྒྱས་སྲས། །

könchok drima mé dang sangye sé

To the sacred Dharma—that most rare and flawless jewel—

ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་ལ་ལེགས་པར་མཆོད། །

yönten gyatso nam la lekpar chö

And to the buddhas’ heirs, whose qualities are limitless.

 

མེ་ཏོག་འབྲས་བུ་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་དང་། །

metok drebu jinyé yöpa dang

I offer every variety of fruit and flower,

སྨན་གྱི་རྣམ་པ་གང་དག་ཡོད་པ་དང་། །

men gyi nampa gangdak yöpa dang

And every kind of healing medicine,

འཇིག་རྟེན་རིན་ཆེན་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་དང་། །

jikten rinchen jinyé yöpa dang

Each and every jewel this world affords,

ཆུ་གཙང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཅི་ཡོད་དང་། །

chu tsang yi du ongwa chi yö dang

And all its pure and freshest waters,

 

རིན་ཆེན་རི་བོ་དང་ནི་དེ་བཞིན་དུ། །

rinchen riwo dang ni dezhindu

Every mountain filled with precious gems,

ནགས་ཚལ་ས་ཕྱོགས་དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའ་དང་། །

naktsal sachok wen zhing nyamga dang

And forest groves, isolated and inspiring,

ལྗོན་ཤིང་མེ་ཏོག་རྒྱན་སྤྲས་སྤུད་པ་དང་། །

jönshing metok gyen tré püpa dang

Trees of paradise garlanded with blossom,

ཤིང་གང་འབྲས་བཟང་ཡལ་ག་དུད་པ་དང་། །

shing gang dré zang yalga düpa dang

And trees whose branches are laden with fine fruit,

 

ལྷ་སོགས་འཇིག་རྟེན་ན་ཡང་དྲི་དང་ནི། །

lha sok jikten na yang dri dang ni

Perfumed fragrances from the gods and other realms,

སྤོས་དང་དཔག་བསམ་ཤིང་དང་རིན་ཆེན་ཤིང་། །

pö dang paksam shing dang rinchen shing

Incense, trees that grant wishes and produce magic gems,

མ་རྨོས་འཁྲུངས་པའི་ལོ་ཏོག་རྣམ་པ་དང་། །

ma mö trungpé lotok nampa dang

Spontaneous harvests grown without the tiller’s care,

གཞན་ཡང་མཆོད་པར་འོས་པའི་རྒྱན་རྣམས་ནི། །

zhenyang chöpar öpé gyen nam ni

And every thing of beauty worthy to be offered,

 

མཚོ་དང་རྫིང་བུ་པདྨས་བརྒྱན་པ་དག །

tso dang dzingbu pemé gyenpa dak

Lakes and ponds adorned with lotus flowers,

ངང་པ་ཤིན་ཏུ་སྐད་སྙན་ཡིད་འོང་ལྡན། །

ngangpa shintu ké nyen yi ongden

Where the pleasant calls of geese are heard,

ནམ་མཁའ་རབ་འབྱམས་ཁམས་ཀྱི་མཐས་གཏུགས་པ། །

namkha rabjam kham kyi té tukpa

Every thing and place of beauty unclaimed by any owner,

ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་མེད་པ་དེ་དག་ཀུན། །

yongsu zungwa mepa dedak kün

Extending to the boundless limits of space itself.

 

བློ་ཡིས་བླངས་ནས་ཐུབ་པ་སྐྱེས་ཀྱི་མཆོག །

lo yi lang né tubpa kyé kyi chok

I picture them all in my mind, and to the supreme buddhas

སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་ལེགས་འབུལ་ན། །

sé dang chepa nam la lek bul na

And their bodhisattva heirs, I make a perfect gift of them.

ཡོན་གནས་དམ་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་རྣམས་ཀྱིས། །

yönné dampa tukjé ché nam kyi

Think of me with love, O sublime and compassionate lords,

བདག་ལ་བརྩེར་དགོངས་བདག་གི་འདི་དག་བཞེས། །

dak la tser gong dak gi didak zhé

And accept all these offerings which I now present.

 

བདག་ནི་བསོད་ནམས་མི་ལྡན་བཀྲེན་ཆེན་ཏེ། །

dak ni sönam miden tren chen té

Lacking stores of merit, I am destitute

མཆོད་པའི་ནོར་གཞན་བདག་ལ་ཅང་མ་མཆིས། །

chöpé nor zhen dak la chang ma chi

And have nothing more to offer.

དེས་ན་གཞན་དོན་དགོངས་པའི་མགོན་གྱིས་འདི། །

dena zhendön gongpé gön gyi di

O protectors, who consider only others’ benefit,

བདག་གི་དོན་སླད་ཉིད་ཀྱི་མཐུས་བཞེས་ཤིག །

dak gi dön lé nyi kyi tü zhé shik

In your great power, accept this for my sake.

 

རྒྱལ་དང་དེ་སྲས་རྣམས་ལ་བདག་གིས་ནི། །

gyal dang dé sé nam la dak gi ni

To the buddhas and their bodhisattva heirs,

བདག་གི་ལུས་ཀུན་གཏན་དུ་དབུལ་བར་བགྱི། །

dak gi lü kün tendu ulwar gyi

I offer my body now and in all my lives to come.

སེམས་དཔའ་མཆོག་རྣམས་བདག་ནི་ཡོངས་བཞེས་ཤིག །

sempa chok nam dak ni yong zhé shik

Supreme courageous ones, accept me totally,

གུས་པས་ཁྱེད་ཀྱི་འབངས་སུ་མཆི་བར་བགྱི། །

güpé khyé kyi bang su chiwar gyi

For with devotion I will be your servant.

 

བདག་ནི་ཁྱེད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བས་ན། །

dak ni khyé kyi yongsu zungwé na

If you accept me and take me fully in your care,

སྲིད་ལ་མི་འཇིགས་སེམས་ཅན་ཕན་པར་བགྱི། །

si la mi jik semchen penpar gyi

I will not fear saṃsāra as I offer other beings help.

སྔོན་གྱི་སྡིག་ལས་ཡང་དག་འདའ་བགྱིད་ཅིང་། །

ngön gyi diklé yangdak da gyi ching

The harmful acts I did before are entirely in the past,

སྡིག་པ་གཞན་ཡང་སླན་ཆད་མི་བགྱིད་དོ། །

dikpa zhenyang lenché mi gyi do

And from now on, I vow to do no further deeds of harm.9

 

སྟོང་གསུམ་ཀུན་ཏུ་དྲི་ངད་ལྡང་བ་ཡི། །

tongsum küntu dringé dangwa yi

With the most sublime of fragrant perfumes,

དྲི་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས་ཐུབ་དབང་རྣམས་ཀྱི་སྐུ། །

dri chok nam kyi tubwang nam kyi ku

That gently permeates throughout a billion worlds,

གསེར་སྦྱངས་བཙོ་མ་བྱི་དོར་བྱས་པ་ལྟར། །

ser jang tsoma jidor jepa tar

I will anoint the bodies of all the buddhas,

འོད་ཆགས་འབར་བ་དེ་དག་བྱུག་པར་བགྱི། །

ö chak barwa dedak jukpar gyi

Gleaming brightly, like pure and burnished gold.

 

ཐུབ་དབང་མཆོད་གནས་མཆོག་ལ་ཡིད་འོང་བའི། །

tubwang chöné chok la yi ongwé

To the mighty sages, perfect recipients of my offering,

མེ་ཏོག་མནྡ་ར་དང་པདྨ་དང་། །

metok mendara dang pema dang

I will present red lotus and heavenly mandārava,

ཨུཏྤལ་ལ་སོགས་དྲི་ཞིམ་ཐམས་ཅད་དང་། །

utpal lasok drizhim tamché dang

Blue utpala flower and other scented blossoms,

ཕྲེང་བ་སྤེལ་ལེགས་ཡིད་འོང་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད། །

trengwa pel lek yi ong nam kyi chö

Beautifully arranged in brightly coloured garlands.

 

སྤོས་མཆོག་ཡིད་འཕྲོག་དྲི་ངད་ཁྱབ་པ་ཡི།  །

pö chok yitrok dringé khyabpa yi

I also offer billowing clouds of incense,

བདུག་པའི་སྤྲིན་ཚོགས་རྣམས་ཀྱང་དེ་ལ་འབུལ། །

dukpé trin tsok nam kyang dé la bul

Whose sweet aroma captivates the mind,

ཞལ་ཟས་བཟའ་བཏུང་སྣ་ཚོགས་བཅས་པ་ཡི། །

zhalzé zatung natsok chepa yi

And a rich feast of plentiful food and drink,

ལྷ་བཤོས་རྣམས་ཀྱང་དེ་ལ་དབུལ་བར་བགྱི། །

lhashö nam kyang dé la ulwar gyi

Fit to grace the tables of the gods.

 

གསེར་གྱི་པདྨོ་ཚར་དུ་དངར་བ་ཡི། །

ser gyi pemo tsar du ngarwa yi

I offer row upon row of precious lamps,

རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ་རྣམས་ཀྱང་དབུལ་བར་བགྱི། །

rinchen drönmé nam kyang ulwar gyi

All perfectly contrived as golden lotuses,

ས་གཞི་བསྟར་བ་སྤོས་ཀྱིས་བྱུགས་པ་དེར། །

sa zhi tarwa pö kyi jukpa der

And I scatter the petals of attractive flowers

མེ་ཏོག་ཡིད་འོང་སིལ་མ་དགྲམ་པར་བགྱི། །

metok yi ong silma drampar gyi

Upon level, incense-sprinkled ground.

 

གཞལ་མེད་ཕོ་བྲང་བསྟོད་དབྱངས་ཡིད་འོང་ལྡན། །

zhalmé podrang tö yang yi ongden

I offer divine palaces resonant with songs of praise,

མུ་ཏིག་རིན་ཆེན་རྒྱན་འཕྱངས་མཛེས་འབར་བ། །

mutik rinchen gyen chang dzé barwa

Gleaming with precious pearls and pendant gems,

དཔག་ཡས་ནམ་མཁའི་རྒྱན་གྱུར་དེ་དག་ཀྱང་། །

pakyé namkhé gyen gyur dedak kyang

The most beautiful of structures in the whole of space—

ཐུགས་རྗེའི་རང་བཞིན་ཅན་ལ་དབུལ་བར་བགྱི། །

tukjé rangzhin chen la ulwar gyi

All this I offer to those whose nature is compassion.

 

རིན་ཆེན་གདུགས་མཛེས་གསེར་གྱི་ཡུ་བ་ཅན། །

rinchen duk dzé ser gyi yuwachen

Jewel-encrusted parasols with handles made of gold,

ཁོར་ཡུག་རྒྱན་གྱི་རྣམ་པ་ཡིད་འོང་ལྡན། །

khoryuk gyen gyi nampa yi ongden

Whose fringes are all embellished in ornate designs,

དབྱིབས་ལེགས་ལྟ་ན་སྡུག་པ་སྒྲེང་བ་ཡང་། །

yib lek ta na dukpa drengwa yang

Turned upright, well proportioned and pleasing to the eye.

རྟག་ཏུ་ཐུབ་དབང་རྣམས་ལ་དབུལ་བར་བགྱི། །

taktu tubwang nam la ulwar gyi

Now and forever, I offer this to all the buddhas.

 

དེ་ལས་གཞན་ཡང་མཆོད་པའི་ཚོགས། །

dé lé zhenyang chöpé tsok

May a multitude of other offerings,

རོལ་མོ་དབྱངས་སྙན་ཡིད་འོང་ལྡན། །

rolmo yang nyen yi ongden

Accompanied by music sweet to hear,

སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་སིམ་བྱེད་པའི། །

semchen dukngal sim jepé

Be made in great successive clouds,

སྤྲིན་རྣམས་སོ་སོར་གནས་གྱུར་ཅིག །

trin nam sosor né gyur chik

To soothe the pains of living beings.

 

དམ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ཐམས་ཅད་དང་། །

damchö könchok tamché dang

May rains of precious gems and flowers

མཆོད་རྟེན་རྣམས་དང་སྐུ་གཟུགས་ལ། །

chörten nam dang kuzuk la

Shower down in never-ending streams,

རིན་ཆེན་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་ཆར། །

rinchen metok lasok char

Upon all the jewels of noble Dharma,

རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འབབ་བར་ཤོག །

gyün mi chepar babwar shok

And sacred monuments and images.

 

ཇི་ལྟར་འཇམ་དབྱངས་ལ་སོགས་པས། །

jitar jamyang lasokpé

Just as Mañjughoṣa and the rest

རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་མཆོད་མཛད་པ། །

gyalwa nam la chö dzepa

Made offerings to all the buddhas,

དེ་བཞིན་བདག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས། །

dezhin dak gi dezhin shek

Likewise I too will offer to those thus gone

མགོན་པོ་སྲས་དང་བཅས་རྣམས་མཆོད། །

gönpo sé dangché nam chö

And all their bodhisattva heirs.

 

ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་ལ་བདག །

yönten gyatso nam la dak

With vast oceans of melodious praise,

བསྟོད་དབྱངས་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོས་བསྟོད། །

tö yang yenlak gyatsö tö

I honour these oceans of good qualities.

བསྟོད་དབྱངས་སྙན་སྤྲིན་དེ་དག་ལ། །

tö yang nyen trin dedak la

May clouds of sweet and gentle praise

ངེས་པར་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་གྱུར་ཅིག །

ngepar küntu junggyur chik

Ascend unceasingly before them.10

ཅེས་ཚིག་དོན་ཡིད་ལ་དྲན་བཞིན་པས་ཕུལ་བའི་མཐར།

Recite that and thus make these offerings, while keeping the meaning of the words in mind. Then say:

ན་མཿསརྦ་བུདྡྷ་བོ་དྷི་སཏྭ་བྷྱ༔

namah sarva buddha bodhisattva jah

namaḥ sarva-buddha-bodhisattvebhyaḥ |

ༀ་སརྦ་བིད་པུ་ར་པུ་ར་སུ་ར་སུ་ར་ཨཱ་བརྟ་ཡ་ཨཱ་བརྟ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།

om sarva bi pura pura sura sura awartaya awartaya soha

oṃ sarvavid pura pura sura sura āvartaya āvartaya svāhā |

ཞེས་བརྗོད་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕྱག་བྱས་པ་དང་བསྙེན་བཀུར་བྱས་པར་འགྱུར་རོ། །

With that, you pay homage and venerate all the thus-gone ones.

 

3. Performing the Remaining Branches of Confessing Misdeeds and the Rest

གསུམ་པ་སྡིག་པ་བཤགས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡན་ལག་ལྷག་མ་རྣམས་ནི་སྤྱོད་འཇུག་སོགས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་དང་སྤེལ་ཏེ་རྒྱས་པར་བྱ་བའམ། བསྡུ་ན།

If doing so elaborately, use the verses found in The Way of the Bodhisattva and other scriptures. Alternatively, to practice them in a concise form, recite the following:

Confession

འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དབང་གིས་ནི། །

döchak zhedang timuk wang gi ni

Whatever negative acts I have committed,

ལུས་དང་ངག་དང་དེ་བཞིན་ཡིད་ཀྱིས་ཀྱང་། །

lü dang ngak dang dezhin yi kyi kyang

While driven by desire, hatred and ignorance,

སྡིག་པ་བདག་གིས་བགྱིས་པ་ཅི་མཆིས་པ། །

dikpa dak gi gyipa chichi pa

With my body, my speech and also with my mind,

དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་སོ་སོར་བཤགས། །

dedak tamché dak gi sosor shak

Before you, I confess and purify each and every one.

Rejoicing

ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་སངས་རྒྱས་སྲས། །

chok chü gyalwa kün dang sangye sé

With a heart full of delight, I rejoice at all the merits

རང་རྒྱལ་རྣམས་དང་སློབ་དང་མི་སློབ་དང་། །

ranggyal nam dang lob dang mi lob dang

Of buddhas and bodhisattvas,

འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་བསོད་ནམས་གང་ལ་ཡང་། །

drowa kün gyi sönam gangla yang

Pratyekabuddhas, those in training and the arhats beyond training,

དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་ཡི་རང་། །

dedak kün gyi jesu dak yi rang

And every living being, throughout the entire universe.

Imploring the Buddhas to Turn the Wheel of Dharma

གང་རྣམས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་སྒྲོན་མ་རྣམས། །

gang nam chok chü jikten drönma nam

You who are like beacons of light shining through the worlds,

བྱང་ཆུབ་རིམ་པར་སངས་རྒྱས་མ་ཆགས་བརྙེས། །

changchub rimpar sangye ma chak nyé

Who passed through the stages of enlightenment, to attain buddhahood, freedom from all attachment,

མགོན་པོ་དེ་དག་བདག་གིས་ཐམས་ཅད་ལ། །

gönpo dedak dak gi tamché la

I exhort you: all of you protectors,

འཁོར་ལོ་བླ་ན་མེད་པར་བསྐོར་བར་བསྐུལ། །

khorlo lanamepar korwar kul

Turn the unsurpassable wheel of Dharma.

Requesting the Buddhas Not to Enter Nirvāṇa

མྱ་ངན་འདའ་སྟོན་གང་བཞེད་དེ་དག་ལ། །

nya ngen da tön gang zhé dedak la

Joining my palms together, I pray

འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་ཞིང་བདེ་བའི་ཕྱིར། །

drowa kün la pen zhing dewé chir

To you who intend to pass into nirvāṇa,

བསྐལ་པ་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་བཞུགས་པར་ཡང་། །

kalpa zhing gi dul nyé zhukpar yang

Remain, for aeons as many as the atoms in this world,

བདག་གིས་ཐལ་མོ་རབ་སྦྱར་གསོལ་བར་བགྱི། །

dak gi talmo rab jar solwar gyi

And bring well-being and happiness to all living beings.

Dedication

ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང་། །

chaktsalwa dang chö ching shakpa dang

What little virtue I have gathered through my homage,

རྗེས་སུ་ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི། །

jesu yi rang kul zhing solwa yi

Through offering, confession, and rejoicing,

དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །

gewa chungzé dak gi chi sakpa

Through exhortation and prayer—all of it

ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བསྔོའོ། །

tamché dak gi changchub chir ngo o

I dedicate to the enlightenment of all beings!

ཞེས་བརྗོད། དེ་ནས་སྐབས་འདིར་འོད་དཔག་མེད་བཀོད་པའི་མདོ་ལས། ཀུན་དགའ་བོ་རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་ལ་ལ་དག་གིས་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་དཔག་མེད་མཐོང་ཡང་ཅི་མ་རུང་སྙམ་དུ་སེམས་པ་དེ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ལ། ལྷག་པའི་བསམ་པའི་རྒྱུད་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སེམས་ཡང་དག་པར་བཏང་སྟེ། དགེ་བའི་རྩ་བ་རྣམས་བསྐྱེད་པར་བྱ་ཞིང་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བར་བྱའོ། །

As stated in The Array of Amitābha Sūtra, “Ānanda, a son or daughter of noble family should generate the mind that is set on unsurpassable, genuine, perfect awakening. They should think, ‘If only I could encounter tathāgata Amitābha in this very lifetime!’ And, with pure, altruistic intentions, so that they may take rebirth in his pure realm, they should cultivate roots of virtue and dedicate them, all with a sincere mindset.”

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་གཡར་དམ་ལེན་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའི་རྒྱུའི་གཙོ་བོར་ངེས་པས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་འདུན་པ་རྩེ་གཅིག་པས།

So, accordingly, you should take the pledge of bodhicitta. To do so, feel certainty in these principal causes for cultivating the buddha’s pure realm, join your palms and with wholehearted intent, say:

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ།

chomdendé dezhin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangye gönpo ö pak tu mepa lasokpa chok chü sangye dang changchub sempa tamché dak la gong su sol

Blessed, thus-gone, worthy, genuine, perfectly awakened protector Boundless Light, together with all the buddhas and bodhisattvas in all the ten directions, please pay heed to me!

ཞེས་དགོངས་གསོལ་སྔོན་ཏུ་འགྲོ་བས།

Preceded by this request that they pay heed, say:

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ། །

sangye chö dang tsok kyi chok nam la

In the Buddha, the Dharma, and the Supreme Assembly,

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

changchub bardu dak ni kyab su chi

I take refuge until awakening.

བདག་གི་སྦྱིན་སོགས་བགྱིས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །

dak gi jin sok gyipé sönam kyi

Through the merit of practicing generosity and so forth,

འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །

dro la pen chir sangye drubpar shok

May I attain buddhahood for the benefit of beings.

 

སྐྱེ་རྒུ་རྒ་དང་འཆི་ལས་རབ་ཐར་བགྱི། །

kyegu ga dang chi lerab tar gyi

I will free all beings from aging and death!

སྦྱིན་དང་དུལ་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟོད་བརྩོན་འགྲུས། །

jin dang dul dang tsultrim zö tsöndrü

Developing generosity, a tame mind, discipline, patience, diligence,

བསམ་གཏན་ཏིང་འཛིན་དེ་བཞིན་ཤེས་རབ་མཆོག །

samten tingdzin dezhin sherab chok

Concentration, samādhi, and likewise supreme knowledge—

བརྟུལ་ཞུགས་འདི་དག་བདག་གིས་ཡང་དག་བླང་། །

tulzhuk didak dak gi yangdak lang

All of these yogic disciplines I will authentically adopt!

 

སེམས་ཅན་ཀུན་སྐྱོབ་སངས་རྒྱས་འགྱུར་བར་བགྱི། །

semchen kün kyob sangye gyurwar gyi

I will protect beings and awaken them!

བྱང་ཆུབ་ཞིང་མཆོག་མཚུངས་མེད་ཚོལ་བགྱིད་ཅིང་། །

changchub zhing chok tsungmé tsol gyi ching

I will strive for the pure realm of awakening, matchless and supreme!

སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མ་ཕྲག །

sangye jewa gya tong duma trak

To all the billions of buddhas in all their multitudes,

གངྒཱའི་བྱེ་མ་ལྟ་བུར་མཐའ་ཡས་པ། །

ganggé jema tabur tayepa

Infinite as the grains of the river Ganges’ sand,

མགོན་པོ་དེ་ཀུན་བདག་གིས་མཆོད་པར་བགྱི། །

gönpo dé kün dak gi chöpar gyi

To all these protectors I will make offerings!

 

གངྒཱའི་རྡུལ་དང་མཉམ་པའི་འཇིག་རྟེན་ཁམས། །

ganggé dul dang nyampé jikten kham

I will strive with a diligence every bit as strong as

དེ་བས་གོང་དུ་མཐའ་ཡས་ཞིང་གི་རྣམས། །

dewé gong du tayé zhing gi nam

The blinding light that beams forth

དེ་དག་ཀུན་ཏུ་འོད་ནི་རབ་འབྱིན་པ། །

dedak küntu ö ni rab jinpa

From the infinite pure realms, more numerous still

འདི་འདྲའི་བརྩོན་འགྲུས་སྟོབས་ནི་བརྩམ་པར་བགྱི། །

dindré tsöndrü tob ni tsampar gyi

Than all world systems, equal in number to the Ganges’ sand.

 

བདག་གིས་ཞིང་ཡང་གཙོ་བོ་དམ་པ་མཆོག །

dak gi zhing yang tsowo dampa chok

I will adorn the pure realm, supreme, sublime,

འདུས་བྱས་འདིར་ནི་བརྒྱན་པ་བགྱིས་ནས་སུ། །

düjé dir ni gyenpa gyi né su

With these ornaments gathered here in the conditioned realm,

མཚུངས་པ་མ་མཆི་མྱ་ངན་འདས་དབྱིངས་བདེ། །

tsungpa ma chi nya ngen dé ying dé

And, since it lacks true existence, I will cultivate it—

དེ་ཡང་མ་མཆིས་པས་ནི་རྣམ་པར་སྦྱང་། །

deyang machipé ni nampar jang

The matchless state of nirvāṇa, the space of perfect bliss.

 

བདག་ནི་འཆི་བའི་དུས་བྱེད་གྱུར་པ་ན། །

dak ni chiwé dü jé gyurpa na

When it is time for me to die,

སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་དག་ནི་ཕྱིར་བསལ་ཏེ། །

dribpa tamché dak ni chir sal té

Let all that obscures me fade away, so

མངོན་སུམ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དེ་མཐོང་ནས། །

ngönsum nangwa tayé dé tong né

I look on Amitābha, there in person,

བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དེར་རབ་ཏུ་འགྲོ། །

dewachen gyi zhing der rabtu dro

And go at once to his pure land of Sukhāvatī.

 

དེར་སོང་ནས་ནི་སྨོན་ལམ་འདི་དག་ཀྱང་། །

der song né ni mönlam didak kyang

In that pure land, may I actualize every single one

ཐམས་ཅད་མ་ལུས་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག །

tamché malü ngön du gyurwar shok

Of all these aspirations!

དེ་དག་མ་ལུས་བདག་གིས་ཡོངས་སུ་བཀང་། །

dedak malü dak gi yongsu kang

May I fulfil them, each and every one,

འཇིག་རྟེན་ཇི་སྲིད་སེམས་ཅན་ཕན་པར་བགྱི། །

jikten jisi semchen penpar gyi

And bring help to beings for as long as the universe remains!

 

རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཟང་ཞིང་དགའ་བ་དེར། །

gyalwé kyilkhor zang zhing gawa der

Born there in a beautiful lotus flower,

པདྨོ་དམ་པ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ལས་སྐྱེས། །

pemo dampa shintu dzé lé kyé

In that excellent and joyous buddha realm,

སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྒྱལ་བས་མངོན་སུམ་དུ། །

nangwa tayé gyalwé ngönsum du

May the Buddha Amitābha himself

ལུང་བསྟན་པ་ཡང་བདག་གིས་དེར་ཐོབ་ཤོག །

lungtenpa yang dak gi der tob shok

Grant me the prophecy foretelling my enlightenment!

 

དེར་ནི་བདག་གིས་ལུང་བསྟན་རབ་ཐོབ་ནས། །

der ni dak gi lungten rab tob né

Having received the prophecy there,

སྤྲུལ་པ་མང་པོ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ཡིས། །

trulpa mangpo jewa trak gya yi

With my billions of emanations,

བློ་ཡི་སྟོབས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བཅུ་རྣམས་སུ་ཡང་། །

lo yi tob kyi chok chu nam su yang

Sent out through the power of my mind,

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པ་མང་པོ་བགྱི། །

semchen nam la penpa mangpo gyi

May I bring enormous benefit to sentient beings, in all the ten directions!

ཞེས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་སྤྱད་པར་དམ་བཅའ།

Thus commit yourself to the way of the bodhisattva.

དེང་དུས་བདག་ཚེ་འབྲས་བུ་ཡོད། །

dengdü dak tsé drebu yö

Today, my birth has been fruitful

མི་ཡི་སྲིད་པ་ལེགས་པར་ཐོབ། །

mi yi sipa lekpar tob

I have well obtained a human existence.

དེ་རིང་སངས་རྒྱས་རིགས་སུ་སྐྱེས། །

dering sangye rik su kyé

Today I am born into the family of the buddhas:

སངས་རྒྱས་སྲས་སུ་ད་གྱུར་ཏོ། །

sangye sé su da gyur to

I have become a son or daughter of the buddhas.

 

ད་ནི་བདག་གིས་ཅི་ནས་ཀྱང༌། །

dani dak gi chiné kyang

From now on, at all costs, I will perform

རིགས་དང་མཐུན་པའི་ལས་བརྩམས་ཏེ། །

rik dang tünpé lé tsam té

The actions befitting to my family.

སྐྱོན་མེད་བཙུན་པའི་རིགས་འདི་ལ། །

kyönmé tsünpé rik di la

I will not be a stain

རྙོག་པར་མི་འགྱུར་དེ་ལྟར་བྱ། །

nyokpar mingyur detar ja

On this faultless noble family.11

ཞེས་དང་།

Say that, and then:

བདག་གིས་དེ་རིང་སྐྱོབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །

dak gi dering kyobpa tamché kyi

Today, in the presence of all the protectors,

སྤྱན་སྔར་འགྲོ་བ་བདེ་གཤེགས་ཉིད་དང་ནི། །

chen ngar drowa deshek nyi dang ni

I invite all beings to the state of sugata,

བར་དུ་བདེ་ལ་མགྲོན་དུ་བོས་ཟིན་གྱིས། །

bardu dé la drön duwö zin gyi

And, meanwhile, to happiness and bliss:

ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ལ་སོགས་དགའ་བར་གྱིས། །

lha dang lhamin lasok gawar gyi

Gods, asuras and others—rejoice!12

ཞེས་དགའ་བ་བསྒོམ།

With that, cultivate joy.

བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། །

changchub sem chok rinpoche

O sublime and precious bodhicitta,

མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་སྐྱེས་གྱུར་ཅིག །

makyepa nam kyé gyur chik

May it arise in those in whom it has not arisen;

སྐྱེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པ་དང༌། །

kyepa nyampa mepa dang

May it never decline where it has arisen,

གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤོག །

gong né gong du pelwar shok

But go on increasing further and further!

 

བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་མི་འབྲལ་ཞིང་། །

changchub sem dang mindral zhing

May they not be separated from bodhicitta,

བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་ལ་གཞོལ་བ་དང་། །

changchub chö la zholwa dang

But be always inclined to enlightened action:

སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཡོངས་བཟུང་ཞིང་། །

sangye nam kyi yong zung zhing

May they be cared for by the buddhas, and

བདུད་ཀྱི་ལས་རྣམས་སྤོང་བར་ཤོག །

dü kyi lé nam pongwar shok

May they abandon harmful action.

 

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་ནི། །

changchub sempa nam kyi ni

May the bodhisattvas’ good wishes

འགྲོ་དོན་ཐུགས་ལ་དགོངས་འགྲུབ་ཤོག །

dro dön tuk la gong drub shok

For benefitting beings be fulfilled.

མགོན་པོ་ཡིས་ནི་གང་དགོངས་པ། །

gönpo yi ni gang gongpa

Whatever the protectors have intended for them:

སེམས་ཅན་རྣམས་ལའང་བདེ་འབྱོར་ཤོག །

semchen nam la ang dé jor shok

May sentient beings receive it.

 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །

semchen tamché dé dangden gyur chik

May all sentient beings be happy.

ངན་འགྲོ་ཐམས་ཅད་རྟག་ཏུ་སྟོངས་པར་གྱུར། །

ngendro tamché taktu tongpar gyur

May all the lower realms be forever empty.

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་དག་སར་བཞུགས་པ། །

changchub sempa gangdak sar zhukpa

May the aspirations of all the bodhisattvas

དེ་དག་ཀུན་གྱི་སྨོན་ལམ་འགྲུབ་པར་ཤོག །

dedak kün gyi mönlam drubpar shok

Of the various bhūmis be fulfilled!

ཅེས་སྨོན་ལམ་གདབ་བོ། །

Thereby make aspirations.

དེ་ནས་སྤྲོ་ན་འདོད་པའི་དོན་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི།

Then, if you wish, pray for the fulfillment of your aims:

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ།

chomdendé dezhin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangye gönpo ö pak tu mepa khor dang chepa tamché dak la gong su sol

Blessed one, tathāgata, arhat, complete and perfectly awakened Buddha, Protector Amitābha, together with your entire retinue, please watch over me!

ཁྱེད་རྣམས་ལ་ཐུགས་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས། །བརྩེ་བའི་ཐུགས་རྗེ། །མཛད་པའི་ཕྲིན་ལས། སྐྱོབ་པའི་ནུས་མཐུ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མངའ་བ་ལགས་པས།

khyé nam la tuk khyenpé yeshe tsewé tukjé dzepé trinlé kyobpé nütu sam gyi mi khyabpa ngawa lakpé

Your wisdom heart overflows with the wisdom of knowing, with loving compassion, with awakening deeds, and the power to protect.

སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་།

chir sangye kyi tenpa dar zhing gyepa dang

I beseech you therefore to make the Buddha’s doctrine flourish and spread,

བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་སྐུ་ཚེ་བརྟན་ཅིང་ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་པའི་དོན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་དང་།

tendzin gyi kyebu nam kutsé ten ching tuk kyi zhepé dön lhün gyi drubpa dang

To make the lives of the upholders of the teachings steadfast, to grant that all their visions be naturally fulfilled,

དགེ་འདུན་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་སྤྱོད་བཅུའི་སྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་།

gendün nam kyi chöchö chü drubpa tamché gong né gong du pel zhing gyepa dang

And to enhance and further the Saṅgha’s practice of the ten Dharma activities.13

དེ་དག་གི་མཐུ་དང་ནུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས།

dedak gi tu dang nüpa la ten né

Through the power and force of that,

སེམས་ཅན་ལ་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འབྱུང་ཞིང་།

semchen la dekyi pünsum tsokpa jung zhing

May all beings enjoy perfect happiness and wellbeing.

ཁྱད་པར་བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྒྲིབ་གཉིས་བྱང་ཞིང་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་ཏེ།

khyepar dak dang tayepé semchen tamché drib nyi jang zhing tsok nyi dzok té

And, in particular, may we all—myself and all infinite beings—be purified of the two obscurations, may we perfect the two accumulations,

དག་པའི་ཞིང་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་པདྨའི་སྙིང་པོ་ལ་རྫུས་ཏེ་སྐྱེས་ནས་མྱུར་དུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།

dakpé zhingkham dewachen du pemé nyingpo la dzü té kyé né nyurdu ngönpar dzokpar tsanggyawar jingyi lab tu sol

And may we be miraculously reborn in the hearts of lotus flowers in the Blissful pure realm. And, once there, may we reach complete, perfect awakening! I beseech you, grant your blessings that this may be so!

ཅེས་བརྗོད།

 

2. Invoking Their Wisdom Hearts Through Recitation

གཉིས་པ་ནི། ཐོག་མར་བཟླས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་པའི་སླད་དུ།

a. Performing the Recitation Activity

To this end, say:

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང་།

könchok sum gyi denpa dang

Through the force of the truth of the Three Jewels,

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐུ་དང་བྱིན་གྱིས་རླབས་དང་།

dezhin shekpa sé dang chepa tamché kyi tu dang jin gyi lab dang

Through the strength and blessings of the thus-gone ones and their heirs,

ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་ཅིང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་སྟོབས་དང་།

chö kyi ying nampar dak ching sam gyi mi khyabpé tob dang

Through the purity of the inconceivable dharmadhātu,

འཕགས་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་མ་དག་པ་མི་མངའ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་ངེས་པའི་བདེན་པས།

pakpa ku sung tuk kyi chöpa madakpa mi ngawa nam kyi tukdam ngepé denpé

And through the invincible truth of the noble ones’ sacred bonds of the noble ones—those whose actions of form, speech, and heart are utterly pure—

མཆོད་པའི་ཚོགས་སྦྱར་བའི་གནས་འདིར་སྟོན་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་གདན་འཛོམ་པ་ཆེན་པོ་མཛད་དེ་མཆོད་པ་བཞེས་ཤིང་།

chöpé tsok jarwé né dir tönpa yangdakpar dzokpé sangye gönpo ö pak tu mepa lasokpa chok chu dü sum gyi dezhin shekpa sé dang chepa tamché den dzompa chenpo dzé dé chöpa zhé shing

Here at this site resplendent with offerings, may the genuine, perfectly awakened teacher, the protector Amitābha, and all the thus-gone ones and their heirs from all ten directions and all three times, all seated here together in a great assembly, partake of these offerings

གཟུངས་སྔགས་བཟླས་པ་ཚུལ་བཞིན་ཏུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབ་པར་མཛད་ནས།

zung ngak depa tsulzhin tu drubpar jin gyi lobpar dzé né

And bestow their blessings that my mantra recitation may be correctly accomplished,

བདག་སོགས་འགྲོ་བ་མང་པོའི་དོན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མཛད་པར་གྱུར་ཅིག །

dak sok drowa mangpö dön pak tu mepa dzepar gyur chik

Securing thereby my own and other beings’ immense benefit!

 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་དཔག་མེད་འཁོར་དང་བཅས་པའི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ།

dezhin shekpa öpakmé khor dang chepé ku lé özer tröpé jikten gyi kham tamché khyab

From the wisdom forms of the tathāgata Amitābha and his retinue, light rays stream out filling the entire universe.

དེས་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལ་བསྐུལ་ཞིང་།

dé pakpa tamché semchen gyi dön la kul zhing

They entreat all noble ones to act for beings’ benefit.

ངན་སོང་གི་གནས་ཐམས་ཅད་སྦྱངས་ཏེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མཐོ་རིས་དང་ཐར་པའི་གོ་འཕང་ལ་འཇུག་པར་གྱུར་ཅིག །

ngensong gi né tamché jang té semchen tamché tori dang tarpé gopang la jukpar gyur chik

May the lower realms thereby be purified, and may all beings be guided to the higher realms and freedom’s state.

 

འོད་ཟེར་དེས་བདག་ཅག་རྣམས་ལ་ཁྱབ་པས་འགྲོ་དོན་དཔག་མེད་སྒྲུབ་ནུས་པའི་མཐུ་ཐོབ་སྟེ།

özer dé dakchak nam la khyabpé dro dön pakmé drub nüpé tu tob té

As the light rays extend to us all, may they endow us with the ability to accomplish boundless benefit for beings

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མཚུངས་པར་གྱུར་ཅིག །

dezhin shekpa nam dang ku sung tuk tsungpar gyur chik

And so become equal to the thus-gone ones, to their wisdom form, speech, and mind!

 

ཡང་འོད་ཟེར་དེ་དག་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ་བུམ་པའི་གཟུངས་ཆབ་ལ་ཁྱབ་སྟེ་རེག་པ་ཙམ་གྱིས་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་བྱེད་པ།

yang özer dedak chik tu düpa bumpé zung chab la khyab té rekpa tsam gyi mitünpé chok tamché zhiwar jepa

The light rays then gather together and permeate the mantra water in the vase.

དཔལ་དང་བདེ་ལེགས་སྐྱེད་པར་བྱེད་པའི་བདུད་རྩིའི་དག་བྱེད་དུ་གྱུར་ཅིག །

pal dang delek kyepar jepé dütsi dak jé du gyur chik

May they sanctify the water as amṛta that pacifies all adverse conditions and brings forth glory and perfect bliss.

 

བདག་ཅག་ལ་སོགས་པ་བསྒྲུབ་བྱའི་ལུས་དང་འཁོར་དང་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་སྟེ།

dakchak lasokpa drubjé lü dang khor dang yojé tamché la khyab té

The light rays permeate our bodies, the bodies of the practice focus, the environment, and all objects.

ནད་དང་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ནི་བསལ།

né dang nöpa tamché ni sal

May they dispel all sickness and harmful forces,

ལུས་སེམས་ཀྱི་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་ནི་བྲལ་ཏེ།

lü sem kyi kyön tamché nidral té

May they free us from all physical and mental flaws,

ཆོས་ཀྱི་སྣོད་དུ་རུང་བར་གྱུར་ཅིག །

chö kyi nö du rungwar gyur chik

And so make us fit vessels for the Dharma.

 

བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་འཕགས་པ་རྣམས་མངོན་སུམ་པ་ལྟ་བུར་དམིགས་ནས་གཟུངས་བཟླས་པས།

dakchak nam kyi pakpa nam ngönsum pa tabur mik né zung depé

By reciting the dhāraṇī mantra while focused on the noble ones, as if they were vividly present before us,

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀྱི་སྒོ་སྣ་ཚོགས་དང་ཚིག་འབྲུ་མཐའ་ཡས་པ་རྟོགས་ཤིང་རྣམ་པར་དག་པར་བྱིན་གྱིས་རློབ་པར་གྱུར་ཅིག །

dezhin shekpa sé dang chepa nam kyi ting ngé dzin kyi go natsok dang tsikdru tayepa tok shing nampar dakpar jin gyi lobpar gyur chik

May we come to realize myriad samādhis of the thus-gone ones and their heirs, may we come to understand infinite words and syllables, and may we be purified and blessed.

ཅེས་བདེན་པའི་ཚིག་གིས་བསྔོས་པས་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གནང་བ་སྩལ་ཞིང་ཇི་ལྟར་བསྔོས་པ་བཞིན་མངོན་དུ་བྱུང་བར་བསམས་ལ།

By dedicating with these words of truth, imagine that the noble ones grant their consent and everything you dedicated toward manifests accordingly.

 

བཟླས་པའི་དམིགས་པ་ནི།

The Recitation Visualization

གཞུང་ལས།

From the root treasure text:

རང་གི་ཐུགས་ནས་འོད་འཕྲོས་པས༔

rang gi tuk né ö tröpé

Light rays stream out from my heart centre,

སངས་རྒྱས་འཁོར་བཅས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔

sangye khor ché tukgyü kul

Invoking the wisdom hearts of the buddhas and their retinues.

དེ་དག་ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་གྱིས༔

dedak tukjé özer gyi

Their light rays of compassion

བདག་དང་འགྲོ་བའི་སྒྲིབ་ཀུན་སྦྱངས༔

dak dang drowé drib kün jang

Purify my own and others’ obscurations.

བདེ་ཆེན་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བ་ཡི༔

dechen zhing du kyewa yi

Thus we become fit vessels for both the cause and result

རྒྱུ་འབྲས་སྣོད་དང་ལྡན་པར་བསམ༔

gyundré nö dang denpar gyur

Of taking birth in the Blissful pure realm.

ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བསམས་ལ།

Say and imagine that and then chant:

ཨོཾ་པདྨ་དྷཱ་རི་ཧཱུྃ༔

om pema dhari hum

oṃ padma-dhari hūṃ

ཞེས་ཅི་ནུས་དང་།

Recite that as much as you can.

སྣང་མཐའ་རྗེས་དྲན་གཟུངས་ཀྱང་བཟླ༔ ཞེས་གསུངས་པས།

Then, as the root treasure text states, “Also recite the dhāraṇī for the recollection of Amitābha.”

ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་ཨ་མི་ཏེ། ཨ་མི་ཏོདྦྷ་བེ། ཨ་མི་ཏ་སཾ་བྷ་ཝེ། ཨ་མི་ཏ་བིཀྲཱནྟེ་གཱ་མི་ནི། ག་ག་ན་ཀཱིརྟི་ཀ་རེ། སརྦ་ཀརྨ་ཀླེ་ཤ་ཀྵ་ཡཾ་ཀ་རི་སྭཱ་ཧཱ།

teyata, om amité, amitodbhawé, amitasambhawé, amita bitranté gamini, gagana kirti kari, sarva karma klesha chayam ka ri soha

teyathā | oṃ amite | amitodbhava | amita saṃbhava | amita vikrānte | amita gamini | gagaṇa-kīrti kare | sarvakarma kleśa kṣayaṃ kari svāhā ||

ཞེས་པ་འདི་ཅི་རིགས་པར་བཟླ།

Recite that as much as is appropriate.

ཁྱད་པར་གཟུངས་བུམ་ལ་དམིགས་ཏེ།

In particular, while focusing on the dhāraṇī vase, say:

སླར་ཡང་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བས་སྐུའི་ཆ་ཐམས་ཅད་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་བུམ་ཆུ་ལ་ཁྱབ་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར།

lar yang lhatsok nam kyi tukdam kulwé kü cha tamché lé jungwé özer gyi bum chu la khyabpé sangye kyi trinlé yongsu dzokpé nüpa dang denpar gyur

Once more, by invoking the deities’ sacred bonds, light rays stream forth from their forms, permeating the vase water, and thereby endowing it to perfection with the buddhas’ awakened deeds.

ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བསམས་ལ། སྙིང་པོ་དང་གཟུངས་ཅི་ནུས་སུ་བཟླའོ། །

Say that and imagine accordingly, while reciting the essence and dhāraṇī mantras as much as you are able.

 

3. Training in the Visualizations for Cultivating the Pure Realm

གསུམ་པ་ནི། ཁྱད་པར་ཞིང་གི་བཀོད་པ་ལ༔

In particular, bring the display of the pure realm

རྩེ་གཅིག་ཡིད་བཟུང་མོས་གུས་བསྐྱེད༔

One-pointedly to mind and rouse devotion.

ཅེས་དང་། མདོ་ལས།

Moreover, a sūtra states:

སེམས་ཅན་གང་དག་ཁ་ཅིག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་རྣམས་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དང་། དགེ་བའི་རྩ་བ་མང་པོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསྐྱེད་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་ཡོངས་སུ་བསྔོས་ཏེ། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེར་སྐྱེ་བར་སྨོན་ལམ་འདེབས་པ་འདི་དག་འཆི་བའི་དུས་གནས་པ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་དེ་དགེ་སློང་གི་ཚོགས་དུ་མས་བསྐོར་ཅིང་མདུན་གྱིས་བལྟས་ནས་བཞུགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་འོད་དཔག་མེད་དེ་མཐོང་ནས་རབ་ཏུ་དང་བའི་སེམས་ཀྱིས་ཤི་འཕོས་ཏེ། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དེ་ཉིད་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །

“A being who brings the thus-gone ones repeatedly to mind, who generates immeasurable roots of virtue, who dedicates them all to awakening with bodhicitta, and who makes aspirations to be reborn in the pure realms will, at the time of death, meet Blessed Amitābha face to face. Before them will be the tathāgata, arhat, complete and perfectly awakened one, surrounded by a large assembly of monks, and so they will pass away radiant with inspiration and will take rebirth in the Blissful pure realm.”

ཞེས་གསུངས་པས། སྤྲོ་ཞིང་ནུས་ན་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ཞིང་བཀོད་བསྟན་པའི་མདོ་གསལ་དག་སྙན་གསུམ་དང་ལྡན་པས་བཀླག་ཅིང་དོན་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཡིད་ལ་བྱ།

Thus, if you wish to and are able, recite this sūtra that describes the array of Amitābha’s pure realm.14 Recite it clearly, correctly, and melodiously, while keeping its meaning at the forefront of your mind.

གང་ལྟར་ཡང་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་གི་བཀོད་པའི་ངོ་མཚར། མགོན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་སྨོན་ལམ། འཁོར་གྱི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཕགས་པའི་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ལ་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པས་ལུས་ཀྱི་བ་སྤུ་གཟིང་བ་དང་། མིག་ནས་མཆི་མ་འཁྲུགས་པ་སོགས་ས་གུས་ཉམས་སྐྱེ་བ་ནི་དང་བའི་དད་པ། དེ་ལྟ་བུའི་ཞིང་ཁམས་དེར་རང་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བར་འདོད་པ་འདོད་པའི་དད་པ། དེ་ལ་བློ་གཞན་ནམ་ཡང་མི་འགྱུར་བས་དུས་གསུམ་དུ་བསགས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ནི་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་དད་པ་སྟེ། དང་འདོད་ཡིད་ས་ཀྱི་དད་པ་ཤུགས་དྲག་ཏུ་བསྐྱེད་ཅིང་ཞིང་གི་བཀོད་པ་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སེམས་བཟུང་བ་ལ་བསླབ་པ་ནི་ཞིང་སྦྱང་གི་དམིགས་པ་དངོས་གཞི་ཡིན་པས་བག་ཆགས་བརྟན་པོར་བཞག་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེའོ། །

In any case, when, by settling your attention on the awe-inspiring layout of the Blissful pure realm, on Lord Amitābhas’s noble intent and aspirations, and on the liberating life stories of his noble retinue of buddhas and bodhisattvas you experience devotion such that your hairs stand up on end and you are moved to tears, that is inspired faith. Longing for yourself and all others to be reborn in that pure realm is longing faith. To never waver in your aim and to dedicate whatever roots of virtue have been accumulated throughout past, present, and future as the cause for being reborn in that pure realm is irreversible faith. Intensely rouse these three types of faith—inspired, longing, and confident15 faith—and focus wholeheartedly on the pure realm’s display, both support and supported.16 This is the main part of the visualization for cultivating the pure realm, so it is of vital importance that you cultivate deep mental imprints of this.

 

C. Making Aspirations

གསུམ་པ་སྨོན་ལམ་གདབ་པ་ནི། གཞུང་ལས།

From the root treasure text:

དགེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔    
ཞིང་དེར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་རུ་བསྔོ༔     
རྣམ་དག་སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཆེར་གདབ༔

Dedicate all roots of virtue, every single one,
As the cause for rebirth in the pure realm,
And then make aspirations, pure and vast.

ཞེས་གསུངས་པའི་སྟན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་བསགས་སྦྱོང་སྤེལ་གསུམ་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་བའི་རྩ་བས་མཚོན་དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་བདག་གཞན་ཡིད་ཅན་མཐའ་དག་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་སླར་ཡང་ཕྱག་མཆོད་སོགས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ནས་སྨོན་ལམ་གདབ་པར་བྱ་སྟེ། ཡོངས་སུ་བསྔོ་བའི་མདོ་ལས།

As taught, you should dedicate all roots of virtue—all roots of virtue gathered throughout the three times, as illustrated by the virtue accrued in your practice session through accumulating, cultivating, and increasing—to become the cause for yourself and all other beings to be reborn in the Blissful pure realm. Then, once more paying homage, presenting offerings and the like, you should make aspirations. The Sūtra of Dedication states:

ཕྱོགས་བཅུ་མཐའ་ཡས་པ་ན་ཤེས་བྱའི་དོན་མ་ལུས་པར་ཁྱབ་པའི་བློ་མངའ་བ་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྒྱ་མཚོ་སྙེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

chok chu tayepa na shejé dön malüpar khyabpé lo ngawa chok chü sangye chomdendé dang changchub sempa gyatso nyé la chaktsal lo

To those whose knowledge extends to all things throughout the infinite bounds of all ten directions, to the ocean of blessed buddhas and bodhisattvas of the ten directions, I pay homage!

 

སེམས་ཀྱི་རྙོག་མ་ཡིད་གཉིས་བསལ་ནས་དང་པོར་ནི། །

sem kyi nyokma yinyi sal né dangpor ni

Cleansing my mind of the mucky sludge of doubt,

ཤཀྱའི་རྒྱལ་པོ་ཐུབ་ལ་སྤྱི་བོས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

shakyé gyalpo tub la chiwö chaktsal lo

I first pay homage to the Invincible King of Śākyas.

བདེ་བ་ཅན་ན་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་འོད་དཔག་མེད། །

dewachen na zhukpé gyalwa öpakmé

To the victor and guru Boundless Light in his Blissful realm,

བླ་མ་ལ་ཡང་དགའ་དང་གུས་པས་བཏུད་པར་བགྱི། །

lama la yang ga dang güpé tüpar gyi

I bow down with joy and deepest respect.

 

གང་ཞིག་ཕྱོགས་ཀུན་དག་ན་ད་ལྟ་བྱུང་བ་ཡི། །

gangzhik chok kün dak nada ta jungwa yi

To all the buddhas of the present, residing throughout space

འགྲོ་ལ་བྱམས་པའི་སངས་རྒྱས་ངེས་པར་བཞུགས་རྣམས་དང་། །

dro la jampé sangye ngepar zhuk nam dang

Because of their love for wandering beings,

འདས་དང་ཕྱིས་འབྱུང་བ་ཡི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ། །

dé dang chi jungwa yi gyalwa tamché la

And to all the buddhas of the future, and likewise of the past,

བདག་གི་དགའ་བའི་ཡིད་ཀྱིས་ཡང་དག་མཆོད་པར་བགྱི། །

dak gi gawé yi kyi yangdak chöpar gyi

I offer worship filled with joy and delight.

ཞེས་དང་། མཆོད་པའི་སྤྲིན་གི་གཟུངས་བརྗོད་ཅིང་རོལ་མོ་དབུལ།

Say that and then recite the Offering Clouds dhāraṇī and offer music.

ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། བཛྲ་སཱ་ར་པྲ་མརྡྷ་ནེ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་བཛྲེ་བཛྲེ་མཧཱ་བཛྲེ། མཧཱ་ཏེ་ཛྭ་བཛྲེ། མཧཱ་བིདྱཱ་བཛྲེ། མཧཱ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་བཛྲེ། མཧཱ་བོ་དྷི་མཎྚོ་པ་སཾ་ཀྲ་མ་ཎ་བཛྲེ། སརྦ་ཀརྨ་ཨ་ཝ་ར་ཎ་བི་ཤྭ་དྷ་ན་བཛྲེ་སྭཱཧཱ།

namo ratna trayaya, namo bhagavaté, benza sara pramardhané, tathagataya, arhaté samyak sambuddhaya, teyata, om benzé benzé maha benzé, maha tedzo benzé, maha bidya benzé, maha bodhitsita benzé, maha bodhi mantopa samkramana benzé, sarva karma avarana vishva dhana benzé soha

namo ratna trayāya | namo bhagavate | vajra-sāra-pramardane | tathāgatāyārhate samyak-saṃbhuddhāya | tadyathā | oṃ vajre vajre mahā-vajre | mahā-tejavajre | mahā-yidyāvajre | mahā-bodhicitta-vajre mahābodhi-maṇḍopasaṃ-kramaṇa-vajre | sarva-karmāvaraṇa-viśodhana-vajre svāhā ||

ཐལ་མོ་སྦྱར་བ་དང་བཅས་ཏེ།

With joined palms, say:

ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་དཔག་མེད་པ། །

yönten gyatso pakmé pa

To the vast ocean of noble qualities—

སངས་རྒྱས་དམ་ཆོས་འཕགས་པ་ཡི། །

sangye damchö pakpa yi

The buddha, the sacred Dharma,

དགེ་འདུན་དུས་གསུམ་བཞུགས་པ་རྣམས། །

gendün dü sum zhukpa nam

And the noble Saṅgha, throughout the three times—

མ་ལུས་པ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

malüpa la kyab su chi

To them all, in their entirety, I go for refuge.

 

མི་དགེ་ཐམས་ཅད་བཤགས་པར་བགྱི། །

mi gé tamché shakpar gyi

All non-virtue I confess.

འགྲོ་བའི་དགེ་ལ་རྗེས་ཡི་རང། །

drowé gé la jé yi rang

In beings’ virtue I rejoice.

ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རབ་བསྐོར་བར། །

chö kyi khorlo rab korwar

Please, turn the wheel of Dharma

རྫོགས་སངས་རྒྱས་ལ་བསྐུལ་མ་འཚལ། །

dzoksang gyé la kulma tsal

And do not enter final awakening.

 

ཀུན་མཁྱེན་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་པ་ཡི། །

künkhyen chen gyi zikpa yi

You with all-knowing eyes,

བདག་དགེ་ཆུང་ངུ་གང་མཆིས་པ། །

dak gé chung ngu gang chipa

Whatever meager virtue I have accrued

དེ་ནི་གཏན་དུ་བྲལ་བ་དག །

dé ni tendu dralwa dak

May it help appease the suffering

ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་གྱུར་ཅིག །

tamché nyewar zhi gyur chik

Of those destitute and devoid.

 

རྣམ་པ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་པ་ཡི། །

nampa kün chok denpa yi

With the samadhi that knows emptiness

སྟོང་པ་ཤེས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། །

tongpa shepé ting ngé dzin

Replete with all supreme qualities,

བྱང་ཆུབ་བར་གྱི་ཚེ་རབས་སུ། །

changchub bar gyi tserab su

May we go from happiness to happiness

རྟག་ཏུ་བདེ་དང་ལྡན་པར་ཤོག །

taktu dé dang denpar shok

Throughout all our lives until awakening!

 

རྣམ་པར་མི་རྟོག་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །

nampar mi tok lhün gyi drub

May we remain constantly in equipoise

རྟག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་གྱུར་ཅིང་། །

taktu nyampar zhak gyur ching

In the naturally present state, concept-free,

ཟླ་ཉི་ནོར་བུ་རོལ་མོ་ལྟར། །

da nyi norbu rolmo tar

And, like moon and sun, like music and jewels,

སེམས་ཅན་དོན་ལ་འཇུག་པར་ཤོག །

semchen dön la jukpar shok

May we naturally bring benefit to beings.

 

ཇི་ལྟར་རྒྱལ་བ་མཁས་པ་རྣམས། །

jitar gyalwa khepa nam

Just as the victorious ones, so expert and wise,

ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ཐབས་བསྔོ། །

sherab parol chin tab ngo

Dedicate all virtue as a means to perfecting knowledge,

དེ་ལྟར་བདག་གིས་དཀར་པོ་རྣམས། །

detar dak gi karpo nam

I too will dedicate all virtue and goodness

བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་བསྔོ་བར་བགྱི། །

changchub tu ni ngowar gyi

To awakening in the very same way.

 

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་དམིགས་པ་ཡི། །

könchok sum la mikpa yi

Whatever virtue I gather through body, speech, or mind,

བདག་གི་ལུས་ངག་ཡིད་དགེ་དང་། །

dak gi lü ngak yi gé dang

All focused on the Three Precious Jewels,

སྦྱིན་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟོད་བརྩོན་འགྲུས། །

jinpa tsultrim zö tsöndrü

Through giving, discipline, patience, diligence,

བསམ་གཏན་ཤེས་རབ་ལས་བྱུང་གང་། །

samten sherab lé jung gang

Through concentration or knowledge—

 

དེ་དག་ཀུན་གྱིས་བདག་ཉིད་ནི། །

dedak kün gyi daknyi ni

May it all be a cause for fulfilling these aims:

ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་ལྡན་པ་དང་། །

tsangpar chöpa denpa dang

May I develop pure conduct,

འཇིག་རྟེན་མགོན་གྱིས་བསྟན་པ་ལ། །

jikten gön gyi tenpa la

May I be ordained in the Buddha’s teachings,

རབ་བྱུང་མངོན་དགའ་དབང་ལྡན་ཞིང་། །

rabjung ngönga wangden zhing

May I attain deepest delight, with senses perfectly intact,

 

སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གསུངས་རབ་ཀྱི། །

sangye kün gyi sung rab kyi

May I become perfectly learned in all the teachings of the buddhas,

གཞུང་དོན་ཚིག་ལ་མཁས་གྱུར་ནས། །

zhungdön tsik la khé gyur né

In both the meaning and the words of the scriptures,

དམ་ཆོས་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དང་། །

damchö yongsu dzinpa dang

And so may I embody and uphold the sacred Dharma,

ལུས་དང་སྲོག་ལ་དགའ་མེད་ཤོག །

lü dang sok la gamé shok

Without the slightest concern for my body or life.

 

བདག་ནི་འགུམ་པའི་དུས་བགྱིད་ཚེ། །

dak ni gumpé dü gyi tsé

When the time of death comes,

ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་ཡིད་ཀྱིས་སུ། །

chin chi ma lok yi kyi su

May my mind be clear and unconfused,

སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད་མཐོང་ནས། །

sangye tsepakmé tong né

May I see Buddha Boundless Life

འདི་ནས་བདེ་བ་ཅན་དུ་མཆི། །

di né dewachen du chi

And migrate to the Blissful realm.

 

བདུད་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་མངོན་གྱུར་ཚེ། །

dü kyi chöyul ngöngyur tsé

When the māras manifest their trickery,

དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད། །

drangsong chenpo tsepakmé

May the great sage, Buddha Boundless Life,

རྟག་ཏུ་སྟོན་པ་མཛད་གྱུར་ཅིག། །

taktu tönpa dzé gyur chik

Be there to act as our teacher and guide.

ས་བཅུ་ཐོབ་ནས་དེ་དག་གི །

sa chu tob né dedak gi

Thereby, may we reach the ten noble stages

རྣམ་པར་དག་པའི་རིམ་པ་ཡིས། །

nampar dakpé rimpa yi

And, traversing them step by pristine step,

བྱང་ཆུབ་དམ་པ་ཐོབ་པར་ཤོག །

changchub dampa tobpar shok

May we attain supreme awakening!

 

སངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཉིད་ཐོབ་ནས། །

sangye kuntuzangpo nyi tob né

As we reach the state of Buddha Samantabhadra,

བག་ཆགས་བཅས་པ་ཉེས་བསགས་རྩ་ནས་བཏོན། །

bakchak chepa nyé sak tsa né tön

May our faults and habits be uprooted, once and for all,

ཡེ་ཤེས་སྒྲིབ་མེད་སྙིང་རྗེ་ལྡན་ནས་སུ། །

yeshe dribmé nyingjé den né su

So that, armed with flawless wisdom and compassion,

འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་སྨན་དང་བདེ་བར་བགྱི། །

drowa nam la men dang dewar gyi

We may provide comfort and bliss to all beings!

 

དགེ་བའི་རྩ་བ་དེས་སེམས་ཅན་འགྲོ་བ་དྲུག་ལ་བརྟེན་པ་གང་ལགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་དགོད་པར་བགྱིའོ། །

gewé tsawa dé semchen drowa druk la tenpa gang lakpa dedak tamché jinpé parol tu chinpa la göpar gyi o

Through these roots of virtue, may all six classes of wandering beings be established in the perfection of generosity.

དེ་བཞིན་ཏུ་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། བཟོད་པ་དང་། བརྩོན་འགྲུས་དང་། བསམ་གཏན་དང་། ཤེས་རབ་དང་། ཐབས་དང་། སྨོན་ལམ་དང་། སྟོབས་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་དགོད་པར་བགྱིའོ། །

dezhin tu tsultrim dang zöpa dang tsöndrü dang samten dang sherab dang tab dang mönlam dang tob dang yeshe kyi parol tu chinpa la göpar gyi o

Likewise, may they be established in the perfections of discipline, patience, diligence, concentration, knowledge, skillful means, aspirations, power, and wisdom.

 

དེ་བཞིན་དུ་ས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་དྲི་མ་མེད་པ་དང་། འོད་བྱེད་པ་དང་། འོད་འཕྲོ་བ་ཅན་དང་། ཤིན་ཏུ་སྦྱང་དཀའ་བ་དང་། མངོན་དུ་གྱུར་པ་དང་། རིང་དུ་སོང་བ་དང་། མི་གཡོ་བ་དང་། ལེགས་པའི་བློ་གྲོས་དང་། ས་བཅུ་ཆོས་ཀྱི་སྤྲིན་ལ་དགོད་པར་བགྱིའོ། །

dezhindu sa rabtu gawa dang dezhindu drima mepa dang ö jepa dang ö trowachen dang shintu jang kawa dang ngön du gyurpa dang ring du songwa dang miyowa dang lekpé lodrö dang sa chu chö kyi trin la göpar gyi o

In the same way, may all beings be established on the ten noble stages of Perfect Joy, Stainless, Luminous, Radiant, Hard to Conquer, Clearly Manifest, Far Progressed, Immovable, Perfect Intellect, and Cloud of Dharma.

 

དེ་བཞིན་དུ་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། དེ་བཞིན་དུ་བརྟན་པར་གནས་པའི་ཐབས་ལ་མངོན་པར་བརྩོན་པ་མངོན་དུ་འགྲོ་བ་ཡོངས་སུ་བསགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཀུན་ཏུ་གསལ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཀུན་ཏུ་སྣང་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། རིན་ཆེན་ཏོག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། རིན་ཆེན་ཟླ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། རྒྱལ་མཚན་རྩེ་མོའི་ཏོག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། སྙིང་རྗེ་བསགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚིག་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་བསྟན་པ་ཤེས་པ་ལ་མཁས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་དགོད་པར་བགྱིའོ། །

dezhindu dorjé tabü ting ngé dzin dang dezhindu tenpar nepé tab la ngönpar tsönpa ngön du drowa yongsu sakpé ting ngé dzin dang ngepar jungwé ting ngé dzin dang küntu salwé ting ngé dzin dang küntu nangwé ting ngé dzin dang rinchen tok gi ting ngé dzin dang rinchen dawé ting ngé dzin dang gyaltsen tsemö tok gi ting ngé dzin dang nyingjé sakpé ting ngé dzin dang chö tamché kyi tsik rabtu yewa tenpa shepa la khepé ting ngé dzin la göpar gyi o

In the same way, may they be established in the vajra-like samādhi, in the samādhi that accumulates what is needed for diligence in gaining stability, in the samādhi that brings certainty, in the all-clarifying samādhi, in the all-illuminating samādhi, in the jewel crest samādhi, in the jewel moon samadhi, in the victory-banner tip samādhi, in the samādhi that gathers compassion, and in the samādhi skilled in knowing how to teach the various categories of words describing phenomena.

 

དེ་བཞིན་དུ་རྒྱ་མཚོའི་ཕྱག་རྒྱ་མི་ཟད་པར་སྒྲུབ་པའི་གཟུངས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་གྱི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་གཟུངས་དང་། ཉི་མའི་ཏོག་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་པའི་གཟུངས་དང་། ཟླ་བ་དྲི་མ་མེད་པའི་གཟི་བརྗིད་མངོན་པར་འཕགས་པའི་གཟུངས་དང་། ཀུན་ནས་དཀྲིས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སེལ་བ་དང་། རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོ་བསྟན་པས་ཉོང་མོངས་པ་མཐས་ཡས་པ་རྣམ་པར་འཐོར་བ་དང་། བརྗོད་དུ་མེད་པའི་དོན་དམ་པར་ཡང་དག་པར་འདུ་བ་དང་། ལྡེམ་པོའི་ཚིག་ཏུ་སྨྲ་བའི་སྒྲ་འཇུག་པ་དང་། ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ལྟར་དྲི་མ་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། ཟད་མི་ཤེས་པའི་ཕྱག་རྒྱས་བཏབ་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་མཐའ་ཡས་པ་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པ་སྒྲུབ་པའི་གཟུངས་ལ་དགོད་པར་བགྱིའོ། །

dezhindu gyatsö chakgya mizepar drubpé zung dang dezhindu semchen gyi chöpa la jukpé zung dang nyimé tok nangwa tayepé zung dang dawa drima mepé ziji ngönpar pakpé zung dang künné tripa tamché nampar selwa dang dorjé nyingpo tenpé nyong mongpa té yepa nampar torwa dang jö du mé pé döndampar yangdakpar duwa dang dempö tsik tu mawé dra jukpa dang namkhé kyil tar drima mepar drubpa dang zé mishepé chakgyé tabpa dang sangye kyi ku tayepa yongsu drubpa drubpé zung la göpar gyi o

In the same way, may all beings be established in the dhāraṇī that accomplishes inexhaustible, oceanic mudrās, in the dhāraṇī that engages with the conduct of beings, in the dhāraṇī of the sun’s top ornament that illuminates infinitely, in the noble dhāraṇī of the majesty of the untarnished moon, in the dhāraṇīs that eradicate all entangling defilements, that blow away all afflictions by teaching the vajra-essence, that subsume the ineffable ultimate, that explain the meaning of covert terms, that accomplish stainlessness like the very center of the sun, that seal all with the mark of inexhaustibility, and that accomplish the buddhas’ infinite wisdom forms.

 

དེ་བཞིན་ཏུ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་པོ་དེ་དག་ནས་གཟུངས་ཀྱི་སྒོ་བཅུའི་བར་དག་ལ་བཀོད་ནས་དེ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་འདི་ནས་འགུམ་པའི་འོག་ཏུ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཞིང་། གང་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་དཔག་མེད་དེ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་དེ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་མཐུ་ཆེན་ཐོབ་དེ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་དང་འཁོར་དེ་རྣམས་མཉེས་པར་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག །

dezhin tu parol tu chinpa chupo dedak né zung kyi go chüwar dak la kö né denam dang lhenchik di né gumpé oktu jikten gyi kham dewachen du kyewar gyur zhing gang na chomdendé dezhin shekpa öpakmé dé dang chomdendé jikten wangchuk dé dang chomdendé tuchen tob dé dang changchub sempa dedak dang khor denam nyepar jepar gyur chik

In the same way, having established all beings in the ten perfections and so forth, right up to the ten gateways of dhāraṇī, may we all, after death, be reborn in the Blissful pure realm, and there may we delight blessed tathāgata Amitābha, blessed Avalokiteśvara and blessed Vajrapāṇi, and may we likewise delight all the bodhisattvas and their retinues!

 

བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་དང་བཅས་པ་དེ་དག་མི་མཉེས་པར་བྱེད་པར་མ་གྱུར་ཅིག །

chomdendé khor dang chepa dedak mi nyepar jepar magyur chik

May we do nothing to displease the blessed ones and their retinues!

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

dezhin shekpa öpakmé la chaktsal lo

Homage to the tathāgata Amitābha!

ཏདྱ་ཐཱ། པདྨེ་པདྨེ་ནི། པདྨ་ལོ་ཙ་ནི། པདྨ་སཾ་བྷ་བེ་སྭཱ་ཧཱ།

teyata, pemé pemé ni, pema lotsani, pemasambhavé soha

tadyathā | padme padmane padma-locane padmasambhave svāhā

ཅི་ནུས་དང་།

Recite that as much as you can.

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

dezhin shekpa öpakmé la chaktsal lo

Homage to the tathāgata Amitābha!

ཏདྱ་ཐཱ། ཨ་མི་ཏ། ཨུ་དྦྷ་བེ། ཨ་མི་ཏ་སཾ་བྷ་བེ། ཨ་མི་ཏ། བི་ཀྲཱནྟེ། ག་ག་ན་ཀཱི་རྟི་ཀ་རི། སརྦ་ཀརྨ་ཀླེ་ཤ་ཀྵ་ཡཾ་ཀ་རི་སྭཱ་ཧཱ།

teyata, amita, udbhavé, amitasambhavé, amita, bikranté, gagana kirti kari, sarva karma klesha chayam ka ri soha

tadyathā | amitodbhava | amitasambhave | amita vikrante | gagaṇa-kīrti kari | sarva-karma kleśa kṣayaṃ kari svāhā |

ཞེས་པའང་བཟླས་མཐར། འདས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་ཕྱོགས་བཅུ་ཡི། ཞེས་སོགས་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གདབ་ཅིང་།

Also recite that, and then say: “depe sangye nam dang chok chu yi / Let offerings be made to buddhas of the past,…” Thus recite the rest of The King of Aspiration Prayers, followed by:17

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང་།

könchok sum gyi denpa dang

Through the force of the truth of Buddha, Dharma, and Saṅgha,

སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་རླབས་དང་།

sangye dang changchub sempa tamché kyi jin gyi lab dang

Through the blessings of all the buddhas and bodhisattvas,

ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་དང་།

tsok nyi yongsu dzokpé ngatang chenpo dang

Through the great power of the completed accumulation of merit and wisdom,

ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་ཅིང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །

chö kyi ying nampar dak ching sam gyi mi khyabpé tob kyi dedé zhindu drubpar gyur chik

And through the purity of the inconceivable dharmadhātu, may all these wishes be perfectly fulfilled!

ཅེས་བདེན་པའི་སྟོབས་བརྗོད།

With that, proclaim the power of the truth.

ཚར་གྲངས་གསོག་ན། མཆོད་པ་གསར་དུ་བཤམ་པའམ་ཞལ་གསོ་ཞིང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་གྱི་སྔགས་བརྗོད་པས་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་ལ།

If you are accumulating repetitions of the practice, arrange fresh offerings, or simply replenish those already arranged, and then infuse them with resplendence by chanting the Offering Clouds mantra.18

སླར་ཡང་མདུན་གྱི་ཚོགས་ཞིང་རྣམས་མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་ཞེས་སོགས། ཕྱག་འཚལ་ནས་གཟུངས་འདི་ཡན་རྒྱས་བསྡུས་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བསྐྱར་ལ་གྲངས་བཟུང་ངོ། །

Then repeat the practice from paying homage, beginning with “laryang dün gyi tsokzhing nam ngönsum zhin du / In the vivid presence of the field of accumulation before me” down to this dhāraṇī in either the elaborate or concise way, as appropriate, and count your repetitions of that.

 

III. The Concluding Rituals

གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་ཆོ་ག་ལ་གསུམ། གཏང་རག་འབུལ་བ། ཉེར་བསྡུའི་རྣལ་འབྱོར། བསྔོ་སྨོན་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་མཐའ་བརྒྱན་པའོ། །

This has three parts: a) making thanksgiving offerings, b) the dissolution practice, and c) closing with dedication, aspirations, and prayers for auspiciousness.

 

A. Making Thanksgiving Offerings

དང་པོ་ནི། མཆོད་པ་གསར་དུ་བཤམ་པའམ་ཞལ་གསོས་ལ། མཆོད་པའི་སྤྲིན་གྱི་གཟུངས་བརྗོད་པས་རྒྱས་པར་སྤེལ་ནས།

Arrange fresh offerings, or replenish those already arranged, and multiply them by reciting the Offering Clouds dhāraṇī:

ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། བཛྲ་སཱ་ར་པྲ་མརྡྷ་ནེ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་བཛྲེ་བཛྲེ་མཧཱ་བཛྲེ། མཧཱ་ཏེ་ཛྭ་བཛྲེ། མཧཱ་བིདྱཱ་བཛྲེ། མཧཱ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་བཛྲེ། མཧཱ་བོ་དྷི་མཎྚོ་པ་སཾ་ཀྲ་མ་ཎ་བཛྲེ། སརྦ་ཀརྨ་ཨ་ཝ་ར་ཎ་བི་ཤྭ་དྷ་ན་བཛྲེ་སྭཱཧཱ།

namo ratna trayaya, namo bhagavaté, benza sara pramardhané, tathagataya, arhaté samyak sambuddhaya, teyata, om benzé benzé maha benzé, maha tedzo benzé, maha bidya benzé, maha bodhitsita benzé, maha bodhi mantopa samkramana benzé, sarva karma avarana vishva dhana benzé soha

namo ratna trayāya | namo bhagavate | vajra-sāra-pramardane | tathāgatāyārhate samyak-saṃbhuddhāya | tadyathā | oṃ vajre vajre mahā-vajre | mahā-teja-vajre | mahā-yidyā-vajre | mahā-bodhicitta-vajre mahā-bodhi-maṇḍopasaṃ-kramaṇa-vajre | sarvakarmāvaraṇaviśodhanavajre svāhā ||

Then practice the seven branches by reciting:19

1. Prostration

ཇི་སྙེད་སུ་དག་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ན། །

jinyé su dak chok chü jikten na

To all the buddhas, the lions of the human race,

དུས་གསུམ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེང་གེ་ཀུན། །

dü sum shekpa mi yi sengé kün

In all directions of the universe, through past and present and future:

བདག་གིས་མ་ལུས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ། །

dak gi malü dedak tamché la

To every single one of you, I bow in homage;

ལུས་དང་ངག་ཡིད་དང་བས་ཕྱག་བགྱིའོ། །

lü dang ngak yi dangwé chak gyi o

Devotion fills my body, speech and mind.

 

བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་སྟོབས་དག་གིས། །

zangpo chöpé mönlam tob dak gi

Through the power of this prayer, aspiring to Good Action,

རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ། །

gyalwa tamché yi kyi ngönsum du

All the victorious ones appear, vivid here before my mind

ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་ལུས་རབ་བཏུད་པ་ཡིས། །

zhing gi dul nyé lü rab tüpa yi

And I multiply my body as many times as atoms in the universe,

རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

gyalwa kün la rabtu chaktsal lo

Each one bowing in prostration to all the buddhas.

2. Offering

རྡུལ་གཅིག་སྟེང་ན་རྡུལ་སྙེད་སངས་རྒྱས་རྣམས། །

dul chik teng na dul nyé sangye nam

In every atom preside as many buddhas as there are atoms,

སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་དག །

sangye sé kyi ü na zhukpa dak

And around them, all their bodhisattva heirs:

དེ་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམས་མ་ལུས་པ། །

detar chö kyi ying nam malüpa

And so I imagine them filling

ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བ་དག་གིས་གང་བར་མོས། །

tamché gyalwa dak gi gangwar mö

Completely the entire space of reality.

 

དེ་དག་བསྔགས་པ་མི་ཟད་རྒྱ་མཚོ་རྣམས། །

dedak ngakpa mizé gyatso nam

Saluting them with an endless ocean of praise,

དབྱངས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲ་ཀུན་གྱིས། །

yang kyi yenlak gyatsö dra kün gyi

With the sounds of an ocean of different melodies

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་བརྗོད་ཅིང་། །

gyalwa kün gyi yönten rab jö ching

I sing of the buddhas’ noble qualities,

བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བསྟོད། །

dewar shekpa tamché dak gi tö

And praise all those who have gone to perfect bliss.

 

མེ་ཏོག་དམ་པ་ཕྲེང་བ་དམ་པ་དང་། །

metok dampa trengwa dampa dang

To every buddha, I make offerings:

སིལ་སྙན་རྣམས་དང་བྱུག་པ་གདུགས་མཆོག་དང་། །

silnyen nam dang jukpa duk chok dang

Of the loveliest flowers, of beautiful garlands,

མར་མེ་མཆོག་དང་བདུག་སྤོས་དམ་པ་ཡིས། །

marmé chok dang dukpö dampa yi

Of music and perfumed ointments, the best of parasols,

རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱི། །

gyalwa dedak la ni chöpar gyi

The brightest lamps and finest incense.

 

ན་བཟའ་དམ་པ་རྣམས་དང་དྲི་མཆོག་དང་། །

naza dampa nam dang dri chok dang

To every buddha, I make offerings:

ཕྱེ་མ་ཕུར་མ་རི་རབ་མཉམ་པ་དང་། །

chema purma rirab nyampa dang

Exquisite garments and the most fragrant scents,

བཀོད་པ་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་མཆོག་ཀུན་གྱིས། །

köpa khyepar pakpé chok kün gyi

Powdered incense, heaped as high as Mount Meru,

རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱི། །

gyalwa dedak la ni chöpar gyi

Arranged in perfect symmetry.

 

མཆོད་པ་གང་རྣམས་བླ་མེད་རྒྱ་ཆེ་བ། །

chöpa gang nam lamé gyachewa

Then the vast and unsurpassable offerings—

དེ་དག་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མོས། །

dedak gyalwa tamché la yang mö

Inspired by my devotion to all the buddhas, and

བཟང་པོ་སྤྱོད་ལ་དད་པའི་སྟོབས་དག་གིས། །

zangpo chö la depé tob dak gi

Moved by the power of my faith in Good Actions—

རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པར་བགྱི། །

gyalwa kün la chaktsal chöpar gyi

I prostrate and offer to all you victorious ones.

3. Confession

འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དབང་གིས་ནི། །

döchak zhedang timuk wang gi ni

Whatever negative acts I have committed,

ལུས་དང་ངག་དང་དེ་བཞིན་ཡིད་ཀྱིས་ཀྱང་། །

lü dang ngak dang dezhin yi kyi kyang

While driven by desire, hatred and ignorance,

སྡིག་པ་བདག་གིས་བགྱིས་པ་ཅི་མཆིས་པ། །

dikpa dak gi gyipa chichi pa

With my body, my speech and also with my mind,

དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་སོ་སོར་བཤགས། །

dedak tamché dak gi sosor shak

Before you, I confess and purify each and every one.

4. Rejoicing

ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་སངས་རྒྱས་སྲས། །

chok chü gyalwa kün dang sangye sé

With a heart full of delight, I rejoice at all the merits

རང་རྒྱལ་རྣམས་དང་སློབ་དང་མི་སློབ་དང་། །

ranggyal nam dang lob dang mi lob dang

Of buddhas and bodhisattvas,

འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་བསོད་ནམས་གང་ལ་ཡང་། །

drowa kün gyi sönam gangla yang

Pratyekabuddhas, those in training and the arhats beyond training,

དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་ཡི་རང་། །

dedak kün gyi jesu dak yi rang

And every living being, throughout the entire universe.

5. Imploring the Buddhas to Turn the Wheel of Dharma

གང་རྣམས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་སྒྲོན་མ་རྣམས། །

gang nam chok chü jikten drönma nam

You who are like beacons of light shining through the worlds,

བྱང་ཆུབ་རིམ་པར་སངས་རྒྱས་མ་ཆགས་བརྙེས། །

changchub rimpar sangye ma chak nyé

Who passed through the stages of enlightenment, to attain buddhahood, freedom from all attachment,

མགོན་པོ་དེ་དག་བདག་གིས་ཐམས་ཅད་ལ། །

gönpo dedak dak gi tamché la

I exhort you: all of you protectors,

འཁོར་ལོ་བླ་ན་མེད་པར་བསྐོར་བར་བསྐུལ། །

khorlo lanamepar korwar kul

Turn the unsurpassable wheel of Dharma.

6. Requesting the Buddhas Not to Enter Nirvāṇa

མྱ་ངན་འདའ་སྟོན་གང་བཞེད་དེ་དག་ལ། །

nya ngen da tön gang zhé dedak la

Joining my palms together, I pray

འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་ཞིང་བདེ་བའི་ཕྱིར། །

drowa kün la pen zhing dewé chir

To you who intend to pass into nirvāṇa,

བསྐལ་པ་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་བཞུགས་པར་ཡང་། །

kalpa zhing gi dul nyé zhukpar yang

Remain, for aeons as many as the atoms in this world,

བདག་གིས་ཐལ་མོ་རབ་སྦྱར་གསོལ་བར་བགྱི། །

dak gi talmo rab jar solwar gyi

And bring well-being and happiness to all living beings.

7. Dedication

ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང་། །

chaktsalwa dang chö ching shakpa dang

What little virtue I have gathered through my homage,

རྗེས་སུ་ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི། །

jesu yi rang kul zhing solwa yi

Through offering, confession, and rejoicing,

དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །

gewa chungzé dak gi chi sakpa

Through exhortation and prayer—all of it

ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བསྔོའོ། །

tamché dak gi changchub chir ngo o

I dedicate to the enlightenment of all beings!

ཞེས་པའི་བར་གྱི་ཡན་ལག་བདུན་པ་ཚང་བར་བྱ།

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་གདན་འཛོམ་པའི་སྤྱན་སྔར་བདག་ཅག་ལ་སོགས་པ་འགྲོ་བ་མང་པོའི་དོན་མཛད་པར་གསོལ་བའི་སྐབས་འདིར།

chomdendé dezhin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangye ö pak tu mepa lasokpa chok chü gyalwa sé dang chepa den dzompé chen ngar dakchak lasokpa drowa mangpö dön dzepar solwé kab dir

Blessed one, tathāgata, arhat, complete and perfect Buddha Amitābha, together with all the victors and your heirs throughout the whole of space, all gathered here before me, as I pray to you to enact your awakened deeds for the benefit of myself and the endless multitude of beings, I request your forgiveness:

བདག་ཅག་དུས་ངན་པའི་སེམས་ཅན་སྤྱོད་པ་དམན་ཞིང་མ་དག་པས་མ་འཚལ་བ་དང་བག་མ་མཆིས་པའི་དབང་གིས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྤྱོད་པ་ཉོན་མོངས་པ་དང་འདྲེས་པ་དང་མཆོད་པའི་དངོས་པོ་ཆུང་ཞིང་ངན་པ་དང་གཙང་སྦྲས་མི་ཕྱེད་པ་དང་། མདོ་དང་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་ཆོ་ག་བཞིན་དུ་མ་ལྕོགས་པ་ལ་སོགས་པ་འཁྲུལ་ཞིང་།

dakchak dü ngenpé semchen chöpa men zhing madakpé matsalwa dang bakma chipé wang gi lü ngak yi sum gyi chöpa nyönmongpa dang drepa dang chöpé ngöpo chung zhing ngenpa dang tsangdré michepa dang do dang gyü lé jungwé choga zhindu machokpa lasokpa trul zhing

We beings of these dark times are of base and lowly conduct and, due to ignorance and heedlessness, our words, thoughts, and deeds are tainted by the afflictions, our offerings are meager, paltry, and unclean, and we are incapable of correcting performing the rituals taught in the sūtras and tantras.

ནོངས་པར་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་བཟོད་པར་གསོལ་ཞིང་མཆིས་ན་ཐུགས་བརྩེ་བར་དགོངས་ཏེ་བཟོད་པར་བཞེས་ཤིང་འཕྲལ་དང་ཡུན་ཏུ་བདག་ཅག་གི་སྒྲིབ་པར་མི་འགྱུར་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་ཅི་གནང་།

nongpar gyurpa tamché pakpa tukjé chenpo dang denpa nam la zöpar sol zhing chi na tuk tsewar gong té zöpar zhé shing tral dang yün tu dakchak gi dribpar migyurwar jingyi lab par chi nang

For these and other such mistakes and shortcomings, all you noble ones of great compassion, I ask your forgiveness! Please, look upon me with love, grant your forgiveness, and, I beseech you, bestow your blessings that these mistakes will not obscure us, neither in the short-term nor the long.

ཞེས་ནོངས་པ་བཟོད་པར་གསོལ།

Thereby request forgiveness for your mistakes.

 

B. The Dissolution Practice

གཉིས་པ་ནི། གཞུང་ལས།

The root treasure text explains:

མདུན་གྱི་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི༔

dün gyi nangwa tayé kyi

Before me is Amitābha.

ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿལས་གཉིས་པ་བྱུང་༔

tukké hrih lé nyipa jung

In his heart centre is a hrīḥ. From it, a second hrīḥ appears.

ཤངས་བུག་གཡས་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི༔

shang buk yé né rangnyi kyi

It passes through his right nostril,

སྣ་བུག་གཡོན་ཞུགས་སྙིང་གའི་དབུས༔

nabuk yön zhuk nyinggé ü

Enters through my left, and travels down to my heart centre.

འོད་ཟེར་སྣང་བ་རབ་འཕྲོས་ནས༔

özer nangwa rab tröpé

It radiates boundless light rays

སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་བཅས་པ་སྦྱངས༔

dikdrib bakchak chepa jang

Which purify my misdeeds, obscurations, and habits.

རླུང་ཕྱིར་སོང་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ༔

lung chir song dang lhenchik tu

Then, together with my exhalation of breath,

སྣ་བུག་གཡས་ནས་བཅོམ་ལྡན་གྱི༔

nabuk yé né chomden gyi

It emerges from my right nostril,

ཤངས་བུག་གཡོན་ཞུགས་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ༔

shang buk yön zhuk hrih la tim

Enters the Blessed One through his left nostril, and dissolves back into hrīḥ.

རྒྱལ་བའི་ཐུགས་དང་རང་གི་སེམས༔

gyalwé tuk dang rang gi sem

The victor’s wisdom mind and my own mind are indivisible.

དབྱེར་མེད་བློ་འདས་ངང་དུ་བཞག༔

yermé lodé ngang du zhak

I let be, within this thought-free state.

ཅེས་བརྗོད་ཞིང་བསམས་ལ།

Say and imagine that.

སླར་ཡང་དབུགས་ཀྱི་འགྲོ་འོང་དང་༔
དམིགས་པ་ཡང་ཡང་སྤེལ་བའི་མཐར༔

Apply this visualization again and again
To the inhalation and exhalation of the breath.

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དམིགས་པའི་རྟེན་གོམས་ལན་མང་དུ་བསྐྱར་བའི་རྗེས་སུ།

As taught, train yourself in this visualization many times. Afterwards:

བླ་མ་འོད་དཔག་མེད་པ་ཉིད༔

lama öpakmé pa nyi

Guru Amitābha

དགྱེས་པ་ཆེན་པོས་རང་ལ་ཐིམ༔

gyepa chenpö rang la tim

Dissolves into me with great joy

རང་ཉིད་སངས་རྒྱས་སྐུ་རུ་གྱུར༔

rangnyi sangye ku ru gyur

And I myself take on the Buddha’s form.

འགྲོར་འདུལ་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་གྱུར༔

dror dul trinlé yongdzok gyur

And the activities taming beings are perfected.

ཞེས་བརྗོད་ཅིང་།

Recite that. The root treasure texts says:

ཞིང་གི་དམིགས་པ་ཁོ་ན་ལ༔
ཡང་དང་ཡང་དུ་བློ་བཞག་སྟེ༔

Focus your mind again and again
On the visualization of the pure realm.

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དམིགས་པའི་རྩལ་སྦྱང་ངོ་། །

Accordingly, train in developing the strength of your visualization.

 

C. Dedication, Aspirations, and Prayers for Auspiciousness

གསུམ་པ་ནི། སྤྲོ་ཞིང་ནུས་ན། རང་གཞན་གྱི་བླ་མ་གོང་མ་དག་གིས་མཛད་པའི་བདེ་བ་ཅན་གྱི་སྨོན་ལམ་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་གདབ། དེ་ཙམ་མི་ནུས་ན།

If you wish to and are able, recite any of the aspirations for rebirth in the Blissful realm that have been composed by past masters of your own lineage or equally that of others’. If you are unable to do that, recite the following:

འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་ཇི་ལྟར་མཁྱེན་པ་དང་། །

jampal pawö jitar khyenpa dang

Just as the bodhisattva Mañjuśrī attained omniscience,

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། །

kuntuzangpo deyang dezhin té

And Samantabhadra too

དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་སློབ་ཕྱིར། །

dedak kün gyi jesu dak lob chir

All these merits now I dedicate

དགེ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྔོ། །

gewa didak tamché rabtu ngo

To train and follow in their footsteps.

 

དུས་གསུམ་གཤེགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །

dü sum shekpé gyalwa tamché kyi

As all the victorious buddhas of past, present and future

བསྔོ་བ་གང་ལ་མཆོག་ཏུ་བསྔགས་པ་དེས། །

ngowa gangla chok tu ngakpa dé

Praise dedication as supreme,

བདག་གི་དགེ་བའི་རྩ་བ་འདི་ཀུན་ཀྱང་། །

dak gi gewé tsawa di kün kyang

So now I dedicate all these roots of virtue

བཟང་པོ་སྤྱོད་ཕྱིར་རབ་ཏུ་བསྔོ་བར་བགྱི། །

zangpo chö chir rabtu ngowar gyi

For all beings to perfect Good Actions.

 

བདག་ནི་འཆི་བའི་དུས་བྱེད་གྱུར་པ་ན། །

dak ni chiwé dü jé gyurpa na

When it is time for me to die,

སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་དག་ནི་ཕྱིར་བསལ་ཏེ། །

dribpa tamché dak ni chir sal té

Let all that obscures me fade away, so

མངོན་སུམ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དེ་མཐོང་ནས། །

ngönsum nangwa tayé dé tong né

I look on Amitābha, there in person,

བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དེར་རབ་ཏུ་འགྲོ། །

dewachen gyi zhing der rabtu dro

And go at once to his pure land of Sukhāvatī.

 

དེར་སོང་ནས་ནི་སྨོན་ལམ་འདི་དག་ཀྱང་། །

der song né ni mönlam didak kyang

In that pure land, may I actualize every single one

ཐམས་ཅད་མ་ལུས་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག །

tamché malü ngön du gyurwar shok

Of all these aspirations!

དེ་དག་མ་ལུས་བདག་གིས་ཡོངས་སུ་བཀང་། །

dedak malü dak gi yongsu kang

May I fulfil them, each and every one,

འཇིག་རྟེན་ཇི་སྲིད་སེམས་ཅན་ཕན་པར་བགྱི། །

jikten jisi semchen penpar gyi

And bring help to beings for as long as the universe remains!

 

རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཟང་ཞིང་དགའ་བ་དེར། །

gyalwé kyilkhor zang zhing gawa der

Born there in a beautiful lotus flower,

པདྨོ་དམ་པ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ལས་སྐྱེས། །

pemo dampa shintu dzé lé kyé

In that excellent and joyous buddha realm,

སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྒྱལ་བས་མངོན་སུམ་དུ། །

nangwa tayé gyalwé ngönsum du

May the Buddha Amitābha himself

ལུང་བསྟན་པ་ཡང་བདག་གིས་དེར་ཐོབ་ཤོག །

lungtenpa yang dak gi der tob shok

Grant me the prophecy foretelling my enlightenment!

 

དེར་ནི་བདག་གིས་ལུང་བསྟན་རབ་ཐོབ་ནས། །

der ni dak gi lungten rab tob né

Having received the prophecy there,

སྤྲུལ་པ་མང་པོ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ཡིས། །

trulpa mangpo jewa trak gya yi

With my billions of emanations,

བློ་ཡི་སྟོབས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བཅུ་རྣམས་སུ་ཡང་། །

lo yi tob kyi chok chu nam su yang

Sent out through the power of my mind,

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་པ་མང་བགྱིད་ཤོག །

semchen nam la penpa mang gyi shok

May I bring enormous benefit to sentient beings, in all the ten directions!20

 

སངས་རྒྱས་སྐུ་གསུམ་བརྙེས་པའི་བྱིན་རླབས་དང་། །

sangye ku sum nyepé jinlab dang

By the blessings of the buddhas who have attained the three kāyas,

ཆོས་ཉིད་མི་འགྱུར་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་དང་། །

chönyi mingyur denpé jinlab dang

By the blessings of the unchanging truth of dharmatā,

དགེ་འདུན་མི་ཕྱེད་འདུན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །

gendün miché dünpé jinlab kyi

And by the blessings of the unshakable will of the Saṅgha,

ཇི་ལྟར་བསྔོས་བཞིན་སྨོན་ལམ་འགྲུབ་པར་ཤོག །

jitar ngö zhin mönlam drubpar shok

May our every wish and dedication be fulfilled!

གིས་བསྔོ་སྨོན་དང་།

With that, dedicate and make aspirations. Then chant following two verses and other prayers for auspiciousness found in the sūtras and tantras, accompanying it all with a rain of flowers.

ཆེ་བའི་ཆེ་མཆོག་སྟོན་མཆོག་བླ་ན་མེད། །

chewé chemchok tön chok lanamé

Unsurpassable supreme teacher, supreme among those who are great––

ཆོས་རྗེ་ཉི་མ་རྒྱལ་བའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །

chöjé nyima gyalwé jinlab kyi

May your blessings, King of the Dharma, Sun-like Conqueror,

བདུད་དང་བགེགས་རིགས་གནོད་པའི་དགྲ་ཞི་སྟེ། །

dü dang gek rik nöpé dra zhi té

Pacify harmful enemies, māras, and obstacles!

རྟག་ཏུ་དཔལ་གནས་ཉིན་མཚན་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

taktu pal né nyintsen tashi shok

May all be ever-glorious and auspicious, throughout day and night!

 

གནས་འདིར་ཉིན་མོ་བདེ་ལེགས་མཚན་བདེ་ལེགས། །

né dir nyinmo delek tsen delek

May this very place itself enjoy happiness and peace, at dusk and at dawn!

ཉི་མའི་གུང་ཡང་བདེ་ལེགས་ཤིང༌། །

nyimé gung yang delek shing

May midday too be delightful and comfortable!

ཉིན་མཚན་རྟག་ཏུ་བདེ་ལེགས་པ། །

nyintsen taktu delek pa

May the auspiciousness of the Three Jewels be ever-present,

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱིས་དེང་འདིར་སྩོལ། །

könchok sum gyi dengdir tsol

Causing peace and happiness throughout day and night!

ཆེ་བའི་ཆེ་མཆོག་དང་། གནས་འདིར་ཉིན་མོ་བདེ་ལེགས་སོགས་མདོ་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་ཤིས་པ་བརྗོད་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་མེ་ཏོག་གི་ཆར་ཕབ། སླར་ཡང་གཏེར་ཁ་འདི་ཉིད་ལས་གསུངས་པའི། ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་སོགས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་དང་བདེན་པའི་སྟོབས་བརྗོད་པས་ཀྱང་དགེ་ལེགས་སུ་བྱའོ། །

Also chant the aspiration prayer found in this treasure cycle, The Aspiration of the Vajradhātu Maṇḍala beginning “chok chu dü zhi… / Buddhas and bodhisattva heirs of the ten directions and the four times…”21

དེ་ལྟར་ཉིན་བར་གྱི་དུས་སུ་ཆོ་ག་ཅི་ལྕོགས་སུ་འབད་ཅིང་། ནུབ་མོ་ཉལ་བའི་སྐབས་གོང་དུ་བཤད་པའི་ཉེར་བསྡུའི་མཐར་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ངང་དུ་ཁམས་གསོ་བར་བྱ་སྟེ། གཞུང་ལས།

In this way, during the daytime endeavour in the practice as much as you are able. At night, when going to sleep, perform the dissolution practice explained above and at the end refresh your physical elements by resting in the state beyond thought. Just as the root treasure text states:

མཐར་ནི་མི་རྟོག་བདེ་བའི་ངང་༔ 
ཉལ་བས་ཁམས་བདེ་རིག་པ་དྭངས༔ 
རྨི་ལམ་ཞིང་ཁམས་བགྲོད་པ་སོགས༔
དགེ་བའི་མཚན་མ་ཅི་ཡང་འབྱུང་༔

At the end, go to sleep within the blissful state of non-thought.
Thereby, your physical elements will be refreshed and your awareness brightened.
Whatever virtuous omens appear,
Such as dreams of traveling to the pure realm...

ཞེས་པའི་རྟགས་མཐོང་བའི་བར་གྱིས་མཚོན་དུས་དང་རྒྱུན་དུ་བརྩོན་པའི་ཕན་ཡོན་ནི།

In that way, endeavor in the practice constantly, without break, until signs appear.

As for the benefits of practicing in this way:

འོད་དཔག་མེད་བཀོད་པའི་མདོ་ལས། སེམས་ཅན་གང་དག་ཁ་ཅིག་གིས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེའི་མཚན་ཐོས་ལ། ཐོས་ནས་ཀྱང་ཐ་ན་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཅིག་ཙམ་ཞིག་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་དད་པ་དང་དགའ་བ་སྐྱེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་དང་།

The Array of Amitābha Sūtra says, “Any being who hears the Blessed One’s name and upon hearing it simply feels a moment of inspiration, which then rouses faith and joy within, such a one will not regress from unsurpassable, genuine, perfect awakening.”

སེམས་ཅན་གང་དག་ང་ཡི་མིང་ཐོས་ན། །ང་ཡི་ཞིང་དུ་རྟག་ཏུ་འོང་བར་ཤོག །ང་ཡི་སྨོན་ལམ་བཟང་པོ་དེ་རྫོགས་ནས། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་མང་དག་ནས་སེམས་ཅན་འོང་། །དེ་དག་ང་ཡི་ཞིང་དུ་ལྷགས་ནས་ནི། །དེ་དག་སྐྱེ་བ་གཅིག་ལ་ཕྱིར་མི་ལྡོག །

It also says, “May any being who hears my name be sure to reach my pure realm! When this excellent aspiration of mine is fulfilled, beings from a whole array of worlds will come. Arriving here in my realm, they will reach the state of non-regression within a single rebirth.”

ཅེས་སོགས་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་མཚན་ཐོས་ཤིང་དད་པ་བསྐྱེད་པ་ཙམ་ཡང་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་ཞིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བདེན་ཚིག་གིས་བཀའ་བསྩལ་ན། ཆོ་ག་རྣམ་པར་དག་པས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབས་པའི་ཕན་ཡོན་ནི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་སྟེ། གཞུང་ལས།

As stated, simply through feeling faith upon hearing the name “Boundless Light”, you will be reborn in the Blissful pure realm and not regress from perfect awakening. This is asserted by the Thus-Gone One himself. The benefits to be reaped from performing this ritual correctly are, therefore, inconceivable. The root treasure text states:

དེ་ལྟར་ཐུན་རེ་མ་ཆགས་པཪ༔
བསྒོམས་ན་འཆི་བའི་དུས་ཀྱི་ཚེ༔
སངས་རྒྱས་མཐུ་ཡིས་སྒྲིབ་དག་ནས༔
བདེ་ཅན་ཞིང་དུ་ངེས་པཪ་སྐྱེ༔

If you perform this practice correctly, in formal sessions without interruption,
Then, when the time of death arrives,
It is certain that, through Buddha’s power, your obscurations will be purified
And you will be reborn in the Blissful realm.

ཞེས་གསུངས་པས་མཚོན་ཏེ་ཤེས་པར་བྱའོ། །

Understand it to be so, just as this teaches.

འདིའི་བསྙེན་པ་བྱེད་ན། ཁྲུས་དང་གཙང་སྒྲ་བཅས་གོང་དུ་བཤད་པའི་རིམ་པ་ཐུན་བཞིའམ་གསུམ་སོགས་བཅད་ལ། སྙིང་པོ་འབུམ་ཕྲག་དང་། གཟུངས་འབུམ་ཕྲག་བཞིའམ་གཅིག་སོགས་བཟླ། ཞིང་སྦྱོང་གི་དམིགས་པ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་འབད་པས་གཞུང་ལས་གསུངས་པའི་རྟགས་རྣམས་ངེས་པར་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །

If performing the approach recitation for this practice, you should conduct four, or three, or another number of daily sessions, all the while bathing regularly and maintaining ritual purity, as explained above. Accumulate one hundred thousand recitations of the essence mantra,22 four- or one-hundred thousand or some other number of the dhāraṇī,23 and apply yourself wholeheartedly to the visualizations for cultivating the pure realm. Thereby, the signs mentioned in the root treasure texts will surely appear.

ཡང་འདིའི་སྒོ་ནས་སྨྱུང་བར་གནས་པ་བྱེད་ན། དུས་བཟང་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་ཟླ་བ་གང་ཡང་རུང་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་ལྷག་པར་བསྔགས་པས། དོན་ཞགས་དང་བཅུ་གཅིག་ཞལ་གྱི་སྨྱུང་ཆོག་སོགས་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་གསོ་སྦྱོང་གི་སྡོམ་པ་བླངས་ཏེ། ཚེས་བཅུ་བཞི་ལ་རྐྱང་། བཅོ་ལྔ་ལ་ཁུག །བཅུ་དྲུག་ལ་རྗེས་ཆོག་བྱ། གཞན་སྤང་བླང་གི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་སྤྱི་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་པས་ཕན་ཡོན་ལྷག་པར་ཆེའོ། །

If you perform the Fasting Ritual (Nyungné) using this practice, do so on any auspicious day, or in particular on the fifteenth day of any lunar month, which is especially praised as an excellent day to practice fasting. Take the mending-purification vows using the liturgies for Amoghapāśa, Eleven-Faced Avalokiteśvara or another. On the fourteenth lunar day perform full prostrations; on the fifteenth, perform half prostrations; and on the sixteenth, perform the concluding rituals. Observe the general points of what is to be accepted and rejected, and thereby the benefits will be especially great.

༈ གཞན་ཡང་གཟུངས་བུམ་གྱི་ཆུས་རང་གཞན་ལ་ཁྲུས་བྱ་བ་དང་། གཤིན་པོའི་རུས་བུ་དང་། དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ས་གཞིར་གཏོར་བས་ཀྱང་དམིགས་ཡུལ་གྱི་སྡིག་སྒྲིབ་བྱང་ཞིང་། དག་པའི་ཞིང་དུ་དབུགས་འབྱིན་པ་སོགས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དོ། །

Moreover, if you use the water from the dhāraṇī vase to perform ablution on yourself or others, if you sprinkle it on bone fragments of the deceased or on the earth of charnel grounds and cemeteries, many benefits will be experienced. For instance, the misdeeds and obscurations of those beings will be purified and they will be uplifted to the pure realms.

༈ ཞར་བྱུང་ཆོ་ག་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བྱ་བའི་ཚུལ་ནི། འདི་ཉིད་གཙོ་བོར་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བས་ན། ཡན་ལག་བདུན་པ་བཟང་སྤྱོད་ཁོ་ན་ལྟར་བགྱིས་ཀྱང་རུང་བས། དེའི་ཚེ་མཆོད་པའི་ཡན་ལག་གི་རྗེས་སུ་མཆོད་སྤྲིན་གྱི་གཟུངས་བརྗོད་ཅིང་རོལ་མོ་བྱ། མཎྡལ་རྒྱས་བསྡུས་གང་རུང་འབུལ། སེམས་བསྐྱེད་བླངས་གྲུབ་ན་ལེགས། འདོད་གསོལ་དང་། གཟུངས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ལ་བསྐུལ་བ་རྣམས་མ་བགྱིས་ཀྱང་རུང་། སྨོན་ལམ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པ་ཁོ་ནས་འཐུས་པ་སོགས་སྐབས་ཕྱེད་པར་བྱས་ལ་ཉམས་སུ་བླང་ངོ་། །

Additionally, the ritual can be performed in a concise manner as follows. Since the practice follows The King of Aspiration Prayers, you can perform the seven branches solely according to The King of Aspiration Prayers. After the branch of offerings, recite the Offering Clouds dhāraṇī and play music. Perform the maṇḍala in either an elaborate or concise way. It is excellent if you also rouse bodhicitta and take the bodhisattva vow. You can omit the prayer for the fulfillment of desired aims and the invocation for the recitation activity. For the aspirations, it suffices to recite The King of Aspiration Prayers. In this way, you may practice as is appropriate in any given context.

དེ་ལྟར་ན་གཙོ་བོར་འོད་དཔག་མེད་བཀོད་པའི་མདོ་དང་། བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་ལ་བརྟེན་ཅིང་། ཆོ་གའི་ཡན་ལག་འགའ་ཞིག་སྤྱོད་པའི་རྒྱུད་སོགས་དང་མཐུན་པར་བཀྲལ་བའི་གཞུང་དོན་ཇི་ལྟ་བར་ལེགས་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

This concludes this practice liturgy. It is based primarily on The Array of Amitābha Sūtra24 and The King of Aspiration Prayers, while some parts of the ritual follow the upāyoga tantras and other texts.

འཕགས་རྣམས་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་ནི། །
དམན་ལ་བརྩེ་བ་ཆོས་ཉིད་ཕྱིར། །
སངས་རྒྱས་བྱིན་རླབས་མཐུའི་སྣང་བས། །
བདག་གིས་འདི་ལྟར་བརྗོད་པ་སྙམ། །

By nature, since the noble ones’ wisdom vision
Gazes lovingly upon the poor and lowly,
I was lit up by the buddhas’ blessings and power
And so thought to write this practice liturgy.

དེ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་བས་ཡིད་ཅན་ཀུན། །
ཚེ་འདིར་མི་མཐུན་ཀུན་ཞི་ལེགས་ཚོགས་རྒྱས། །
ཕྱི་མ་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་སྐྱེས་ནས། །
སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་ཤོག །

Through this virtue, in this life, for all beings,
May adverse conditions be pacified and everything excellent increase.
In the next life, may every one of us be reborn in the Blissful pure realm
And swiftly reach pure and perfect awakening!

 

ཅེས་པའང་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་ཐུགས་བཅུད་བླ་མ་འི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཞལ་གདམས་སྙིང་བྱང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས་འགྲོ་འདུལ་ངན་སོང་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་ཆ་ལག་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ཞིང་སྦྱོང་གི་ཆོ་ག་ཉུང་གསལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་འདི་ཡང་། སྤྲུལ་པའི་གཏེར་འབྱིན་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱིས་བསྐྱེད་ཡུམ་དམ་པ་སྐུ་གཤེགས་པའི་སྐབས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་དང་། སེམས་ཅན་རྒྱ་མཚོ་སྨིན་པར་མཛད་པའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་གཙོ་བོར་དམིགས་ཤིང་། རང་གཞན་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བས་ཀྱང་མཚམས་སྦྱར་ཏེ།

This essential, condensed ritual for cultivating the pure realm of Amitābha is a subsidiary practice of the Tamer of Beings, Dredger of the Lower Realms (Khorwa Dongdruk) from The Wish-fulfilling Jewel, The Essence Manual of Oral Instructions (Sheldam Nyingjang), the root text of the Guru’s Heart Practice, Dispeller of All Obstacles (Tukdrub Barché Kunsel), which is the very heart extract of the great master, Guru Rinpoche, the second buddha. It was compiled at the passing of the sublime mother of Orgyen Chokgyur Dechen Lingpa, the universal monarch of an ocean of incarnated treasure revealers, principally in order that the Buddha’s pure realm could be cultivated for her sake, as well as for the sake of an ocean of beings. It was also produced in view of the general need for such a practice for oneself and others.

ཟབ་མོའི་ཆོས་ཚུལ་འདི་ཉིད་ལ་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་ཡབ་སྲས་དགྱེས་པའི་ཐུགས་རྗེས་སྔོན་དགེའི་སྤོབས་པ་ཅུང་ཟད་སད་པ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་རྩལ་གྱིས་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ནི་བྷ་བ་ཏུ།། །།

This profound Dharma practice was compiled by Khyentse Wangpo, Dorjé Ziji Tsal, within whom a little courage born from past karma was awakened through the joyful compassion of the Lake Born Guru and his heirs. May it be a cause for the utmost virtuous excellence! Sarvadā kalyāṇi bhavatu!

 

| Samye Translations, 2022 (trans. Laura Swan and Peter Woods; ed. Stefan Mang and Libby Hogg).

 

Source: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. "bcom ldan 'das mgon po 'od dpag tu med pa'i sangs rgyas kyi zhing yongs su sbyong ba'i cho ga bde ba can du bgrod pa'i shing rta." In rin chen gter mdzod chen mo. New Delhi: Shechen Publications, 2007–2008. Volume 48: 605–648.

 

Version: 1.1-20221102

 1. Bodhicaryāvatāra 1.4.
 2. Lalitavistara Sūtra, 13.80.
 3. Lalitavistara Sūtra, 13.78. The translation follows the Dharmachakra Translation Committee’s translation of the Lalitavistara Sūtra as published on 84000.co.
 4. The preceding two verses are also found in the Lalitavistara Sūtra, as noted in the footnotes.
 5. A translation of The Noble Sūtra of Recalling the Three Jewels can be found here: https://www.lotsawahouse.org/words-of-the-buddha/sutra-recalling-three-jewels
 6. Bodhicaryāvatāra 2.10 – 2.11.
 7. Bodhicaryāvatāra 2.12.
 8. Bodhicaryāvatāra 2.12 – 2.13.
 9. Bodhicaryāvatāra 2.1 – 2.9.
 10. Bodhicaryāvatāra 2.14 – 2.23.
 11. Bodhicaryāvatāra, 3.26 – 3.27.
 12. Bodhicaryāvatāra, 3.34.
 13. The ten activities related to the Dharma for those on the path of aspiration, as taught by the protector Maitreya in his Distinguishing the Middle From Extremes: 1) copying texts; 2) making offerings; 3) practicing charity; 4) studying; 5) reading; 6) memorizing; 7) explaining; 8) reciting aloud; 9) contemplating; 10) meditating.
 14. That is The Array of Amitābha Sūtra (Toh. 49, amitābha-vyūha-sūtra, 'od dpag med kyi bkod pa'i mdo).
 15. Or, irreversible faith.
 16. That is to say, both the environment (the support) and its contents (the supported).
 17. A translation of the King of Aspiration Prayers can be found here: https://www.lotsawahouse.org/words-of-the-buddha/samantabhadra-aspiration-good-actions The above mentioned line is found under the heading “The Actual Aspiration; 1. Aspiration for Purity of Attitude.”
 18. This mantra is given in full a few lines further below.
 19. The following verses come from The King of Aspiration Prayers.
 20. This and the above five verses come from The King of Aspiration Prayers.
 21. A translation of The Aspiration of the Vajradhātu Maṇḍala can be found here: https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/chokgyur-dechen-lingpa/aspiration-chokchu-dushima
 22. That is “oṃ padma-dhari hūṃ.”
 23. That is the longer mantra which follows the essence mantra as given in the text above.
 24. The Array of Amitābha Sūtra (Toh 49, amitābha-vyūha-sūtra, 'od dpag med kyi bkod pa)

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept