ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ།

Schools & Systems › Mahāmudrā

English (18) | Español (2) | Français (5) | Português (6) | 中文 (11) | བོད་ཡིག (18)


Buddha Vajradhara

Further information:
Download this collection:

Lotsawa House presents the following texts on the subject of Mahāmudrā (phyag chen) or the 'Great Seal':

Preliminaries

མགུར་གླུ།

ཞལ་གདམས།

ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་མན་ངག

  སེམས་ངོ་འཇོག་ཐབས།

   ཕྱག་ཆེན་སྔོན་འགྲོ་ནས་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གྱི་བར་རྒྱུན་དུ་རང་རྒྱུད་སྦྱོར་བར་གདམས་པ།

    དཔལ་ཁྲ་འགུ་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང་དུ་བསྩལ་བའི་སེམས་ཁྲིད་འཕྲད་ཚད་བསྡུས་པ།

     གེགས་སེལ་སེམས་ངོ་སྐྱོང་ལུགས་ཀྱི་མགུར།

      ལྔ་ལྡན་ཉམས་ལེན།

       ཕྱག་རྫོགས་གདམས་པའི་སྐོར་གྱི་བརྗེད་ཐོ།

        ཕྱག་ཆེན་པའི་གནས་འགྱུ་རིག་གསུམ་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཚུལ།

         ཕྱག་ཆེན་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ།

          རྟོགས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་འགྱུར་བའི་མྱུར་ལམ་ཕྱག་ཆེན།

           ཀུ་སཱ་ལིའི་སེམས་ཁྲིད།

            ཕྱག་ཆེན་ལྔ་ལྡན་གྱི་ཁྲིད་ཡིག

             སེམས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད།

              འགྲེལ་པ།

              སྨོན་ལམ།

              Related Topics

              This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
              Decline
              Accept