Mahāmudrā Series—Tibetan

English (13) | Français (1) | Português (5) | 中文 (4) | བོད་ཡིག (13)


Buddha Vajradhara

Further Information:
Download this collection:

Lotsawa House presents the following texts on the subject of Mahāmudrā (phyag chen) or the 'Great Seal':

Advice

ཕྱག་རྫོགས་གདམས་པའི་སྐོར་གྱི་བརྗེད་ཐོ།

  སེམས་ངོ་འཇོག་ཐབས།

   ཕྱག་ཆེན་སྔོན་འགྲོ་ནས་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གྱི་བར་རྒྱུན་དུ་རང་རྒྱུད་སྦྱོར་བར་གདམས་པ།

    དཔལ་ཁྲ་འགུ་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་གླིང་དུ་བསྩལ་བའི་སེམས་ཁྲིད་འཕྲད་ཚད་བསྡུས་པ།

     གེགས་སེལ་སེམས་ངོ་སྐྱོང་ལུགས་ཀྱི་མགུར།

      ཕྱག་ཆེན་པའི་གནས་འགྱུ་རིག་གསུམ་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཚུལ།

       ཕྱག་ཆེན་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ།

        རྟོགས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་འགྱུར་བའི་མྱུར་ལམ་ཕྱག་ཆེན།

         ཀུ་སཱ་ལིའི་སེམས་ཁྲིད།

          Aspiration Prayers

          Commentaries

          Preliminaries

          Songs

          Related Topics