Meditation Series—Tibetan

Practices › Meditation

English (23) | Deutsch (4) | Español (6) | Français (6) | Italiano (2) | Português (8) | 中文 (7) | བོད་ཡིག (23)


Vairotsana instructing Pang Mipham Gönpo

མཐའ་མེད་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོའི་གནས་རིས་འདིར།  །

བར་མེད་ཤུགས་དྲག་རྦ་རླབས་གཡོ་བ་བཞིན།  །

དབང་མེད་ལས་ཉོན་རྟོག་པས་གདུང་བའི་སེམས།  །

རང་བཞིན་ཞི་བ་ཆེན་པོར་ངལ་གསོས་ཤིག །

A selection of texts related to various forms of meditation (sgom pa; bhāvana) or contemplation, including the cultivation of calm abiding or tranquillity (zhi gnas; śamatha) and insight (lhag mthong; vipaśyanā):

Advice

Analytical Meditation

Dzogchen

སྒོམ་གྱི་ལམ་གནད་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།

  རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་བསམ་གཏན་ངལ་གསོ་ལས། ཏིང་འཛིན་བསྒོམ་པའི་ས་ཕྱོགས་བསྟན་པ།

   རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་བསམ་གཏན་ངལ་གསོ་ལས། གང་གིས་བསྒོམ་པའི་གང་ཟག་བསྟན་པ།

    གཏེར་སྟོན་བསོད་རྒྱལ་ཞལ་ནས་གདམས་པ།

     རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དོན་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གདམས་པ།

      མཐར་ཐུག་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་སངས་རྒྱས་པའི་ཐབས་ཟབ་མོ་བསྒོམ་པ་རང་གྲོལ།

       རྟོགས་ལྡན་རྒན་པོ་རྣམས་ཀྱི་ལུགས་སེམས་ངོ་མཛུབ་ཚུགས་ཀྱི་གདམས་པ་མུན་སེལ་སྒྲོན་མེ།

        ཧོར་འོད་ཟེར་གྱི་ངོར་གདམས་པ།

         Mahāmudrā

         Śamatha

         Śamatha & Vipaśyanā

         Vipaśyanā

         Related Topics