མཆོག་གླིང་གཏེར་གསར།

Collections & Cycles › Chokling Tersar

English (71) | Deutsch (6) | Español (9) | Français (10) | Italiano (1) | Nederlands (1) | 中文 (8) | བོད་ཡིག (71)


མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ།

Further information:
Download this collection:

Texts related to the Chokling Tersar (mchog gling gter gsar), the New Treasures of Chokgyur Lingpa (1829–1870):

Dharma Protectors

གཅོད།

གསུར།

གསོལ་འདེབས།

བརྒྱུད་འདེབས།

ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་དོན་འདུས་སྙིང་པོ།

  དགོངས་གཏེར་སྒྲོལ་མའི་བརྒྱུད་འདེབས་ཨུཏྤ་ལའི་ཕྲེང་བ།

   འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་སྒྱུ་འཕྲུལ་རོལ་མོ།

    བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་གྲུབ་གཉིས་དཔྱིད་སྟེར་ཞེས་བྱ་བ།

     བཤགས་པ།

     བསང་མཆོད།

     བསྐང་བ།

     བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

     མཆོད་པ།

     ཚོགས།

     ཞལ་གདམས།

     བུམ་ཐང་བླ་མ་ལ་གདམས་པ།

      སློབ་མ་ལ་གདམས་པ།

       མགོན་དྲག་ལ་གདམས་པ།

        དཀོན་མཆོག་དཔལ་སྒྲོན་ལ་གདམས་པ།

         དཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛིན་ལ་གདམས་པ།

          སྐྱིད་ལུས་བསྐུལ་ངོར་གདམས་པ།

           ཡོན་བདག་རྣམས་ལ་གདམས་པ།

            བཀྲ་ཤིས་ལྷ་མོ་ལ་གདམས་པ།

             སྔགས་འཆང་བགྲེས་པ་དབང་ལྡན་ལ་གདམས་པ།

              འཁྲི་འདུ་སྟོད་ཀྱི་དད་ལྡན་ལ་གདམས་པ།

               སྔགས་འཆང་གསང་སྔགས་ལ་གདམས་པ།

                སྔགས་འཆང་དབང་ལུ་ལ་གདམས་པ།

                 རིག་འཛིན་ཁྱུང་རྒོད་རྩལ་ལ་གདམས་པ།

                  ཞལ་གདམས་མདོར་བསྡུས།

                   སྒོམ་ཚུལ་གྱི་བསླབ་བྱ།

                    སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་མོའི་རྣམ་ཐར་གྱི་ས་བོན་ཞལ་གསུང་མ་དང་། གཏེར་འབྱུང་འགའ་ཞིག་འབེལ་གཏམ་སྣ་ཚོགས་བཅས་ཕྱོགས་བསྡོམས་རྒྱལ་བསྟན་ཉིན་བྱེད་འོད་སྣང་ལས་བཀོལ་དུ་ཕྱུང་བ།

                     སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་བསླབ་བྱ།

                      གདམས་ངག་གནད་དྲིལ།

                       ཆོས་ལམ་དུ་སོང་མ་སོང་ཤེས་པའི་མན་ངག

                        ཐུགས་ལ་བཞག་དགོས་པའི་ཞལ་གདམས།

                         རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྙིང་པོ་ཆོས་བཤད།

                          ལྔ་ལྡན་ཉམས་ལེན།

                           རྣམ་ཀུན་ཕན་བདེ་འབྱུང་པའི་བསླབ་སྟོན།

                            ཞལ་གདམས།

                             འགྲེལ་པ།

                             རྣམ་ཐར།

                             ལོ་རྒྱུས།

                             འཆི་མེད་དཀར་མོ་སྟག་ཚང་གི་བྲག་དང་། གཡུ་མཚོ་གཏན་འཁྱིལ་ནས་ཟབ་གཏེར་སྤྱན་དྲངས་པའི་བཀོད་པ་ཞལ་བྱ་དང་བཅས་པ་མདོར་བསྡུས་བཀྲ་ཤིས་ཏམྦུ་རུའི་དབྱངས་སྙན།

                              སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པའི་གཏེར་འབྱུང་མདོར་བསྡུས་སྐལ་ལྡན་དགའ་བ་བསྐྱེད་པའི་དབྱངས་སྙན་ཞེས་བྱ་བ།

                               དམ་རྫས་མྱོང་གྲོལ་ཕྲིན་ལས་རོལ་པ་དང་༔ མཐོང་གྲོལ་སྐུ་ཚབ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས༔

                                སྒྲུབ་ཐབས།

                                རྡོར་སེམས་རྒྱུན་ཁྱེར་མདོར་བསྡུས།

                                 གེ་སར་སྐྱེས་བུ་དོན་འགྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་གྲུབ་གཉིས་དཔྱིད་སྟེར་ལས་བཞི་ལྷུན་གྲུབ་ཅེས་བྱ་བ།

                                  བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས༔ རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་བཀོལ་བྱང་༔

                                   རྟ་མགྲིན་སྙིང་པོ་དོན་བསྡུས་ཀྱི་བསྒོམ་བཟླས།

                                    བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་སྐོར་གསུམ་གྱི༔ གསང་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ༔

                                     གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཤོག་གཅིག་མ།

                                      ཐུགས་སྒྲུབ་བདུད་ཀྱི་གཤེད་ཆེན་གྱི་ཡང་གསང་སྤྲོས་མེད་རྒྱུན་ཁྱེར།

                                       བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའི་ཆོ་ག་བདེ་བ་ཅན་དུ་བགྲོད་པའི་ཤིང་རྟ།

                                        ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཙིནྟཱ་མ་ཎིའི་སྙིང་པོ།

                                         བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས༔ ཕྲིན་ལས་དགོས་འདོད་ཀུན་འབྱུང་༔

                                          ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་སྐོར་ལས། གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་བདེ་ཆེན་བཅུད་འདྲེན་ཞེས་བྱ་བ།

                                           སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཞིང་སྦྱོང་སྒོམ་གྲོལ།

                                            བླ་མའི་ཐུགས་གྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ནོར་སྒྲུབ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་བསྡུས་པ།

                                             སྨོན་ལམ།

                                             Related Topics

                                             Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

                                             If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

                                             OK
                                             This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
                                             Decline
                                             Accept